NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z . . . . . . . . . . . 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z. a zákona č. 260/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Nadpis tretej časti znie: „Opatrenia na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja a na zamedzenie nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami“.
2.§ 4 znie:
㤠4
(1)Opatrenia a zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja sú:
a)regulácia cien,
b)zákaz dohodnúť neprimeranú cenu podľa § 12.
(2)Opatrením na zamedzenie nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami je zákaz dohodnúť cenu vyššiu ako suma uvedená v § 12a.“.
3.Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Osobitné ustanovenie na zamedzenie nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami
Ak je kupujúcim subjekt verejnej správy v ústrednej správe a v územnej samospráve podľa osobitného predpisu10b) alebo štátny podnik,10c) cena jedného
kupovaného osobného motorového vozidla nesmie presiahnuť sumu 40 000 eur; výnimku môže z dôvodov hodných osobitného zreteľa udeliť ministerstvo po tom, ako s nákupom osobného motorového vozidla za cenu vyššiu ako je suma podľa prvej vety, vysloví súhlas vláda Slovenskej republiky. Na udelenie výnimky podľa prvej vety nie je právny nárok. Za dôvody hodné osobitného zreteľa podľa prvej vety sa považujú najmä ochrana bezpečnosti štátu a štátom chránených záujmov, ochrana ústavných činiteľov a ochrana verejného poriadku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:
„10b) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10c) Zákon č. 111/1990 Z. z. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 20 ods. 2 písm. c) sa za slovo „cien“ vkladajú slová „a o udelení výnimky podľa § 12a“.
5.V § 21 sa slová „tretej časti“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a § 4a až 12“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2014.