1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladiť znenie zákona s požiadavkami vlastníkov, obhospodarovateľov lesov, ako aj orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, spresniť a upraviť niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstrániť nejasnosti pri jeho aplikácii. Rozsah navrhovaných zmien nemení základnú filozofiu pôvodného zákona o lesoch, ale iba spresňuje a upravuje jednotlivé ustanovenia.
Hlavnými oblasťami zmien sú:
-vyhlasovanie lesných pozemkov a povinnosti pri územnoplánovacej činnosti,
-zásady obnovy lesa na holine a zásady vykonávania ťažby,
-povinnosti pri ochrana lesa,
-využívanie lesov verejnosťou a zákaz niektorých činností vrátane väzieb na priestupky a iné správne delikty,
-vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy a jeho zmeny,
-odborné spôsobilosti v lesnom hospodárstve,
-správa majetku vo vlastníctve štátu.
Súčasťou predkladaného návrhu zákona je aj návrh na zmenu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov z dôvodu zosúladenia niektorých ustanovení, resp. zjednotenia znenia citovaných zákonov s navrhovanou novelou zákona o lesoch.
Vyhodnotenie vplyvov návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uverejnené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie:
-v primárnom,
tretia časť hlava XX (Životné prostredie) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
2
-v sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom Spoločenstve a Zmluva o Európskej únie po 30. novembri 2009):
1. legislatívne akty
-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010),
-Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7. 7. 2012),
-Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky (Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2012)
2. nelegislatívne akty
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia.
bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
V oblasti, ktorú upravuje toto nariadenie vlády, nebolo proti Slovenskej republike začaté konanie o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
3
Doložka
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia ?
x
3. Sociálne vplyvy
x
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- vplyvy na sociálnu exklúziu
- vplyvy na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
4
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2014
2015
2016
2017
Príjmy verejnej správy celkom
8 000
8 000
8 000
8 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
8 000
8 000
8 000
8 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
32 500
140 000
200 000
200 000
v tom: MPRV SR
32 500
140 000
200 000
200 000
MŽP SR*
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
32 500
140 000
200 000
200 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
32 500
140 000
200 000
200 000
v tom: MPRV SR
32 500
140 000
200 000
200 000
* keďže v rámci legislatívneho procesu sa zosúlaď uje znenie a vzájomné väzby na zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, predpokladané dopady z titulu problematiky ochrany prírody a krajiny budú kalkulované v rámci novely predmetného zákona.
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2014
2015
2016
2017
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
24 500
132 000
192 000
192 000
z toho vplyv na ŠR
24 500
132 000
192 000
192 000
financovanie zabezpečené v rozpočte
24 500
132 000
192 000
192 000
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky budú hradené z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony rieši tieto oblasti s dopadmi na rozpočet verejnej správy:
1. Výška správnych poplatkov ku žiadosti o skúšky odborných spôsobilostí v oblasti lesného hospodárstva
5
Podľa doterajších predpisov aj podľa návrhu MPRV SR zabezpečuje skúšky odborných spôsobilostí v lesnom hospodárstve (odborná spôsobilosť odborného lesného hospodára, odborná spôsobilosť na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy, odborná spôsobilosť na činnosti s lesným reprodukčným materiálom).
Výška správneho poplatku by mala zohľadňovať náklady na zabezpečenie a vykonanie skúšok, avšak vzhľadom na niektoré osobitosti vykonávaných skúšok (počet skúšajúcich vo vzťahu k počtu žiadateľov, výkon skúšky v teréne a pod.) všeobecný správny poplatok (vyberané na rôzne druhy žiadostí o odborné spôsobilosti) vo výške 82,50 EUR tejto požiadavke nezodpovedal. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje jeho zvýšenie.
2. Zabezpečovanie požiadaviek na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch a ich zapracovanie do programov starostlivosti o lesy
Na základe výsledkov medzirezortného pripomienkového konania a rozporových konaní sa do návrhu zákona dopĺňa spôsob a postup vykonávania hospodárskej úpravy lesov spôsobom zabezpečujúcim trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. Návrh vo väzbe na predpokladanú úpravy vykonávacieho predpisu za cieľ v programoch starostlivosti o lesy zohľadňovať uvedené ciele a plánovať ponechávanie živých stromov na dožitie a primeraný podiel mŕtveho dreva. S týmto cieľom budú upravené aj metódy a postupy vykonávania hospodárskej úpravy lesov, najmä tzv. pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov, ktoré zabezpečuje právnická osoba zriadená ministerstvom 38 ods. 2 zákona), t.j. v súčasnosti NLC. Zapracovávanie do programov starostlivosti o lesy vykonajú odborné spôsobilé osoby, ktoré vyberané prostredníctvom verejného obstarávateľa, alebo na základe zmluvy s vlastníkom, správcom, alebo obhospodarovateľom lesa.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
x zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Nepredpokladá sa zmena počtu aktivít s dopadmi na verejné zdroje.
