1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________________
718
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ....................... 2013,
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie“), oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatie
a)s nižším počtom účastníkov podujatia ako 300; to neplatí, ak ide o medzinárodné podujatie alebo o rizikové podujatie,
b)ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia fyzické osoby, ktoré v právnom vzťahu k organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke osoby týchto osôb; to neplatí, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo o podujatie konané mimo športového zariadenia.
(3) Podujatie sa považuje za verejné, ak je prístupné pre individuálne neurčených divákov.
(4) Všetky osoby podľa tohto zákona podieľajúce sa na príprave, organizovaní a dozore nad priebehom podujatia vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzájomnej súčinnosti tak, aby právo
2
pokojne sa zhromažďovať na verejne prístupných miestach nebolo obmedzené, okrem opatrení nevyhnutných na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia.
(5) Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie orgánu verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)podujatím
1.športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry alebo
2.turistické podujatie nad 500 účastníkov podujatia, ktoré sa organizuje na vyznačených turistických chodníkoch a iných na turistiku určených verejných priestranstvách a spočíva v celodennom alebo viacdennom pochode cez územie jednej obce alebo viacerých obcí,
b)medzinárodným podujatím podujatie, na ktorom zúčastnené družstvá alebo viacerí športovci z rôznych štátov; za medzinárodné podujatie sa nepovažuje podujatie, v ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia za športové kluby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo podujatie, ktoré národný športový zväz označil ako domáce podujatie,
c)rizikovým podujatím podujatie označené za rizikové organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom z dôvodu hrozby narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia,
d)podujatím s osobitným režimom
1.rizikové podujatie,
2.futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kategórii dospelých,
3.podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, alebo
4.podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia s kapacitou 2 000 a viac divákov,
e)miestom konania podujatia miesto určené organizátorom podujatia v oznámení podľa § 4 ods. 3 písm. d),
f)časom konania podujatia čas, od ktorého organizátor podujatia umožní divákom vstup na miesto konania podujatia do času opustenia miesta konania podujatia všetkými divákmi; ak
1) Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 2 písm. k), § 30 ods. 6 a § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 30 a § 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
3
sa podujatie koná mimo športového zariadenia, do času ukončenia podujatia organizátorom podujatia,
g)športovým zariadením pozemok, stavba, vodná plocha alebo ich súbor a priľahlé priestory, ktoré slúžia výhradne alebo prevažne na konanie podujatí,
h)športoviskom priestor, ktorý je podľa športových pravidiel alebo organizátorom podujatia určený na výkon športovej činnosti,
i)účastníkom podujatia fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä
1.divák,
2.osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
3.osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia,
j)rizikovým účastníkom podujatia fyzická osoba, u ktorej je predpoklad, že môže v súvislosti s účasťou na podujatí svojim správaním alebo konaním narušiť verejný poriadok, ohroziť bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie alebo narušiť pokojný priebeh podujatia, najmä fyzická osoba, ktorá je evidovaná v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej len „informačný systém“) podľa § 22 ods. 2.
Organizátor podujatia
§ 3
Organizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba. Ak je organizátorom podujatia obec, postupuje sa podľa § 28.
§ 4
Oznámenie podujatia
(1) Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer organizovať podujatie obci, na ktorej území sa podujatie konať. Ak sa podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
(2) Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr
a)10 dní,
b)15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo
c)30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
(3) Organizátor podujatia v oznámení uvedie
a)názov, druh a účel podujatia,
4
b)označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo športového zariadenia,
c)deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram priebehu podujatia,
d)miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať,
e)východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú,
f)predpokladaný počet divákov,
g)predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti,
h)označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
i)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia,
j)meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného manažéra podujatia (ďalej len „bezpečnostný manažér“), adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný manažér určený,
k)obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby,2) ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a
1.meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo
2.meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby,
l)celkový počet členov usporiadateľskej služby,
m)počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby,3) ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
n)počet príslušníkov obecnej polície, ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby,
o)počet dobrovoľníkov,4) ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby,
p)bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o podujatie s osobitným režimom.
2) § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 8/2013 Z. z.
3) § 16 zákona č. 473/2005 Z. z.
4) § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
(4) Zmeny údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3 je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, zmeny údajov organizátor podujatia oznamuje aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
(5) Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.
§ 5
Konanie podujatia mimo športového zariadenia
(1) Ak sa podujatie konať mimo športového zariadenia, súčasťou oznámenia podľa § 4 ods. 3 je aj súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa podujatie konať5) a povolenie podľa osobitného predpisu,1) ak sa vyžaduje.
