TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES zo 17. júna 1999
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú.v. ES L 187, 20.7.1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. L 157, 9.6.2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27.septembra 2011 (Ú. v. L 269, 14.10.2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13 mája 2013 (Ú. V. EÚ L 158 13.5.2013).
Právne predpisy Slovenskej republiky
1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti
6.Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
7.Zákon č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
8.Návrh zákona o výbere mýta a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona“)
9.Návrh zákona o diaľničných známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona o DZ“)
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob trans-pozície
Číslo
Článok
(Č,§.O, V,P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č. 1
KAPITOLA I
Všeobecné ustanovenia
Táto smernica sa vzťahuje na dane z
N
Zákon č.
§ 84
(1) Predmetom dane z motorových
Ú
2
vozidiel, mýto a užívateľské poplatky vozidiel definovaných v článku 2.
Táto smernica sa nevzťahuje na vozidlá vykonávajúce dopravu výlučne na mimoeurópskych územiach členských štátov.
Rovnako sa nevzťahuje na vozidlá registrované na Kanárskych ostrovoch, Ceute a Melille, Azoroch alebo na Madeire, ktoré vykonávajú dopravu výlučne na týchto územiach, alebo medzi týmito územiami a prípadne španielskou a portugalskou pevninou.
582/2004 Z.z.
Zákon č. 135/1961 Zb.
O 1 a 2
§ 6
O 2,3,4
vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O (ďalej len "vozidlo"), ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy predmetom dane z príjmov (ďalej len "podnikanie").
(2) Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy, ktoré pridelené zvláštne evidenčné číslo,
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.
(2) Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť (ďalej len "motorové vozidlo") po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií.
(3) Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, 2e) N1, 2f) M1G 2g) a N1G 2h) bez ohľadu na celkovú hmotnosť jazdnej súpravy po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií.
Ú
3
(4) Vymedzené úseky diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete 2i) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t len po úhrade mýta za užívanie týchto pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu. 2j)
Č. 2
P 1
P 2
Na účely tejto smernice:
a) „transeurópska cestná sieť“ znamená cestnú sieť vymedzenú v oddiele 2 prílohy I k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (
10
), ako je
znázornená na mapách. Mapy sa vzťahujú na zodpovedajúce oddiely uvedené v operatívnej časti a/alebo v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu;
aa) „stavebné náklady“ sú náklady súvisiace so stavbou vrátane, ak je to vhodné, finančných nákladov vynaložených:
— na novú infraštruktúru alebo na nové zlepšenia infraštruktúry (vrátane významných stavebných opráv) alebo
— na infraštruktúru alebo zlepšenia infraštruktúry (vrátane významných stavebných opráv), dokončené najviac tridsať rokov pred 10. júnom 2008, ak už 10. júna 2008 platia mýtne režimy, alebo dokončené najviac 30 rokov pred vytvorením akýchkoľvek nových mýtnych režimov zavedených po 10. júni 2008; náklady na infraštruktúru alebo na zlepšenia infraštruktúry, ktoré boli dokončené pred uvedenými lehotami, sa tiež môžu považovať za stavebné náklady, ak:
N
N
Nariadenie vlády č. 344/2006 Z.z.
§ 2
P a)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) transeurópskou cestnou sieťou v Slovenskej republike cestná sieť, ktorej grafické znázornenie je uvedené v prílohe č. 1,
Č
4
P 3
P 4
P 5
i) členský štát zaviedol mýtny systém, ktorý zabezpečuje úhradu týchto nákladov prostredníctvom zmluvy s prevádzkovateľom mýtneho systému alebo prostredníctvom iných právnych aktov s rovnocenným účinkom, ktoré nadobudnú účinnosť pred 10. júnom 2008 alebo
ii) členský štát môže preukázať, že pre stavbu danej infraštruktúry bolo rozhodujúce, že jej očakávaná životnosť bude dlhšia ako 30 rokov.
V každom prípade pomerná časť stavebných nákladov, ktorá sa má zohľadniť, nepresiahne pomernú časť súčasnej doby životnosti prvkov infraštruktúry, ktorá ešte zostáva 10. júna 2008 alebo v deň zavedenia nových mýtnych režimov, pokiaľ je tento dátum neskorší.
Náklady na infraštruktúru alebo na zlepšenia infraštruktúry môžu zahŕňať akékoľvek osobitné výdavky na infraštruktúru určené na zníženie zaťaženia hlukom alebo na zlepšenie bezpečnosti na cestách a skutočné platby vykonané prevádzkovateľom infraštruktúry a súvisiace s takými objektívnymi environmentálnymi prvkami, ako je ochrana pred kontamináciou pôdy;
ab) „finančné náklady“ sú úroky z pôžičiek a/alebo výnosy akcionárov z vkladov do vlastného imania;
ac) „významné stavebné opravy“ sú stavebné opravy s výnimkou opráv, ktoré už v súčasnosti neprinášajú užívateľom ciest žiaden úžitok, napr. ak sa oprava nahradila ďalšou úpravou povrchu cestných komunikácií alebo inými stavebnými prácami;
ad) „diaľnica“ je cesta osobitne projektovaná a budovaná pre dopravu motorovými vozidlami, ktorá neobsluhuje nehnuteľnosti s ňou hraničiace a ktorá:
N
Zákon č. 135/1961 Zb.
