VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Číslo: 20787/2013  
Materiál na rokovanie  
Národnej rady  
Slovenskej republiky  
640  
NÁVRH ROZPOČTU  
VEREJNEJ SPRÁVY  
NA ROKY 2014 až 2016  
Predkladá:  
Materiál obsahuje:  
Robert Fico  
predseda vlády  
1. Návrh uznesenia NR SR  
2. Návrh zákona NR SR o štátnom  
rozpočte  
3. Návrh rozpočtu verejnej správy na  
roky 2014 až 2016  
4. Prílohy  
Bratislava október 2013