1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
724
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .................... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z, zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)vykonávanie osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010).“.
2.V § 2 písm. f) sa za slovo „kultúrna“ vkladá čiarka a slovo „výchovná“.
3.V § 2 písmeno k) znie:
„k) bežným hospodárením v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie všetkých jeho funkcií; pri plánovaných opatreniach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia (§ 14 ods. 1),“.
4.V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Ak ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov katastra nehnuteľností4) a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či pozemok je alebo nie je lesným pozemkom podľa odseku 1 orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý zároveň, na základe zistenia
2
druhu pozemku v teréne, určí v rozhodnutí skutočný druh pozemku. Ak je pozemok dlhodobo poľnohospodársky využívaný, orgán štátnej správy lesného hospodárstva navrhne orgánu štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy6) zmenu lesného pozemku na poľnohospodársku pôdu a ak je pozemok vodnou plochou, orgán štátnej správy lesného hospodárstva, na základe stanoviska orgánu štátnej vodnej správy6a) rozhodne o zmene lesného pozemku na vodnú plochu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Rozhodnutia podľa odsekov 2 a 3 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností5).“
6.V § 4 ods. 1 sa za slovo „hospodárov“ dopĺňajú tieto slová „(ďalej len „hospodár“)“.
7.V § 4 ods. 2 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovami „alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 povinní“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zo zmluvy alebo oznámenia 47 ods. 10) musí byť zrejmé, k akému dátumu je zmena hospodára vykonaná a na ktorých jednotkách priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1) bude hospodár vykonávať svoju činnosť.“.
8.V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „hospodáriť v lese alebo od vzniku zmien v rozsahu oprávnenia hospodáriť v lese“.
9.§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12).“.
10.V § 6 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Návrh koncepcie územného rozvoja Slovenska, návrhy územných programov starostlivosti regiónov, návrhy územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón,11) návrhy na určenie chráneného ložiskového územia a návrhy na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov, vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov11) odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Súhlas môže obsahovať podmienky, ktoré obstarávatelia povinní zapracovať do dokumentácie.
(3) Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis11a) neustanovuje inak.“.
11.V § 7 ods. 3 sa za slovom „vlastník“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „správca“ sa vkladajú tieto slová: „alebo osoba s iným právom k pozemku a stavbe12a).“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
12.V § 7a ods. 1 sa slová „cesty pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostnej cesty“, slovo „predpisu12a)“ nahrádza slovami „predpisu11a) a výstavbu železničnej dráhy vrátane jej súčastí“.
13.V § 8 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj pri oslobodení od úhrady (§ 9 ods. 7),“.
14.V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) povinnosť žiadateľa o vyňatie 7 ods. 2) zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva doklad preukazujúci uhradenie náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa § 9 do 15 dní od jej uhradenia,
h)dôvody nesúhlasu s vyňatím alebo obmedzením využívania zistené pri posúdení podľa odseku 1.“.
15.V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) pri výstavbe diaľnice a rýchlostnej cesty, ak do dvoch rokov odo dňa začatia verejného obstarávania podľa osobitného predpisu13aa) oprávnený subjekt nezačne vykonávať zámer, na ktorého uskutočnenie sa rozhodnutie vydalo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
13aa) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.§ 8 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý pôvodne rozhodol vo veci, po overení skutočného stavu pozemkov oznámi účastníkom pôvodného konania stratu platnosti rozhodnutia podľa odseku 4 a súčasne toto oznámenie doručí príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra5), ktorý vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri nehnuteľností. Na toto oznámenie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12).
(6) Ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, vodné stavby na ochranu pred povodňami13ab), výstavbu a prevádzku vodárenských zdrojov, verejných vodovodov a verejných kanalizácií13ac), stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia, a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 30 m2, alebo ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2 rozhodnutie o vyňatí alebo rozhodnutie o obmedzení využívania sa nevyžaduje; orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti investora vydá len záväzné stanovisko. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane použijú ustanovenia § 7 ods. 3 a § 7a ods. 2 a 6.
(7) Čas platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva predĺžiť na žiadosť osoby podľa § 7 ods. 2, ak ju podala pred uplynutím doby, na ktorú sa dočasné vyňatie alebo obmedzenie využívania lesného pozemku povoľuje. Doba dočasného vyňatia lesného pozemku ani po predĺžení nesmie presiahnuť dvadsať rokov.
4
(8) Rozhodnutia podľa odseku 2 orgány štátnej správy lesného hospodárstva spolu s geometrickým plánom alebo kópiou katastrálnej mapy, ak ide o celú parcelu, predkladajú príslušnému orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností5); ak ide o rozhodnutie o dočasnom vyňatí alebo o obmedzení hospodárenia, do katastra nehnuteľností sa údaje podľa odseku 2 písm. c) zapíšu formou poznámky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13ab a 13ac znejú:
13ab) § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13ac) § 2 a 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.
17.V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov“ nahrádzajú slovami „uvedenou v programe starostlivosti o lesy alebo pokynoch na jeho vyhotovenie (§ 41 ods. 9)“.
18.V § 9 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy, miestnych komunikácií, výstavbu železničných dráh, vrátane ich súčastí,“.
