DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
Analýza vplyvov
Pozitívny dopad na štátny rozpočet bude dôsledkom zníženia počtu rizikových podujatí a počtu príslušníkov Policajného zboru, ktorí budú musieť byť z dôvodu konania podujatí nasadení alebo v pohotovosti (personálne náklady navyše zvyšuje skutočnosť, že tieto podujatia sa konajú väčšinou v deň pracovného pokoja) s čím je spojené zníženie nákladov na prípravu, presun a použitie technických prostriedkov z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na verejných podujatiach, ako aj pri presune fanúšikov.
Za prínos z pohľadu verejných financií je možné považovať aj to, že Policajný zbor si bude môcť v prípade vynúteného zásahu v športovom zariadení, ktorého dôvodom je hrubé zanedbanie povinnosti organizátora, uplatniť účelne vynaložené náklady na tento zásah. To isté bude platiť aj pri zásahu obecnej polície. Zákon upravuje možnosť, že Policajný zbor alebo obecná polícia budú na základe odplatnej zmluvy poskytovať súčinnosť pri výkone usporiadateľskej služby aj na štadióne (nie iba v jeho okolí) a to najmä pri medzinárodných a rizikových podujatiach.
Pozitívny dopad na štátny rozpočet bude mať aj to, že v dôsledku presunu právomoci na prejednanie priestupkov diváckeho násilia z obcí na Policajný zbor, a presunu právomoci na konanie o správnych deliktoch organizátorov (klubov), z obcí na okresný úrad, príjmy z pokút uložených za porušenie povinností ustanovených v navrhovanom zákone (za priestupok alebo správny delikt)
organizátorovi, členovi usporiadateľskej služby, divákovi a ďalším subjektom zodpovedným za riadny priebeh podujatia, budú príjmom štátneho rozpočtu.
Polovica z týchto príjmov z pokút, ako aj polovica z príjmov z pokút uložených športovým klubom alebo iným členom SFZ národnými športovými zväzmi v disciplinárnom konaní za hrubé nešportové správanie divákov bude použitá na financovanie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach. Na druhej strane však vybavovanie tejto agendy Policajným zborom môže priniesť zvýšené personálne nároky.
Prípadný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude zabezpečený v rámci schválených limitov výdavkov a počtu zamestnancov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy na jednotlivé roky bez dodatočných požiadaviek na rozpočet.
Navrhovaný zákon zrejme bude mať mierny negatívny dopad na rozpočty obcí v dôsledku presunu právomocí na prejednanie priestupkov a správnych deliktov z obcí na Policajný zbor a okresný úrad. Tento presun je však z vecného hľadiska nevyhnutný v dôsledku identifikácie konfliktu záujmov obcí a športových klubov v pomerne bežne vyskytujúcich sa situáciách, keď je obec spolumajiteľom (akcionárom) alebo významným sponzorom organizátora (klubu), ktorý je často podporovaný obcami dotáciami najmä na mládežnícky futbal. To bol zrejme jeden z logických dôvodov toho, že obce športovým klubom pokuty ukladali skôr výnimočne. V systéme regulácie uvedené spôsobilo to, že sankčný nástroj (pokuty) na vytvorenie tlaku na športové kluby zo strany obcí, aby dodržiavali zákon č. 479/2008 Z.z. sa nevyužíval v takom počte prípadov ako sa mohol a mal.
S ohľadom na počet obcí v Slovenskej republike a najmä na to, že v SR zatiaľ neexistuje efektívny systém zberu dát o uložených sankciách (pokutách) obcami SR organizátorom podujatí (klubom) za správne delikty alebo fanúšikom za priestupky, objektívne nebolo možné vyčísliť negatívny vplyv uvedeného presunu právomoci na rozpočty obcí. V tej súvislosti je potrebné uviesť, že časť priestupkov, ku ktorým dochádzalo v súvislosti so športovými podujatiami bola postihovaná podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ako bežné priestupky proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu alebo majetku) a časť bola postihovaná ako priestupky podľa osobitného zákona č. 479/2008 Z. z. Aj táto skutočnosť mala za následok, že medzi desiatkami tisícov bežných priestupkov proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu alebo majetku bez preskúmania merita každého jedného vydaného rozhodnutia, nebolo možné identifikovať a kvantifikovať počet priestupkov relevantných z pohľadu predmetnej právnej úpravy a ani výšku uložených pokút. Nová právna úprava, resp. informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach prinesie presný prehľad o počte a druhu deliktov, ku ktorým dochádza v súvislosti so športovými podujatiami, či zo strany divákov alebo aj zo strany organizátorov.
Podľa známych informácií by negatívny vplyv na rozpočty obcí nemal byť zásadný.
Na druhej strane z hľadiska finančných a personálnych nárokov bude pre obce pozitívne, že nebudú personálne zabezpečovať vybavovanie agendy správnych deliktov a priestupkov súvisiacich s verejným športovým podujatím svojimi úradníkmi.
Navrhovaný zákon nebude mať negatívny dopad na rozpočty vyšších územných celkov, na životné prostredie a na zamestnanosť.
Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy nie je možné vypracovať z dôvodu absencie údajov z minulých období, ktoré potrebné na vyčíslenie vplyvov v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Predpokladá sa mierny pozitívny dopad aj na podnikateľské prostredie (počet ovplyvnených podnikateľských subjektov nie je možné presne určiť), nakoľko v dôsledku eliminácie incidentov počas presunu divákov na podujatie a späť nebude potrebné uzatvoriť na niekoľko hodín všetky prevádzky pohostinských a iných služieb na trase fanúšikov a ani úplne zakázať predaj alkoholických nápojov, ako tomu je pomerne často pri rizikových stretnutiach v súčasnosti. Predpokladá sa negatívny dopad na organizátorov rizikových podujatí spojený s vyššími nákladmi na zabezpečenie bezpečnosti účastníkov týchto podujatí (vstupenky na meno do sektoru hostí).
Zákon by mal napomôcť aj pri eliminácii poškodzovania prostriedkov verejnej dopravy pri preprave fanúšikov, čo pozitívne ovplyvní poskytovateľov služieb verejnej prepravy.
2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Najvýznamnejšie náklady bude predstavovať vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, ktoré bude znášať národný zväz futbalu a národný zväz hokeja.
Návrh zákona by v spojitosti s projektom výstavby a rekonštrukcie 21 slovenských futbalových štadiónov mohol a mal stimulovať organizátorov podujatí (športové kluby) i majiteľov štadiónov (najmä obce) k tomu, aby investovali do bezpečnostných opatrení a vybavenosti štadiónov, čo by malo zvýšiť návštevnosť podujatí na futbalových štadiónoch a tým aj objem tovarov a služieb, ktoré sa v súvislosti s konaním týchto stretnutí dodávajú.
3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Administratívne náklady vzniknú najmä národnému zväzu futbalu a národnému zväzu hokeja v súvislosti so správou a prevádzkou informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach a národným športovým zväzom pri vykonávaní odbornej prípravy a skúšok hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov.
4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Prístup k vytvorenej databáze vyškolených hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov uľahčí organizátorom podujatí zabezpečovanie usporiadateľskej služby pre akékoľvek verejné podujatie.
5. Aké sú predpokladané spoločensko-ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Zvýšenie nárokov na organizátora pri organizovaní rizikových podujatí bude spočívať v tom, že v záujme ochrany verejného poriadku budú povinný do sektorov hostí distribuovať vstupenky na meno a priezvisko a zabezpečiť presne stanovený počet členov usporiadateľskej služby, z ktorých polovica musia byť členovia SBS alebo príslušníci obecnej polície prípadne Policajný zbor (na základe odplatnej zmluvy). Predpokladá sa zvýšenie počtu kvalifikovaných odborníkov v oblasti telesnej kultúry pôsobiacich ako
organizátori, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľov.
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
---
Kvantifikujte:
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
---
2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Organizátor podujatia bude povinný zabezpečiť prístupnosť verejného športového podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Za splnenia predpokladu očakávanej kultivácie prostredia a atmosféry futbalových štadiónov je možné očakávať zvýšenú návštevnosť športových podujatí zo strany mládeže, detí a žien.
3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
---
4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie?
Predpokladá sa zvýšenie zamestnanosti kvalifikovaných odborníkov v oblasti telesnej kultúry, ktorých úlohou bude plniť povinnosti zákonom ustanovené pre organizátora podujatia. Žiadne skupiny zamestnancov nebudú ohrozené. Hromadné prepúšťanie nehrozí.
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo
Áno - predpokladá sa zavedenie informačného
vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
systému správy a administrácie priestupkov, správnych deliktov, resp. trestných činov súvisiacich so športovými podujatiami. Zákon prinesie postupné zavedenie elektronických systémov umožňujúcich predaj vstupeniek na meno a priezvisko.
V rámci informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach sa vytvára databáza vyškolených hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov.
Príprava a vzdelávanie uchádzačov hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov bude prebiehať prostredníctvom internetu.
2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu.
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Áno – informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach sa bude budovať tak, aby bol v budúcnosti dátovo i technicky prepojiteľný s obdobným policajným systémom, ktorý sa používa pri organizovaní medzinárodných športových, najmä futbalových podujatí v rámci EÚ.
Ľudia
3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Áno - nový informačný systém si vyžiada vzdelávanie odborníkov a zamestnancov pracujúcich s týmto systémom. príprava a vzdelávanie hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov prostredníctvom internetu si vyžiada od uchádzačov znalosť práce s PC, internetom a ďalšími nástrojmi z oblasti IT.
4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Áno – príprava a vzdelávanie hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov sa bude vykonávať s využitím internetu, poskytnutím prístupu k študijným materiálom a pomocou elektronických testov.
5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra
7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Áno - predpokladá sa vytvorenie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, ktorý bude obsahovať údaje o protiprávnych
konaniach (správne delikty, priestupky resp. trestné činy) vykonaných v súvislosti s podujatiami a o osobách, ktoré sa ich dopustili, ako aj evidenciu hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov.
8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Všetky subjekty, ktoré budú organizovať podujatia budú mať zriadený prístup informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach.
10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Áno, všetky IT produkty budú vytvorené v ustanovených štandardoch a bude ich možné využívať s použitím bežne dostupného internetového prehliadača. IS o BŠP bude prepojený na informačný systém národného futbalového informačného strediska (NFIS)
11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie
13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
Financovanie procesu informatizácie
14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Áno.
Bude potrebné financovať zriadenie informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach (SFZ a SZĽH) jeho prevádzku a rozvoj (z pokút a iných príjmov).
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
---
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov