1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............. 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 386/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Slová „turisticko-informačná kancelária“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „turistické informačné centrum“ v príslušnom tvare.
2.V § 7 ods. 1, § 30 ods. 3 písm. b) a § 31 ods. 3 sa odkaz na poznámku pod čiarou k odkazu 1 označuje ako odkaz na poznámku pod čiarou k odkazu1a. Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
3.§ 2 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) zahraničným návštevníkom fyzická osoba, ktorá po 31. decembri 2013 požiadala o udelenie víza na vstup do Schengenského priestoru a toto jej bolo udelené,
f) pobytom zahraničného návštevníka jeden pobyt, uskutočnený počas trvania platnosti udeleného víza na vstup do Schengenského priestoru, ktorého dĺžka je najmenej päť prenocovaní nepretržite v jednom ubytovacom zariadení na území Slovenskej republiky, zaradenom do príslušnej kategórie a triedy podľa osobitného predpisu.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.“.
4.§ 3 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) turistické informačné centrá.“.
5.V § 4 písmeno g) znie:
„g) spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, pôsobiacimi v cestovnom ruchu pri podpore a rozvoji výchovy a vzdelávania v cestovnom ruchu,“.
2
6.V § 4 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri podpore udržateľného rozvoja cestovného ruchu v chránených územiach,“.
Doterajšie písmená h) až o) sa označujú ako písmená i) až p).
7.V § 4 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „a turistických informačných centier“.
8.V § 7 odsek 2 znie:
„(2) Štatutárnym orgánom agentúry je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).“.
9.V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa zásad jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí“.
10.V § 7 ods. 6 prvá veta znie: „Agentúra spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu a vykonáva pre ne podpornú činnosť.“.
11.V § 7a ods. 1 sa vypúšťajú slová „a kontrolný“.
12.V § 10 ods. 1 sa slová „zakladateľskú zmluvu a zápisnicu z ustanovujúceho valného zhromaždenia“ nahrádzajú slovami „zakladateľskú zmluvu, zápisnicu z ustanovujúceho valného zhromaždenia a súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účely registra“.
13.V § 10 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a originál zápisnice z rokovania valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov“.
14.V § 10 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.
15.V § 10 ods. 11 sa slová „doručenia písomného oznámenia o zmene stanov krajskej organizácie“ nahrádzajú slovami „vykonania zmeny v registri“.
16.V § 11 písm. m) a § 15 písm. l), n) a o) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,“.
17.§ 11 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi vyššieho územného celku a s organizáciami, pôsobiacimi na území kraja v otázkach rozvoja cestovného ruchu.“.
18.V § 17 sa vypúšťa odsek 8.
19.V § 18 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „na ďalšie volebné obdobie“.
20.V § 21 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Členstvo v oblastnej organizácii zaniká
a)dňom oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej organizácie,
3
b)zánikom právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa bez právneho nástupcu, smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
c)dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena z oblastnej organizácie z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena oblastnej organizácie.
(3) Oblastná organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení podľa odseku 2 písm. c). Členovi, ktorý vystúpil alebo bol rozhodnutím valného zhromaždenia vylúčený, oznámi oblastná organizácia vyškrtnutie zo zoznamu členov písomne do 15 pracovných dní odo dňa vyškrtnutia.“.
21.§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Vyškrtnutý člen nemá právo na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou oblastnej organizácie.“.
22.V § 24 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za ktoré bola vybratá daň za ubytovanie za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom je oblastná organizácia registrovaná.“.
23.V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Oblastná organizácia zaniká výmazom z registra po zrušení
a)s likvidáciou, alebo
b)bez likvidácie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
24.Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú :
㤠24a
Zánik oblastnej organizácie bez likvidácie
(1)Dve oblastné organizácie alebo viac oblastných organizácií v danom regióne sa môžu zlúčiť alebo splynúť do jednej oblastnej organizácie na základe zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí, ktorá musí mať písomnú formu. Zlúčením oblastných organizácií tieto zanikajú a právnym nástupcom zanikajúcich oblastných organizácií sa stáva oblastná organizácia, ktorá bude určená v zmluve o zlúčení. Splynutím oblastných organizácií tieto zanikajú a právnym nástupcom zanikajúcich oblastných organizácií sa stáva nová oblastná organizácia, ktorá bude určená v zmluve o splynutí.