19.§ 11 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
20.V § 14 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) vo zverniciach a bažantniciach,20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) § 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa lesy osobitného určenia podľa odseku 2 písm. e) vyhlasujú vo verejnom záujme, návrh osobitného režimu hospodárenia sa vyhotovuje v rámci komplexného zisťovania stavu lesa [§ 38 ods. 2 písm. b)], vykonaného v súčinnosti so žiadateľom alebo ním poverenou organizáciou23a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.“.
22.Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Hospodárskymi lesmi sú aj energetické porasty a lesné plantáže.“.
23.V § 16 ods. 4 písm. d) sa slovo „dielcov“ nahrádza slovom „porastov“.
24.V § 16 ods. 4 písm. e) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o lesy osobitného určenia podľa § 14 ods. 2 písm. e) rámcový návrh osobitného
5
režimu hospodárenia a návrh plánu hospodárskych opatrení môže vypracovať aj organizácia ochrany prírody odborne spôsobilou osobou (§ 42 ods. 3 a 4),“.
25.V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak sa návrh osobitného režimu hospodárenia vyhotovuje vo verejnom záujme (§ 14 ods. 3) zvýšené náklady uhrádza žiadateľ podľa odseku 4.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
26.V § 16 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a vypúšťajú slová „alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa osobitného zákona.27)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
26) § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.
27.§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) K zmene hospodárskeho tvaru lesa môže dôjsť
a)na základe plánu hospodárskych opatrení [§ 40 ods. 2 písm. c)],
b)pri rekonštrukcii lesa (§ 19), alebo
c)na základe návrhu odborného lesného hospodára so súhlasom vlastníka alebo správcu, ak k zmene dochádza počas platnosti programu starostlivosti o lesy.“.
28.V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uplatňuje sa tam, kde existujú vhodné podmienky alebo kde je možné takéto podmienky vytvoriť“.
29.V § 18 ods. 3 prvej vete a druhej vete sa slovo „rubu“ nahrádza slovom „prvku“, v tretej vete sa slovo „rubov“ nahrádza slovom „prvkov“ a vypúšťajú sa slová „a 7“.
30.V § 19 ods. 1 sa slovo „prevodoch“ nahrádza slovami „zmenách hospodárskeho tvaru lesa z lesa nízkeho na les vysoký“ a za slovo „premenách“ sa vkladá slovo „lesa“.
31.V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prevod lesa je zmena hospodárskeho tvaru lesa podľa § 17 z lesa nízkeho na les vysoký;“.
32.V § 20 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „tak, aby následný lesný porast splnil kritériá zabezpečeného lesného porastu“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „len zo zdrojov“.
33.V § 20 odsek 4 znie:
(4) Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov a v ochranných lesoch do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom holina vznikla, okrem chránených území s piatym stupňom ochrany; ak ide o holiny s ponechaným odumretým lesným porastom, kde je nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia pri obnove lesa lehota neplynie. Orgán štátnej správy lesného
6
hospodárstva môže túto lehotu, na základe žiadosti obhospodarovateľa lesa, predĺžiť najviac o dva roky. Pri vzniku holín po náhodnej ťažbe v rozsahu, ktorý presahuje 1/10 plánu zalesňovacích úloh pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedených v programe starostlivosti o lesy alebo ak je to potrebné z dôvodu vytvorenia vekovo a priestorovo diferencovanej štruktúry porastov alebo pri vzniku holín podľa § 37 ods. 3, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť obhospodarovateľa lesa určiť osobitný harmonogram obnovy lesa na holine; lehota na obnovu lesa na holine nesmie presiahnuť 20 rokov a nemožno ju predlžovať. Rozsah obnovy lesa na holine na rok nesmie byť v schválenom harmonograme nižší ako 1/10 plánovanej umelej obnovy lesa pre lesný celok alebo vlastnícky celok uvedenej v programe starostlivosti o lesy, okrem posledného roka platnosti harmonogramu.“.
34.V § 20 ods. 5 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „na holine“.
35.V § 20 ods. 6 sa slová „o ďalšie dva roky“ nahrádzajú slovami „najviac o dva roky“.
36.V § 20 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
37.V § 20 ods. 7 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „a 6“.
38.V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 1 alebo“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo pri opatreniach vykonaných podľa § 32 a 33“.
39.V § 22 ods. 3 písm. a) sa slovo „dielcoch“ nahrádza slovom „porastoch“.
40.V § 23 odsek 3 znie:
„(3) Obhospodarovateľ lesa je povinný zabezpečiť, aby sa ťažba uskutočňovala takým spôsobom, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, vodné toky, následný lesný porast, priľahlé stromy a kvalitu ťaženého dreva. Najneskôr po ukončení ťažby je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť bezodkladné ošetrenie narušenej lesnej pôdy, koryta vodného toku, lesného porastu a priľahlých stromov tak, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodeniu.“.
41.V § 23 odseky 5 až 9 znejú:
„(5) Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa prednostne vykonať náhodnú ťažbu do šiestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov. Pri chránených územiach s piatym stupňom ochrany táto povinnosť platí len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny o povolení výnimky.32) Ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy jednorazovo presiahne 20 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu 40 ods. 2 písm. b)] alebo ak je náhodná ťažba na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,5 ha, obhospodarovateľ lesa ohlási túto skutočnosť do sedem dní odo dňa, keď zistil, že k nim došlo, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku, orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý do piatich pracovných dní informuje o tejto skutočnosti orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny33), ak ide o územia s tretím až piatym stupňom ochrany.
7
(6) Ak je náhodná ťažba v rozsahu, ktorý presahuje 1/20 z celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok alebo ktorú nemôže obhospodarovateľ lesa vykonať do šiestich mesiacov, vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie a predloží ho orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na schválenie. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva informuje orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny o začatí konania. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení harmonogramu náhodnej ťažby nemá odkladný účinok.
(7) Objem dreva z ťažby v poraste s vekom nad 50 rokov sa môže oproti objemu ťažby odporučenému v programe starostlivosti o lesy prekročiť najviac o 15 %. Ak objem vyťaženého dreva, vrátane objemu dreva odumretých a ponechaných stromov, dosiahol objem ťažby odporučený v programe starostlivosti o lesy zvýšený o 15 %, môže obhospodarovateľ lesa ďalej vykonávať len náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu.
(8) Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok 39 ods. 3) nemožno ťažbou prekročiť. Ak je v lesnom celku viac obhospodarovateľov lesa, ani jeden z nich nemôže ťažbou prekročiť celkový objem dreva predpísaný na ťažbu vo vlastníckom celku alebo poraste.
(9) Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva podľa odseku 8 prekročený, môže obhospodarovateľ lesa vykonať
a)naliehavú ťažbu 22 ods. 3 písm. a)] na základe zmeny programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2 a 3),
b)náhodnú ťažbu,
c)mimoriadnu ťažbu, alebo
d)úlohy plánu hospodárskych opatrení 40 ods. 2 písm. c)] na základe aktualizácie programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 4).“.
42.§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Úmyselnou ťažbou nemožno znižovať zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia; to neplatí ak
a)ide o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou,
b)ide o rekonštrukciu lesa, alebo
c)to vyplýva z funkčného zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu hospodárenia v lesoch osobitného určenia.“.
43.V § 24 odsek 1 znie:
„(1) Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný
a)pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov; po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, najmä vodnou eróziou,
b)vyhotovovať doklady o pôvode dreva a viesť súvisiacu evidenciu,
c)uplatňovať pri uvádzaní dreva na trh33a) systém náležitej starostlivosti podľa osobitných predpisov.33b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
33a) Čl. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
8
33b) Čl. 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. L 177, 7. 7. 2012).“.
44.V § 24 ods. 2 sa slovo „prepravu“ nahrádza slovami „činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou“.
45.V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Lesné cesty sa môžu nachádzať aj na iných ako lesných pozemkoch podľa § 3 ods. 1 písm. e) prvého bodu.“.
46.V § 25 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť funkčnosť pozdĺžnych a priečnych odvodňovacích zariadení“.
47.V § 25 odsek 3 znie:
„(3) Lesné cesty je oprávnený využívať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda a osoba ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje súd.34)“.
48.V § 25 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.
49.V § 25 ods. 5 sa za slovo „systému,“ vkladajú slová „protipovodňovej ochrany, vodnej stráži, rybárskej stráži,“.
50.§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Osoby oprávnené využívať lesnú cestu povinné využívať lesnú cestu spôsobom, ktorým sa minimalizuje poškodenie lesnej cesty, stavieb a zariadení s ňou súvisiacich. Ak napriek tomu dôjde k jej poškodeniu, povinné o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vlastníka, správcu alebo združenie podľa § 51 ods. 2 a na vlastné náklady vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho poškodzovania a odstránenie škody; tým nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody35).“.
51.V § 28 odsek 3 znie:
„(3) Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vykonanie náhodnej ťažby, zabezpečí obhospodarovateľ lesa. Opatrenia vykoná v nevyhnutne potrebnom území a rozsahu podľa projektu 48 ods. 2 písm. g)] navrhnutom hospodárom a odsúhlaseným organizáciou ochrany prírody a krajiny43). Náklady na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu.43a)“.
9
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
43a) § 4 ods. 1 písm. s) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
52.V § 29 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)posudzuje projekty na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
53.§ 29 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Lesnícka ochranárska služba sa pri výkone svojich úloh preukazuje služobným preukazom.“.
54.V § 30 ods. 1 sa za slovo „právo“ vkladajú slová „na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.45b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
45b) Napríklad § 7 a 9a zákona č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 1 písm. c) e), § 15 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 1 písm. a), § 19 ods. 4, § 20 ods. 5, § 22 ods. 5, § 57 a § 58 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
55.V § 30 odsek 3 znie:
„(3) Organizovať alebo vykonávať aktivity za účelom dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu. Využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na uzavreté a ohradené lesné pozemky vo vojenských lesoch.“.
56.V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová „vozidlom, skútrom“ nahrádzajú slovami „vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,“.
57.V § 31 ods. 1 písm. h) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nadmerné množstvo sa považuje množstvo použité podľa osobitného predpisu,45d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45d znie:
45d) Zákon č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
58.V § 31 ods. 1 písm. j) sa slová „získavať z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru“ nahrádzajú slovami „alebo odnášať alebo odvážať stromy, kry alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na zemi,“.
59.V § 31 ods. 3 sa slová „zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku“ nahrádzajú slovami „odvrátenie ohrozenia života alebo zdravia alebo bezprostredného poškodenia majetku a pri plnení úloh Horskou záchrannou službou49a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Zákazy uvedené v odseku 1 písm. d), f) a h) sa nevzťahujú na osoby vykonávajúce zber alebo odber lesného reprodukčného materiálu podľa osobitného predpisu.45d)“.
