1
Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypracovalo návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.
Návrh zákona zrušuje a zároveň nahrádza v súčasnosti platný zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon č. 25/2007 Z. z.). Hlavným cieľom návrhu zákona je oproti zákonu č. 25/2007 Z. z. ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov, ktorým sa stanovujú podmienky pre zaručenie interoperability mýtnych systémov (ďalej len „rozhodnutie Komisie 2009/750/ES“), čím zároveň dôjde k vykonaniu tohto rozhodnutia. Návrh zákona preto pre oblasť Európskej služby elektronického výberu mýta ustanovuje niektoré práva a povinnosti poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby, podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta, zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, postup pri autorizácii a notifikácii, pôsobnosť ministerstva v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených rozhodnutím Komisie 2009/750/ES a správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta.
Ďalej návrh zákona ustanovuje podmienky elektronického, náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla, vodiča vozidla, správcu výberu mýta, výkon kontroly výberu mýta, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku výberu mýta a zodpovednosť za porušenie povinností na tomto úseku.
Súčasne sa návrhom zákona zavádza objektívna zodpovednosť na úseku mýta, čím sa docieliť efektívnejšie, rýchlejšie a hospodárnejšie konanie o protiprávnom skutku za konkrétne porušenia zákona o výbere mýta a jednoznačne svojou individuálnou i generálnou prevenciou znížiť počet porušovateľov a zvýšiť výber mýta. Súčasne sa predpokladá tiež zlepšenie vymáhateľnosti právoplatne uloženej pokuty.
Návrhom zákona sa zároveň odstraňujú niektoré nedostatky súčasného právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona.
Vzhľadom na to, že návrh zákona zrušuje a nahrádza zákon č. 25/2007 Z. z., preberajú sa ním čiastočne do slovenského právneho poriadku tieto smernice EÚ:
smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve.
2
Navrhovaný zákon bude mať pozitívny i negatívny dopad na štátny rozpočet ale jeho prijatie bude mať pozitívny vplyv na dopravcov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, platným právnym poriadkom SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
-
A.5. Stanovisko gestorov
3
2.Vplyvy na verejné financie:
2.1Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2013
2014
2015
2016
Príjmy verejnej správy celkom*
0
14 664 000
13 178 000
11 900 000
v tom: Ministerstvo vnútra SR
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR*
0
14 664 000
13 178 000
11 900 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
3 090 000
990 000
990 000
v tom: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
0
3 090 000
990 000
990 000
z toho:
-Výdavky zo ŠR SR:
0
3 090 000
990 000
990 000
-vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
* vzhľadom na to, že sa jedná o príjmy z pokút v oblasti mýta, tieto príjmom kapitoly Ministerstva vnútra SR. Predpokladáme, že sa bude riešiť cca 20% zistených priestupkov, t.j. cca 10 900 priestupkov ročne.
2.2Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2013
2014
2015
2016
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
-11 574 000
-12 188 000
-10 910 000
z toho vplyv na ŠR
0
-11 574 000
-12 188 000
-10 910 000
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
- 11 574 000
- 12 188 000
- 10 910 000
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predkladaný návrh zákona predpokladá zvýšené príjmy štátneho rozpočtu v kapitole Ministerstva vnútra SR. Zároveň predkladaný návrh rieši zvýšené výdavky na vybudovanie a prevádzku Centrálneho registra priestupkov v rámci kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Celkovo však návrh predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2014 až 2016.
4
2.3Popis a charakteristika návrhu
2.3.1Popis návrhu:
Návrh zákona zrušuje a zároveň nahrádza v súčasnosti platný zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom návrhu zákona je oproti v súčasnosti platnému zákonu ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) na území Slovenskej republiky, zavádza mýto na cestách II. a III. triedy, zavádza objektívnu zodpovednosť na úseku mýta a zvyšuje pokuty za mýtne priestupky. Návrhom zákona sa zároveň odstraňujú niektoré nedostatky súčasného právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona.
2.3.2Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4Výpočty vplyvov na verejné financie
Vplyvy návrhu zákona na verejné financie sa dotýkajú zvýšeného príjmu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR prostredníctvom zvýšených sadzieb pokút v oblasti mýta a pokút vybraných v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti.
