DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
I
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) v súlade s Plánom legislatívnych úlohy vlády Slovenskej republiky na rok 2013 a na základe uznesenia vlády SR č. 227/2013, bod B.45.
Návrh zákona s predkladanými zmenami reaguje na požiadavky aplikačnej praxe vrátane podrobnejšieho precizovania a úpravy niektorých ustanovení a v záujme ich jednoznačného výkladu.
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí napríklad špecifikácia aktivít, na ktoré sa môže použiť dotácia, poskytnutá organizáciám cestovného ruchu, nová účelová dotácia určená na podporu príjazdového zahraničného cestovného ruchu a na podporu domáceho cestovného ruchu, spôsob hlasovania vo valnom zhromaždení, možnosť zlučovania oblastných organizácií, spresnenie definície krajskej organizácie cestovného ruchu a jej práv a povinností, spresnenie a úprava kompetencií Rady SACR.
Ďalšou zmenou je doplnenie a definovanie turistického informačného centra, ako subjektu, ktorý sa významným spôsobom podieľa na rozvoji cestovného ruchu a skvalitňovaní služieb v ňom poskytovaných.
V navrhovanej novele sa s cieľom prepojenia teórie s praxou a následne skvalitnenia výchovy a vzdelávania v cestovnom ruchu dopĺňa účasť zamestnávateľských zväzov a združení, pôsobiacich v cestovnom ruchu, na tomto procese.
Predkladaný návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov, pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie nárastom počtu návštevníkov zo zahraničia a nebude mať sociálne vplyvy, ani vplyv na životné prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie.
II
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z.
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia MPK:
2
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy:
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Zavedenie nového ustanovenia v návrhu zákona v § 27a ods. 1 písm. a) a ods. 2 týkajúceho sa poskytovania účelovej dotácie na podporu príjazdového cestovného ruchu bude mať pozitívny a zároveň aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Poskytnutie účelovej dotácie bude v rokoch 2014 2016 realizované z výdavkov štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na druhej strane dôjde k zvýšeniu príjmov subjektov poskytujúcich služby v oblasti aktívneho zahraničného cestovného ruchu, čo bude predstavovať zvýšené príjmy štátneho rozpočtu v prípade dane z pridanej hodnoty a tiež zvýšenie miestnej dane za ubytovanie pre miestnu samosprávu.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eur)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2013
2014
2015
2016
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
3
Výdavky verejnej správy celkom
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
v tom: MDVRR SR/0BC01
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
z toho:
-vplyv na ŠR
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
v tom: MDVRR SR/0BC01
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2013
2014
2015
2016
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
z toho vplyv na ŠR
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
financovanie zabezpečené v rozpočte /0BC01
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
ostatné zdroje financovania ŠF
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv /úspora
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predkladaný návrh novely zákona predpokladá výdavky súvisiace s poskytovaním novo zavedenej dotácie na podporu aktívneho zahraničného cestovného ruchu, ktoré zabezpečené v rámci limitov rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na roky 2014 2016. Návrh novely zákona predpokladá aj pozitívny vplyv na štátny rozpočet z dane z pridanej hodnoty a pozitívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu miestnej samosprávy, a to z miestnej dane za ubytovanie.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) v súlade s Plánom legislatívnych úlohy vlády Slovenskej republiky na rok 2013 a na základe uznesenia vlády SR č. 227/2013, bod B/45.
4
Návrh zákona s predkladanými zmenami reaguje na požiadavky aplikačnej praxe vrátane podrobnejšieho precizovania a úpravy niektorých ustanovení a v záujme ich jednoznačného výkladu.
Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí napríklad špecifikácia aktivít, na ktoré sa môže použiť dotácia, poskytnutá organizáciám cestovného ruchu, spôsob hlasovania vo valnom zhromaždení, možnosť zlučovania oblastných organizácií, spresnenie definície krajskej organizácie cestovného ruchu a jej práv a povinností, spresnenie a úprava kompetencií Rady SACR.
Ďalšou zmenou je doplnenie a definovanie turistického informačného centra, ako subjektu, ktorý sa významným spôsobom podieľa na rozvoji cestovného ruchu a skvalitňovaní služieb v ňom poskytovaných.
V návrhu zákona sa ďalej zavádza nové ustanovenie v § 27a ods. 1 písm. a) a ods. 2 týkajúce sa poskytovania účelovej dotácie na podporu príjazdového cestovného ruchu. Poskytnutie účelovej dotácie bude v rokoch 2014 2016 realizované z výdavkov štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na druhej strane dôjde k zvýšeniu príjmov subjektov poskytujúcich služby v oblasti aktívneho zahraničného cestovného ruchu, čo bude predstavovať zvýšené príjmy štátneho rozpočtu v prípade dane z pridanej hodnoty a tiež zvýšenie miestnej dane za ubytovanie pre miestnu samosprávu.