(2) Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak organizátor podujatia nepredloží
a)povolenie podľa odseku 1, alebo
b)súhlas podľa odseku 1 a
1.podujatie sa konať na pozemkoch alebo v priestoroch, ktoré ohradené, stavebne oddelené alebo inak zabezpečené proti voľnému vstupu,
2.uskutočnenie podujatia môže spôsobiť vážnu škodu na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie konať alebo vážnu ujmu na životnom prostredí,
3.uskutočnenie podujatia predstavuje podstatný zásah do výkonu práv vlastníka alebo užívateľa pozemkov a priestorov, kde sa má podujatie konať, alebo
4.ide o podujatie, ktoré je prístupné divákom za úhradu.
(3) Ak organizátor podujatia nepredloží súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa podujatie konať a nejde o podujatie podľa odseku 2 písm. b), obec oznámenie bezodkladne najmenej na 15 dní oznámi verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho zriadené. Súčasťou oznámenia je aj výzva, aby vlastníci alebo užívatelia pozemkov alebo priestorov, kde sa podujatie konať, v lehote zverejnenia oznámenia písomne vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas s konaním podujatia a poučenie, že ak sa vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa podujatie konať, v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s konaním podujatia súhlasí.
(4) Ak pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa podujatie konať, oznámi obci písomne nesúhlas s konaním podujatia, obec o tom bezodkladne upovedomí organizátora podujatia. Organizátor podujatia následne informuje obec o výsledku rokovania s vlastníkom alebo užívateľom, ktorý oznámil nesúhlas. Ak obec zistí
5) § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
6
dôvody uvedené v odseku 2 písm. b), rozhodne o zákaze podujatia; inak postupuje podľa odseku 5.
(5) Ak nie dôvody na postup podľa odseku 2, obec rozhodnutím určí podmienky, za ktorých sa podujatie môže konať, a ktorými sa minimalizuje možnosť spôsobenia škody na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa podujatie konať, vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie.
§ 6
Povinnosti organizátora podujatia
(1) Organizátor podujatia je povinný
a)riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne ho ukončiť,
b)zabezpečiť usporiadateľskú službu v súlade s § 9,
c)zabezpečiť ochranu pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok na mieste konania podujatia,
d)zabezpečiť pred začiatkom podujatia zaškolenie členov usporiadateľskej služby zamerané na druh a podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané,
e)umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na miesto konania podujatia alebo v priestoroch podujatia určených pre divákov oznámenie o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov6), ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 alebo oznámenie o obmedzení alebo zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predpisu,7)
f)zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa § 17 ods. 9 alebo zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu podávania alebo požívania alkoholických nápojov, ak ho obec vydala podľa osobitného predpisu,7) na mieste konania podujatia,
g) zabezpečiť, aby na mieste konania podujatia všetky predávané, podávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví,
h)zabezpečiť efektívny systém zvukového, obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu,
i)zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, ak ide o medzinárodné podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec Slovenskej republiky alebo ide o finálové podujatie najvyššej celoštátnej súťaže,
j)zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno
6) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
7) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. v znení zákona č. 88/2013 Z. z.
7
podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,
k)prerušiť podujatie alebo ukončiť podujatie podľa športových pravidiel, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujatia iným spôsobom a nie je potrebný postup podľa § 7,
l)umožniť účasť len takému počtu divákov, ktorý zodpovedá projektovanej kapacite športového zariadenia,
m)zabezpečiť, aby sa na miesto konania podujatia neumožnil vstup fyzickým osobám, ktorým bola účasť na podujatí zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,8)
n)zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka, ak o tom rozhodne športový zväz alebo na základe vlastného rozhodnutia,
o)zabezpečiť pre usporiadateľov reflexné vesty alebo reflexné rovnošaty s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele; pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,
p)zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou,
q)zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby,
r)zabezpečiť sprístupnenie záznamov z kamerového zabezpečovacieho systému (ďalej len „kamerový systém“) vyhotovených podľa § 21 ods. 1 na účely podľa § 21 ods. 4.
(2) Organizátor podujatia s osobitným režimom okrem povinností podľa odseku 1 je povinný aj
a)vykonať bezpečnostné opatrenia uvedené v oznámení podľa § 4 ods. 3 písm. p),
b)určiť bezpečnostného manažéra a zabezpečiť riadne vykonávanie jeho činnosti na podujatí,
c)vykonať prehliadku miesta konania podujatia bezprostredne pred začiatkom podujatia a zabezpečiť, aby sa tam nenachádzali predmety uvedené v § 16 písm. a) a c),
d)uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán miesta konania podujatia.
(3) Organizátor rizikového podujatia okrem povinností podľa odsekov 1 a 2 je povinný aj
a)požiadať písomne obec a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku a priebežne ich informovať o predpokladanom počte rizikových účastníkov podujatia a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s ich účasťou na podujatí,
8) § 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. .../2013 Z. z., § 51 ods. 3 písm. a) a § 62a Trestného zákona, § 26 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2013 Z. z.