Okrem pozitívneho vplyvu na príjmy štátneho rozpočtu návrh zákona aj negatívne vplyvy na výdavky štátneho rozpočtu, a to v súvislosti s vybudovaním Centrálneho registra priestupkov, ktorý by mal riešiť správu dopravných priestupkov, so zameraním predovšetkým na spracovanie akéhokoľvek typu dopravného priestupku. Predstavuje súbor organizačných, personálnych a technických prostriedkov, ktorý umožňuje centrálne riadiť a kontrolovať oblasť dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla podľa tohto návrhu zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekovo pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem oblasti tohto zákona bude Centrálny register priestupkov zastrešovať aj nasledovné oblasti kontroly:
a)súvisiacu so zaplatením diaľničnej známky / časového poplatku za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dvojstopovým motorovým
5
vozidlom alebo jazdnou súpravou s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1,
b)dodržiavania pravidiel cestnej premávky (napr. maximálnej povolenej rýchlosti a maximálne povolenej hmotnosti vozidiel, jazdy na červenú a pod.) a
c)inej platnej legislatívy Slovenskej republiky (napr. kontrola platnosti štátnej technickej kontroly, kontrola platnosti emisnej kontroly, kontrola platnosti povinného zmluvného poistenia).
Výdavky súvisiace s výstavbou a prevádzkou Centrálneho registra priestupkov budú realizované prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Náklady súvisiace so spoplatnením ciest II. a III. triedy nulovou sadzbou a zavedením inštitútu objektívnej zodpovednosti budú hradené z vlastných zdrojov NDS.
Výdavky súvisiace s priamym prístupom Finančnej správy a Vojenského spravodajstva k informáciám zhromaždeným podľa § 12 ods. 5 návrhu budú zabezpečené v rámci stanovených limitov výdavkov dotknutých inštitúcií na príslušný rozpočtový rok.
6
Ministerstvo vnútra SR Tabuľka č.4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
14 664 000
13 178 000
11 900 000
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
14 664 000
13 178 000
11 900 000
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Tabuľka č. 7
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
990 000
990 000
990 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
0
990 000
990 000
990 000
635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky
990 000
990 000
990 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
2 100 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
2 100 000
0
0
711003 Nákup softvéru
0
2 100 000
0
0
Kapitálové transfery (720)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
3 090 000
990 000
990 000
z toho výdavky na ŠR
3 090 000
990 000
990 000
Bežné výdavky (600)
0
990 000
990 000
990 000
7
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
2 100 000
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
8
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Predkladaný materiál negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, predovšetkým na činnosť dopravných spoločností, ktorým sa zvýšia náklady na pokuty, v prípade ak sa budú dopúšťať priestupkov v oblasti mýta, ktoré súvisia so zvýšením pokút a zavedením objektívnej zodpovednosti a taktiež náklady na depozit za palubnú jednotku najmä menším domácim dopravcom, ktorý doteraz využívali len nespoplatnenú sieť ciest II. a III. triedy.
Synergické efekty týchto zmien spôsobia zanedbateľné zvýšenie nákladov na dopravu (s výnimkou dopravcov, ktorý sa budú dopúšťať mýtnych priestupkov) a nepatrným spôsobom tak môže dôjsť k nárastu cien tovarov a služieb pre konečných spotrebiteľov.
Implementácia európskej služby elektronického mýta (EETS) však bude mať opačný efekt, pretože potrebou uzatvorenia len jednej zmluvy a obstarania len jednej palubnej jednotky, sa zníži dopravcom rozsah administratívy i jednorazové náklady súvisiace so zložením zábezpeky za palubné jednotky. Zároveň návrh predpokladá zavedenie zľavového systému v oblasti mýta pre dopravcov za podmienok určených správcom výberu mýta.
Je potrebné zdôrazniť, že návrh zákona síce zavádza spoplatnenie ciest II. a III. triedy, tieto však budú spoplatnené nulovou sadzbou. Spoplatnenie týchto komunikácii umožní monitorovať ich zaťaženie tranzitnou nákladnou dopravou.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Dotknutými budú podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti cestnej prepravy. Jedná sa o stovky subjektov.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Aplikácia návrhu zvýši náklady dopravných spoločností, ktorým sa zvýšia náklady na pokuty v súvislosti so zvýšením pokút a zavedením objektívnej zodpovednosti v prípade, že sa budú dopúšťať priestupkov v oblasti mýta. Zároveň sa znížia náklady dopravcom, ktorí budú využívať službu EETS. Tieto nie je možné exaktne vyčísliť.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Aplikácia návrhu vytvorí podnikateľským subjektom administratívne náklady. Bude sa týkať predovšetkým menších domácich dopravcov, ktorí doteraz využívali len nespoplatnenú sieť ciest II. a III. triedy a budú nútení uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom mýtneho systému a zložiť depozit za palubnú jednotku. Môže sa jednať o stovky, prípadne tisícky dopravcov, ich počet nie je možné exaktne vyčísliť.
