1
(Návrh)
VÝNOS
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z .................... 2013
o náležitostiach projektu, o podmienkach použitia dotácie poskytnutej organizácii cestovného ruchu a o registrácii oprávnených žiadateľov a výške účelovej dotácie iným subjektom
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 27a ods. 5 a § 29 ods. 11 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č..../2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Tento výnos ustanovuje podrobnosti o náležitostiach projektu, o nákladoch z dotácie poskytnutej organizácii cestovného ruchu a o registrácii oprávnených žiadateľov a výšku účelovej dotácie iným subjektom.
§ 2
(1)Projekt podľa § 29 ods. 8 písm. a) zákona sa predkladá podľa štruktúry, uvedenej v prílohe tohto výnosu a obsahuje najmä
a)analýzu súčasného stavu a indikátory rozvoja cestovného ruchu v danom regióne,
b)ťažiskové formy cestovného ruchu v danom regióne,
c)znalosti trhu cestovného ruchu vo vzťahu k danému regiónu,
d)zámer rozvoja cestovného ruchu v danom regióne so špecifikáciou prínosu poskytnutej dotácie pre jeho dosiahnutie,
e)uvedenie činností podľa § 29 ods. 10 zákona, na ktoré bude poskytnutá dotácia použitá aj s rozpočtom.
(2)Neoprávnenými nákladmi z dotácie poskytnutej podľa § 29 zákona sú:
a)úroky z úverov a pôžičiek,
b)leasing,
c)platené úroky, pokuty a penále,
d)poplatky za bankové služby a dane,
e)výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu,
f)výdavky spojené s procesom verejného obstarávania, realizovaným podľa osobitného predpisu,1)
g)daň z pridanej hodnoty ak žiadateľ je jej platcom,
h)náklady spojené s podnikateľskou činnosťou podľa osobitných predpisov,2)
i)náklady na obstaranie a odpisovanie dopravných prostriedkov.
1) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Obchodný zákonník.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
§ 3
(1)Výzva na registráciu žiadateľa o účelovú dotáciu podľa § 27a ods. 3 zákona obsahuje najmä
a)termíny vyplácania pridelenej účelovej dotácie,
b)celkovú výšku finančných prostriedkov rozpočtovaných na účelovú dotáciu,
c)vzor žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie.
(2)Registrácia žiadateľov prebieha na základe výzvy podľa odseku 1 najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
§ 4
Výška účelovej dotácie za pobyt zahraničného návštevníka podľa § 2 písm. e) a f) zákona je 35 eur.
§ 5
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
3
Projekt
FORMULÁR NA POPIS PROJEKTU OOCR/KOCR Projekt na rok
Názov OOCR/KOCR:
Dátum registrácie OOCR/KOCR:
Popis súčasného stavu cestovného ruchu - stručne zhodnotiť splnenie projektu z predchádzajúceho roku
Popis, cieľ a časové zabezpečenie nového projektu: (Účelovosť projektu, čo chce organizácia dosiahnuť, ako bude projekt časovo realizovaný)
Aktivity
Ťažiskové formy CR:
Znalosti trhu:
Definovanie zdrojových trhov návštevníkov destinácie, určenie cieľových skupín návštevníkov v destinácii,
Príloha k výnosu č.
4
Základné indikátory – výstupy projektu na území OOCR/KOCR*
v roku predchádzajúcom
v roku podania žiadosti (predpoklad)
Počet turistov
Počet prenocovaní
Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach
Výška vybratej dane za ubytovanie
Odporúčané indikátory výstupy projektu na území OOCR/KOCR (uviesť podľa projektu z r. 2012) **
v roku predchádzajúcom
v roku podania žiadosti (predpoklad)
Počet jednodňových návštevníkov
Počet zamestnaných v CR
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili školenia
Počet návštevníkov podporenej atraktivity, podujatia, kultúrnej pamiatky a pod.
Iné
* Podľa zdrojov oficiálnej štatistiky (skutočnosť alebo očakávaná skutočnosť) ** Skutočnosť alebo odborný odhad
PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET KOCR NA ROK
20..
Názov KOCR:
5
Dátum registrácie KOCR:
Výška vybratých členských príspevkov od 1.1.20.. do 31.3.20.. (v Eur):
0,00
Výška vybratej dane za ubytovanie u členských obcí za r. 20.. (v Eur)
0,00
Predpokladaná výška celkovej dotácie v r. 20.. (v Eur):
0,00
Predpokladané príjmy KOCR (v Eur):
Nevyčerpané zdroje z r. 20..
0,00
Členský príspevok VÚC v r. 20..
0,00
Členské príspevky OOCR v r. 20..
0,00
Príjmy z vlastnej činnosti v r. 20..
0,00
Ostatné príjmy v r. 20..
0,00
Štátna dotácia v r. 20..
0,00
Spolu príjmy v r. 20.. (v Eur):
0,00
Predpokladané výdavky KOCR (v Eur):
Prevádzkové náklady
0,00
Mzdové a ostatné osobné náklady
0,00
Spolu (prevádzkové a mzdové náklady) v Eur:
0,00
Financovanie (v Eur)
Vlastné zdroje
Dotácia
Aktivity (hlavný predmet činnosti)
KV
BV
KV
BV
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu aktivity
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu financovanie (KV + BV)
0,00
0,00
Spolu (vlastné zdroje + dotácia) v Eur:
0,00
Ostatné náklady a výdavky (v Eur):
0,00
Spolu výdavky (v Eur):
0,00
Predpokladaný zostatok k 31.12.20.. (príjmy mínus výdavky) v Eur:
0,00
KV - kapitálové výdavky
BV - bežné výdavky
Schválené valným zhromaždením dňa...
Podpis štatutárneho orgánu ...........................
Použité skratky:
OOCR: Oblastná organizácia cestovného ruchu
KOCR: Krajská organizácia cestovného ruchu
CR: cestovný ruch
VÚC: Vyšší územný celok