NÁVRH
ZÁKON
o protifašistickom odboji,
postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
PREAMBULA:
Národná rada Slovenskej republiky – vedená vôľou vyjadriť úctu osobám,
- ktoré s nasadením vlastného života, osobnej slobody vystupovali v protifašistickom a protinacistickom odboji, v Slovenskom národnom povstaní, partizánskom hnutí, v zahraničnom odboji,
- stali sa obeťami fašizmu a nacizmu, perzekúcie, väznenia, núteného výkonu vojnových prác
a upraviť postavenie, pôsobnosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ďalej len „zväz“), ako organizácie združujúcej priamych účastníkov národného boja za oslobodenie, proti fašizmu v odbojových skupinách, organizačných a územných útvaroch a ostatných občanov, ktorí súhlasia s pôsobením, poslaním, cieľmi, programovým zameraním zväzu
sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky:
a) postavenia účastníka protifašistického odboja, protinacistického odboja, Slovenského národného povstania, partizánskeho hnutia, zahraničného odboja, priamych účastníkov národného boja za oslobodenie (ďalej len „odboj“)1),
b) sociálneho a zdravotného zabezpečenia priameho účastníka odboja, nositeľa ocenení, vojnového vdovca, vojnovej vdovy, vojnového poškodenca a invalida, pokiaľ uvedenú úpravu neobsahuje doterajší právny predpis2)3),
1 § 1 zákon č. 255/1996 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie
2 zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 zákon č. 285/2009 Z. z. poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) postavenia a pôsobnosti zväzu, jeho orgánov, odbojových skupín, združení, organizačných a územných útvarov.
§ 2
Účastník odboja
1. Účastník odboja je občan, ktorý sa zúčastnil protifašistického odboja, protinacistického odboja, Slovenského národného povstania, partizánskeho hnutia, zahraničného odboja v rozsahu a podmienkach špecifikovaných právnym predpisom 1).
2. Účastníkovi odboja prináleží postavenie vojnového veterána podľa osobitného predpisu 2).
§ 3
Práva účastníka odboja
Účastník odboja má právo:
a) na plné morálne ocenenie svojej činnosti v rozhodnom období 1),2), sociálne a zdravotné zabezpečenie v rozsahu osobitného predpisu 1),3),4),
b) na prípadné ďalšie čestné a finančné ocenenie, ktoré je upravené osobitným predpisom 2).
c) iniciovať, rozvíjať súčinnosť s orgánmi štátnej moci a správy, s orgánmi samosprávy na všetkých stupňoch, aktívne sa podieľať na pripomínaní významu boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, oslavovaní výročí a organizovaní podujatí pre mladú generáciu.
4 zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
5 zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
6 zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
§ 4
Postavenie a pôsobnosť zväzu
1. Účastníci odboja podľa § 2 ods. 1 sa združujú vo zväze.
2. Zväz je osobitná verejnoprávna ustanovizeň pôsobiaca ako nezávislá, nestranícka, nadrezortná organizácia, pokračujúca ako historický a právny nástupca Československého zväzu protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, pôsobiaca na:
a) rozvoj národného povedomia,
b) presadzovanie demokratického a humánneho odkazu národnooslobodzovacieho hnutia,
c) vytváranie a vysvetľovanie pravdivého obrazu o odboji a jeho účastníkoch.
3. Zväz pôsobí v súčinnosti s orgánmi a inštitúciami podľa § 3 písm. c) pri organizovaní osláv výročí, údržbe a úprave pamätných pomníkov, tabúľ, cintorínov, vojnových hrobov, organizovaní vedeckých a odborných podujatí, rozvoji medzinárodných vzťahov s organizáciami odboja v zahraničí a pri sociálnom a zdravotnom zabezpečení členov zväzu.
4. Zväz okrem úloh v ods. 2 plní zverené úlohy a to najmä:
a) aktívne pôsobí na mládež pri ozrejmovaní a uvedomovaní si významu Slovenského národného povstania, antifašistického odboja, hrdinstiev partizánskeho hnutia a pôsobenia príslušníkov slovenského národa a národností v zahraničnom a domácom odboji,
b) koordinuje a podporuje propagáciu aktivít v bode a) aj vlastnými informačnými prostriedkami.
5. Zväz zoskupuje členov Združenia:
a) 1. československej armády na Slovensku
b) partizánov Slovenského národného povstania v zahraničí
c) letcov
d) zahraničných armád
e) väzňov nacistických koncentračných táborov
§ 5
Organizácia zväzu
1. Organizačnú štruktúru zväzu tvoria:
a) základná organizácia (klub, skupina),
b) oblastná organizácia.
2. Členstvo, činnosť základných a oblastných organizácií, ústredné orgány, revízne orgány, historické odbojové skupiny upravuje osobitný vnútorný predpis.
§ 6
Hospodárenie zväzu
1. Zväz hospodári s:
a) vlastným majetkom,
b) majetkom štátu,
c) darmi.
2. Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje zväz sa vzťahuje osobitný predpis.6
§ 7
Záverečné ustanovenie
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.