8
b)zabezpečiť, aby sa nepredávali, nepodávali alebo nepožívali alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, ak obec nevydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov,
c)vyčleniť a označiť najmenej jeden samostatný sektor pre divákov podporujúcich domáce družstvo alebo jednotlivca (ďalej len „sektor domácich“), najmenej jeden samostatný sektor pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca (ďalej len „sektor hostí“), a sektory pre ostatných účastníkov podujatia a zabezpečiť rovnaké služby v sektoroch domácich a sektoroch hostí; pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca musí byť vyčlenený najmenej jeden sektor v nižšej kategórii vstupeniek a jedna časť sektora vo vyššej kategórii vstupeniek, ak takéto vstupenky boli distribuované,
d)zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo boli vystavené na meno a priezvisko diváka a umožniť vstup na podujatie po overení totožnosti diváka s touto vstupenkou,
e)zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci podujatia štátne symboly iných štátov alebo ich predchodcov,
f)zabezpečiť, aby všetci členovia usporiadateľskej služby boli oboznámení s fotografiami tváre fyzických osôb, ktorých účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu8) a aby mali v čase konania podujatia prístup k výpisu z evidencie v informačnom systéme podľa § 22 ods. 2.
(4) Organizátor podujatia s osobitným režimom, podujatia najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých a medzinárodného podujatia vypracuje organizačný poriadok podujatia a návštevný poriadok podujatia, ktoré zverejní na viditeľnom verejne prístupnom mieste na mieste konania podujatia a na svojom webovom sídle, ak ho zriadené. Organizačný poriadok obsahuje všetky náležitosti, ktoré súvisia s organizovaním podujatia, zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním. V návštevnom poriadku podujatia organizátor podujatia upraví podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na podujatí.
§ 7
(1) Ak na mieste konania podujatia došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, ktoré nemôže byť odstránené silami a prostriedkami organizátora podujatia, organizátor podujatia ihneď preruší podujatie alebo ukončí podujatie podľa športových pravidiel a bezodkladne požiada o pomoc Policajný zbor. Organizátor podujatia môže požiadať Policajný zbor o pomoc aj vtedy, ak sa účastníci podujatia po ukončení podujatia pokojne nerozídu.
9
(2) Ak okolnosti podľa odseku 1 nastali v dôsledku hrubého porušenia povinnosti organizátora podujatia, organizátor podujatia je povinný nahradiť Policajnému zboru náklady účelne vynaložené na obnovenie verejného poriadku. Ak súčinnosť podľa odseku 1 poskytne obecná polícia, organizátor podujatia je povinný nahradiť obci náklady účelne vynaložené na obnovenie verejného poriadku.
(3) Organizátor podujatia je oprávnený uplatniť si od účastníka podujatia, ktorého protiprávnym konaním došlo k okolnostiam podľa odseku 1,
a)primeranú náhradu nákladov uhradených podľa odseku 2 a
b)primeranú náhradu za sankciu alebo opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia v súvislosti s týmto protiprávnym konaním uložené orgánmi verejnej moci, orgánmi medzinárodnej športovej organizácie alebo orgánmi príslušného športového zväzu.
(4) Pri uplatňovaní nárokov podľa odsekov 2 a 3 sa postupuje podľa všeobecného predpisu.9)
(5) Organizátor podujatia je oprávnený zaznamenať účastníka podujatia, ktorý porušil organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok podujatia, do evidencie informačného systému podľa § 22 ods. 2.
Usporiadateľská služba
§ 8
(1) Usporiadateľská služba je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom podujatia, udržanie verejného poriadku a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia.
(2) Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadatelia. Výkon činnosti usporiadateľskej služby môže organizátor podujatia zabezpečiť aj prostredníctvom prevádzkovateľa strážnej služby.
(3) Obec môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby prostredníctvom obecnej polície. Táto dohoda obsahuje najmä
a)zásady spolupráce obecnej polície a organizátora podujatia,
b)počet príslušníkov obecnej polície, ktorí budú plniť úlohy usporiadateľskej služby,
c)rozsah činnosti vykonávanej obecnou políciou,
d)spôsob určenia výšky nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia obci za vykonanú činnosť.
§ 9
9) § 415 až 450 Občianskeho zákonníka.
10
(1) Počet členov usporiadateľskej služby na podujatí je najmenej 10 členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje najmenej o jedného člena usporiadateľskej služby.
(2) Počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom podujatí je najmenej 20 členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje najmenej o dvoch členov usporiadateľskej služby. Na rizikovom podujatí s nižším počtom divákov ako 300 je počet členov usporiadateľskej služby najmenej dvaja členovia usporiadateľskej služby na každých 30 divákov.
(3) Ak ide o podujatie s osobitným režimom, najmenej 20% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej polície; to neplatí, ak ide o rizikové podujatie a podujatie, na ktorom poskytuje súčinnosť Policajný zbor podľa § 18 ods. 4 alebo podľa osobitného predpisu.10)
(4) Ak ide o rizikové podujatie, najmenej 50% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby4) alebo príslušníci obecnej polície.