Dopravcom využívajúcim EETS naopak poklesne rozsah administratívy a náklady na zloženie zábezpeky za palubné jednotky. Jedná sa o stovky dopravcov.
9
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Návrh neupravuje podmienky pre vstup na trh, podmienky pre správanie sa na trhu neupravuje ani podmienky, ktoré by viedli k zmenám v štruktúre trhu.
3.5. Aké predpokladané spolensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Prijatím návrhu nebude mať žiadne negatívne vplyvy na zamestnanosť a nenastane po jeho schválení žiadne hromadné prepúšťanie.
Schválenie návrhu bude mať viacero prínosov. Obmedzí sa ním obchádzanie spoplatnenej siete, zvýši efektivita mýtneho systému a zavedenie objektívnej zodpovednosti bude viesť k miernemu nárastu výberu mýta a zároveň rozloženie dopravy bude menej deformované, čo bude mať pozitívne spoločenské a ekonomické dôsledky.
10
Vplyvy na životné prostredie
Životné prostredie
5.1. Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú návrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?
Aplikácia návrhu nemá vplyv na žiadnu zo zložiek životného prostredia.
5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?
Aplikácia návrhu nebude mať negatívny vplyv na chránené územia.
5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?
Nakoľko návrh zákona bude aplikovaný na území Slovenska, tak sa nepredpokladá vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
11
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujúsa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
Návrh predpokladá vybudovanie Centrálneho registra priestupkov, ktorý by mal riešiť správu dopravných priestupkov. Okrem oblasti tohto zákona bude Centrálny register priestupkov zastrešovať aj ďalšie typy dopravných priestupkov.
Riešenie správy dopravných priestupkov, realizované vo forme Služby, bude zabezpečovať prostredníctvom platobných kanálov, predajných miest, zákazníckych služieb, kontrolou vozidiel, správou údajov, spracovaním a výberom doplatkov a pokút, centrálnym monitoringom a riadením akosti, procesom upomínania a vymáhania a infraštruktúrou predovšetkým nasledovné procesy:
1)identifikáciu a zaznamenávanie priestupkov,
2)spracovanie získaných informácií,
3)centrálnu registráciu priestupkov a
4)výber doplatkov a pokút.
Áno, zverejňovaním osobitných obchodných podmienok pre náhradný výber mýta vrátane zoznamu akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku a zoznamu údajov a dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť pre výpočet mýta náhradným spôsobom na webovom sídle správcu výberu mýta alebo na webovom sídle ním určenom sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou I (informatívna úroveň). Zverejňovaním všeobecných obchodných podmienok, cenníka a zoznamu údajov a dokladov, ktoré je potrebné predložiť na účely uzavretia zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest na webovom sídle správcu výberu mýta alebo poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou I (informatívna úroveň).
12
6.2.Vytvárajúsapodmienkypresémantickú interoperabilitu?
Centrálny register priestupkov bude navzájom prepojený s technickou záznamovou infraštruktúrou umiestnenou na stacionárnych kontrolných bránach, prenosných zariadeniach alebo infraštruktúru umiestnenú v rámci pozemných komunikácií (kamerové systémy, radarové a laserové systémy, kontrolné mýtne brány, dynamické váhy a pod.), mobilnou časťou záznamovej infraštruktúry umiestnenej vo vozidlách mýtnej polície/vozidlách Policajného zboru SR.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
Návrh nemá vplyv na vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT.
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
Návrh nemá vplyv na zabezpečenie rozvoja elektronického vzdelávania.
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
Návrh nemá vplyv na zabezpečenie podporných a propagačných aktivít na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT.
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
Návrh nemá vplyv na prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti.
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
Návrh predpokladá vybudovanie Centrálneho registra priestupkov.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
Návrh nemá vplyv na rozširovanie prístupnosti k internetu.
