Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
32. schôdza výboru
Číslo: CDR-1891/2013
98
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 14. októbra 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh predsedu NR SR na určenie gestorského výboru k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) – prvé čítanie
A.konštatuje,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. 710 z 27. septembra 2013 určil Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor k prerokovaniu predmetného návrhu zákona
B.určuje
v súlade s § 73 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslankyňu Bibiánu Obrimčákovú za spravodajkyňu výboru k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní
C.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o prijatom uznesení.
Pavol Goga Mojmír Mamojka
overovateľ výboru predseda výboru