V navrhovanej novele sa s cieľom prepojenia teórie s praxou a následne skvalitnenia výchovy a vzdelávania v cestovnom ruchu dopĺňa účasť zamestnávateľských zväzov a združení, pôsobiacich v cestovnom ruchu, na tomto procese.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:
zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2013
2014
2015
2016
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
V roku 2014 sa predpokladá s poskytnutím dotácie vo výške 35,- eur pre cca predpokladaných dodatočných 60 000 zahraničných vízových turistov (s primeraným každoročným nárastom zahraničných vízových turistov sa počíta aj v rokoch 2015 a 2016 a v ďalších rokoch).
Návrh zákona bude mať zároveň pozitívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu miestnej samosprávy, a to z miestnej dane za ubytovanie a pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty.
5
Nároky na štátny rozpočet pre poskytnutie účelovej dotácie na podporu príjazdového cestovného ruchu budú v rokoch 2014 -2016 financované z výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
6
Tabuľka č. 4
Poznámka:
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
7
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRTabuľka č. 5
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy ( v eur)
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
711003 Nákup licencií
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
z toho výdavky na ŠR
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
Bežné výdavky (600) 640
0
2 100 000
2 555 000
2 835 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
8
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
9
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Predpokladá sa, že daným návrhom novely zákona o podpore cestovného ruchu budú pozitívne dotknuté podnikateľské subjekty poskytujúce služby v oblasti aktívneho zahraničného cestovného ruchu (príjazdový cestovný ruch).
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Prínosy pre podnikateľské subjekty budú spočívať vo zvýšenej návštevnosti zariadení cestovného ruchu, čím sa zvýšia ich výkony, ako aj ich zisk.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Zvýšené administratívne náklady nevzniknú.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Cieľom navrhovaných zmien je zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá by sa mala prejaviť zvýšením výkonov subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu.
3.5. Aké predpokladané spoločensko- ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Nepredpokladá sa regulácia činností v cestovnom ruchu.
III
Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie
Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona z ........... ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
10
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
K zmene názvu turisticko-informačných kancelárií v celom znení zákona sa pristupuje z dôvodu, že oficiálnym názvom týchto zariadení je názov „turistické informačné centrum“.
K bodu 2
Legislatívno–technická úprava.
K bodu 3
V súvislosti so zavedením nového druhu dotácie sa dopĺňajú pojmy s tým súvisiace a ich obsahové vymedzenie.
K bodu 4
Dopĺňa sa turistické informačné centrum ako subjekt, zabezpečujúci plnenie úloh v cestovnom ruchu.
K bodom 5 a 6
V záujme prepojenia teórie a praxe sa v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania v cestovnom ruchu rozširuje spolupráca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o subjekty, pôsobiace v odbornej praxi a pri rozvoji cestovného ruchu v chránených územiach o spoluprácu s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
K bodu 7
Rozširuje sa podpora na turistické informačné centrá.
K bodu 8
Znenie odseku sa upravuje vzhľadom na neopodstatnenosť úlohy Rady Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (ďalej len „agentúra“) v procese ustanovenia jej štatutárneho orgánu. Generálneho riaditeľa agentúry bude vymenúvať minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
11
Slovenskej republiky a nebude podmienené súhlasom Rady agentúry. Minister bude môcť generálneho riaditeľa agentúry tiež odvolať.
K bodu 9
Uvedené slová sa vypúšťajú z dôvodu, že zásady jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí neexistujú.
K bodu 10
Zmenou sa dáva do súladu činnosť agentúry vo vzťahu k organizáciám cestovného ruchu.
K bodu 11
Úprava v súlade s kompetenciami Rady agentúry.
K bodu 12 a 25
Vzhľadom na skutočnosť, že pri registrácii organizácií cestovného ruchu podľa § 26 zákona sa vyžadujú i údaje, ktoré podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobnými údajmi, je potrebný súhlas s ich spracovaním na účely Registra krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len „register“), ktorý podľa § 4 písm. h) spravuje ministerstvo. V novelizačnom bode 25 sa kvôli zjednoteniu údajov, ktoré obsahuje register, toto ustanovenie definuje nanovo s tým, že v registri budú vedené i údaje o výkonnom riaditeľovi organizácie cestovného ruchu.
K bodu 13
V súlade s § 17 ods. 6 písm. a) sa schvaľovanie stanov, ich zmien a dodatkov považuje za rozhodovanie o zásadných otázkach oblastnej organizácie. Z tohto dôvodu sa pri oznámení o zmene stanov ministerstvu bude vyžadovať aj pripojenie originálu zápisnice z valného zhromaždenia oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktoré danú zmenu stanov schválilo.