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
Návrh nerozširuje prístup verejnosti k elektronickým službám.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
Centrálny register priestupkov bude interoperabilný s technickou záznamovou infraštruktúrou (napr. kontrolné mýtne brány, dynamické váhy) a mobilnou časťou záznamovej infraštruktúry.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
Návrh nemá vplyv na bezpečnosť IT.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
Návrh ráta s vybudovaním Centrálneho registra priestupkov.
Riadenie procesu informatizácie
6.13.Predpokladajúsazmenyv riadeníprocesu informatizácie?
Návrh nemá vplyv na riadenie procesu informatizácie.
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
Návrh vytvára finančné nároky na vybudovanie a prevádzku Centrálneho registra priestupkov.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
13
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
Bezpredmetné.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona o o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v práve Európskej únie
- v primárnom
v čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- v sekundárnom práve (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009),
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013,
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve v znení nariadenia Európskeho parlamentu a rady 219/2009 z 11. marca 2009.
- v sekundárnom práve (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembra 2009),
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenska republika povinná transponovať do 30. apríla 2004,
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,
14
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami je Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013,
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve bola Slovenská republika povinná transponovať do 20. novembra 2005.
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov:
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami – do 10. marca 2008,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami – do 15. septembra 2013,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve do 21. novembra 2005.
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
- bezpredmetné
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na tunely v cestnej sieti
6.Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
7.Zákon č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
8.Návrh zákona o výbere mýta a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona“)
9.Návrh zákona o diaľničných známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona o DZ“)
15
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - gestor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky – spolugestor
II. Osobitná časť
K časti I
K § 1
Predmet zákona
V úvodnom ustanovení sa vymedzuje predmet zákonnej úpravy. V súlade so smernicou 2004/52/ES definované technológie pre stanovenie polohy vozidla a vykonanie mýtnej transakcie, použiteľné jednotlivo, alebo v ich kombinácii.
K § 2
Základné ustanovenia
Vymedzuje sa okruh základných pojmov, ktoré sa používajú v ďalších ustanoveniach zákona. Ustanovenie definuje elektronický výber mýta, ktorý sa vypočíta z dĺžky prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku cesty a sadzby podľa kategórie vozidla. V prípade výpadku elektronického výberu mýta sa môže mýto vypočítať náhradným spôsobom.
Na určenie polohy vozidla a realizáciu transakcie automatického odúčtovania mýta bez zastavenia vozidla slúži elektronické zariadenie umiestnené alebo zabudované vo vozidle - palubná jednotka OBU (On Board Unit). Taktiež sa vymedzuje okruh vozidiel nad 3,5 t, ktoré sú povinné platiť mýto.
Keďže spoplatnené aj koncesné cesty, čisté výnosy príjmom štátneho rozpočtu avšak tento príjem je účelovo viazaný na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv.
Cieľom spoplatnenia ciest II. a III. triedy bude v prvej fáze zavedenie nulovej sadzby s cieľom monitorovania nákladných vozidiel na cestách II. a III. triedy pričom následne môže dôjsť k reálnemu spoplatneniu najvyťaženejších úsekov ciest II. a III. triedy. Prípadné čisté výnosy sú rovnako účelovo viazané na výstavbu, správu a údržbu ciest II. a III. triedy.
K § 3
Oslobodenie od mýta
Vymedzuje sa okruh subjektov oslobodených od platenia mýta. Uplatňujú sa obdobné výnimky z povinnosti platenia, ktoré sú v súčasnosti platnom znení zákona č. 25/2007 Z.z.
K § 4
Sadzba mýta
Sadzby mýta za 1 km cesty stanovené rovnako ako doteraz pre jednotlivé kategórie vozidiel podľa ich celkovej hmotnosti, podľa počtu náprav a emisnej triedy vozidla na základe výpočtu úrovní vážených priemerných sadzieb mýta v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami. Pre jednoznačnosť výkladu vozidlá s hmotnosťou presne 12 t patria do vyššej kategórie spoplatnenia t.j. do kategórie 12t (vrátane) a viac.
16
Oproti súčasnej právnej úprave, sa zavádza zľavový systém na odjazdené km po presiahnutí určitého počtu km v príslušnom roku a každoročná úprava sadzieb mýta podľa indexu spotrebiteľských cien, pričom táto úprava môže byť nielen smerom nahor ale aj nadol.
