D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je návrhom právneho predpisu, ktorý predkladatelia predkladajú za účelom zamedzenia nehospodárneho vynakladania finančných prostriedkov na osobné motorové vozidlá predovšetkým pre funkcionárov štátnych inštitúcií a podnikov, ale obcí, miest a vyšších územných celkov. Návrh zákona vychádza z predpokladu, že osobné motorové vozidlo je v prvom rade spotrebným tovarom určeným na plnenie každodenných úloh, pričom tento prvoradý účel možno v plnej miere dosiahnuť aj pri dodržaní limitu 40 000 eur, ktorý sa navrhuje týmto poslaneckým návrhom ako strop pre kúpnu cenu za osobné motorové vozidlo.
Výška navrhnutého cenového stropu zohľadňuje nielen skutočnosť, že osobné motorové vozidlo by malo zodpovedať spoločenskému statusu zastávanej funkcie, ale aj skutočnosť, že jeho cena by mala rešpektovať aj možnosti štátneho rozpočtu a životnú úroveň väčšiny obyvateľstva. Zavedenie cenového stropu pre nákup osobných motorových vozidiel považujú predkladatelia za prejav politickej slušnosti voči daňovníkom, z prostriedkov ktorých sa tieto nákupy realizujú.
Podľa názoru predkladateľa stanovený limit na úrovni 40 000 eur je kompromisný a ústretový s cieľom získať podporu väčšiny poslancov zákonodarného zboru a zabrániť tak nákupom neodôvodnene drahých osobných motorových vozidiel zo strany dosadených alebo zvolených funkcionárov subjektov štátnej správy a územnej samosprávy, resp. štátnych podnikov, pričom do budúcna predkladatelia vidia priestor aj na ďalšie znižovanie tohto cenového stropu.
Predložený návrh okrem stanovenia vyššie uvedeného limitu umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky, po získaní súhlasu vlády Slovenskej republiky, udeliť výnimku z uvedeného zákonného stropu v niektorých špecifických prípadoch, kedy je prekročenie tohto limitu nevyhnutné z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za ktoré návrh zákona považuje predovšetkým ochranu bezpečnosti štátu a štátom chránených záujmov, ochranu ústavných činiteľov a ochranu verejného poriadku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti ani sociálny vplyv. Bude mať pozitívny vplyv na verejné financie uvedený v doložke vybraných vplyvov.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa rozšírenie § 4 o opatrenie na zamedzenie nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami, ktorým je stanovenie cenového stropu pre nákup osobných motorových vozidiel subjektmi verejnej správy v ústrednej správe a v územnej samospráve; toto doplnenie sa premieta aj do nadpisu tretej časti zákona.
K bodu 3
Navrhuje sa zavedenie nového § 12a, ktorého obsahom je v prvej vete všeobecné ustanovenie zakotvujúce cenový strop pre nákup osobného motorového vozidla na sumu 40 000 eur pre vybrané subjekty verejnej správy; toto všeobecné ustanovenie je doplnené splnomocňovacím ustanovením pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky na udelenie výnimky z tohto cenového stropu (po získaní súhlasu vlády Slovenskej republiky); pomocou tejto výnimky bude možné vyhnúť sa určitej tvrdosti tohto cenového obmedzenia v niektorých špecifických prípadoch, kedy je prekročenie tohto limitu nevyhnutné z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za ktoré návrh zákona považuje predovšetkým ochranu bezpečnosti štátu a štátom chránených záujmov, ochranu ústavných činiteľov a ochranu verejného poriadku.
K bodom 4 a 5
Navrhované zmeny v bodoch 4 a 5 sa legislatívne vysporadúvajú s novými skutočnosťami v zákone o cenách a to doplnením príslušných ustanovení upravujúcich kompetencie relevantných subjektov a vymedzením väzieb medzi jednotlivými ustanoveniami zákona o cenách a správnym poriadkom, ktorý sa podľa navrhnutej úpravy bude vzťahovať na vydávanie výnimiek v individuálnych prípadoch.
K čl. II
Účinnosť navrhovanej novely zákona sa navrhuje na 1. marca 2014.