§ 4
O 1
(1) Diaľnice sa budujú ako pozemné komunikácie smerovo rozdelené s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradené len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa
Ú
5
P 6
P 7
i) má, s výnimkou osobitných bodov alebo dočasne, oddelené jazdné pruhy pre premávku v obidvoch smeroch, vzájomne oddelené buď deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, alebo výnimočne inými spôsobmi;
ii) úrovňovo nekrižuje žiadnu cestu, železničnú trať alebo trať električky, cestu pre cyklistov alebo chodcov a
iii) je osobitne označená ako diaľnica;
b) „mýto“ je určitá suma, ktorá sa platí za vozidlo na základe vzdialenosti prejdenej na danej infraštruktúre a typu vozidla, pričom zahŕňa poplatok za infraštruktúru a/alebo poplatok za externé náklady;
ba) „poplatok za infraštruktúru“ je poplatok vyberaný na účely úhrady nákladov vynaložených členským štátom na výstavbu, údržbu, prevádzku a rozvoj infraštruktúry;
N
N
Zákon č. 8/2009 Z.z.
Vyhláška č. 9/2009 Z.z.
Návrh zákona
§ 35
O 1
Príloha č. 1 Diel II, čl. 5
§ 2
O 2
osobitného predpisu, 2d) s mimoúrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami.
(1) Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km.h-1. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km.h-1.
Značka Diaľnica (č. IP 23a) označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Diaľnice, ktorých užívanie nepodlieha úhrade mýtom alebo diaľničnou nálepkou, sa označujú značkami č. II 21b alebo č. II 22b, ktoré sa umiestňujú pod túto značku.
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise, (ďalej len „vozidlo“) okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu, a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
Ú
Ú
Ú
6
P 8
P 9
P 10
P 11
P 12
P 13
bb) „poplatok za externé náklady“ je poplatok vyberaný na účely úhrady nákladov vynaložených v členskom štáte v súvislosti so znečistením ovzdušia spôsobeným premávkou a/alebo hlukom spôsobeným premávkou;
bc) „náklady znečistenia ovzdušia spôsobeného premávkou“ sú náklady na škodu spôsobenú uvoľňovaním tuhých častíc a prekurzorov ozónu, ako sú napríklad oxidy dusíka a prchavé organické zlúčeniny, v priebehu prevádzky vozidla;
bd) „náklady hluku spôsobeného premávkou“ sú náklady na škodu spôsobenú hlukom vydávaným vozidlami alebo vytvoreným vzájomným pôsobením vozidiel a povrchu vozovky;
be) „vážený priemerný poplatok za infraštruktúru“ je celkový príjem z poplatku za infraštruktúru za dané obdobie vydelený počtom kilometrov, ktoré vozidlo prešlo na úsekoch ciest spoplatňovaných počas tohto obdobia;
bf) „vážený priemerný poplatok za externé náklady“ je celkový príjem z poplatku za externé náklady za dané obdobie vydelený počtom kilometrov, ktoré vozidlo prešlo na úsekoch ciest spoplatňovaných počas tohto obdobia;
c) „užívateľský poplatok“ znamená špecifickú sumu, úhrada ktorej udeľuje právo pre vozidlo používať určenú dobu infraštruktúru uvedenú v článku 7 ods. 1;
n.a.
n.a.
n.a.
N
n.a.
N
Návrh zákona o DZ
§ 2
O 1,2
(1) Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a) dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len "vozidlo").
b) dvojstopovými jazdnými súpravami
Ú
7
P 14
d) „vozidlo“ je motorové vozidlo alebo jazdná súpravu, ktoré sú určené alebo používané na prepravu tovaru po ceste s maximálnou prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla presahujúcou 3,5 tony;
N
Návrh zákona
Návrh zákona o DZ
§ 2
O 2
§ 2
O1
tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (ďalej len "jazdná súprava").
(2) Výška úhrady diaľničnej známky sa určí z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd.
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise, (ďalej len „vozidlo“) okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu, a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(1) Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a) dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len "vozidlo").
Ú
Ú
8
P 15
P 16
P 17
P 18
e) vozidlo kategórie „EURO 0“, „EURO I“, „EURO II“, „EURO III“, „EURO IV“, „EURO V“, „EEV“ znamená vozidlo, ktoré spĺňa limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe 0;
f) „typ vozidla“ znamená kategóriu, do ktorej vozidlo patrí podľa počtu náprav, rozmerov alebo hmotnosti alebo iných faktorov klasifikácie vozidiel, ktorá odráža poškodzovanie cestných komunikácií, napr. systém klasifikácie poškodzovania cestných komunikácií uvedený v prílohe IV za predpokladu, že používaný systém klasifikácie je založený na charakteristike vozidla, ktorá je uvedená v dokumentácii používanej vo všetkých členských štátoch alebo je viditeľne zrejmá;
g) „koncesná zmluva“ znamená „koncesiu na verejné práce“ alebo „koncesiu na služby“ vymedzené v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (
11
);
h) „koncesné mýto“ znamená mýto uložené koncesionárom na základe koncesnej zmluvy.
N
N
N
Zákon č. 725/2004 Z.z.
Zákon č. 25/2006 Z.z.
§ 2
P h), i)
Príl. č. 1
§ 15
O 1,2
b) dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (ďalej len "jazdná súprava").
Na účely tohto zákona sa rozumie
h) typom vozidla vozidlo príslušnej kategórie, ktoré sa nelíši v hlavných špecifikovaných konštrukčných znakoch a môže obsahovať rôzne varianty typu vozidla alebo verzie variantu typu vozidla,
i) kategóriou vozidla rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky,
ROZDELENIE VOZIDIEL DO KATEGÓRIÍ
(1) Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nej, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.
(2) Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť je buď len právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve
Ú
Ú
9
verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah využívania poskytovaných služieb, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nich, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.
Č. 3
P 1
Kapitola II
Dane z vozidiel
1. Dane z vozidiel uvedené v článku 1 nasledovné:
Belgicko:
taxe de circulation sur les véhicles automobilesverkeersbelasting op de autovoertuigen,
Bulharsko:
данък върху превозните средства,
Česká republika:
silniční daň,
Dánsko:
vægtafgift af motorkøretøjer m.v.,
Nemecko:
Kraftfahrzeugsteuer,
Estónsko:
raskeveokimaks,
Grécko:
Τέλη κυκλοφορίας,
Španielsko:
a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;
b) impuesto sobre actividades económicas (výhradne vo vzťahu k vyberaným poplatkom za motorové vozidlá),
n.a.
10
Francúzsko:
a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers;
b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,
Írsko:
vehicle excise duty,
Taliansko:
a) tassa automobilistica;
b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,
Cyprus:
Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων,
Lotyšsko:
transportlīdzekļa ikgadējā nodeva,
Litva:
a) Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis;
b) Mokestis Lietuvoje įregistruotas krovinines transporto priemones,
Luxembursko:
taxe sur les véhicules automoteurs,
Maďarsko:
gépjárműadó,
Malta:
liċenzja tat-triqroad licence fee,
Holandsko:
motorrijtuigenbelasting,
Rakúsko:
11
P 2
Kraftfahrzeugsteuer,
Poľsko:
podatek od środków transportowych,
Portugalsko:
a) imposto de camionagem;
b) imposto de circulação,
Rumunsko:
Taxa asupra mijloacelor de transport,
Slovinsko:
letno povračilo za uporabo javnih cest za motorna in priklopna vozila,
— Slovensko:
cestná daň,
Finsko:
varsinainen ajoneuvovero/egentling fordonsskatt,
Švédsko:
fordonsskatt,
Spojené kráľovstvo:
a) vehicle excise duty;
b) motor vehicle licence.
2. Členské štáty, ktoré nahradia ktorúkoľvek daň uvedenú v odseku 1 inou daňou toho istého druhu, to oznámia Komisii, ktorá vykoná potrebné zmeny a doplnenia.
12
Č. 4
Postupy vyrubovania a vyberania daní uvedených v článku 3 stanoví každý členský štát.
N
Zákon č. 582/2004 Z.z.
§ 88
O 1
§ 99
O. 2
(1) Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, 44) v ktorom určí sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) h) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.
Ú
Č. 5
Dane uvedené v článku 3 pre vozidlá registrované v členských štátoch, vyberá výhradne členský štát registrácie.
N
Zákon č. 582/2004 Z.z.
§ 99
O 5,6
(5) Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak ide o daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. b), správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
(6) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť správcu dane z motorových vozidiel podľa odseku 5, postupuje sa podľa osobitného predpisu. 46b)
Ú
Č. 6
P 1
1. Bez ohľadu na štruktúru daní uvedenú v
N
Zákon č.
§ 88
(1) Vyšší územný celok môže na svojom
Ú
13
P 2
článku 3, členské štáty stanovia sadzby tak, aby zabezpečili, že daňová sadzba pre každú kategóriu alebo subkategóriu vozidla uvedeného v prílohe I nebude nižšia než minimum stanovené v tejto prílohe.
Do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti smernice sú Grécko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko oprávnené používať sadzby, ktoré sú nižšie ako minimálne sadzby, ale predstavujú najmenej 65 % minimálnych sadzieb uvedených v prílohe I.
2. Členské štáty môžu používať znížené sadzby alebo oslobodenie od dane pre:
a) vozidlá používané pre národné alebo civilné obranné účely, pre požiarne alebo iné záchranné služby, pre políciu a vozidlá
O
582/2004 Z.z.
Zákon č. 582/2004 Z.z.
O 1, 2
§ 86
O 1 až 4
území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, 44) v ktorom určí sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Sadzba dane sa určí pre
a) osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II 45aa),
b) úžitkové vozidlo a autobus podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, 45aa) osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,
c) vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, 45aa) osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa hmotnosti uvedenej v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, 45aa) osobitne ťahač a osobitne náves.
(1) Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidlo
a) v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II 45aa) ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.
Ú
14
P 3
používané na údržbu ciest;
b) vozidlá, ktoré jazdia len príležitostne na verejných cestách členského štátu registrácie a sú používané fyzickými alebo právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou nie je preprava tovaru za predpokladu, že preprava vykonávaná týmito vozidlami nespôsobí narušenie súťaže a pokiaľ to Komisia schváli.
3.
a) Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie povoliť členskému štátu, aby si ponechal ďalšie oslobodenia od dane alebo zníženie daní z vozidiel z dôvodov špecifických sociálnych alebo hospodárskych politických opatrení alebo z dôvodov týkajúcich sa infraštruktúry tohto
O
(2) Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení 44) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používané
a) ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby, 45) vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
b) ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
c) ako vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,
d) na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6. 45a)
(3) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.
(4) Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení 44) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.
15
P 4
štátu. Také oslobodenia alebo zníženia sa môžu použiť len pre vozidlá registrované v tom členskom štáte, ktorý vykonáva prepravu výhradne v rámci presne vymedzenej časti jeho územia.
b) Ktorýkoľvek členský štát, ktorý si chce ponechať oslobodenie od dane alebo zníženie informuje o tom Komisiu a pošle jej všetky potrebné informácie. Komisia informuje v priebehu jedného mesiaca o navrhovanom oslobodení od dane alebo znížení ostatné členské štáty.