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Dopad na príjmy verejných financií sa predpokladá len na základe zmeny sadzby správneho poplatku na žiadosti o odborné spôsobilosti v lesnom hospodárstve z 82,50 EUR na 170 EUR. Podľa dlhodobých trendov sa ročne predkladá a skúšok zúčastňuje približne 100 fyzických osôb, čo pri zachovaní tohto trendu predstavuje priaznivý dopad na verejné zdroje vo výške približne 8 000 EUR ročne.
Dopad na výdavky verejných financií sa z dôvodov uvedených v kap. 2.3.1. predpokladá v roku 2014 len jednorazový náklad na doplnenie pracovných postupov hospodárskej úpravy lesov a programového riešenia ich vyhotovovania vo výške 32 500 EUR.
Následne sa na zabezpečenie plánovania požiadaviek v programoch starostlivosti o lesy predpokladá suma približne 1 (jedno) EUR na hektár lesného pozemku. Ročne sa program starostlivosti o lesy vyhotovuje približne na 1/10 územia lesov na Slovensku (vzhľadom na ich spravidla 10 ročnú platnosť), t. j. na približne 200 tis. hektárov s predpokladaným dopadom na výdavky štátneho rozpočtu vo výške 200 000 EUR. Pretože vyhotovovanie programu o lesy je viacročný proces, ich vyhotovovateľom sa uhrádzajú náklady za vykonané práce postupne, v prvom roku vyhotovovania spravidla 60 % a v ďalšom roku zvyšných 40 %. Z uvedeného dôvodu sa v roku 2015 (rok nábehu vyhotovovania programov s uvádzanými požiadavkami) predpokladá úhrada len 60 % z odhadovaných ročných nákladov, t. j. 140 000 EUR.
Z návrhu sa nepredpokladajú dopady na zamestnanosť.
6
Celové zhodnotenie dopadov na príjmy a výdavky je v súlade s metodikou uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2014
2015
2016
2017
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
8 000
8 000
8 000
8 000
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: pretože celkový dopad je nižší ako 300 tis €, v súlade s metodikou sa v tabuľke uvádza len celkový dopad.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2014
2015
2016
2017
Poznámka
bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
32 500
140 000
200 000
200 000
z toho výdavky na ŠR
32 500
140 000
200 000
200 000
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: pretože celkový dopad je nižší ako 300 tis €, v súlade s metodikou sa v tabuľke uvádza len celkový dopad.
7
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Návrhom ovplyvnení vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesov. Vzhľadom k rozdrobenosti vlastníctva a ďalším skutočnostiam (podnikateľskými subjektmi aj pozemkové spoločenstvá, pričom nie je možné identifikovať či tieto hospodária aj na lesných pozemkoch alebo len na poľnohospodárskej pôde, u mnohých subjektov nejde o hlavnú činnosť a pod.) nemožno identifikovať ich počet a veľkostnú štruktúru.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Vo vzťahu k prínosom sa predpokladá administratívne zjenodušenie umožnením predkladania lesnej hospodárskej evidencie elektronickou formou, pričom možno využiť programové riešenie správcu informačného systému lesného hospodárstva. Taktiež úpravou niektorých poviností, najmä nahlasovaním zmien a ich evidencie (evidencia lesných pozemkov podľa obhospodaovateľov lesov a odborných lesných hospodárov, evidencia držiteľov osvedčení o odborných spôsobilostiach) sa zlepší podnikateľské prostredie, keďže budú evidovené a pre potreby podnikateľov v lesnom hospodárstve používané a poskytované (už v súčasnosti upravené zverejňovanie registrov, vydávanie aktualizovaných osvedčení) aktuálne údaje k príslušnému časovému obdobiu. Vo vzťahu k nákladom pôjde o administrtívne náklady, resp. o stratu z dôvodov povinnosti ponechania živých stromov a mŕtveho dreva na lesných pozemkoch, na ktorých prebieha obnova lesa z titulu zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch vo väzbe na zachovanie biodiverzity.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Vzhľadom ku skutočnostiam uvedených v tabuľke pod bodom 3.1. nie je možné vyčísliť výšku administratívnych nákladov. Pretože však vo všeobecnosti ide len o úpravu existujúcich povinností, resp. doplnenia v súvislosti s riadnou starostlivosťou o majetok a jeho užívaním, nepredpokladá sa, že by tieto náklady mali na jednotlivé subjekty významný vplyv.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Nepredpokladajú sa dopady.
3.5. Aké predpokladané spoločensko-ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Spoločenské dôsledky v dlhodobom horizonte vzhľadom na priaznivé dopady na životné prostredie pozitívne, požiadavka na ponechávanie živých stromov na dožitie a primeraného množstva mŕtveho dreva však môže znamenať dlhodobý pokles obratu a výsledkov hospodárenia podnikateľských subjektov. V prípade požiadavky ponechávania 5 živých stromov na hektár obnovovanej etáže sa predpokladá negatívny dopad na vlastnícke práva a tým aj na podnikateľské subjekty hospodáriace na lesných pozemkoch vo výške približne 1 mil. EUR [celková kalkulovaná ujma pri priemernom objeme stromov, priemernej realizačnej cene surového dreva po odpočítaní nákladov na jeho výrobu by predstavovala 3 994 tis. EUR ročne; pretože požiadavky na ponechanie sa budú dotýkať len použitia holorubného a podrastového hospodárskeho spôsobu (používané na vyše 88 % výmery porastovej pôdy)
8
a tieto podmienky sa na približne 70 % výmery uplatňujú na základe dobrovoľných schém certifikácie lesov, tieto dopady sa dotknú približne 26,5 % porastovej pôdy].
V súčasnosti je na Slovensku v priemere 37 m3 mŕtveho dreva na hektár pozemku. Navyše objem, ktorý bude potrebné ponechať, sa podľa typu lesa stanoví na základe prijatia tohto zákona a jeho vykonávacieho predpisu v metódach a postupoch vykonávania hospodárskej úpravy lesa. Z uvedených dôvodov nie je možné vyčísliť vplyv na podnikateľské prostredie, avšak nepredpokladá sa významný negatívny vplyv.
9
Vplyvy na životné prostredie
Životné prostredie
5.1. Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú návrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?
Návrh bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie, najmä na jeho zložky na lesných pozemkoch. Doplnením podmienky zachovania zakmenenia sa zabezpečí lepšie plnenie všetkých funkcií lesa, najmä pôdoochrannej a vodoochrannej funkcie. Doplnením podmienok plnenia kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch bude mať návrh dlhodobý pozitívny vplyv na zachovanie a zlepšovanie biodiverzity na lesných pozemkoch.
5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?
Vplyv na chránené územia je identický s vplyvmi identifikovanými v bode 5.1.
5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?
Nie.
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Vedenie a predkladanie lesnej hospodárskej evidencie (LHE) je v súčasnosti možné prostredníctvom Lesníckeho geografického informačného systému (
http://lvu.nlcsk.org/lgis/
).
Obhospodarovatelia lesov používajúci iné programové riešenia na vedenie LHE môžu výkazy LHE predkladať vo výmennom formáte spôsobom, ktorý správca informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje na svojom webovom sídle. Návrhom sa zosúlaďujú postupy podľa zákona a súčasného znenia vykonávacieho predpisu, ktorý umožňuje predkladať výkazy lesnej hospodárskej evidencie elektronickou formou, avšak zo zákona sa vypúšťa, že takýto postup sa realizuje prostredníctvom orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, ale bude sa postupovať priamo cez správcu informačného systému lesného hospodárstva.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie.
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie.
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie.
10
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie.
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie.
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie.
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie.
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie.
11
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je príslušným orgánom v oblasti legálneho pôvodu dreva z ťažby na lesnom pozemku. V predmetnej veci je teda aj príslušným orgánom na vykonanie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva. Z uvedeného dôvodu sa v účeloch zákona zvýrazňuje, že týmto zákonom sa, okrem iných skutočností, zabezpečuje vykonanie predmetného nariadenia v časti dotýkajúcej sa legálneho pôvodu dreva z ťažby na lesných pozemkoch (podmienky legálnej ťažby, zisťovanie a sledovanie pôvodu dreva, sankcie, atď.).
K bodu 2
Vzhľadom na dôležitosť funkcií lesa v oblasti výchovy (environmentálna výchova, lesná pedagogika a pod.) navrhuje sa zvýraznenie jej dôležitosti uvedením v príkladmom výpočte spoločenských funkcií lesa.
K bodu 3
Upravuje sa definícia bežného hospodárenia v lesoch, keď za bežné hospodárenie je potrebné považovať vykonávanie činností v lesoch v súlade s týmto zákonom, nielen vykonávanie činností uvedených v pláne hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy. Definícia sa upravuje aj s cieľom predpokladaného zosúladenia so zákonom o ochrane prírody a krajiny.
K bodu 4
Navrhovanou úpravou sa odstránia súčasné nedostatky súčasného znenia, podľa ktorého neboli v zákone jednoznačne určené kompetencie na rozhodnutie o tom, či dotknutý pozemok nie je lesným pozemkom a na určenie skutočného druhu pozemku priamo v rozhodnutí orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Súčasne sa dopĺňa možnosť usporiadania tzv. čiernych plôch s podmienkou súhlasu orgánu štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy.
K bodu 5
Podľa doterajšieho znenia zákona sa katastru nehnuteľností predkladali len rozhodnutia v pochybnostiach podľa odseku 2. Navrhovanou úpravou sa rozširuje predkladanie aj na rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa odseku 3 a upresňujú podmienky predkladania rozhodnutí tomuto orgánu na vykonanie zmien v katastri nehnuteľností.
K bodu 6
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu a nahradenie pojmu odborného lesného hospodára v súvislosti s používaním zavedenej legislatívnej skratky.