(5) Na podujatí, ktoré nie je označené za rizikové a na podujatí s predpokladanou účasťou nad 10 000 účastníkov podujatia, môže byť najviac 50% počtu usporiadateľov nahradených dobrovoľníkmi, ak obec podľa § 17 ods. 3 neurčí inak.
§ 10Hlavný usporiadateľ
(1) Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi činnosť usporiadateľskej služby a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora podujatia.
(2) Hlavným usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá
a)dosiahla vek 25 rokov,
b)dva roky sa podieľala na organizovaní podujatí,
c)je zdravotne spôsobilá,
d)je bezúhonná a
e)má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti hlavného usporiadateľa.
(3) Odborná spôsobilosť na výkon činností hlavného usporiadateľa sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje sa osvedčením hlavného usporiadateľa.
10) Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
11
(4) Odborná príprava hlavného usporiadateľa obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti hlavného usporiadateľa.
(5) Odbornú prípravu hlavného usporiadateľa zabezpečuje národný športový zväz prostredníctvom odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5, ktoré určujú rozsah teoretickej prípravy a praktickej prípravy.
(6) Na vykonanie odbornej prípravy a skúšky hlavného usporiadateľa sa uchádzač prihlasuje formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle národného športového zväzu. Ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na odbornú prípravu formou elektronickej prihlášky, prihlási sa písomnou prihláškou zaslanou na adresu športového zväzu. Prihláška na odbornú prípravu a skúšku hlavného usporiadateľa obsahuje
a)meno a priezvisko,
b)dátum narodenia,
c)adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d)adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy,
e)počet rokov praxe spočívajúcej v podieľaní sa na organizovaní podujatí.
(7) Skúška hlavného usporiadateľa sa skladá z písomnej časti vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva po úspešnom absolvovaní písomnej časti pred komisiou, ktorej členov na konkrétny termín skúšky alebo na obdobie nie dlhšie ako štyri roky vymenúva a odvoláva národný športový zväz. Členmi komisie príslušník Policajného zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu a podľa potreby aj ďalšie odborne spôsobilé osoby pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5.
(8) Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie hlavného usporiadateľa.
(9) Osvedčenie hlavného usporiadateľa obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)identifikačné číslo,
c)obdobie platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa,
d)označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
e)označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie hlavného usporiadateľa vydal a
f)miesto a dátum vydania osvedčenia hlavného usporiadateľa.
§ 11
Bezpečnostný manažér
12
(1) Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby v súčinnosti s hlavným usporiadateľom pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia.
(2) Bezpečnostný manažér v priebehu podujatia operatívne určuje bezpečnostné opatrenia, koordinuje ich výkon a podľa potreby zabezpečuje súčinnosť usporiadateľskej služby s Policajným zborom a obecnou políciou.
(3) Bezpečnostným manažérom môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 2 písm. a) až d) a má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra.
(4) Odborná spôsobilosť na výkon činnosti bezpečnostného manažéra sa získava absolvovaním odbornej prípravy zameranej na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods. 5 potrebných na výkon činnosti bezpečnostného manažéra a úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje sa osvedčením bezpečnostného manažéra.
(5) Pri odbornej príprave a skúške bezpečnostného manažéra sa postupuje podľa § 10 ods. 4 7. Po úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie bezpečnostného manažéra.
(6) Osvedčenie bezpečnostného manažéra obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)identifikačné číslo,
c)obdobie platnosti osvedčenia bezpečnostného manažéra,
d)označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,
e)označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie bezpečnostného manažéra vydal a
f)miesto a dátum vydania osvedčenia bezpečnostného manažéra.
§ 12
Usporiadateľ
(1) Usporiadateľ plní úlohy podľa pokynov hlavného usporiadateľa a pri vykonávaní bezpečnostných opatrení aj podľa pokynov bezpečnostného manažéra.
(2) Usporiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá
a)dosiahla vek 18 rokov,
b)je zdravotne spôsobilá,
c)je bezúhonná a
d)má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa.
13
(3) Odborná spôsobilosť na výkon činnosti usporiadateľa sa získava odbornou prípravou a úspešným absolvovaním testu zahŕňajúceho oblasti podľa § 13 ods. 5. Preukazuje sa preukazom usporiadateľa.
(4) Uchádzač sa prihlasuje na odbornú prípravu a test formou elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle športového zväzu alebo športového klubu. Ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na odbornú prípravu a test formou elektronickej prihlášky, prihlási sa písomnou prihláškou zaslanou na adresu športového zväzu alebo športového klubu. Prihláška na odbornú prípravu a test obsahuje
a)meno a priezvisko,
b)dátum narodenia,
c)adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d)adresu elektronickej pošty na účely odbornej prípravy.