10
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
49a) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“.
60.V § 31 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), d) g), i) a j) sa nevzťahuje na výkon činnosti podľa § 32 ods. 1.“.
61.V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na pozemkoch dotknutých výstavbou“.
62.Doterajší text § 36 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Na zabezpečenie odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lese môžu vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesa za podmienok ustanovených týmto zákonom použiť aj systém certifikácie lesov.“.
63.V § 39 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „čiastkové plochy, porastové skupiny (ďalej len „porast“) a etáže,“.
64.V § 39 ods. 3 sa slová „vlastníka alebo správcu“ nahrádzajú slovami „vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak súčasťou vyhlasovaného lesného celku aj lesné pozemky alebo ich časti, ktoré súčasťou iného lesného celku, v ktorom sa program starostlivosti nebude vyhotovovať v rovnakom čase, príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva spolu s určením lesného celku rozhodne aj o zmene lesného celku, do ktorého boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté.“.
65.V § 39 ods. 4 sa za slová „Vytvára sa“ vkladajú slová „v rámci lesného celku“ a na konci sa pripája táto veta: „Vlastnícke celky môžu vznikať alebo sa meniť aj počas platnosti programu starostlivosti o lesy.“.
66.V § 39 ods. 6 tretej vete sa slová „Dielec je“ nahrádzajú slovami „Porast je na účely zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch 36)“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vytvára sa pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy, alebo pri jeho zmene.“.
67.V § 39 ods. 7 druhá veta znie: „Ak dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa, označenie hranice dielca zabezpečí pri
a)vyhotovení programu starostlivosti o lesy vyhotovovateľ programu starostlivosti (§ 42),
b)zmene programu starostlivosti o lesy osoba, na ktorej podnet k zmene programu starostlivosti o lesy došlo.“.
68.V § 40 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie obhospodarovateľov lesa.“.
69.V § 40 ods. 2 písm. b) sa slovo „dielcov“ nahrádza slovom „porastov“.
70.V § 41 ods. 8 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na pripomienky a požiadavky, ktoré neboli predložené v určenej lehote sa neprihliada.“.
11
71.V § 41 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14) Ak sa schvaľuje program starostlivosti pre lesný celok, v ktorom zahrnuté aj lesné pozemky alebo ich časti, pre ktoré je program starostlivosti schválený, príslušný orgán štátnej správy spolu so schválením programu starostlivosti rozhodne aj o zmene programu starostlivosti 43 ods. 2 písm. d)], v ktorom boli tieto lesné pozemky alebo ich časti zahrnuté.“.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.
72.V § 41 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16) Záväzné vyjadrenie podľa odseku 8 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy, ak vyjadrenie v určenej lehote nedoručia, sa za to, že nemajú pripomienky k správe o hospodárení a požiadavky na vypracovanie pokynov na vyhotovenie programu starostlivosti, za ktorých dodržania program starostlivosti nebude mať významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území. Záväzné vyjadrenie podľa odseku 13 dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 30 dní od doručenia návrhu, ak vyjadrenie v určenej lehote nedoručia, sa za to, že s návrhom programu starostlivosti súhlasia57a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
57a) § 9 ods. 1 písm. m) a § 103 ods. 7 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 17.
73.V § 41 ods. 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „15“.
74.V § 42 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
75.V § 42 ods. 3 sa slová „Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“.
76.V § 42 ods. 4 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „3“.
77.V § 42 odsek 5 znie:
„(5) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti zaniká, ak ide o
a)fyzickú osobu
1.ak o to držiteľ osvedčenia písomne požiada ministerstvo,
2.rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia, alebo
3.smrťou alebo vyhlásením za mŕtvu,
b)právnickú osobu
1.ak držiteľ osvedčenia prestal spĺňať podmienku podľa odseku 4, alebo
2.zánikom oprávnenia na podnikanie.“.
78.V § 42 ods. 6 prvej vete sa slová „odňatí osvedčenia“ nahrádzajú slovami „zániku platnosti osvedčenia“, slová „po dobu najmenej piatich rokov“ sa nahrádzajú slovami „najmenej päť rokov“, v druhej vete sa slová „jeho odňatí“ nahrádzajú slovami „zániku
12
jeho platnosti a po úspešnom absolvovaní skúšky podľa odseku 3“ a tretia veta sa vypúšťa.
79.V § 42 ods. 7 sa slová „odsekov 4 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 3“, slovo „odňatí“ slovami „zániku platnosti“ a vypúšťajú sa slová „a osvedčení o technickej spôsobilosti podľa odseku 7“.
80.V § 43 odsek 2 znie:
„(2) Zmenou programu starostlivosti je
a)zmena kategorizácie lesov podľa § 12,
b)schválenie postupu rekonštrukcie lesa podľa § 19 ods. 3,
c)zmena zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8,
d)zmena hraníc porastu podľa § 39 ods. 6,
e)zmena z dôvodu zmeny hraníc lesného celku podľa § 41 ods. 14, alebo
f)aktualizácia programu starostlivosti podľa odseku 4.“.
81.V § 43 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) O zmene programu starostlivosti rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na žiadosť vlastníka, správcu, obhospodarovateľa lesa alebo orgánu štátnej správy24). Náklady súvisiace so zmenou programu starostlivosti uhrádza žiadateľ. K rozhodnutiu o zmene programu starostlivosti sa vyžaduje vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny58). Odvolanie proti rozhodnutiu o zmene programu starostlivosti nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka.