K bodu 7
Upravujú sa povinnosti obhospodarovateľov lesa vo vzťahu k riadnemu vedeniu evidencie lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov a zároveň sa tieto zosúlaďujú s § 47 návrhu.
12
K bodu 8
Vzhľadom na nejednotnosť postupov sa spresňuje, že na vedenie evidencie lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov sa nevzťahuje správny poriadok, keďže orgán štátnej správy len eviduje ohlásené zmeny, pričom nerozhoduje o právach a právom chránených záujmoch týchto osôb.
K bodu 9
V odseku 2 sa spresňuje, že súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva sa vyžaduje aj k zmenám a doplnkom uvádzanej územnoplánovacej dokumentácie a taktiež možnosti vyjadrenia podmienok súhlasu, ktoré je potrebné rešpektovať.
V súčasnom znení § 6 ods. 3 je podmienka, že územné rozhodnutie o umiestnení stavby na lesnom pozemku je možné vydať po súhlase vlastníka alebo správcu lesného pozemku. Toto znenie je duplicitné s § 38 stavebného zákona, ktoré v rámci podkladov pre územné rozhodnutie taktiež podmieňuje preukázanie vlastníckeho práva k pozemku pred vydaním územného rozhodnutia. Navrhovanou zmenou sa odstráni duplicita v konaniach orgánov verejnej správy a duplicitná účasť vlastníkov v konaní, v ktorom len záväzným stanoviskom orgán štátnej správy lesného hospodárstva zabezpečuje v územnom plánovaní ochranu lesných pozemkov.
K bodu 10
V rámci aplikačnej praxe dochádza k neodôvodneným problémom pri konaniach súvisiacich s vydokladovaním žiadostí o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcii lesov (doterajšia povinnosť je predložiť súhlas každého vlastníka a to bez ohľadu na veľkosť výmery, alebo spoluvlastníckeho podielu). Problémy boli najmä v prípadoch, kedy žiadateľ iné práva k pozemku, napr. keď lesné pozemky zaťažené vecnými bremenami k iným stavbám, alebo v prípadoch, kedy je možné lesné pozemky za účelom konkrétnej stavby vyvlastniť. Navrhovanou úpravou sa zjednoduší a sprehľadní proces konaní o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcii lesov a zosúladí sa s postupmi podľa stavebného zákona. Nárok vlastníka lesného pozemku na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva navrhovanou zmenou nie je dotknutý, pretože navrhovaná zmena sa nedotýka § 35 zákona o lesoch.
K bodu 12
Ide o opravu chyby v písaní v pôvodnom predpise, ktorý nesprávne odkazoval na poznámku pod čiarou 12a. Doplnenie textu o výstavbu železničných dráh vyplynulo z potrieb aplikačnej praxe.
K bodu 12
Z dôvodu rôznej aplikácie pri rozhodovaní sa jednoznačne ustanovuje, že výška odvodu musí byť vypočítaná aj v prípade, ak je dôvod na oslobodenie od jeho úhrady. Uvedená skutočnosť je potrebná aj vo väzbe na § 9 ods. 8, podľa ktorého ak nebol dodržaný účel oslobodzujúci od odvodu, alebo ak neboli dodržané podmienky rozhodnutia o vyňatí, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná zaplatiť vypočítaný odvod. Ak by sa výška odvodu neuvádzala, bolo by potrebné nové konanie, ktorým by sa výška odvodu stanovila.
13
K bodu 13
V aplikačnej praxi sa prejavuje nedostatok v súčasnom znení zákona v tom, že nebola určená povinnosť predložiť orgánu, ktorý rozhodnutie o vyňatí vydal doklad, preukazujúci úhradu odvodu. Pretože tento orgán nie je prijímateľom platby, nemá v súčasnosti možnosť vykonať operatívnu kontrolu plnenia povinnosti zaplatenia úhrady v určenom termíne. Navrhovaná úprava odstraňuje tento nedostatok.
Dopĺňa sa aj povinnosť orgánu rozhodujúceho o vyňatí alebo obmedzení využívania presne uviesť dôvody nevydania súhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania lesných pozemkov.
K bodu 14
Z dôvodu, že pri líniových stavbách je proces realizácie náročný, trvá niekoľko rokov a v praxi ho nie je možné v priebehu dvoch rokov ukončiť, navrhuje sa, aby sa za začiatok vykonávania zámeru pri líniových stavbách považoval začiatok procesu verejného obstarávania.
K bodu 16
V súčasnosti nebol riešený postup pri strate platnosti rozhodnutie o vyňatí a rozhodnutia o obmedzení využívania. Z uvedeného dôvodu sa odsekom 5 tento postup stanovuje, vrátane postupu zápisu tejto skutočnosti do katastra nehnuteľností.
