Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
41. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1607/2013 - VHZ
200
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 8. októbra 2013
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 8. októbra 2013 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov F. Petra (V. Holevu / A. Přidala), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby
2
odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján H u d a c k ý v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Michal B a g a č k a
3
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
41. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 200
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680)
1.V čl. I, bode 1 v § 11 ods. 2 písm. b) prvej vete sa bodka za slovami „75m“
nahrádza čiarkou a slovo „Vzdialenosť“ sa nahrádza slovami „pričom vzdialenosť“, v druhej vete sa vypúšťajú zátvorky, pred slovom „pri“ sa vkladá slovo „a“, bodka za slovom „dotyčnice“ sa nahrádza bodkočiarkou a slovo „Spojnice“ sa nahrádza slovom „spojnice“.
Ide o formulačnú úpravu ustanovenia vzhľadom na pravidlá členenia ustanovení zákona.
2.V čl. I, bode 2 sa slová „ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5 až 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá nadväzuje na zmeny v prvom novelizačnom bode.
3.V čl. I, bode 3 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá nadväzuje na zmeny v prvom novelizačnom bode.
4.V čl. I, bode 5 úvodnej vete sa za slová „ktorý“ vkladajú slová „vrátane
nadpisu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
5.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 3 prvej vete na konci sa za slovo „vlastníkom“
vkladajú slová „vyvlastňovaného pozemku“.
Ide o formulačné spresnenie ustanovenia.
6.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 3 druhej vete sa slová „Príslušná správa
katastra“ nahrádzajú slovami „Príslušný okresný úrad“.
Podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. októbra 2013 agendu správy katastra vykonáva okresný úrad.
4
7.V čl. II, bode 2 v § 113a ods. 4 sa vypúšťajú slová „v prípadoch“.
Navrhovaná úprava sa týka vypustenia slov pre ich nadbytočnosť.
8.V čl. V sa slová „1. novembra“ nahrádza slovami „1. decembra“.
Zmena navrhovaného nadobudnutia účinnosti právneho predpisu je nutná z hľadiska prebiehajúceho legislatívneho procesu v Národnej rade SR a z hľadiska zachovania ústavných lehôt v ďalšom štádiu legislatívneho procesu.