(4) Aktualizáciu programu starostlivosti možno vykonať, ak náhodná ťažba alebo mimoriadna ťažba tvorí najmenej polovicu z celkového objemu dreva podľa § 23 ods. 8. Pri aktualizácii programu starostlivosti právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe zhodnotenia zdravotného stavu lesa a vykonaných opatrení v plnom rozsahu prehodnotí súčasti programu starostlivosti podľa § 40 ods. 2 písm. b), c) a f) a navrhne nový plán hospodárskych opatrení, vrátane zmeny zásad vykonávania ťažby podľa § 23 ods. 7 a 8.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
82.V § 44 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva“, na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa písmená a) a b), ktoré znejú:
„a) v písomnej forme prostredníctvom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, alebo
b)v elektronickej forme prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.“.
83.§ 44 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Pri zmene obhospodarovateľa lesa alebo pri zmene štatutárneho orgánu právnickej osoby na lesnom celku alebo jeho časti počas platnosti programu starostlivosti odovzdá doterajší obhospodarovateľ lesa alebo štatutárny orgán právnickej osoby zodpovedajúcu časť lesnej hospodárskej evidencie novému obhospodarovateľovi lesa alebo štatutárnemu orgánu právnickej osoby do 15 dní odo dňa zmeny.“.
84.V § 45 ods. 1 sa slová „súhrnného lesníckeho ekonomického účtu60).“ nahrádzajú slovami „integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy60).“.
13
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:
60) § 3 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.“.
85.V § 45 ods. 4 sa za slová „Obhospodarovateľ lesa,“ vkladajú slová „hospodár,“.
86.V § 47 ods. 1 sa slová Odborný lesný hospodár (ďalej len „hospodár“)“ nahrádzajú slovom „Hospodár“.
87.V § 47 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Hospodár je odborne spôsobilý, ak je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva po splnení predpokladov podľa odseku 3 a po úspešnom absolvovaní skúšky vykonanej pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister alebo na základe absolvovania vzdelania podľa odseku 3 a osobitného kvalifikačného predpokladu 57). O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápis do registra odborných lesných hospodárov možno požiadať najneskôr do troch rokov od úspešného absolvovania skúšky.
(5) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára zaniká a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyčiarkne z registra odborných lesných hospodárov fyzickú osobu, ak
a)o to orgán štátnej správy lesného hospodárstva písomne požiadala,
b)sa nezúčastnila školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m) do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota päť rokov od vydania osvedčenia alebo od posledného školenia,
c)platnosť jej osvedčenia o odbornej spôsobilosti zanikla rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, alebo
d)zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.“.
88.V § 47 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov, ak držiteľ osvedčenia
a)porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. d), e), g), j) až l),
b)závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti podľa § 48 ods. 2 písm. a) c), f), h), i), n) až p), alebo
c)sa bez závažného dôvodu nezúčastnil školenia podľa § 48 ods. 2 písm. m).
(7) O vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa po zániku platnosti podľa odseku 5 písm. a) c) možno opätovne uchádzať po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 4; pri zániku platnosti osvedčenia podľa odseku 5 písm. c) sa skúšky možno zúčastniť až po uplynutí doby uvedenej v rozhodnutí o zániku jeho platnosti.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.
89.V § 47 ods. 8 sa vypúšťajú slová „pri ucelenom hospodárení v lesoch“.
90.V § 47 ods. 9 sa číslovka „6“ nahrádza číslovkou „8“.
14
91.V § 47 odsek 10 znie:
„(10) Obhospodarovateľ lesa, okrem právnickej osoby podľa odseku 2, je povinný do 15 dní odo dňa, keď sa stal obhospodarovateľom lesa alebo od zániku zmluvného vzťahu s doterajším hospodárom, uzavrieť písomne zmluvu na výkon činnosti podľa § 48 s vybraným hospodárom a predložiť kópiu zmluvy do 15 dní od jej platnosti príslušnému orgánu štátnej správy na zápis do evidencie podľa § 4 ods. 1; ak ide o právnickú osobu podľa odseku 2, táto predkladá len oznámenie podľa § 4 ods. 2.“.
92.V § 48 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho poverenia vykoná právnická osoba zriadená ministerstvom; školenia sa musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia,“.
93.V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenami n) až p), ktoré znejú:
„n)oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilostí najneskôr do 15 dní od vzniku zmeny,
o)zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch,
p)poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).“.
94.V § 50 ods. 7 prvej vete sa za slovo „vyžaduje“ vkladá slovo „predchádzajúci“ a za prvú vetu sa vkladajú tieto vety: „Predchádzajúci súhlas ministerstva na nájom lesného majetku vo vlastníctve štátu o výmere menšej ako 5000 m2, ktorý priamo nenadväzuje na lesný majetok vo vlastníctve štátu obdobného charakteru, sa nevyžaduje. Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému.“.
95.V § 50 ods. 8 prvej vete sa za slová „zmluvu o nájme71)“ vkladajú slová „alebo zmluvu o výpožičke“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Prenajatý lesný majetok vo vlastníctve štátu nemožno ďalej prenajať, ak nie je dohodnuté inak. Vypožičiavateľ nesmie prenechať lesný majetok vo vlastníctve štátu na užívanie inému.“.