Má sa za to, že Rada schválila ponechanie navrhovaného oslobodenia od dane alebo zníženia, ak v období dvoch mesiacov odo dňa, kedy boli členské štáty informované podľa predchádzajúceho pododseku, ani Komisia ani žiadny členský štát nepožiadal Radu o preskúmanie záležitosti.
4. Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek odseku 1 a odseky 2 a 3 tohto článku alebo článku 6 smernice Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi nesmú členské štáty poskytnúť žiadne oslobodenie od dani alebo zníženie daní v zmysle článku 3, ktoré by mohli mať za následok daň nižšiu než je minimálna sadzba stanovená v odseku 1 tohto článku.
16
Č. 7
P 1
Kapitola III
Mýto a užívateľské poplatky
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 1a, môžu členské štáty zachovať alebo zaviesť mýto a/alebo užívateľské poplatky na transeurópskej cestnej sieti alebo na určitých úsekoch tejto siete a na akýchkoľvek iných ďalších úsekoch ich siete diaľnic, ktoré nie sú súčasťou transeurópskej cestnej siete, za podmienok stanovených v odsekoch 2, 3, 4 a 5 tohto článku a v článkoch 7a až 7k. Týmto nie je dotknuté právo členských štátov uplatňovať v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie mýto a/alebo užívateľské poplatky na iných cestách pod podmienkou, že vyberanie mýta a/alebo užívateľských poplatkov na takýchto iných cestách nevedie k diskriminácii medzinárodnej premávky a narušeniu hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi.
O
Návrh zákona
Návrh zákona o DN
§ 1
P a)
§ 2
O 2
§ 2
O 1
Tento zákon upravuje
a) podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len "vymedzené úseky ciest"),
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise, (ďalej len „vozidlo“) okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu, a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(1) Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a) dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len "vozidlo").
b) dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na
Ú
Ú
Ú
17
P 2
P 3
2. Členské štáty nevyberajú od žiadnej kategórie vozidiel mýto aj užívateľské poplatky súčasne za použitie jedného úseku cesty. Členský štát, ktorý vyberá užívateľský poplatok vo svojej sieti, však môže tiež vyberať mýto za používanie mostov, tunelov a horských priechodov.
3. Mýto a užívateľské poplatky nediskriminujú dopravcu priamo ani nepriamo na základe štátnej príslušnosti, členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej má dopravca sídlo alebo evidované vozidlo, alebo na základe pôvodu, či cieľa dopravnej operácie.
N
N
Návrh zákona o DN – novela zák. č.135/1961
Návrh zákona
Návrh zákona o DN
§ 6
O 4
§ 2
O 2
§ 2
O 1
najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (ďalej len "jazdná súprava").
(4) Za všeobecné užívanie vymedzených úsekov ciest podliehajúcich spoplatneniu nemožno súčasne uložiť povinnosť platiť mýto a úhradu diaľničnej známky.
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise, (ďalej len „vozidlo“) okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu, a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(1) Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a) dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len "vozidlo").
b) dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na
Ú
Ú
Ú
18
P 4
4. Členské štáty môžu zaviesť znížené sadzby mýta alebo užívateľských poplatkov alebo oslobodenie od povinnosti platiť mýto alebo užívateľské poplatky pre vozidlá oslobodené od povinnosti inštalovať a používať záznamové zariadenie podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ods. 2 písm. a) a b) tejto smernice, a za podmienok, ktoré sú v ňom stanovené.
O
Návrh zákona
Návrh zákona o DZ
§ 3
§ 4
O 3
§ 7
O 1
najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (ďalej len "jazdná súprava").
Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,
d) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e) záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,
f) správcu výberu mýta,
g) vykonávajúcimi údržbu vymedzených úsekov ciest,
h) používanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta (ďalej len „osoba poverená výkonom kontroly),
i) Slovenskej informačnej služby,
j) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
k) finančnej správy,
l) ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.
m) Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností
(3) Prevádzkovateľ vozidla si môže uplatniť zľavu z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému zliav a spôsobom, ktoré ustanoví vykonávací predpis.
(1) Od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá a jazdné súpravy
Ú
Ú
Ú
19
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom obrany,
c) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
d) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,1)
e) základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných (mestských) hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,
f) správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
g) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h) ktoré zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu,2)
i) ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu3) a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu,4)
j) ktorých prevádzkovateľom je zariadenie
1) Zmluva medzi štátmi, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z.), Zmluva medzi štátmi, ktoré zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
2) § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 50/2012 Z. z.
4) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
20
P 5
5. Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatniť mýto a/alebo užívateľské poplatky iba na vozidlá, ktoré majú maximálnu prípustnú hmotnosť naloženého vozidla najmenej 12 ton, pokiaľ sa domnievajú, že rozšírenie na vozidlá s hmotnosťou menej ako 12 ton by okrem iného:
a) malo podstatný nepriaznivý účinok na plynulosť cestnej premávky, životné prostredie, hladiny hluku, kongesciu, zdravie alebo bezpečnosť cestnej premávky z dôvodu odklonu dopravy;
b) predstavovalo administratívne náklady prevyšujúce 30 % dodatočných príjmov, ktoré by vznikli týmto rozšírením.