K § 5
Spôsob užívania vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta
Uvedené ustanovenie sa preberá z vyhlášky č. 388/2009 Z.z. a v ňom definované základné technické podmienky a podrobnosti o spôsobe výpočtu mýta pri užívaní vymedzených úsekov ciest. Ich zakotvenie je nevyhnutné aj z dôvodu jednoznačného postupu pri výkone kontroly, ako aj z dôvodu predchádzania neželaným nejasnostiam pri výpočte mýta.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa uvažuje aj so spoplatnením na vymedzených úsekoch ciest v intravilánoch obcí, je nevyhnutné zadefinovať systém spoplatnenia vo vzťahu k vymedzeným úsekom a podúsekom, ktoré vozidlo prejde, tak ako to ustanovujú odseky 4 a 5. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanovením časového obdobia prejazdu vymedzeným úsekom intravilánu vylúčiť zo spoplatnenia tých, ktorí majú v obci zdroj alebo cieľ a primárne sa zamerať na vozidlá tranzitujúce cez obec. Nastavenie systému zároveň eliminovať motiváciu vozidiel obchádzať vymedzené úseky ciest v intraviláne súbežnými komunikáciami, ak neprejdú celý vymedzený úsek, t.j. všetky jeho podúseky.
K § 6
Náhradný výber mýta
Dôvodom tohto ustanovenia je úprava režimu platby mýta v prípadoch, ako je výpadok elektrickej energie, výpadok telekomunikačných služieb, výpadok elektronického mýtneho systému alebo pri ich kombinácií a to bez ohľadu na skutočnosť, či v danom prípade ide o lokálny alebo celoplošný výpadok, príp. ak podľa uváženia správcu výberu mýta nastane situácia, ktorá môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Rovnako v prípade vzniku napr. kolón alebo vzniku inej situácie súvisiacej s ohrozením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky môže správca výberu mýta dočasne zaviesť náhradný výber mýta. Toto ustanovenie nezakotvuje všeobecne platný alternatívny výpočet mýta uplatňujúci sa kedykoľvek súbežne popri štandardnom postupe, ale naopak zakotvuje postup iba pre špecifické situácie, kedy nie je možné štandardný elektronický postup uplatniť.
K § 7 a 8
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
Podľa ustanovenia vymedzené úseky je možné užívať len po uzavretí zmluvy. § 8 obsahuje podstatné náležitostí zmluvy o užívaní vymedzených úsekov. V ostatnom sa ponecháva správcovi výberu mýta a poskytovateľovi európskej služby elektronického výberu mýta voľnosť pri tvorbe týchto zmlúv a všeobecných obchodných podmienok.
K § 9
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
Vymedzenie subjektu platiteľa mýta, vzhľadom na vzájomnú solidárnosť vzťahov medzi prevádzkovateľom alebo vlastníkom vozidla, užívateľom vozidla, a vodičom vozidla, ktorý je zodpovedným subjektom preukázania riadnej platby pri kontrole na mieste, je ustanovené na prevádzkovateľa vozidla v zmysle § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z.z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Povinnosťou platiteľa mýta a vodiča vozidla je umiestnenie a aktivovanie palubnej jednotky k výpočtu výšky mýta a automatickej transakcie odúčtovania mýta. Rovnako zodpovední za povinné zadanie potrebných technických údajov o vozidle do tohto zariadenia. Zavádzajú sa povinnosti prevádzkovateľa a vodiča pri náhradnom výpočte mýta, ktoré doterajší zákon č. 25/2007 Z.z. neobsahoval. Palubná jednotka na základe zistenia polohy
17
vozidla umožní určiť prejazdenú vzdialenosť a po komunikácii s centrálou zaznamená a odpočíta vypočítanú výšku mýta.
K § 10
Práva a povinnosti prevádzkovateľa oslobodeného od mýta
Uvedené práva a povinnosti sa preberajú z vyhlášky č. 388/2009 Z.z., ktorou sa upravuje registračná povinnosť prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta. Za účelom evidencie a aby nedošlo k neoprávnenému vyrubeniu mýta sa vyžaduje registrácia aj vozidiel oslobodených od mýta, a to v limitovanom rozsahu údajov, pričom vymedzení prevádzkovatelia vozidiel nie povinní sa registrovať vôbec. Režim oslobodeného vozidla za následok oslobodenie od povinnosti platiť mýto a povinnosti vybaviť vozidlo palubnou jednotkou. V okamihu, keď vozidlo stratí status oslobodeného vozidla je jeho prevádzkovateľ povinný postupovať ďalej v zmysle všeobecných ustanovení, t.j. uzatvoriť zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest.