96.V § 50 ods. 10 sa na konci sa pripája táto veta: „Zámenou nadobudnuté lesné pozemky a lesné porasty na nich, ktoré boli vo vlastníctve štátu, nemožno zameniť, odpredať alebo sa nemôže zmeniť ich charakter počas desiatich rokov od zápisu do katastra nehnuteľností.“.
97.V § 50a ods. 2 prvej vete sa za slovo „vyžaduje“ vkladá slovo „predchádzajúci“.
98.V § 50a odsek 3 znie:
„(3) Súhlas zakladateľa na zámenu možno dať len vtedy, ak sa ostatný majetok vo vlastníctve štátu zamieňa za lesné pozemky a lesné porasty na nich vo vlastníctve iných osôb alebo za zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo vlastníctve iných osôb. Hodnota ostatného majetku vo vlastníctve štátu nesmie byť vyššia ako hodnota lesných
15
pozemkov a lesných porastov na nich vo vlastníctve iných osôb alebo ako hodnota zastavaných plôch a nádvorí alebo ostatných plôch vo vlastníctve iných osôb.“.
99.§ 50a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na rozhodovanie podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)“.
100.V § 52 odsek 8 znie:
„(8) Člen lesnej stráže sa pri výkone svojej funkcie preukazuje odznakom člena lesnej stráže a na požiadanie aj preukazom člena lesnej stráže; pri preukazovaní príslušnosti nesmie odznak a preukaz vydať z rúk.“.
101.V § 53 ods. 2 písm. f) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pred predvedením jej odobrať zbraň,“.
102.V § 53 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)použiť zbraň pri
1.nutnej obrane alebo krajnej núdzi79),
2.zneškodňovaní zvierat, ktoré ohrozujú život alebo zdravie osôb,
3.hrozbe zbraňou namierenou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar Policajného zboru,
4.varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziaceho jemu alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody, ktorá bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom, alebo
5.varovnom výstrele do vzduchu pri úteku osoby, ktorú je člen lesnej stráže oprávnený predviesť na útvar Policajného zboru,“.
103.V § 55 ods. 1 písmeno p) znie:
„p) zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60)“.
104.V § 55 ods. 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
„q) prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve a lesnú pedagogiku,“.
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno r).
105.V § 55 odsek 1 sa dopĺňa novými písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s) plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,
t) presadzovanie národných záujmov v medzinárodných organizáciách vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.“.
106.V § 55 ods. 2 sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.
107.V § 55 ods. 4 sa slová „písm. q)“ nahrádza slovami „písm. r)“.
16
108.V § 55 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Náklady na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. s) a t) sa hradia podľa osobitného predpisu.1)“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
109.§ 57 znie:
㤠57
Určení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí vykonávajú štátnu správu lesného hospodárstva a štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi84), musia do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru85) alebo určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Predpokladom na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu je vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania alebo vyššie odborné vzdelanie lesníckeho zamerania alebo úplné stredné odborné vzdelanie lesníckeho zamerania a úspešné absolvovanie skúšky pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 84 a 85 znejú:
84) Napríklad zákon č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších prepisov, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
85) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
110.V § 58 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) vydáva a rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, zabezpečuje vedenie evidencie vydaných osvedčení a vedie evidenciu rozhodnutí o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 42),“.
111.V § 58 ods. 1 písm. j) sa slová „organizuje školenia“ nahrádzajú slovami „poveruje právnickú osobu zriadenú ministerstvom vykonaním školenia“.
112.V § 60 ods. 1 písm. n) sa slová „[§ 47 ods. 6 písm. b)]“ nahrádzajú slovami „[§ 47 ods. 8]“.
113.V § 60 ods. 2 písm. n) sa slová „(§ 7a)“ nahrádzajú slovami „(§ 7a a § 8 ods. 6)“.
114.V § 62 ods. 6 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.
115.V § 62 odsek 8 znie:
„(8) Na výkon štátneho dozoru v lesoch sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12) okrem rozhodnutia podľa odseku 2 písm. c) a d) a odseku 6; odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. c) a d) nemá odkladný účinok.“.
17
116.V § 63 ods. 1 písm. b) sa slová „vozidlom, skútrom“ nahrádzajú slovami „vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom“ a čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o využitie lesnej cesty podľa § 25,“.
117.V § 63 ods. 1 písm. o) sa slová „získava z lesa čečinu, živicu alebo živú kôru“ nahrádzajú slovami „alebo stromy, kry, alebo ich časti, vrátane dreva ležiaceho na zemi, odnáša alebo odváža“.
118.V § 63 ods. 3 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
119.V § 63 ods. 4 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.
120.V § 63 ods. 5 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
121.V § 63 ods. 6 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „70 eur“.
122.V § 64 uvádzacej vete sa slová „5 000 Sk do 3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 99 580 eur“.
123.V § 64 písm. f) sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „neplnením kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“.
124.V § 65 ods. 2 sa slová „Pokutu podľa § 63 a 64 možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o uložení pokuty podľa § 63 a 64 možno začať“.
125.V § 66 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 2)“.
126.V § 66 písm. e) sa za slová „úpravy lesov“ vkladajú slová „spôsobom zabezpečujúcim plnenie kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“.
127.Za § 68b sa vkladá § 68c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2014
(1) Odborné hospodárenie v porastoch, ktoré spoločnou vecou zabezpečia vlastníci alebo správcovia jedným obhospodarovateľom lesa a jedným hospodárom najneskôr od schválenia programu starostlivosti, ktorý nadobudne platnosť po 1. januári 2014.