(5) Po prihlásení sa na odbornú prípravu podľa odseku 4 športový zväz alebo športový klub sprístupní uchádzačovi študijné materiály zaslaním prístupu na adresu elektronickej pošty uvedenú v prihláške. Odborná príprava uchádzača sa uskutočňuje a sebavzdelávaním.
(6) Odbornú spôsobilosť overuje športový zväz alebo športový klub prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok na výkon činnosti usporiadateľa. Za odborne spôsobilú osobu na overenie odbornej spôsobilosti usporiadateľov sa považuje aj osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia hlavného usporiadateľa alebo platného osvedčenia bezpečnostného manažéra.
(7) Po úspešnom absolvovaní testu podľa odseku 3 pod dohľadom odborne spôsobilej osoby vydá športový zväz alebo športový klub uchádzačovi preukaz usporiadateľa.
(8) Preukaz usporiadateľa obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia,
b)identifikačné číslo,
c)obdobie platnosti preukazu usporiadateľa,
d)označenie športového zväzu alebo športového klubu, ktorý preukaz usporiadateľa vydal,
e)označenie osoby, ktorá overila odbornú prípravu uchádzača a
f)miesto a dátum vydania preukazu usporiadateľa.
14
§ 13
Spoločné ustanovenia k podmienkam výkonu činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa
(1) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti11) osoby na výkon činnosti usporiadateľskej služby. Po dosiahnutí veku 55 rokov sa zdravotná spôsobilosť preukazuje každé štyri roky.
(2) Bezúhonnosť sa preukazuje písomným čestným vyhlásením. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a)obzvlášť závažný zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach,
c)trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií alebo
d)iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a) c), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy, s použitím nátlaku alebo v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí.
(3) Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené alebo ak sa na osobu hľadí, ako keby nebola za trestný čin uvedený v odseku 2 odsúdená; to neplatí ak ide o odsúdenie za trestný čin spáchaný mladistvým, alebo ak ide o splnenie podmienky bezúhonnosti usporiadateľa.
(4) Stratu zdravotnej spôsobilosti a stratu bezúhonnosti je hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ povinný bezodkladne oznámiť športovému zväzu alebo športovému klubu, ktorý vydal osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa.
(5) Odborná príprava hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa obsahuje tieto oblasti
a)právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí,
b)verbálna a neverbálna komunikácia,
c)základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci,
d)základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a
e)praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.
(6) Odborná spôsobilosť hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa sa opakovane overuje po uplynutí štyroch rokov odo dňa vydania osvedčenia hlavného
11) § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15
usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra alebo preukazu usporiadateľa. Opakované overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou testu zahŕňajúceho oblasti podľa odseku 5.
(7) Testy na overenie odbornej spôsobilosti vypracuje odborná komisia, ktorú na obdobie nie dlhšie ako dva roky vymenúva a odvoláva Policajný zbor z odborne spôsobilých osôb v oblastiach uvedených v odseku 5. Odborná komisia určí jednotné pravidlá pre používanie testov na prípravu a skúšku uchádzačov. Národné športové zväzy, športové zväzy, športové kluby, Policajný zbor a obce oprávnené navrhovať odbornej komisii zmeny a doplnenia otázok a úloh v teste tak, aby testy okrem spoločnej všeobecnej časti obsahovali aj osobitnú časť, v ktorej budú zohľadnené špecifiká organizovania podujatí v jednotlivých športových odvetviach. Zloženie odbornej komisie zverejňuje Policajný zbor na svojom webovom sídle.
(8) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. a) je osoba, ktorá vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v študijnom odbore právo alebo uznaný diplom v tomto odbore v druhom stupni vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej dva roky odbornej právnickej praxe alebo osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej dva roky bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(9) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. b) je psychológ alebo iná osoba, ktorá najmenej dva roky praxe v oblasti zahŕňajúcej problematiku verbálnej a neverbálnej komunikácie.
(10) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. c) je inštruktor prvej pomoci.12)
(11) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. d) je príslušník Hasičského a záchranného zboru.
(12) Odborne spôsobilou osobou pre odbornú prípravu podľa odseku 5 písm. e) je fyzická osoba, ktorá sa najmenej dva roky podieľa na organizovaní a riadení usporiadateľskej činnosti ako príslušník Policajného zboru, príslušník obecnej polície, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, odborne spôsobilý zamestnanec prevádzkovateľa strážnej služby alebo ako osoba delegovaná národným športovým zväzom alebo športovým zväzom (ďalej len „delegát zväzu“).
(13) Platnosť osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra a preukazu usporiadateľa sa overuje v evidencii informačného systému podľa § 22 ods. 6.