Členské štáty, ktoré sa rozhodnú uplatňovať mýto a/alebo užívateľské poplatky iba na vozidlá, ktoré majú maximálnu prípustnú hmotnosť naloženého vozidla najmenej 12 ton, informujú Komisiu o svojom rozhodnutí a dôvodoch jeho prijatia.
O
Návrh zákona
§ 2
O 2
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,5)
k) cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
l) historické,6)
m) finančnej správy,7)
n) Národného bezpečnostného úradu,
o) Slovenskej informačnej služby.
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise, (ďalej len „vozidlo“) okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu, a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
Ú
Č. 7a
5) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) § 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
21
P 1
P 2
1. Užívateľské poplatky musia byť úmerné trvaniu používania infraštruktúry, neprekračujú hodnoty stanovené v prílohe II a sú platné jeden deň, týždeň, mesiac alebo rok. Mesačná sadzba nesmie prevyšovať 10 % ročnej sadzby, týždenná sadzba nesmie prevyšovať 5 % ročnej sadzby a denná sadzba nesmie prevyšovať 2 % ročnej sadzby.
Členský štát môže rozhodnúť uplatniť na vozidlá evidované v tomto členskom štáte výlučne ročné sadzby.
2. Členské štáty stanovia užívateľské poplatky vrátane administratívnych nákladov pre všetky kategórie vozidiel na úrovni, ktorá nepresiahne maximálne sadzby stanovené v prílohe II.
n.a.
Č. 7b
P 1
P 2
1. Poplatok za infraštruktúru vychádza zo zásady náhrady nákladov na infraštruktúru. Vážený priemer poplatkov za infraštruktúru sa vzťahuje na náklady na výstavbu, prevádzku, údržbu a rozvoj príslušnej infraštruktúrnej siete. Vážený priemer poplatkov za infraštruktúru môže zahrnúť aj návratnosť kapitálu a/alebo ziskové rozpätie založené na trhových podmienkach.
2. Príslušné náklady sa vzťahujú na sieť alebo časť siete, na ktorej sa vyberajú poplatky za infraštruktúru, a na vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti platiť tieto poplatky. Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa bude nahrádzať len určité percento týchto nákladov.
N
Č. 7c
P 1
1. Poplatok za externé náklady môže súvisieť s nákladmi znečistenia ovzdušia spôsobeného premávkou. Na cestných úsekoch, ktoré
O
22
P 2
P 3
P 4
prechádzajú oblasťami s obyvateľstvom vystaveným hluku spôsobenému cestnou premávkou, môžu poplatky za externé náklady zahŕňať náklady hluku spôsobeného premávkou.
Výška poplatku za externé náklady sa diferencuje a stanovuje sa podľa minimálnych požiadaviek a metód uvedených v prílohe IIIa, pričom sa dodržiavajú maximálne hodnoty stanovené v prílohe IIIb.
2. Príslušné náklady sa vzťahujú na sieť alebo časť siete, na ktorej sa vyberajú poplatky za externé náklady, a na vozidlá, ktoré podliehajú povinnosti platiť tieto poplatky. Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa bude nahrádzať len určité percento týchto nákladov.
3. Poplatok za externé náklady súvisiace so znečistením ovzdušia spôsobeným premávkou sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré spĺňajú najprísnejšie emisné normy EURO, a to do štyroch rokov od dátumov uplatňovania ustanovených v predpisoch, ktorými sa tieto normy zavádzajú.
4. Výšku poplatku za externé náklady stanovuje dotknutý členský štát. Ak na tento účel určí členský štát orgán, tento orgán musí byť právne a finančne nezávislý od organizácie, ktorá zodpovedá za riadenie alebo výber časti alebo celého poplatku.
Č. 7d
Európsky parlament a Rada do jedného roka od prijatia budúcich prísnejších emisných noriem EURO stanovia v súlade s riadnym legislatívnym postupom zodpovedajúce maximálne hodnoty v prílohe IIIb.
n.a.
Č.7e
P 1
1. Členské štáty vypočítajú maximálnu výšku poplatku za infraštruktúru použitím metodiky založenej na hlavných zásadách výpočtu, ktoré sa stanovujú v prílohe III.
N
23
P 2
P 3
2. V prípade koncesného mýta je maximálna výška poplatku za infraštruktúru rovnaká alebo nižšia ako výška, ktorá by bola výsledkom použitia metodiky založenej na hlavných zásadách výpočtu stanovených v prílohe III. Posúdenie tejto rovnocennosti sa uskutoční na základe primerane dlhého referenčného obdobia zodpovedajúceho povahe koncesnej zmluvy.
3. Mýtne režimy, ktoré už boli zavedené 10. júna 2008 alebo na ktoré sa už vypísala verejná súťaž, alebo sa prijali odpovede na výzvy na rokovanie podľa rokovacieho konania v zmysle postupu verejného obstarávania pred 10. júnom 2008, nepodliehajú povinnostiam stanoveným v odsekoch 1 a 2, ak tieto režimy zostávajú v platnosti a ak neboli podstatne zmenené a doplnené.
n.a.
n.a.