Na základe doterajších skúseností z praxe, zavádza sa osobitná právna úprava pre vozidlá ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu.
K § 11
Palubná jednotka
Ustanovením sa definuje palubná jednotka a v upravenej podobe sa preberajú ustanovenia o palubnej jednotke z vyhlášky č. 388/2009 Z.z., ktorej inštalácia je nevyhnutným predpokladom užívania vymedzených úsekov ciest, pričom akceptovateľná je iba palubná jednotka vydaná správcom výberu mýta alebo ním poverenenou osobou alebo poskytovateľom európskej služby elektronického výberu mýta. Každá palubná jednotka je priradená a zaregistrovaná iba k jednému vozidlu a ako taká je neprenosná. Ku každému vozidlu, ktoré užíva vymedzené úseky ciest je teda nutné priradiť osobitnú palubnú jednotku. Podrobnosti o inštalácii a umiestnení pritom ustanovuje návod na inštaláciu a umiestnenie. Podmienky nakladania s ňou a jej používania môžu zakotviť okrem tohto návrhu zákona, prípadne vykonávacieho predpisu aj všeobecné obchodné podmienky.
V odseku 4 je riešené nastavenie palubnej jednotky, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre správny výpočet mýta.
Odsek 5 a 6 upravuje postup v prípade poruchy alebo poškodenia palubnej jednotky počas jazdy alebo po skončení jazdy, s ktorou sa spájajú povinnosti vodiča vozidla oznámiť to bezodkladne správcovi výberu mýta alebo ním poverenenej osobe alebo poskytovateľovi európskej služby elektronického výberu mýta.
Základným účelom odseku 7 a 8 je vymedzenie práv a povinností prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla v prípade krádeže, straty, zničenia alebo poškodenia palubnej jednotky, pričom pre všetky spomenuté prípady je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezodkladne informovať o danej skutočnosti správcu výberu mýta alebo ním poverenenú osobu alebo poskytovateľa európskej služby elektronického výberu mýta.
K § 12
Správca výberu mýta
Podľa § 6 ods. 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov výber poplatkov za užívanie diaľnic a ciest zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
V odseku 2 sa vymedzuje okruh činností, ktorými môže správca výberu mýta poveriť inú osobu, napr. prevádzkovateľa mýtneho systému.
18
Systém výberu mýta umožňuje úhradu mýta pred jazdou po cestách podliehajúcich mýtu nielen pravidelným ale aj občasným užívateľom a to platbou v hotovosti, bankovým prevodom alebo platobnými kartami na zriadených platobných miestach. Povinnosť vybudovať platobné miesta pre úhradu mýta má správca výberu mýta.
Odseky 5 a 6 riešia požiadavky na zhromažďovanie, spracovávanie, využívanie, uschovávanie príp. poskytovanie údajov potrebných k výpočtu mýta pri dodržiavaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Odsek 8 rieši ďalšie povinnosti správcu výberu mýta a to umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným zariadeniami slúžiacimi na výber mýta Policajnému zboru najmä na účely odhaľovania trestnej činnosti alebo priestupkov ako aj Slovenskej informačnej služby na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.
Pod zavádzaním nového mýtneho režimu s čím súvisí povinnosť správcu výberu mýta predkladať ministerstvu správu je potrebné chápať aj podstatnú zmenu sadzieb mýta alebo rozsahu spoplatnenej siete.
Všeobecne k § 13 až 19
Vozidlo prejde naprieč Európou po spoplatnených cestách a uhradí mýto na základe jednej zmluvy. Prevádzkovateľ vozidla obdrží jedno súhrnné vyúčtovanie bez ohľadu na to, ktorými štátmi alebo regiónmi jeho vozidlo prešlo. Nová Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) uľahčiť platenie mýta v rámci celej Európskej únie a byť k dispozícii na všetkých dnes spoplatnených úsekoch ciest, mostoch, tuneloch a trajektoch. O správne podklady pre výber mýta sa postarať elektronické zariadenie, tzv. interoperabilná palubná jednotka. V rámci služby európskeho elektronického výberu mýta bude stačiť len jedno takéto zariadenie pre každé vozidlo. Tým sa eliminujú problémy pri získavaní špecifických palubných jednotiek a odpadne administratívna záťaž spojená s registráciou vozidla, uzatváraním zmlúv alebo napr. skladaním záloh v nekompatibilných systémoch na národnej alebo dokonca miestnej úrovni.