§ 14
12 ) § 40 ods. 22zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16
Oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby
(1) Člen usporiadateľskej služby je oprávnený
a)presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené v § 16 písm. a) a c); prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,
b)neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia predmety uvedené v § 16 písm. a) a c) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c)vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak po upozornení podľa odseku 2 písm. f) pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného podľa § 6 ods. 3 písm. c),
d)vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písmena c),
e)vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka podujatia, zaznamenať a odovzdať údaje podľa § 22 ods. 3 osobe oprávnenej na spracúvanie údajov v informačnom systéme podľa § 22 ods. 9,
f)používať na účely plnenia svojich úloh výpis z evidencie v informačnom systéme podľa § 22 ods. 2.
(2) Člen usporiadateľskej služby je povinný
a)vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť, informovanosť a pohodlie účastníkov podujatia,
b)vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov podujatia,
c)zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,
d)presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,
e)neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,
1.ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,8)
2.ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,
3.u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, alebo
4.mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,
17
f)upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,
g)mať v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele, ak ide o usporiadateľa; pri medzinárodnom podujatí sa môže používať aj nápis určený pravidlami medzinárodnej športovej organizácie,
h)predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, osobe, ktorú obec poverila v jej mene vykonávať dozor (ďalej len „dozorný orgán“), príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.
Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia
§ 15
Účastník podujatia je povinný
a)dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,
b)zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,
c)strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností podľa § 14,
d)po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,
e)zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko.
§ 16
Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a)vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,
b)navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c)vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,
d)mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,
18
e)používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,
f)vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,
g)vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,
h)vhadzovať predmety do priestoru športoviska.
Úlohy obce, Policajného zboru a športového zväzu
§ 17
(1) Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 4.
(2) Ak sa podujatie konať mimo športového zariadenia, obec je oprávnená navrhnúť organizátorovi podujatia iné miesto na jeho konanie, ako sa uvádza v oznámení.
(3) Obec je oprávnená na základe žiadosti organizátora podujatia alebo z vlastného podnetu určiť písomne počet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu ako je ustanovené v § 9. Kritériom pre určenie nižšieho alebo vyššieho počtu členov usporiadateľskej služby je najmä druh podujatia, podmienky konania podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov. Ak ide o rizikové podujatie, počet členov usporiadateľskej služby nemôže byť určený v nižšom rozsahu.
(4) Obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie; ak ide o vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, obec zakáže podujatie z vlastného podnetu, na základe žiadosti organizátora podujatia alebo Policajného zboru.
(5) Ak ide o rizikové podujatie, dozorný orgán je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí. Obec je povinná najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia oznámiť organizátorovi podujatia a Policajnému zboru meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonicky kontakt dozorného orgánu.
(6) Dozorný orgán je povinný preveriť, či organizátor podujatia splnil podmienky určené podľa § 5 ods. 5. Na rizikovom podujatí je dozorný orgán povinný preveriť, či organizátor podujatia splnil podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) a § 21 ods. 7. Ak je to potrebné, dozorný orgán previerku vykonáva v súčinnosti s Policajným zborom. Ak organizátor podujatia ani po upozornení dozorným orgánom na zistené nedostatky nesplní niektorú z týchto povinností alebo podmienok, dozorný orgán rozhodne o zákaze podujatia.
19
(7) Dozorný orgán v súlade so športovými pravidlami podujatie preruší, a to aj opakovane alebo ho zakáže, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody. Dozorný orgán oznámi prerušenie alebo zákaz podujatia organizátorovi podujatia ústnym vyhlásením.
(8) Obec je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému zboru, že rozhodla o zákaze konania podujatia podľa odseku 4, 6 alebo odseku 7.
(9) Obec je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor.
(10) Ak obec označí podujatie za rizikové, bezodkladne oznámi túto skutočnosť organizátorovi podujatia, Policajnému zboru a príslušnému športovému zväzu.
§ 18
(1) Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku alebo je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia, Policajný zbor môže toto podujatie zakázať alebo vylúčiť účastníka podujatia z účasti na podujatí.
(2) Ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku, je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia alebo ide o rizikové podujatie, Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, bez označenia monitorovaných priestorov vyhotovovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy z prípravy alebo priebehu podujatia, vrátane premiestňovania sa účastníkov podujatia, ako aj iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku súvisiacich s podujatím.13)
(3) Zvukové, obrazové alebo iné záznamy vyhotovené Policajným zborom je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania, na účely vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, inak je Policajný zbor povinný tieto záznamy bezodkladne zlikvidovať.
(4) Policajný zbor môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej služby, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie. Táto dohoda obsahuje
a)zásady spolupráce Policajného zboru a organizátora podujatia,
13) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
20
b)zásady spolupráce Policajného zboru a usporiadateľskej služby,
c)zásady spolupráce Policajného zboru a bezpečnostného manažéra,
d)činnosť Policajného zboru súvisiacu s konaním podujatia,
e)spôsob určenia výšky účelne vynaložených nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia Policajnému zboru za vykonanú činnosť,
f)ďalšie náležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho priebehu podujatia.
