1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z.
3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený: nie je
a) v primárnom práve
b) v sekundárnom práve
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii : žiadne
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: Stupeň zlučiteľnosti sa
nevyjadruje, nakoľko problematika je ponechaná na vnútroštátnu právnu úpravu.