Č. 7f
P 1
1. Vo výnimočných prípadoch týkajúcich sa infraštruktúry v horských oblastiach a po informovaní Komisie je možné zvýšiť poplatok za infraštruktúru účtovaný na konkrétnych cestných úsekoch, na ktorých dochádza k akútnej kongescii alebo ktorých používanie vozidlami je príčinou významného poškodzovania životného prostredia za podmienky, že:
a) sa príjmy vyplývajúce z prirážky investujú do financovania výstavby prioritných projektov európskeho záujmu určených v prílohe III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 661/2010/EÚ zo 7. júla 2010 o základných usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, ktoré priamo prispievajú k zmierneniu kongescie alebo poškodzovania životného prostredia a ktoré sa nachádzajú v tom istom koridore ako cestný úsek, na ktorom sa uplatňuje prirážka;
O
24
P 2
P 3
b) prirážka nepresiahne 15 % váženého priemerného poplatku za infraštruktúru vypočítaného v súlade s článkom 7b ods. 1 a článkom 7e s výnimkou prípadov, keď sa vytvorené príjmy investujú do cezhraničných úsekov prioritných projektov európskeho záujmu v oblasti infraštruktúry v horských regiónoch, v ktorých prirážka nesmie prevýšiť 25 %;
c) uplatnenie prirážky nevyústi do nespravodlivého prístupu ku komerčnej doprave v porovnaní s ostatnými používateľmi ciest;
d) opis presného miesta, v ktorom sa zavedie prirážka, a dôkaz o rozhodnutí financovať výstavbu prioritných projektov uvedených v písmene a) sa predloží Komisii pred uplatnením prirážky a
e) obdobie, na ktoré sa uplatní prirážka, sa vopred definuje a obmedzí a je v súlade s finančnými plánmi a analýzou nákladov a výnosov, pokiaľ ide o očakávané príjmy, pre projekty spolufinancované z príjmov z prirážky.
Prvý pododsek sa uplatní na nové cezhraničné projekty za predpokladu dohody všetkých členských štátov zúčastnených na projekte.
2. Prirážku je možné uplatniť na poplatok za infraštruktúru, ktorý sa diferencuje v súlade s článkom 7g.
3. Po doručení požadovaných informácií od členského štátu, ktorý má v úmysle uplatniť prirážku, Komisia sprístupní túto informáciu členom výboru uvedeného v článku 9c. Ak Komisia dospeje k názoru, že plánovaná prirážka nespĺňa podmienky stanovené v odseku 1 alebo že plánovaná prirážka bude mať významný nepriaznivý účinok na hospodársky rozvoj okrajových regiónov, môže zamietnuť plány týkajúce sa poplatkov predložené príslušným členským štátom alebo
25
P 4
P 5
požadovať ich zmenu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 9c ods. 2.
4. Na cestných úsekoch, kde sú splnené kritériá uplatnenia prirážky podľa odseku 1, nemôžu členské štáty vyberať poplatok za externé náklady, ak sa neuplatní prirážka.
5. Výška prirážky sa odčíta od výšky poplatku za externé náklady vypočítanej podľa článku 7c s výnimkou vozidiel z emisných tried EURO 0, EURO I a EURO II od 15. októbra 2011 a EURO III od roku 2015. Všetky tieto príjmy dosiahnuté súčasným uplatňovaním prirážky a poplatkov za externé náklady sa investujú do financovania výstavby prioritných projektov európskeho záujmu uvedených v prílohe III k rozhodnutiu č. 661/2010/EÚ.
Č. 7g
P 1
1. Členské štáty diferencujú poplatok za infraštruktúru podľa emisnej triedy vozidla EURO takým spôsobom, aby žiaden poplatok za infraštruktúru nebol o viac ako 100 % vyšší ako rovnaký poplatok účtovaný rovnakým vozidlám, ktoré spĺňajú najprísnejšie emisné normy. Existujúce koncesné zmluvy sú z tejto požiadavky vyňaté až do obnovenia zmluvy.
Členský štát sa však môže odchýliť od tejto požiadavky na diferenciáciu poplatku za infraštruktúru, ak:
i) by to vážne narušilo súlad mýtnych systémov na jeho území;
ii) by nebolo technicky možné zaviesť takúto diferenciáciu v rámci príslušného mýtneho systému;
iii) by to viedlo k odklonu vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie s negatívnymi vplyvmi na bezpečnosť cestnej premávky a verejné zdravie, alebo
iv) mýto zahŕňa poplatok za externé náklady.
Všetky takéto odchýlky alebo výnimky sa
N
Návrh zákona
§ 2
O 1
§ 4
O 2
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov. Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými vykonávacím predpisom. Tým nie je dotknutá možnosť výberu mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty v menšej dĺžke, ako je dĺžka celého vymedzeného úseku cesty.
(2) Sadzba mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu vozidla a počet náprav vozidla.
Č
26
P 2
P 3
oznámia Komisii.
2. Ak vodič prípadne dopravca nemôže pri kontrole predložiť doklady o vozidle, ktoré sú potrebné na overenie emisnej triedy vozidla EURO, členské štáty môžu uložiť mýto do najvyššej úrovne, ktorú možno uložiť.
3. Poplatok za infraštruktúru možno diferencovať aj s cieľom znížiť kongesciu, minimalizovať poškodenie infraštruktúry a optimalizovať využívanie príslušnej infraštruktúry alebo podporiť bezpečnosť cestnej premávky pod podmienkou, že:
a) diferenciácia je transparentná, zverejnená a prístupná všetkým používateľom za rovnakých podmienok;
b) diferenciácia sa uplatňuje podľa časti dňa, typu dňa alebo ročného obdobia;
c) žiaden poplatok za infraštruktúru nie je o viac ako 175 % vyšší ako maximálna úroveň váženého priemerného poplatku za infraštruktúru uvedeného v článku 7b;
d) trvanie dopravných špičiek, počas ktorých sa vyberajú vyššie poplatky za infraštruktúru na účely zníženia kongescie, nepresiahne päť hodín za deň;
O
O
Návrh zákona
§ 6
O 5
§ 11
O 4
(5) Ak v dokladoch vozidla podľa odseku 4 nie je uvedená emisná trieda vozidla, použije sa na výpočet mýta emisná trieda EURO 0.
