Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
32. schôdza výboru
Číslo: CDR-1933/2013
97
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 14. októbra 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh predsedu NR SR na určenie gestorského výboru k vládnemu návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) – prvé čítanie
A.konštatuje,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. 688 z 27. septembra 2013 určil Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor k prerokovaniu predmetného vládneho návrhu zákona
B.určuje
v súlade s § 73 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Dušana Galisa za spravodajcu výboru k predmetnému vládnemu návrhu zákona v prvom čítaní
C.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o prijatom uznesení.
Pavol Goga Mojmír Mamojka
overovateľ výboru predseda výboru