N á v r h
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo:
U Z N E S E N I E
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................................2013
k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 v druhom a treťom čítaní
A.s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014;
B. b e r i e n a v e d o m i e
návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016;
C.ž i a d a
vládu Slovenskej republiky
dôsledne zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2014.