(4) V palubnej jednotke musia byť nastavené technické údaje vozidla podľa dokladov vozidla. Ak v dokladoch vozidla nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0. Ak pred užívaním alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene používaného počtu náprav vozidla, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zmení bezodkladne pred užívaním vymedzených úsekov ciest v palubnej jednotke údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla.
Ú
27
P 4
e) diferenciácia poplatkov je navrhnutá a uplatňuje sa transparentným a z hľadiska príjmov neutrálnym spôsobom na preťaženom cestnom úseku tak, aby sa nákladným dopravcom, ktorí použijú rovnaký úsek cesty mimo období dopravnej špičky, ponúkli znížené sadzby mýta, pričom na dopravcov, ktorí ho použijú počas období dopravnej špičky, sa uplatňujú zvýšené sadzby mýta, a
f) členský štát, ktorý sa rozhodne zaviesť takúto diferenciáciu alebo zmeniť platnú diferenciáciu, o tom informuje Komisiu, pričom jej poskytne informácie potrebné na zabezpečenie splnenia podmienok. Komisia na základe poskytnutých informácií zverejní a pravidelne aktualizuje zoznam časových úsekov a zodpovedajúcich sadzieb pri uplatňovaní diferenciácie.
4. Diferenciácia uvedená v odsekoch 1 a 3 nemá za cieľ vytvárať dodatočné príjmy z mýta. Každé neplánované zvýšenie príjmov sa vyváži zmenami štruktúry diferenciácie, ktoré sa musia implementovať do dvoch rokov od konca účtovného roka, v ktorom sa dodatočné príjmy dosiahnu.
Č. 7h
P 1
1. Najmenej šesť mesiacov pred implementáciou nového mýtneho režimu v podobe poplatku za infraštruktúru členské štáty zašlú Komisii:
a) pre mýtne režimy iné ako tie, ktoré sa týkajú koncesného mýta:
— jednotkové hodnoty a iné parametre používané pri výpočte rôznych prvkov infraštruktúrnych nákladov a
— jasné informácie o vozidlách zahrnutých do mýtnych režimov, o geografickom rozsahu siete alebo časti siete používaných pre každý
N
Návrh zákona
§ 23
O 1
(1) Ministerstvo najmenej šesť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a) jednotkové hodnoty a parametre použité pri výpočte nákladových položiek,
b) kategórie vozidiel s povinnosťou úhrady mýta,
c) rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa použijú na výpočet nákladov, percentuálnu výšku určenú na úhradu
Ú
28
P 2
P 3
výpočet nákladov a o percente nákladov, ktoré sa má nahradiť;
b) pre mýtne režimy, ktoré sa týkajú koncesného mýta:
— koncesné zmluvy alebo významné zmeny v takýchto zmluvách,
— základný prípad, na ktorom poskytovateľ založil oznámenie o koncesii, ako je uvedené v prílohe VII B k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby ; tento základný prípad zahrnie odhadované náklady podľa článku 7b ods. 1, o ktorých sa uvažovalo v zmysle koncesie, očakávanú premávku rozdelenú podľa typov vozidiel, plánované úrovne mýta a geografický rozsah siete pokrytej koncesnou zmluvou.
2. Komisia vydá do šiestich mesiacov po tom, ako dostane potrebné informácie podľa odseku 1, stanovisko k tomu, či boli povinnosti vyplývajúce z článku 7e splnené. Stanoviská Komisie musia byť k dispozícii výboru uvedenému v článku 9c.
3. Pred zavedením nového mýtneho režimu v podobe poplatku za externé náklady členský štát zašle Komisii:
a) presné informácie o cestných úsekoch, na ktorých sa má účtovať poplatok za externé náklady s opisom triedy vozidiel, typu ciest a presných časových období, v ktorých sa bude poplatok za externé náklady meniť;
b) plánovaný vážený priemer poplatku za externé náklady a celkové plánované príjmy;
c) ak je to vhodné, názov orgánu určeného podľa článku 7c ods. 4 na stanovenie sumy poplatku a meno jeho zástupcu;
n.a.
N
Návrh zákona
§ 23
O 1
nákladov a výšku sadzieb mýta spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta.
(1) Ministerstvo najmenej šesť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a) jednotkové hodnoty a parametre použité pri výpočte nákladových položiek,
b) kategórie vozidiel s povinnosťou úhrady mýta,
c) rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa použijú na výpočet nákladov, percentuálnu výšku určenú na úhradu nákladov a výšku sadzieb mýta spolu s
Ú
29
P 4
d) parametre, údaje a informácie, ktoré ukážu, ako sa uplatní metóda výpočtu stanovená v prílohe IIIa.
4. Komisia rozhodne, či sú povinnosti podľa článkov 7b, 7c, 7j alebo článku 9 ods. 2 splnené do:
a) šiestich mesiacov po predložení dokumentácie uvedenej v odseku 3 alebo
b) prípadne ďalších troch mesiacov po doručení dodatočných informácií podľa odseku 3, ktoré Komisia požadovala.