K bodu 14
Vypustenie poslednej vety ustanovenia § 10 ods. 10 sa navrhuje z dôvodu jej neopodstatnenosti. V prípade, ak krajská organizácia neodstráni nedostatky v zmene stanov v zákonnej lehote odo dňa doručenia výzvy na ich odstránenie a neupovedomí o tom ministerstvo, v platnosti ostávajú pôvodné stanovy.
K bodu 15
Technická zmena z hľadiska administrácie.
K bodu 16
Dopĺňajú sa práva a povinnosti organizácií cestovného ruchu.
K bodu 17
Rozširujú sa práva a povinnosti krajskej organizácie.
K bodu 18
Ustanovenie sa vypúšťa. Spôsob hlasovania sa mení a bude v kompetencii organizácie cestovného ruchu s povinnosťou určiť ho vo svojich stanovách.
12
K bodu 19
Technická zmena vzhľadom na možnosť zmien aj medzi volebnými obdobiami.
K bodu 20
Z dôvodu nejednoznačnosti v aplikačnej praxi pri výklade ustanovení § 21 ods. 2 a 3 zákona, upravujúcich zánik členstva v oblastnej organizácii, sa predmetné ustanovenia nanovo formulujú a precizujú. Odsek 2 taxatívne ustanovuje dôvody zániku členstva v oblastnej organizácii, pričom oproti v súčasnosti platnému a účinnému zákonu sa medzi tieto dôvody dopĺňa napr. vyhlásenie fyzickej osoby za mŕtvu. Následne navrhované znenie odseku 3 upravuje proces zániku členstva. Dôvody zániku členstva, uvedené v znení § 21 ods. 2 písm. c), teda porušovanie stanov, neplatenie členského príspevku alebo poškodzovanie dobrého mena oblastnej organizácie, budú podmienené rozhodnutím valného zhromaždenia oblastnej organizácie cestovného ruchu. Člen bude následne do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia vyškrtnutý zo zoznamu členov. Ak členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu zanikne z dôvodov uvedených v navrhovanom znení § 21 ods. 2 písm. a) a c), oblastná organizácia cestovného ruchu upovedomí písomne o tejto skutočnosti takéhoto člena do 15 pracovných dní.
K bodu 21
Dopĺňa sa ustanovenie, ktoré jednoznačne vymedzuje okolnosti zániku členstva.
K bodu 22
Ustanovenie sa dopĺňa o špecifikáciu a spresnenie pojmu „prenocovanie“, ktoré je predmetom vyžadovaného dokladu.
K bodu 23 a 24
Upravujú sa možnosti zániku oblastnej organizácie a špecifikuje sa možnosť zlúčenia alebo splynutia oblastných organizácií. Zlúčiť alebo splynúť môžu dve alebo viac oblastných organizácií v danom regióne, a to na základe zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí, ktorá musí mať písomnú formu. Na samotný proces sa následne primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Ďalej sa definuje turistické informačné centrum, ktoré môžu založiť krajské i oblastné organizácie cestovného ruchu, obec alebo iný subjekt, napr. ubytovacie zariadenie, občianske združenie, cestovná kancelária a pod. Taktiež sa uvádzajú jeho úlohy v oblasti cestovného ruchu.
K bodu 26
Zavádza sa nový druh dotácie, ktorej účelom je podpora príjazdového zahraničného a domáceho cestovného ruchu. Definuje sa oprávnený žiadateľ a spôsob poskytnutia účelovej dotácie. Podrobnosti a výšku účelovej dotácie ustanoví vykonávací právny predpis.
K bodu 27
Podľa § 29 ods. 1 zákona ministerstvo poskytuje organizáciám cestovného ruchu dotácie na realizáciu aktivít, ktoré spojené s hlavným predmetom ich činnosti. Vzhľadom na výraznú prierezovosť oblasti cestovného ruchu a možnú nejednoznačnosť vymedzenia predmetu hlavnej činnosti sa do znenia § 29 dopĺňajú ustanovenia so špecifikáciou aktivít, na ktoré môže byť použitá poskytnutá dotácia. Na základe odseku 11, ktorý je splnomocňovacím ustanovením, ministerstvo vydá vykonávací právny predpis, ktorý bude špecifikovať náležitosti projektu a náklady z poskytnutej dotácie.
13
K bodu 28
Ustanovuje sa lehota na schválenie dotácie.
K bodu 29
Vkladá sa spoločné ustanovenie, ktorým sa zabezpečuje súlad s problematikou štátnej pomoci. Prechodným ustanovením k právnej úprave účinnej od 1. januára 2014 sa upravuje kontinuita funkčného obdobia funkcie generálneho riaditeľa agentúry.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. januára 2014.
Bratislava 26. septembra 2013
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ján Počiatek, v. r.
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky