DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov.
Cieľom tohto návrhu je právnou normou jednotne upraviť mravne politickú, historicko spoločenskú, hodnotovú povahu protifašistického odboja na Slovensku v rokoch 1938 1945, odbojového partizánskeho hnutia, pôsobenie príslušníkov slovenského národa a národnosti, občanov v domácom a zahraničnom odboji. Obeťami fašizmu sa stalo priamo aj terorizované civilné obyvateľstvo a to perzekvovaním, väznením, vykonávaním nútených vojnových prác, ako aj ich potomkovia, vojnové vdovy, siroty a ďalšie vojnové obete, bez ohľadu na náboženskú, národnostnú a politickú príslušnosť.
Doterajšia právna úprava je zakotvená v zákonnej úprave bývalého Československa a to najmä v:
zák. č. 34/1946 Zb., ktorým sa vymedzuje pojem „československý partizán“ v znení zák. č. 88/1950 Zb. prijatého 14. februára 1946
zák. č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zák. č. 101/1964 Zb.
Postavenie účastníkov protikomunistického odboja je upravené v zák. č. 219/2006 Zb.
o protikomunistickom odboji.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len „zväz“) doposiaľ pôsobí na území Slovenskej republiky ako občianske združenie pôsobiace na základe zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike. Združuje priamych účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za obranu
demokracie a sociálnu spravodlivosť, ako aj ostatných občanov Slovenskej republiky, ktorí súhlasia s jeho poslaním, cieľmi, programom, zameraním a stanovami.
Postavenie účastníkov odboja a bojov za oslobodenie upravujú právne normy aj v iných štátoch (Česká republika, Francúzsko, Belgicko, Poľsko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Grécko, Maďarsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko), ako aj na medzinárodnej úrovni Medzinárodná federácia odbojárov protifašistická asociácia so sídlom v Berlíne.
V podmienkach Slovenskej republiky zväz so svojimi organizačnými zložkami vykonáva aj činnosti z pôsobnosti štátnych orgánov a to na úseku rozvoja národného povedomia, presadzovania demokratického a humánneho odkazu národnooslobodzovacieho hnutia, vysvetľovania a vytvárania pravdivého obrazu o odboji a jeho účastníkoch, na údržbe a úprave pamätných pomníkov, tabúľ, cintorínov, hrobov, ale aj pri organizovaní a rozvoji medzinárodných vzťahov s organizáciami odboja v zahraničí.
Navrhovaná úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh nemá priamy vplyv na rozpočet verejnej správy. Celkový vplyv na verejné financovanie je neutrálny. Rovnako návrh právnej úpravy nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. Návrh nezakladá nárok na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe ani nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
Preambula
V návrhu zákona stručná preambula akcentuje postoj Národnej rady Slovenskej republiky k zásluhám osôb, ktoré vystupovali v protifašistickom, protinacistickom odboji, v Slovenskom národnom povstaní, partizánskom hnutí, ako aj v domácom a zahraničnom odboji. Zároveň deklaruje potrebu právnej úpravy postavenia, organizácie a činnosti zväzu.
K § 1 – upresňuje predmet úpravy a postavenia zväzu.
K § 2 – špecifikuje účastníka odboja, jeho postavenie vo vzťahu k doterajšej právnej úprave.
K § 3 návrh bližšie špecifikuje práva účastníka odboja s odkazom na doterajšiu právnu úpravu.
K § 4 osobitná pozornosť je venovaná právnej kvalifikácii a z toho vyplývajúcej úpravy postavenia a pôsobnosti zväzu. Nutnosť tejto úpravy je vyvolaná rozsahom činnosti, ktorú zväz realizuje vo výchovnej sfére, pri materiálnej starostlivosti o pamätníky odboja, cintoríny a hroby osôb, ktoré položili svoj život v tomto boji.
K § 5 – upravuje organizačnú štruktúru zväzu, ako aj členstva a činnosť jeho orgánov, organizácii a odbojových skupín.
K § 6 – základnou zásadou hospodárenia zväzu je nakladanie s vlastným majetkom, darmi a zvereným majetkom štátu.
K § 7 – ide o ustanovenie upravujúce účinnosť zákona.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
PRÁVNEHO PREDPISU S PRÁVOM EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu
Návrh zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
3. Problematika návrhu právneho predpisu
Nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k ďalším bodom.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1 Názov materiálu: Návrh zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
A.2 Vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
- hospodárenie obyvateľstva
- sociálna exklúzia
- rovnosť príležitostí a rodová
rovnosť a vplyvy na
nezamestnanosť
x
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3 Poznámky
Bezpredmetné
A.4 Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa
A.5 Stanovisko gestorov
Bezpredmetné