Odsekom 6 sa navrhuje, v záujme zníženia administratívnej náročnosti konaní súvisiacich s rozhodovaním o vyňatí lesných pozemkov pre špecifické účely malých výmer, z konania o vyňatí vyčleniť konkrétne, zákonom definované účely a vyňatia malých výmer do 30, resp. 15 m2. Takýto postup však bude viazaný vydaním záväzného stanoviska, ktoré je podmienené súhlasom vlastníka v rozsahu podľa navrhovaného znenia § 7 ods. 3. Toto záväzné stanovisko bude podkladom pre vykonávanie činnosti na dotknutom lesnom pozemku a k zmene druhu pozemku dôjde po legalizácii stavby podľa osobitných predpisov, napr. po kolaudačnom rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.
V praxi často dochádza k predĺženiu lehoty výstavby alebo dôvodov, pre ktoré k dočasnému vyňatiu došlo. V zmysle súčasnej právnej úpravy však nie je možné predĺžiť platnosť rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku, aj keď bol pozemok vyňatý na čas kratší ako 20 rokov. Navrhovaným doplnením odseku 7 sa rieši tento nedostatok.
Doplnením odseku 8 sa rieši predkladanie rozhodnutí o vyňatí alebo obmedzení hospodárenia na vykonanie zmien v katastri nehnuteľností.
K bodu 17
Ide o spresnenie spôsobu výpočtu náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pri dočasnom vyňatí vo väzbe na úpravu prílohy č. 1 zákona.
K bodu 18
Navrhovanou úpravou, sa v kontexte na navrhované znenie § 8 ods. 5, ruší vzniknutý duplicitný text súčasného znenia v § 9 ods. 7 písm. c) a nahrádza sa novým textom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky na rozvoj infraštruktúry Slovenska. Rozvoj pozemných komunikácií všetkých kategórii, vrátane železničných dráh, je v koncepčných aj programovým materiáloch vlády SR deklarovaný ako verejný záujem, hradený najmä z verejných zdrojov.
14
K bodu 19
Problematika drobenia lesných pozemkov je v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch (zákon č. 180/1995 Z. z., zákon č. 330/1991 Zb.) upravená odlišne, čo spôsobuje v aplikačnej praxi problémy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovenie § 11 uplatňovalo len v minimálnej miere.
K bodu 20
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s prijatím zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novou terminológiou používanou týmto predpisom.
K bodu 21
Ustanovuje sa postup vyhotovenia návrhu osobitného režimu hospodárenia v prípade lesov osobitného určenia v chránených územiach alebo územiach s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov.
K bodu 22
Keďže energetické porasty a lesné plantáže zavedené aj v pojmovom aparáte tohto zákona a ich význam v súčasnosti stúpa, je potrebné aj jasnejšie definovanie ich zatriedenia v rámci kategórií lesov a to najmä z toho dôvodu, že v týchto lesných porastoch sa uplatňujú osobitné režimy hospodárenia, avšak nespĺňajú dôvody na zaradenie medzi lesy osobitného určenia.
K bodu 23
Úprava pojmu vo väzbe na navrhované znenie § 39 ods. 1 písm. d).
K bodu 24
Dopĺňa sa možnosť pri lesoch osobitného určenia v chránených územiach vyhotovovať rámcový návrh hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení aj organizáciám ochrany prírody a krajiny za predpokladu, že tieto návrhy vyhotovia osoby odborne spôsobilé na vyhotovovanie programov starostlivosti, pričom sa nebude vyžadovať, aby organizácia ochrany prírody mala na uvedenú činnosť živnostenské oprávnenie.
K bodom 25 a 26
Osobitný režim hospodárenia predstavuje nadštandard alternatívu bežných modelov hospodárenia ktoré výsledkom komplexného zisťovania stavu lesa a sú podkladom pre bežné hospodárenie v lesoch. Keďže rozsah požiadavky vie plánovať výlučne žiadateľ a sú vyhotovené na jeho žiadosť, navrhuje sa, aby tieto boli týmto žiadateľom hradené.
Zároveň sa navrhuje vypustenie výnimky z povinnosti uzatvoriť dohodu s vlastníkom alebo správcom v prípade lesov osobitného určenia vyhlásených z titulu ochrany prírody a krajiny. Návrh je v súlade s novou, nekonfliktnou filozofiou zákona o ochrane prírody a krajiny voči vlastníkom pôdy a rešpektuje uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 471 z roku 2006 ku Koncepcii ochrany prírody a krajiny.
15
K bodu 27
Dopĺňajú sa možnosti zmeny hospodárskeho tvaru lesa (prevod lesa) a jeho podmienky. Podľa doterajšieho znenia bol v § 19 definovaný prevod lesa len ako zmena nízkeho lesa na les vysoký. Avšak v súčasnosti je dôvodné umožniť aj zmenu vysokého lesa na les nízky a to jednak pre prirodzené procesy v lesoch, ako aj zohľadnenie požiadaviek vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.
K bodu 28
Návrhom sa dopĺňajú podmienky a možnosti uplatňovania výberkového hospodárskeho spôsobu.
K bodu 29
Ide o nahradenie nesprávne použitého pojmu, keď veľkosť plochy na nemôže vzťahovať na rub, ktorý je činnosťou, ale na obnovný prvok, ktorý je vymedzeným územím, na ktorom sa činnosť (obnovná ťažba) vykonáva. Zároveň ide o úpravu vo väzbe na navrhované vypustenie § 20 ods. 7.
K bodom 30 a 31
Ide o úpravy súvisiace s doplnením a novou úpravou definície prevodu lesa v § 17.
K bodu 32
Dopĺňa sa podmienka o plnení kritérií zabezpečeného lesného porastu s cieľom ujasnenia, že od zakladania je potrebné vykonávať činnosť spôsobom, aby došlo k splneniu tohto cieľa. Zároveň sa spresňuje plnenie kritérií pri práci s lesným reprodukčným materiálom v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli.
K bodu 33
Ustanovenie sa upravuje z dôvodu zmeny lehôt na zalesnenie, čím sa umožní každému obhospodarovateľovi lesa využiť dve celé vegetačné obdobia, v prípade ochranných lesov tri vegetačné obdobia, na splnenie povinnosti zalesňovania. Dopĺňa sa výnimka z plnenia lehoty na zalesnenie sa s cieľom ochrany života a zdravia občanov na územiach s odumretým a ponechaným lesným porastom. Zároveň sa upresňujú dôvody na vypracovanie harmonogramu obnovy lesa na holine a ustanovuje sa maximálne lehota, do ktorej bude potrebné holiny podľa harmonogramu obnovy lesa na holine zalesniť. Aby nedochádzalo k neúmernému predlžovaniu lehôt bez racionálnych dôvodov, v súlade s princípom proporcionality sa stanovujú minimálne požiadavky na rozsah obnovy na každý rok platnosti harmonogramu obnovy lesa.
K bodu 34
Navrhovaným doplnením sa spresňuje ustanovenie tak, aby nedochádzalo k zámene s dôvodmi na rekonštrukciu lesa podľa § 19, ktorá sa vykonáva zmenou programu starostlivosti o lesy.
K bodu 35
Upravuje sa možnosť predĺženia lehoty na zabezpečenie tak, aby bolo zrejmé, že lehotu možno predĺžiť najviac o dva roky.
16
K bodu 36
Vypúšťajú sa kritériá zabezpečeného lesného porastu, ktoré v zmysle § 66 písm. c) upravené vykonávacím predpisom podrobnejšie, ako v dotknutom ustanovení. Väzba na plnenie kritérií je navyše riešená povinnosťou podľa odseku 6 a navrhovaným doplnením odseku 2.
K bodu 37
Legislatívno-technická úprava vo väzbe na vypustenie odseku pôvodného odseku 7.
K bodu 38
Keďže aj pri opatreniach vykonávaných podľa § 32 a 33 môže dôjsť k vyťaženiu stromov alebo krov, dopĺňajú sa takéto ťažby do mimoriadnej ťažby.
K bodu 39
Úprava pojmu vo väzbe na navrhované znenie § 39 ods. 1 písm. d).
K bodu 40
Navrhuje sa zodpovednosť vykonávateľa ťažby nahradiť zodpovednosťou obhospodarovateľa lesa zabezpečiť šetrné vykonávanie ťažby a vykonanie asanačných opatrení v prípade vzniku poškodenia. Zároveň sa dopĺňa povinnosť ochrany vodných tokov pri vykonávaní ťažby.
K bodu 41
V odseku 5 sa ujasňuje povinnosť vykonania náhodnej ťažby do šiestich mesiacov, ktorá vyplývala len nepriamo z odseku 6 a taktiež sa spresňuje povinnosť hlásenia náhodnej ťažby, keď z doterajšieho znenia nebolo zrejmé, či sa objem 20 % viaže na aktuálnu zásobu porastu, alebo zásobu opísanú v programe starostlivosti o lesy. Zároveň sa upravuje pojem vo väzbe na navrhované znenie § 39 ods. 1 písm. d) a upravuje sa povinnosť orgánu štátnej správy oznamovať vznik dôvodu na náhodnú ťažbu orgánu štátnej správy ochrany prírody.
V odseku 6 sa oproti doterajšej úprave upresňuje rozsah vzniknutej náhodnej ťažby, kedy môže obhospodarovateľ lesa túto spracovať na základe schváleného harmonogramu ťažby. Splnenie dôvodov na schválenie harmonogramu posudzuje pri jeho schvaľovaní príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a zároveň tento orgán oznamuje začatie konanie orgánu ochrany prírody a krajiny.
Navrhovaným znením odsekov 7 9 sa upresňujú základné kritériá, ktorými sa reguluje výška ťažieb, ako aj možnosti výnimiek, ktorými možno prekročiť maximálny objem ťažby navrhovaný programom starostlivosti o lesy.
K bodu 42
Dopĺňa sa zásada vykonania ťažby, ktorým je zakmenenie lesného porastu a výnimky z plnenia tejto podmienky. Zakmenenie lesného porastu, by spravidla s cieľom zabezpečenia požadovaného plnenia funkcií lesov nemalo klesať pod sedem desatín plného zakmenenia.
K bodu 43
Legislatívno-technická úprava úvodnej vety vo väzbe na doplnenie nového písmena c).
17
K bodu 44
Dopĺňajú sa povinnosti vykonania potrebných asanačných opatrení po sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva obdobne, ako riešené v § 23 pri ťažbe dreva, keďže aj pri týchto činnostiach môže dôjsť k poškodeniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov.
K bodu 45
Do návrhu sa s cieľom umožnenia uloženia sankcií za neplnenie povinností vyplývajúcich z odkazovaného nariadenia (z tohto nariadenia vyplýva pre členské štáty povinnosť upraviť sankcie za jeho neplnenie) dopĺňa povinnosť obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva uvádzaní dreva na trh uplatňovať systém náležitej starostlivosti.
K bodu 46
Umožňuje sa za stanovených podmienok použiť cudzie pozemky aj na činnosti súvisiace s ťažbou, nielen na prepravu dreva.
K bodu 47
Ujasňuje sa, že lesné cesty sa môžu, a v súčasnosti aj nachádzajú aj na iných druhoch pozemkov ako lesných (napr. zastavané plochy, ostatné plochy s osobitným využitím).
K bodu 48
Dopĺňa sa ustanovenia o povinnosti zabezpečiť aj funkčnosť pozdĺžnych a priečnych odvodňovacích zariadení na lesných cestách, čím sa zabezpečí aj plnenie povinnosti udržiavať ich v stave zodpovedajúcemu účelu lesnej cesty a zároveň sa zabezpečí aj znižovanie rizík vzniku škôd spôsobených vodnou eróziou na cestách, ale aj okolitých pozemkoch a porastoch.
K bodu 49
Po dohode s vlastníkom sa umožňuje využívať cestu komukoľvek, nielen osobám, ktoré hospodária v lesoch alebo zabezpečujú starostlivosť o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na ňom.
K bodom 50 a 52
Navrhovaným ustanovením sa jednoznačne stanovuje povinnosť osôb oprávnených využívať lesnú cestu robiť tak spôsobom, ktorým sa minimalizuje ich prípadné poškodenie. Ak k takej skutočnosti dôjde sú povinné poškodenie odstrániť a informovať o tom vlastníka cesty.
K bodu 49
V súlade s požiadavkou Ministerstva životného prostredia SR sa dopĺňa právo bezplatného využívanie lesných ciest aj pre zložky protipovodňovej ochrany, vodnú a rybársku stráž.
K bodu 53
Ide o úpravu ustanovenia, ktoré sa v praxi ukázalo ako nefunkčné, o čom svedčí množstvo konaní o správnych deliktoch, ako aj súdnych konaní. Navrhuje sa zodpovednosť za plnenie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany preniesť z organizácie ochrany prírody a krajiny na obhospodarovateľa lesa s tým, že náklady na vykonanie týchto opatrení sa považujú za škodu, za ktorú zodpovedá organizácia
18
ochrany prírody a krajiny a teda ju bude povinná po vykonaní opatrení obhospodarovateľovi lesa uhradiť.
K bodu 54
Dopĺňa sa kompetencia orgánu štátnej odbornej kontroly ochranu lesa posudzovať projekty na ochranu lesa pred šírením škodlivých činiteľov z chránených území.
K bodu 55
Dopĺňa sa ustanovenie o spôsobe preukazovania sa lesníckej ochranárskej služby a to hlavne vo vzťahu k jej oprávneniam podľa odseku 4 a § 25 (využívanie lesných ciest).
K bodu 56
Zvýrazňuje sa zodpovednosť osôb vstupujúcich na lesné pozemky za svoje konanie a jednoznačne sa deklaruje, že vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa nenesú zodpovednosť za bezpečnosť týchto osôb. Zároveň sa zvýrazňuje povinnosť postupovať aj podľa osobitných predpisov (napr. zákon o vojenských obvodoch, zákon o ochrane prírody a krajiny), ktoré osobitným spôsobom upravujú aj vstup na lesné pozemky a práva a povinnosti vstupujúcich osôb.
K bodu 55
Upravuje sa vykonávanie a organizovanie iných komerčných aktivít za účelom dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch tak, aby tieto boli možné len na základe súhlasu podľa osobitných predpisov, keďže obhospodarovatelia lesov o týchto udalostiach ani neboli informovaní, resp. neboli informovaní dostatočnom časovom predstihu a nemohli ani účinne vymáhať svoje oprávnenia v zmysle odseku 2.
K bodu 56
Dopĺňa sa zákaz jazdy na lesných pozemkoch motocyklami a snežnými skútrami a zároveň sa spresňuje, že za zakázané sa nepovažuje využitie lesnej cesty (nachádzajúcej sa na lesných pozemkoch) ma základe dohody s jej vlastníkom podľa § 25.
K bodu 57
Upravuje sa zákaz vo vzťahu k nadmernému množstvu lesného reprodukčného materiálu, za ktoré sa bude považovať množstvo, ktoré bude použité na ďalšiu produkciu, alebo uvádzanie na trh v zmysle zákona o lesnom reprodukčnom materiáli.
K bodu 58
Ide o spresnenie zákazu vyplývajúce z doterajšej aplikácie vo väzbe na triádu vlastníckych práv a neoprávneného prisvojovania si cudzej veci odnesením alebo odvezením z lesných pozemkov. Návrh umožní napríklad použiť suché na zem spadnuté drevo na založenie ohňa za dodržania ostatných podmienok stanovených zákonom.
K bodu 59
S cieľom zabránenia zneužitia sa upresňujú výnimky zo zákazu v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku a výnimka pre Horskú záchrannú službu. Zároveň sa upravuje, že určené zákazy sa nevzťahujú na zber a odber lesného reprodukčného materiálu, ktorý je vykonávaný v súlade so zákonom o lesnom reprodukčnom materiáli.
19
K bodu 60
S cieľom jednoznačnej aplikácie v praxi sa spresňuje, že pri inom využívaní lesov upravenom osobitnými predpismi sa nevyžadujú výnimky zo zakázaných činností, keďže oprávnenia už vyplývajú z týchto osobitných predpisov.
K bodu 61
Opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov nemožno vykonávať len na pozemkoch dotknutých výstavbou, ale na všetkých pozemkoch, na ktorých môže takéto ohrozenie vzniknúť.
K bodu 62
Navrhované ustanovenie umožňuje vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesov uplatňovať princípy trvalo udržateľného a funkčne integrovaného hospodárenia v lesoch podľa medzinárodne uznávaných systémov certifikácie lesov (napr. PEFC, FSC), ktoré nadväzujú aj na celý systém spracovania dreva a jeho uvádzania na trh. Podmienky, ktoré upravuje tento zákon najmä napr. v § 28, § 31, § 37 a nasl.
K bodu 63
Doplnenie a úprava sa viaže na jednotky priestorového rozdelenia lesa, v rámci ktorých sa vykonáva podrobné zisťovania a podrobné plánovanie v rámci programov starostlivosti o lesy. Zavedením skratky a úpravami v ďalších ustanoveniach zákona, najmä § 23, tieto jednotky priestorového rozdelenia lesa tými, v rámci ktorých je potrebné dodržiavať ukazovatele hospodárenia, keďže prax dokázala, že dielec pre tieto účely nie je vhodnou jednotkou priestorového rozdelenia lesa.
K bodu 64
Dopĺňa sa kompetencia a povinnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť o zmene lesného celku, ak počas platnosti programu starostlivosti o lesy dôjde k jeho zmene.
K bodu 65
Na základe poznatkov z praxe a nejednoznačnej aplikácie sa spresňujú definície vlastníckeho celku, ktorý sa môže vytvárať len v rámci lesného celku a môže sa priebežne vytvárať a meniť podľa majetkovoprávnych pomerov v ňom.
K bodu 66
Úprava nadväzujúca na úpravu jednotiek priestorového rozdelenia lesa v odseku 1 písm. d) a zároveň sa ujasňujú možnosti vzniku takýchto jednotiek.
K bodu 67
Upravujú sa povinnosti vyznačenie hranice dielca vo väzbe na možnosti jeho vzniku a zmien uvedených v odseku 6.
K bodu 68
Vzhľadom na aplikačnú prax sa taxatívne vymedzuje, že program starostlivosti o lesy nie je nástrojom na usporiadanie majetkovoprávnych pomerov k lesným pozemkom.
20
K bodu 69
Úprava vo väzbe na zmenu § 39 ods. 1 písm. d).
K bodom 72 a 74
Upravuje sa postup, ak oprávnené osoby a dotknuté orgány svoje pripomienky a požiadavky k postupu vyhotovenia programu starostlivosti o lesy alebo vyjadrenia k jeho schváleniu nepredložia v určenej lehote.
K bodu 73
Obdobne ako pri úprave § 39 ods. 3 sa dopĺňa kompetencia a povinnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť o zmene programu starostlivosti o lesy, ak sa schvaľuje program starostlivosti o lesy pre lesný celok, ktorým sa zmenil aj susedný lesný celok.
K bodu 75
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 76
Navrhuje sa vypustenie technickej spôsobilosti, ako podmienky na získanie spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.
K bodu 77
Spresňujú sa možnosti zániku platnosti osvedčenie, keď podľa doterajšej právnej úpravy sa na zánik platnosti vždy vyžadovalo rozhodnutie ministerstva.
K bodu 78
Navrhuje sa nahradiť pojem „odňatie osvedčenia“ pojmom „zánik platnosti osvedčenia“, keďže k odňatiu dokladu vydaného ministerstvom nedochádza aj z dôvodov uvedených v novo navrhovanom odseku