N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
__________________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 3, 8 10 a 14, § 10 ods. 4, § 11 ods. 6 a § 15 ods. 2 a 3 neustanovujú inak.“.
2.V § 2 ods. 3 sa za slovo „prevode“ vkladajú slová „alebo prechode“.
3.V § 2 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo výmera menšia ako 5000 m2, ak ide o lesný pozemok.“.
4.V 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „zapísaná spoločná nehnuteľnosť“ vkladajú slová „alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo do spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“.
5.V § 5 ods. 1 písm. i) sa za slová „podľa § 10 ods. 1 a 2“ vkladá čiarka a slová „ktoré vlastní obec“.
6.V § 5 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 13 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 3 a 5“ a slová „§ 15 ods. 1, 3 a 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 a 3“.
7.V § 5 ods. 3 sa za slovo „spoločenstva“ vkladá slovo „podľa § 18“.
8.V § 8 ods. 1 sa slovo „pozostáva“ nahrádza slovom „môže pozostávať“.
9.V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) ide o prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti, o ktorom rozhodlo zhromaždenie.“.
10.V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve15). Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Pri prevode spoluvlastníckeho podielu iným spôsobom ako predajom je vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti povinný túto skutočnosť písomne oznámiť výboru vopred.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) § 140 Občianskeho zákonníka.“.
11.V § 9 ods. 9 sa vypúšťajú slová „k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo“.
12.V § 9 ods. 11 prvá veta znie: „Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.“.
13.§ 9 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Ak sa záložné právo na podiel na spoločnej nehnuteľnosti zriaďuje písomnou zmluvou, na jej platnosť sa vyžaduje súhlas zhromaždenia.“.
14.V § 10 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarku a pripájajú sa tieto slová: „ak zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 4 písm. c), e), f), g) a j), fond na zasadnutí zhromaždenia nemôže vykonávať hlasovacie právo.“.
15.V § 11 ods. 1 prvej vete sa slová „iných osôb“ nahrádzajú slovami „vlastníka podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo do vlastníctva spoločenstva“.
16.V § 11 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
17.V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Fond uzavrie s vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti alebo so spoločenstvom zmluvu o prevode podielov spoločnej nehnuteľnosti.“.
18.V § 11 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
19.V § 11 ods. 5 sa slová „znáša nadobúdateľ“ nahrádzajú slovami „znášajú fond a nadobúdateľ rovným dielom“.
20.V § 13 ods. 2 sa za slová „volení členovia spoločenstva“ vkladajú slová „starší ako 18 rokov“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Člena orgánu spoločenstva možno zvoliť aj opätovne.“.
Doterajšia druhá veta sa označuje ako tretia veta.
21.V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Člen orgánu spoločenstva zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom spoločenstva. Je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločenstva, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločenstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov spoločenstva alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločenstva. Porušením svojich povinností pri výkone funkcie je člen orgánu spoločenstva povinný nahradiť škodu, ktorú spoločenstvu spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá spoločenstvu vznikne tým, že poskytne plnenie alebo on sám nadobudne majetok v rozpore s týmto zákonom. Ak sa porušenia povinností pri výkone svojej pôsobnosti dopustili členovia kolektívneho orgánu spoločenstva, povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú spoločenstvu spôsobili. Ďalšie práva a povinnosti a spôsob odmeňovania dohodne spoločenstvo s členom orgánu spoločenstva v zmluve o výkone funkcie, ktorá musí byť uzavretá v písomnej forme, inak je neplatná. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje zhromaždenie alebo, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov, dozorná rada; na zmluvu o výkone funkcie sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o mandátnej zmluve29a), ak zo zmluvy o výkone funkcie nevyplývajú iné práva a povinnosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) § 566 až 576 Obchodného zákonníka.“.
22.V § 14 ods. 1 tretej vete za slovo „spoločenstva“ vkladajú slová „podľa potreby,“.
23.V § 14 ods. 1 v piatej vete sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.
24.V § 14 ods. 1 šiestej vete sa vypúšťajú slová „čiastkovú schôdzu alebo“.
25.V § 14 ods. 1 siedmej vete sa slová „podľa § 11 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 11“.
26.V § 15 odsek 2 znie:
„(2) Zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 4 písm. a), b) a d) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; na rozhodnutie podľa § 14 ods. 4 písm. h) a i) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých hlasov členov spoločenstva. V ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.“.
27.V § 15 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
28.V § 15 ods. 3 prvej vete sa slovo „môže zvolať“ nahrádza slovom „zvolá“.
29.V § 16 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „troch“.
30.V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Predseda spoločenstva zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu a členom spoločenstva porušením svojich povinností a prekročením svojich oprávnení do výšky hodnoty jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti v čase vzniku škody.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
31.V § 16 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Odsek 5 sa na takto povereného člena vzťahuje rovnako.“.
32.V § 16 ods. 7 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe návrhu dozornej rady“.
33.V § 17 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe návrhu výboru“.
34.V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak navrhovateľ na výzvu obvodného lesného úradu v určenej lehote neodstráni nedostatky návrhu a bol o možnosti zastavenia konania poučený, obvodný lesný úrad konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať. “.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
35.V § 28 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo si neplní povinnosti podľa § 18 ods. 1, 2 a 4 riadne a včas.“
36.V § 30 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.