(2) Na proces zlučovania alebo splynutia oblastných organizácií sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie.
§ 24b
Turistické informačné centrum
(1)Turistické informačné centrum je účelové zariadenie, ktoré v rámci daného kraja, oblasti alebo obce
a)zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti cestovného ruchu,
4
b) zabezpečuje kontinuálne informovanie domácich návštevníkov a zahraničných návštevníkov poskytovaním informácií na základe aktualizácie ich obsahu, mapovania atraktivít daného regiónu, produktov cestovného ruchu a podujatí.
(2) Turistické informačné centrum môže zriadiť obec, organizácia cestovného ruchu alebo iný subjekt.“.
25.V § 26 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo spravuje register, ktorý obsahuje
a)názov organizácie cestovného ruchu,
b)identifikačné číslo organizácie cestovného ruchu,
c)sídlo organizácie cestovného ruchu,
d)predmet činnosti,
e)zoznam členov organizácie cestovného ruchu a ich oprávnených zástupcov,
f)údaje o štatutárnom orgáne a podpredsedovi organizácie cestovného ruchu, ktorými meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje, s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia,
g)meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu organizácie cestovného ruchu, s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia,
h)zrušenie organizácie cestovného ruchu a právny dôvod jej zrušenia, dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie, ak zanikla zrušením s likvidáciou, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene organizácie cestovného ruchu a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
i)právny dôvod výmazu organizácie cestovného ruchu z registra,
j)identifikačné číslo, názov a sídlo oblastnej organizácie, ktorá je právnym nástupcom oblastnej organizácie, ktorá zanikla podľa § 24a,
k)stanovy organizácie cestovného ruchu,
l)neverejné dokumenty, a to zakladateľskú zmluvu organizácie cestovného ruchu a zápisnicu z ustanovujúceho valného zhromaždenia.“.
26.Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Účelová dotácia
(1) Účelovú dotáciu na príslušný rozpočtový rok môže ministerstvo poskytnúť
a)na podporu príjazdového zahraničného cestovného ruchu a
b)na podporu rozvoja domáceho cestovného ruchu.
(2) Oprávneným žiadateľom o poskytnutie účelovej dotácie je
a)právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti cestovného ruchu a prevádzkuje ubytovacie zariadenie zaradené do príslušnej kategórie a triedy podľa osobitného predpisu,1)
5
b)právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečila pobyt zahraničného návštevníka,
c)zahraničná právnická osoba alebo zahraničná fyzická osoba, ktorá zabezpečila pobyt zahraničného návštevníka.
(3) Účelovú dotáciu možno poskytnúť oprávnenému žiadateľovi, ktorý je zaregistrovaný na základe výzvy na registráciu, zverejnenej na webovom sídle ministerstva najneskôr do 31. januára kalendárneho roka a ktorý
a)predložil žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie podľa vzoru zverejnenom vo výzve na registráciu, a
b)splnil podmienky podľa osobitného predpisu.1a)
(4)Na poskytnutie účelovej dotácie nie je právny nárok.
(5) Podrobnosti o registrácii oprávneného žiadateľa a výšku účelovej dotácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
27. § 29 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Poskytnutú dotáciu možno použiť na
a)marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu webového sídla, tvorbu loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing, tvorbu zľavových produktov, tvorbu propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií,
b)činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu, okrem nákladov na mzdy a prevádzkových nákladov,
c)tvorbu a prevádzku rezervačného systému,
d)tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu,
e)podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom ruchu,
f)infraštruktúru cestovného ruchu, okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
g)zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov, štatistík a prieskumov,
h)zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb,
i)vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu v nej.
(11) Náležitosti projektu a podmienky použitia dotácie poskytnutej organizáciám cestovného ruchu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
28.V § 31 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Dotáciu schváli minister do 31. mája príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie dotácie doručená ministerstvu.“.
29.Za § 31a sa vkladajú § 31b a § 31c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠31b
Spoločné ustanovenie
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.11)
6
§ 31c
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2014
Generálny riaditeľ agentúry, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2013, sa považuje za generálneho riaditeľa agentúry vymenovaného podľa zákona účinného od 1. januára 2014. Funkčné obdobie tohto generálneho riaditeľa sa skončí dňom jeho odvolania podľa § 7 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 231/1999
Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.