(2) Právnické osoby podľa § 47 ods. 2 predložia zoznam hospodárov podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa do 31. marca 2014; na predloženie zoznamu sa primerane použije § 4.
(3) Fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala skúšku na získanie odbornej spôsobilosti hospodára do 31. decembra 2013 a nebolo jej osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané alebo odňaté, môže požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 47 ods. 4 a zápis do registra hospodárov do 31. decembra 2015.
(4) Osobitný kvalifikačný predpoklad určených zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku vzdelania podľa § 57 zaniká najneskôr 1. januára 2019.“.
18
128.V celom tete zákona okrem § 4 ods. 1 a § 47 ods. 1 sa slová „odborný lesný hospodár“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „hospodár“ v príslušnom tvare.
129.Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 326/2005 Z. z.
Hodnoty efektov mimoprodukčných funkcií lesa podľa hospodárskych súborov lesných typov (HSLT) za rubnú dobu v eurách/ha lesného pozemku
Časť I
Číslo HSLT
Hospodársky súbor lesných typov
eur
101
Extrémne vápencové dúbravy
24 895
102
Vápencové dúbravy
28 214
104
Extrémne kyslé dúbravy
35 517
105
Kyslé dúbravy
7 302
107
Kyslé borovicové dúbravy
2 655
108
Sprašové hrabové dúbravy
12 613
109
Suché hrabové dúbravy
18 588
111
Živné hrabové dúbravy
12 281
112
Vrastavé borovicové dúbravy
6 306
113
Vlhké hrabové dúbravy
8 630
117
Sutinové hrabové dúbravy
13 277
121
Brezové dúbravy
7 302
122
Brezové jelšiny
41 160
123
Vlhké hrabové dúbravy
8 298
124
Hrabové lužné jaseniny
13 277
125
Dubové lužné jaseniny
20 248
126
Vŕbové topoliny
1 327
131
Extrémne porasty bresta
33 525
135
Brestové lužné jaseniny
9 626
191
Vápencové dúbravy
34 189
192
Brezové jelšiny (ochranného rázu)
50 122
196
Vŕbové topoliny
1 991
199
Suché hrabové dúbravy (ochranného rázu)
34 853
201
Extrémne vápencové bukové dúbravy
75 350
202
Svieže vápencové bukové dúbravy
20 912
203
Vápencové boriny
49 127
204
Extrémne kyslé bukové dúbravy
32 198
205
Kyslé bukové dúbravy
9 958
208
Sprašové bukové dúbravy
8 962
209
Suché bukové dúbravy
23 567
211
Živné bukové dúbravy
18 920
213
Vlhké bukové dúbravy
13 941
216
Kamenité bukové dúbravy s javorom
28 878
217
Sutinové javorovo-bukové dúbravy
9 958
292
Svieže vápencové bukové dúbravy
61 740
293
Vlhké bukové dúbravy
23 235
19
295
Kyslé bukové dúbravy
14 937
296
Kamenité bukové dúbravy s javorom
64 396
299
Suché brehové dúbravy
50 122
301
Extrémne vápencové dubové bučiny
56 097
302
Svieže vápencové dubové bučiny
35 185
303
Vápencové boriny
80 329
304
Extrémne kyslé dubové bučiny
56 097
305
Kyslé dubové bučiny
7 966
310
Svieže dubové bučiny
12 613
311
Živné dubové bučiny
12 945
312
Lesostepné kotlinové boriny
58 089
313
Vlhké dubové bučiny
14 273
315
Kyslé dubové boriny nižších polôh
8 298
316
Kamenité dubové bučiny s lipou
32 198
317
Sutinové lipovo-dubové bučiny
18 920
320
Svieže kotlinové smrekové boriny
17 924
323
Jaseňové jelšiny
10 622
392
Svieže vápencové dubové bučiny
70 371
393
Vlhké dubové bučiny
23 567
395
Extrémne kyslé dubové bučiny
12 281
396
Kamenité dubové bučiny s lipou
35 517
399
Jaseňové jelšiny (ochranného rázu)
13 941
401
Extrémne vápencové bučiny
91 615
402
Svieže vápencové bučiny
46 139
404
Extrémne kyslé bučiny
101 241
405
Kyslé bučiny
16 265
407
Kyslé dubové boriny
3 983
409
Jedľovo-dubové bučiny
17 924
410
Svieže bučiny
15 601
411
Živné bučiny
17 260
413
Vlhké bučiny
16 928
415
Kyslé dubové jedliny
24 895
416
Kamenité bučiny s lipou
45 475
417
Sutinové lipové bučiny
20 580
420
Svieže kotlinové jedľové dúbravy
10 953
421
Živné smrekové boriny
15 933
425
Kyslé dubové boriny
8 630
426
Kamenité jedľovo-dubové bučiny
16 928
431
Živné kotlinové jedľové dúbravy
15 269
435
Kyslé bučiny s jedľou
17 260
445
Kyslé bučiny s jedľou a dubom
17 924
492
Svieže vápencové bučiny
82 652
493
Vlhké bučiny
31 534
495
Kyslé bučiny
32 198
496
Kamenité bučiny s lipou
82 320
497
Kamenité jedľovo-dubové bučiny
41 160
498
Kyslé bučiny s jedľou a bukom
28 878
499
Kyslé bučiny s jedľou
31 866
20
501
Extrémne vápencové jedľové bučiny
120 825
502
Svieže vápencové jedľové bučiny
49 458
504
Extrémne kyslé jedľové bučiny
68 379
505
Kyslé jedľové bučiny
19 252
506
Kyslé horské bučiny
34 853
511
Živné jedľové bučiny
17 924
512
Vápencové smrekové boriny
96 926
513
Vlhké jedľové bučiny
18 256
514
Extrémne kyslé borovicové smrečiny
40 164
515
Kyslé borovicové smrečiny
14 605
516
Kamenité jedľové bučiny
49 458
517
Sutinové javoriny
22 903
518
Vrcholové bučiny
15 933
521
Extrémne vápencové smrekové boriny
122 817
522
Vápencové smrekové jedliny
22 239
523
Vlhké kotlinové javorové jedliny
16 265
524
Extrémne kyslé smrečiny s jedľou
31 202
525
Kyslé smrečiny s jedľou
21 244
526
Kamenité jedľové javoriny
33 193
531
Extrémne vápencové smrečiny s javorom
150 036
532
Svieže vápencové smrekové jedliny
89 955
535
Podmáčané borovicové smrečiny
36 513
536
Kamenité smrekové jedliny
36 513
541
Živné smrekové jedliny
17 924
545
Podmáčané smrečiny s jedľou
30 206
546
Kamenité smrečiny s jedľou
57 093
556
Kamenité jedľovo-bukové smrečiny
50 454
561
Kotlinové javorové jedliny
20 248
571
Vápencové kotlinové jedľové javoriny
11 949
584
Podmáčané jedľové smrečiny
13 941
589
Kamenité jedľové javoriny
48 795
590
Kyslé smrečiny s jedľou
33 857
591
Kamenité jedľovo-bukové smrečiny
86 968
592
Svieže vápencové jedľové bučiny
104 228
593
Vlhké jedľové bučiny
42 488
594
Vápencové smrekové jedliny
25 891
595
Kyslé jedľové bučiny
30 870
596
Kamenité jedľové bučiny
93 274
597
Kyslé horské bučiny
61 740
598
Kamenité smrečiny s jedľou
98 254
599
Kamenité smrekové jedliny
173 936
601
Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny
71 698
602
Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny
46 803
604
Extrémne kyslé jedľovo-bukové smrečiny
113 855
605
Kyslé jedľovo-bukové smrečiny
35 517
606
Kyslé horské bučiny
30 870
611
Živné jedľovo-bukové smrečiny
34 189
613
Vlhké jedľové bučiny
19 916
21
614
Podmáčané jedľové smrečiny
21 244
615
Podmáčané jedľové bučiny so smrekom
52 446
616
Kamenité jedľové bučiny so smrekom
50 454
617
Sutinové javoriny so smrekom
23 567
618
Vrcholové bučiny
10 622
621
Extrémne vápencové smrečiny s javorom
73 690
622
Smrekové jelšiny
17 260
623
Luh jelše sivej
54 769
624
Kamenité extrémne kyslé borovicové smrečiny
81 657
625
Podmáčané borovicové smrečiny
58 753
626
Kamenité smrečiny s jedľou
46 139
627
Sutinové javorové smrečiny
16 265
628
Vrcholové bučiny s jedľou a smrekom
14 273
631
Živné smrekové jedliny
37 509
632
Vápencové smrekové jedliny
38 173
633
Horský vŕbový luh
46 471
634
Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedľou
119 166
635
Podmáčané smrečiny s jedľou
37 841
636
Kamenité smrekové jedliny
44 147
637
Sutinové jedľové javoriny
31 534
642
Svieže vápencové smrečiny s javorom
53 442
644
Kamenité extrémne kyslé smrekovcové smrečiny
95 266
645
Podmáčané smrekové jedliny
21 576
646
Kamenité jedľové javoriny
44 147
655
Kyslé borovicové smrečiny
40 164
665
Kyslé smrečiny s jedľou
34 521
666
Kamenité jedľové smrečiny s bukom
40 164
673
Vlhké kotlinové javorové jedliny so smrekom
51 450
675
Kyslé smrekové jedliny
31 534
685
Kyslé smrekové smrečiny
30 870
688
Kamenité jedľové javoriny
42 488
689
Smrekové boriny
6 970
690
Kamenité smrekové jedliny
74 022
691
Kyslé smrekové jedliny
60 080
692
Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny
78 337
693
Vlhké jedľové bučiny
51 782
694
Kamenité jedľové smrečiny s bukom
74 686
695
Kyslé jedľovo-bukové smrečiny
53 774
696
Kamenité jedľové bučiny so smrekom
77 009
697
Vápencové smrekové jedliny
33 525
698
Kamenité smrečiny s jedľou
81 657
699
Podmáčané smrekové jedliny
44 811
719
Vysokohorské smrečiny
4 647
729
Vysokohorské smrečiny s limbou
6 638
739
Vysokohorské smrekovcové smrečiny s limbou
5 311
749
Vysokohorské limbové smrečiny
4 979
759
Vysokohorské javorové smrečiny
4 647
769
Vysokohorské vápencové smrečiny
4 979
22
789
Smrekovcové boriny
2 987
815
Podmáčané boriny s kosodrevinou
107 880
820
Kosodrevina
53 442
830
Smreková kosodrevina
50 122