Uvedenými ustanoveniami sa zabezpečuje vykonateľnosť rozhodnutia Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov.
K § 13
Európska služba elektronického výberu mýta
V ustanovení sa definuje európska služba elektronického výberu mýta ako aj poskytovateľ európskej služby elektronického výberu mýta.
Udelenie a odňatie oprávnenia na poskytovanie európskej služby elektronického výberu mýta
K § 14
V odseku 1 sa preberajú podmienky pre udelenie oprávnenia na poskytovanie európskej služby elektronického výberu mýta z rozhodnutia Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov a tie sa v ďalších odsekoch konkretizujú a spresňujú.
K § 15
V ustanovení sa špecifikuje, čo žiadosť o udelenie oprávnenia obsahovať a aké dokumenty je k nej potrebné priložiť. Rovnako sa upravuje postup ministerstva pri udeľovaní tohto oprávnenia.
K § 16
Ustanovením sa upravujú dôvody odňatia oprávnenia ministerstvom.
19
K § 17
Práva a povinnosti poskytovateľa európskej služby elektronického výberu mýta
Povinnosti poskytovateľa európskej služby elektronického výberu mýta upravené nielen rozhodnutím Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov ale definované aj v § 16 návrhu zákona tak, aby boli naplnené ustanovenia rozhodnutia, ale aby bola zabezpečená aj funkčnosť a kontrolovateľnosť mýtneho systému a ochrana osobných údajov.
K § 18
Zmierovacia komisia
Zmierovací orgán musí byť z hľadiska svojej organizačnej a právnej štruktúry nezávislý od obchodných záujmov správcu výberu mýta a poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta. Keďže Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov ukladá len povinnosť zriadiť zmierovací orgán návrh zákona v podrobnej forme ustanovuje zmierovaciu komisiu ako nezávislý orgán, stanovuje postup zmierovacieho konania ako aj požiadavky na členov zmierovacej komisie. Stanovisko zmierovacej komisie nie je pre strany záväzné, len odporúčací charakter, v ktorom navrhuje riešenie sporu a zdôvodňuje ho.
Oblasť elektronického výberu mýta je značne rozsiahla a prípadné spory môžu vznikať v rozličných oblastiach. Preto predkladateľ zvolil za účelom zastrešenia čo najširšieho okruhu možných tém odborníkov z oblasti práv, ekonómie a financií a pozemných komunikácií, pričom členov navrhujú odborné organizácie a vedecké inštitúcie a to najmä vysoké školy a vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied. O konkrétnych subjektoch, ktoré budú navrhovať odborníkov za členov zmierovacej komisie rozhodne minister.
K § 19
Zmierovacie konanie
Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov ukladá členským štátom zriadiť zmierovací orgán, ktorý sa pokúšať riešiť prípadné spory pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní európskej služby elektronického výberu mýta alebo spory vyplývajúce z uzavretých zmlúv medzi správcom výberu mýta a poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta predtým ako by uvedené spory mali byť riešené súdnou cestou.
Autorizácia
K § 20 a 21
Ustanovením sa upravuje postup pri získavaní autorizácie na vykonávanie posudzovania zhody a vhodnosti zložiek interoperability čo je riešené na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Kladné rozhodnutie o autorizácii úrad oznámi Európskej komisii a ostatným členským štátom formou „notifikácie“, teda formálneho oznámenia, že subjekt, ktorý bol autorizovaný na vykonávanie posudzovania zhody spĺňa všetky požiadavky, ktoré na neho kladené. Pozastavenie alebo zrušenie autorizácie musí úrad oznámiť Európskej komisii a ostatným členským štátom a znamená súčasne aj pozastavenie alebo zrušenie notifikácie.
K § 22
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Keďže je potrebné zabezpečiť vysokú kvalitu výkonu notifikovaných osôb vykonávajúcich posudzovanie zhody a všetky notifikované osoby by mali vykonávať svoje úlohy rovnakým spôsobom a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže, stanovené povinnosti, ktoré musí spĺňať subjekt zapojený do posudzovania zhody. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti zariadení, je nevyhnutné, aby subdodávatelia pri vykonávaní úloh posudzovania
20
zhody spĺňali rovnaké požiadavky ako notifikované osoby. Notifikovaná osoba stanovené informačné povinnosti voči úradu a orgánu trhového dohľadu. Informačné povinnosti sa týkajú vydaných dokumentov pre účely posudzovania zhody, odmietnutia ich vydať, činností posudzovania zhody a subdodávateľských zmlúv.