Dotknuté členské štáty upravia navrhované poplatky za externé náklady tak, aby boli v súlade s rozhodnutím. Rozhodnutie Komisie je k dispozícii výboru uvedenému v článku 9c, Európskemu parlamentu a Rade.
n.a.
vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta.
30
Č. 7 i
P 1
P 2
1. Členské štáty nezavedú zľavy pre žiadnych používateľov v súvislosti so zložkou mýta, ktorú tvorí prvok externých nákladov poplatku.
2. Členské štáty môžu zaviesť zľavy z poplatku za infraštruktúru pod podmienkou, že:
a) výsledná štruktúra poplatkov je úmerná, zverejnená a prístupná používateľom za rovnakých podmienok a nevedie k tomu, že sa dodatočné náklady presúvajú na ostatných používateľov vo forme vyššieho mýta;
b) takéto zľavy povedú k skutočným úsporám administratívnych nákladov a
c) nepresiahnu 13 % poplatku za infraštruktúru, ktorý platia rovnocenné vozidlá, ktoré nemajú nárok na zľavu alebo zníženie poplatku.
n.a.
O
Návrh zákona
§ 4
O 3
(2) Prevádzkovateľ vozidla si môže uplatniť zľavu z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému zliav a spôsobom, ktoré ustanoví vykonávací predpis.
Ú
31
P 3
3. Sadzby mýta môžu s výhradou podmienok stanovených v článku 7g ods. 3 písm. b) a v článku 7g ods. 4 a vo výnimočných prípadoch, konkrétne pre špecifické projekty vo výsostnom európskom záujme určené v prílohe III k rozhodnutiu č. 661/2010/EÚ, podliehať iným formám diferenciácie, aby sa zabezpečila komerčná životaschopnosť takýchto projektov, keď vystavené priamej súťaži s inými druhmi dopravy zabezpečovanej vozidlami. Výsledná štruktúra poplatkov je lineárna, úmerná, zverejnená a prístupná všetkým používateľom za rovnakých podmienok a nevedie k preneseniu dodatočných nákladov na iných používateľov v podobe vyššieho mýta. Komisia overí plnenie uvedených podmienok pred zavedením príslušnej štruktúry poplatkov.
O
Č. 7 j
P 1
1. Mýto a užívateľské poplatky sa uplatňujú, vyberajú a kontrolujú takým spôsobom, aby čo najmenej ovplyvňovali plynulosť premávky a aby sa predišlo povinným kontrolám na vnútorných hraniciach Únie. Členské štáty v záujme toho spolupracujú pri výbere metód, ktoré umožnia nákladným dopravcom uhrádzať mýto a užívateľské poplatky 24 hodín denne aspoň na väčších predajných miestach, používať bežné spôsoby úhrady v členských štátoch, v ktorých sa uplatňujú, aj mimo nich. Členské štáty poskytnú vhodné zariadenia na miestach úhrad mýta a užívateľských poplatkov, ktoré budú spĺňať bežné normy cestnej bezpečnosti.
N
Návrh zákona
§ 6
O 2
P c)
§ 12
O 3
§ 25
(2) Náhradným spôsobom je možné vypočítať mýto, ak tak určí správca výberu mýta v prípade
c) ohrozenia bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.
(3) Správca výberu mýta je povinný vybudovať platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom určeným správcom výberu mýta. V súvislosti so svojou činnosťou podľa tohto zákona správca výberu mýta môže zriaďovať aj distribučné miesta a kontaktné miesta.
§ 25
Ú
32
až 26
Kontrola dodržiavania povinností
prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
(1)Kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto zákona vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
(2) Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a) zamestnanci správcu výberu mýta,
b) zamestnanci osoby, ktorú správca výberu mýta poveril výkonom činností podľa § 12 ods. 2.
(3) Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(4) Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo. Na účely vedenia evidencie preukazov osôb poverených výkonom kontroly je ministerstvo oprávnené spracúvať podľa osobitného predpisu osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(5) Osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená na účel kontroly
33
dodržiavania tohto zákona:
a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b) zabezpečovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a poskytovať ich okresným úradom na účely konaní podľa § 27 až 32,
c) na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d) ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e) požadovať od vodiča vozidla vysvetlenie, ktoré môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu,
f) požadovať od vodiča vozidla predloženie dokladu o úhrade mýta,
g) kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h) kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.
(6) Ak vodič vozidla pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu, osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(7) Príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly je oprávnený
a) usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta,
b) zakázať vodičovi vozidla pokračovať v
34
jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypočítanej sume,
c) zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 9; zakázať vodičovi jazdu možno do času, kým si prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nesplní povinnosť,
d) prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom na určenom mieste,
e) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
f) požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, počet náprav vozidla a emisnú triedu vozidla.
(8) Oprávnenia príslušníka Policajného zboru podľa odseku 7 sa nevzťahuje na vodiča vozidla, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu.
(9) Osoba poverená výkonom kontroly je povinná vyhotoviť doklad o kontrole.
(10) Na účely rozkazného konania podľa § 29 32 môže správcu výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 vykonávať kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla
35
a vodiča vozidla podľa tohto zákona stacionárnymi elektronickými zariadeniami a mobilnými elektronickými zariadeniami správcu výberu mýta alebo osoby poverenej podľa § 12 ods. 2 bez zastavenia vozidla aj bez súčinnosti orgánov Policajného zboru.
(11) Na účely rozkazného konania podľa § 29 32 správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa § 12 ods. 2 je oprávnená
a) získavať a zaznamenávať údaje podľa § 12 ods. 5 stacionárnym elektronickým zariadením alebo