(5) Činnosť Policajného zboru vykonávaná na základe dohody podľa odseku 4 nenahrádza usporiadateľskú službu.
(6) Ak Policajný zbor označí podujatie za rizikové, bezodkladne oznámi túto skutočnosť organizátorovi podujatia, obci a príslušnému športovému zväzu.
§ 19
(1) Ak ide o podujatie s osobitným režimom, vykonáva dozor aj príslušný národný športový zväz alebo príslušný športový zväz prostredníctvom delegáta zväzu.
(2) Športový zväz oznámi najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia organizátorovi podujatia a Policajnému zboru meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt delegáta zväzu.
(3) Delegát zväzu je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí, dozerať a hodnotiť dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a vnútorných predpisov príslušného športového zväzu upravujúcich organizovanie podujatí organizátorom podujatia, usporiadateľskou službou a ostatnými účastníkmi podujatia. Delegát zväzu o zistených nedostatkoch týkajúcich sa organizácie a bezpečnosti podujatia bezodkladne upovedomí hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra s požiadavkou na ich odstránenie.
(4) Ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia delegát zväzu ústnym vyhlásením vyzve organizátora podujatia prostredníctvom hlavného usporiadateľa na prerušenie podujatia alebo ukončenie podujatia v súlade so športovými pravidlami.
(5) Delegát zväzu je oprávnený v súvislosti s vykonávaním dozoru na podujatí vyhotovovať obrazové, zvukové alebo iné záznamy preukazujúce nevhodné konanie alebo správanie účastníkov podujatia a plnenie povinností organizátora podujatia vrátane zistených nedostatkov a opatrení prijatých na ich odstránenie.
(6) Delegát zväzu o svojich zisteniach, odporúčaniach a opatreniach vypracuje písomnú správu, v ktorej informuje o priebehu podujatia. Prílohou správy záznamy vyhotovené podľa odseku
21
5. Písomnú správu delegát zväzu predkladá príslušnému orgánu športového zväzu na prerokovanie a prijatie potrebných opatrení.
(7) Správu podľa odseku 6 a jej prílohy je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania a na účely vedenia a využívania informačného systému podľa § 22.
(8) Športový zväz, ktorý vykonáva dozor na podujatiach s osobitným režimom, zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam delegátov zväzu, v ktorom je uvedené meno a priezvisko delegáta zväzu.
Osobitné ustanovenia o bezpečnosti
§ 20
(1) Umiestnenie a technické parametre športového zariadenia a športoviska musia zodpovedať požiadavkám na umiestňovanie a povoľovanie stavieb podľa osobitného predpisu.14) Ak sa športové zariadenie používa na medzinárodné podujatia, musí zodpovedať aj požiadavkám ustanoveným medzinárodnou športovou organizáciou, ktorej je príslušný národný športový zväz členom.
(2) Usporiadanie športového zariadenia a športoviska nesmie podnecovať účastníkov podujatia k nevhodnému správaniu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých účastníkov podujatia, účelné rozmiestnenie bezpečnostných prekážok slúžiacich na ich rozdelenie, označenie a uzatvorenie sektorov pre divákov. Usporiadanie športového zariadenia a športoviska vrátane prístupov na miesto konania podujatia musí umožňovať zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby. Sektory pre divákov je možné rozdeliť aj reťazou osôb vytvorenou z členov usporiadateľskej služby.
(3) Ak je miestom konania podujatia športové zariadenie s kapacitou 2 000 a viac divákov a ide o rizikové podujatie alebo podujatie, pri ktorom to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu, sektory hostí musia byť od ostatných sektorov športového zariadenia oddelené tak, aby nebol možný pohyb divákov medzi týmito sektormi.
(4) Pri organizovaní rizikového podujatia v športovom zariadení s kapacitou 4 000 a viac divákov, alebo ak tak určí medzinárodná športová organizácia, národný športový zväz alebo organizátor podujatia, sú miesta na státie pre divákov zakázané.
14) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
22
(5) Pri organizovaní podujatia v športovom zariadení, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, musia byť zriadené vo vnútornom priestore športového zariadenia najmenej dve
miesta zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom15). Pri ostatných podujatiach musí
byť zriadené najmenej jedno miesto zdravotníckej pomoci so zdravotníckym pracovníkom alebo
osobou, ktorá získala potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.16)
(6) Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia oprávnení nariadiť a vykonať uzatvorenie priestorov, verejných priestranstiev a priestorov určených na poskytovanie služieb na mieste konania podujatia a vykonať dôkladnú kontrolu účastníkov podujatia, ak možno z ich správania, konania alebo z iných okolností dôvodne predpokladať hrozbu narušenia pokojného priebehu podujatia alebo verejného poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia.