K § 23
Ministerstvo
V ustanovení sa vyčíslujú povinnosti ministerstva vyplývajúce najmä zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, Smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011
a rozhodnutia Komisie 2009/750/ES o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov.
K § 24
Štátny odborný dozor
Ustanovenia definujú orgány štátneho odborného dozoru, okruh kontrolovaných subjektov, preukazovanie sa kontrolóra pri výkone štátneho odborného dozoru a práva a povinnosti kontrolóra.
K § 25
Kontrola dodržiavania povinností prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
Kompetencie na vykonávanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona majú kontrolou poverené osoby v spolupráci s útvarmi Policajného zboru. V prípade novo zavádzanej objektívnej zodpovednosti môže kontrolu vykonávať aj správca výberu mýta alebo ním poverená osoba samostatne.
Poverenými osobami sú zamestnanci správcu výberu mýta alebo ním poverenej osoby.
Osoba poverená výkonom kontroly získava údaje o úhrade mýta na platobných miestach a elektronickou kontrolou na stacionárnych kontrolných miestach a mobilnou kontrolou. Na základe týchto údajov je možné vyhodnotiť porušenie ustanovení tohto zákona a všeobecných záväzných predpisov na jeho vykonanie.
Osoby poverené výkonom kontroly povinné sa pri výkone kontroly na požiadanie preukazovať preukazom, obsahujúcim údaje o totožnosti a vymedzenie poverenia. Vydanie a evidenciu preukazov poverených osôb má v kompetencii ministerstvo.
Odsek 5 bližšie ustanovuje oprávnenia poverených osôb pri výkone kontroly vozidiel, u ktorých bolo zistené porušenie tohto zákona. Automatickými stacionárnymi a mobilnými elektronickými zariadeniami z digitálnych záznamov a automatizovanej identifikácie vozidla a zistenia totožnosti majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla vypracované podklady pre objasňovanie a prejednávanie priestupku.
Oprávnenia osôb poverených výkonom kontroly umožňujú pri výkone kontroly vyžadovať vysvetlenie ako i preukázanie úhrady mýta. oprávnené v prípade nepreukázania úhrady vybrať mýto vypočítané na základe podkladov, alebo v prípade ak nemožno určiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla, vybrať mýto vypočítané z dĺžky 650 km a sadzby príslušnej kategórie vozidla.
Podľa zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov útvary Policajného zboru pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky plnia aj iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné zákony. Okruh oprávnení policajta je pre plnenie úloh na úseku kontroly mýta postačujúci a je v súlade s poslaním Policajného zboru. Útvary Policajného zboru spolupracujú pri výkone kontroly usmerňovaním vozidiel, u ktorých bolo zistené porušenie ustanovení tohto zákona, za účelom zastavenia a nevedenia na
21
kontrolné miesta. V prípade nepreukázania úhrady mýta za kontrolované vozidlo, alebo úhrady v nie plnej výške, sú oprávnené uložiť zákaz ďalšej jazdy alebo prikázať smer jazdy.
V prípade neprejednania priestupku v blokovom konaní poverené osoby povinné vyhotoviť doklad o kontrole a zabezpečiť oznámenie zisteného priestupku na predpísanom tlačive a predpísaným postupom na prejednávanie v správnom konaní.
V rámci riešenia objektívnej zodpovednosti sa v odseku 11 definujú práva a povinnosti správcu výberu mýta alebo ním poverenej osoby pri výkone kontroly, ktoré prispôsobené na elektronicky vykonávanú kontrolu, bez potreby zastavenia motorového vozidla.
K § 26
Zadržanie osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla
Ustanovenie upravuje oprávnenie príslušníka Policajného zboru zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla v prípade nezaplatenia mýta a postup pri ich zadržaní a vrátení.
K § 27
Priestupky
Kvalifikácia priestupkov je rozdelená na priestupky týkajúce sa nezaplatenia mýta a odmietnutia platby na mieste kontroly, nesplnenia povinnosti umiestnenia a aktivácie palubnej jednotky vo vozidle, na priestupky nezadania alebo zadania klamlivých údajov do palubnej jednotky a neoprávnené manipulovanie a zasahovanie s palubnou jednotkou a na priestupky nepredloženia dokladov potrebných na určenie