(7) Organizátor podujatia, Policajný zbor a obecná polícia v súčinnosti s ďalšími osobami koordinujú premiestňovanie účastníkov podujatia z miesta ich odchodu na miesto konania podujatia tak, aby neumožnili rizikovým účastníkom podujatia účasť na podujatí ani ich prítomnosť v okolí miesta konania podujatia, najmä ak svojim správaním alebo konaním narušujú verejný poriadok, ohrozujú bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie.
§ 21
Kamerový systém
(1) Pri organizovaní rizikového podujatia je organizátor podujatia povinný zriadiť pri vchodoch a východoch športového zariadenia a v priestoroch športového zariadenia kamerový systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme. Túto povinnosť organizátor podujatia na futbalovom podujatí a hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých a ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu.
(2) Kamerový systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval do súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi podujatia.
(3) Priestory monitorované kamerovým systémom musia byť zreteľne označené ako monitorované pri každom vstupe do športového zariadenia.
(4) Záznamy vyhotovené z kamerového systému je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho
15) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.
23
konania, vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu.
(5) Podrobnosti o kamerovom systéme ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(6) Kontrolu inštalácie a funkčnosti kamerového systému vykonáva najmenej raz ročne príslušný športový zväz v súčinnosti s Policajným zborom.
(7) Ak organizátor rizikového podujatia nezriadil kamerový systém podľa odseku 1, takéto podujatie sa môže konať, ak
a)bola zrušená účasť divákov podporujúcich hosťujúce družstvo alebo jednotlivca,
b)usporiadateľská služba hosťujúceho družstva alebo jednotlivca poskytne súčinnosť pri premiestňovaní účastníkov podujatia podporujúcich hosťujúce družstvo na miesto konania podujatia a z miesta konania podujatia, zabezpečí kontrolu vstupu do sektoru hostí a vykonávanie činnosti usporiadateľskej služby v tomto sektore, alebo
c)sa vykonajú iné účinné bezpečnostné opatrenia schválené obcou a Policajným zborom a
d)je predpoklad, že opatrenia podľa písmena a), b) alebo písmena c) budú postačujúce na zabezpečenie pokojného priebehu podujatia.
§ 22
Informačný systém
(1) Národný športový zväz futbalu ako správca informačného systému a národný športový zväz hokeja sú povinní vytvárať a prevádzkovať informačný systém.
(2) Informačný systém obsahuje evidenciu o fyzických osobách,
a)ktorým bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo obmedzenie podľa osobitného predpisu,17)
b)ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ktorých trestné stíhanie za takéto trestné činy bolo podmienečne zastavené alebo skončené zmierom,
c)ktoré boli postihnuté za priestupky podľa § 25 ods. 1, 3 až 6 a priestupky diváckeho násilia podľa § 26,
d)ktorým bolo uložené obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na verejných podujatiach,
17) § 51 ods. 3 písm. a) a § 62a Trestného zákona.
24
e)ktoré majú príslušným orgánom verejnej moci uložené predbežné opatrenie podľa § 27 ods. 2 alebo primerané obmedzenie spočívajúce v zákaze účasti na podujatiach podľa osobitného predpisu,18)
f)ktoré štátnymi príslušníkmi iného štátu a bolo im uložené administratívne vyhostenie a zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, ktorého sa dopustili na území Slovenskej republiky,
g)ktoré boli postihnuté alebo potrestané za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí v cudzine,
h)ktoré boli postihnuté v disciplinárnom konaní za agresívne prejavy v súvislosti s účasťou na podujatí,
i)ktoré porušili organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok podujatia,
j)ktoré sa dopustili konania zakladajúceho podozrenie z priestupku diváckeho násilia alebo trestného činu spáchaného v súvislosti s účasťou na podujatí a ich totožnosť nebola zistená.
(3) Evidencia podľa odseku 2 obsahuje
a)meno a priezvisko,
b)rodné číslo alebo číslo identifikačného dokladu, ak ide o štátneho príslušníka iného štátu,
c)dátum narodenia,
d)pohlavie,
e)adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
f)štátnu príslušnosť,
g)príslušnosť alebo iné vzťahy k športovým klubom,
h)druh športu, v súvislosti s účasťou na ktorom sa osoba dopustila protiprávneho konania,
i)fotografiu tváre,
j)údaje o protiprávnom konaní, ktoré bolo dôvodom zápisu do evidencie, ku ktorým môžu byť v digitálnej forme pripojené listiny, obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy súvisiace s protiprávnym konaním,
k)údaje o čase trvania a rozsahu zákazu účasti na podujatiach,11) označenie orgánu, ktorý o zákaze rozhodol a dátum právoplatnosti rozhodnutia,
l)údaje o výške a splatnosti uloženej pokuty,
m)údaje o iných uložených sankciách a opatreniach,
n)iné charakteristiky slúžiace na identifikáciu fyzickej osoby.
(4) Ak sa