1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
727
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)Tento zákon upravuje
a) podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len "vymedzené úseky ciest"),
b) práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla1), vodiča vozidla, správcu výberu mýta, osoby poverenej správcom výberu mýta, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,
c) podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
d) zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
e) postup pri autorizácii a notifikácii,
f) výkon kontroly dodržiavania tohto zákona,
g) pôsobnosť orgánov štátnej správy,
h) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom2).
(2) Elektronický mýtny systém používa jednu alebo viacero z týchto technológií:
a) satelitné určovanie polohy,
b) mobilné komunikácie GSM-GPRS,
c) 5,8 GHz mikrovlnovú technológiu.
1) § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
2) Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (2009/750/ES) (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009).
2
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov. Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými vykonávacím predpisom. Tým nie je dotknutá možnosť výberu mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty v menšej dĺžke, ako je dĺžka celého vymedzeného úseku cesty.
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise,3) (ďalej len „vozidlo“) okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14), N15), M1G6) a N1G7. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,8) a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(3)Mýto možno uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom schváleným správcom výberu mýta alebo dohodnutým s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.9)
(4) Mýto, okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest10) a okrem mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy11) je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Mýto je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. povinná použiť na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.12)
(5) Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest, znížené o nevyhnutné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. spojené so zabezpečením ich výberu, je príjmom štátneho rozpočtu. Príjmy štátneho rozpočtu z mýta vyberaného z koncesných ciest účelovo viazané na krytie výdavkov na úhradu záväzkov štátu vyplývajúcich z koncesných zmlúv, týkajúcich sa koncesných ciest, uzavretých medzi štátom a koncesionárom.
(6) Mýto vybrané za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a vymedzených úsekov ciest III. triedy, znížené o nevyhnutné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
3) Príloha č. 1 časť B bod 2,3 a 5 zákona č. 725/2004 Z.z.
4) Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.
5) Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.
6) Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) a bod 5 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.
7) Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) a bod 5 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z.z.
8)§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
9) Článok 2 písm. b) rozhodnutia Komisie 2009/750/ES.
10) §3d ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. § 8 ods. 4 zákona č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z.z.
11)§3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 4 zákona č. 639/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12) § 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3
spojené s výberom mýta, je príjmom vyššieho územného celku.13) Príjmy vyššieho územného celku z mýta účelovo viazané na krytie výdavkov a možno ich použiť len na úhradu nákladov súvisiacich s výstavbou, správou, údržbou, rekonštrukciou a opravou ciest v jeho vlastníctve. Ak náklady správcu výberu mýta súvisiace s výberom mýta na cestách II. a III. triedy vyššie ako dosahované príjmy, tieto náklady znáša vyšší územný celok.
§ 3
Oslobodenie od mýta
Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,14)
d) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e) záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,15)
f) správcu výberu mýta,
g) vykonávajúcimi údržbu vymedzených úsekov ciest,
h) používanými na výkon kontroly výberu mýta osobami poverenými výkonom kontroly výberu mýta (ďalej len „osoba poverená výkonom kontroly),
i) Slovenskej informačnej služby,
j) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
k) finančnej správy,16)
l) ktoré tvoria mobilizačné rezervy, pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,17)
m) Národnej banky Slovenska vykonávajúce prepravu peňazí a iných cenností.18)
§ 4
Sadzba mýta
(1) Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa určí pre kategórie
a)vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
1.od 3500 kg do 12 000 kg ,
2.12 000 kg a viac,
b)vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
1.od 3500 kg do 12 000 kg,
2.12 000 kg a viac.
13) § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) Zmluva medzi štátmi, ktoré stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z.z.),
Zmluva medzi štátmi, ktoré zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z.z.).
15) § 7 písm. a) a b) zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
16) § 2 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
17) § 11 ods. 2 a 6 zákona č. 372/2012 Z.z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 218/2013 Z.z.
18) § 17 ods. 1 a § 35a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
4
(2)Sadzba mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu vozidla a počet náprav vozidla.
(3)Prevádzkovateľ vozidla si môže uplatniť zľavu z aktuálnej výšky sadzby mýta na základe systému zliav a spôsobom, ktoré ustanoví vykonávací predpis.
(4)Výška sadzieb mýta sa upravuje aj o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Výška sadzieb mýta sa upravuje každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta nahor.
§ 5
Spôsob užívania vymedzených úsekov ciest
s elektronickým výberom mýta
(1) Vymedzený úsek cesty možno užívať v oboch smeroch jazdy, ktoré spoplatňované samostatne na základe záznamu o jeho použití v elektronickom mýtnom systéme. Vymedzený úsek cesty môže byť rozdelený na viac častí, na ktorých je možné na vymedzený úsek cesty vstúpiť alebo ho opustiť (ďalej len "podúsek").
(2) Mýto sa platí na základe príslušnej sadzby mýta po prejdení všetkých podúsekov v rovnakom smere jazdy v rámci jedného vymedzeného úseku okrem užívania vymedzených úsekov v intraviláne obce podľa odseku 4 a 5. Mýto za príslušný vymedzený úsek cesty sa platí aj v prípade, ak bol po prejdení všetkých podúsekov využitý v súlade s pravidlom uvedeným v odseku 3, bezprostredne predchádzajúci a bezprostredne nasledujúci vymedzený úsek cesty v rámci jedného smeru jazdy.
(3) Vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, nepodlieha spoplatneniu za tento vymedzený úsek, okrem užívania vymedzených úsekov v intraviláne obce podľa odseku 4 a 5. Vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov a následne znova vstúpi na ten istý vymedzený úsek cesty v rovnakom smere jazdy do 46 hodín nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty a využije všetky zvyšné podúseky vymedzeného úseku cesty, podlieha spoplatneniu za celý vymedzený úsek cesty.
(4) Za užívanie vymedzených úsekov ciest nachádzajúcich sa v intravilánoch obcí sa na základe príslušnej sadzby mýta platí mýto, a to za najkratšiu vzdialenosť, ktorá zodpovedá vzdialenosti za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých podúsekov vymedzených úsekov ciest v jednom smere, s vopred určeným miestom vstupu a miestom opustenia vymedzeného úseku cesty nachádzajúcom sa v intraviláne obce.
(5) Vozidlo, ktoré v určenom mieste vstupu vstúpi na vymedzený úsek cesty nachádzajúci sa v intraviláne obce, a neskôr ho do 45 minút nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty v určenom mieste opustenia opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, podlieha spoplatneniu za celý vymedzený úsek cesty. Mýto za príslušný vymedzený úsek cesty, ktorý sa nachádza v intraviláne obce, sa platí aj v prípade, ak bol po prejdení všetkých podúsekov využitý v súlade s pravidlom uvedeným
5
v odseku 3, bezprostredne predchádzajúci a bezprostredne nasledujúci vymedzený úsek cesty v rámci jedného smeru jazdy.
§ 6
Náhradný výber mýta
(1)Ak nie je možné vypočítať mýto elektronicky alebo na základe elektronicky získaných údajov, správca výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe údajov získaných podľa odseku 4.
(2)Náhradným spôsobom je možné vypočítať mýto, ak tak určí správca výberu mýta, v prípade
a)výpadku elektronického mýtneho systému alebo jeho komponentov, znemožňujúceho riadny výber mýta,
b)výpadku signálu satelitného určovania polohy,
c)ohrozenia bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.
(3)Pri náhradnom výbere mýta sa mýto vypočíta za vzdialenosť, ktorá zodpovedá vzdialenosti za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere, s vopred určeným miestom vstupu a miestom opustenia vymedzených úsekov ciest, pričom vodič vozidla je v tomto prípade oprávnený len na jednu takto určenú jazdu v jednom smere. Mýto vypočítané náhradným spôsobom sa vyberá pred uskutočnením jazdy.
(4)Správca výberu mýta alebo osoba poverená správcom výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe technických údajov vozidla podľa § 8 ods. 1 písm. i) zistených z osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu vozidla, certifikátu vozidla alebo potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu (ďalej len „doklad vozidla“) s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla.
(5)Ak v dokladoch vozidla podľa odseku 4 nie je uvedená emisná trieda vozidla, použije sa na výpočet mýta emisná trieda EURO 0.
(6)Mýto vypočítané náhradným spôsobom je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo použitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta. Osobitné obchodné podmienky pre náhradný výber mýta vrátane zoznamu akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku a zoznamu údajov a dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť pre výpočet mýta náhradným spôsobom, zverejňuje správca výberu mýta na svojom webovom sídle alebo webovom sídle ním určenom.
(7)Správca výberu mýta vydá potvrdenie o úhrade mýta, ktoré sa viaže k vozidlu identifikovanému evidenčným číslom vozidla. Správca výberu mýta v potvrdení určí vymedzené úseky ciest, po ktorých je možné vykonať jazdu s presným miestom vstupu a miestom opustenia týchto úsekov a zároveň určí obdobie, počas ktorého možno jazdu vykonať. Vykonanie jazdy po iných vymedzených úsekoch ako tých, ktoré boli určené v potvrdení alebo vykonanie jazdy mimo určeného obdobia sa považuje za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady mýta.
(8) Na náhradný výber mýta sa nevzťahujú ustanovenia § 7, 8 a 11. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade náhradného výberu mýta vzniká vydaním potvrdenia
6
podľa odseku 7 a zaniká prejazdom určeného miesta opustenia vymedzených úsekov ciest podľa odseku 3, najneskôr však uplynutím časovo obmedzeného obdobia určeného v potvrdení.
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
§ 7
(1)Právo užívať vymedzené úseky ciest s elektronickým výberom mýta vzniká prevádzkovateľovi vozidla na základe zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest ktorú uzatvára so správcom výberu mýta alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.
(2) Súčasťou zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest všeobecné obchodné podmienky a cenník správcu výberu mýta alebo poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta.
(3) Správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle všeobecné obchodné podmienky, cenník a zoznam údajov a dokladov, ktoré je potrebné predložiť na účely uzavretia zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest.
§ 8
(1) Podstatnými náležitosťami zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest sú
a) obchodné meno, adresa miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba -podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c) meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa bydliska vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla,
d) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu vodiča vozidla alebo splnomocneného zástupcu a číslo vodičského preukazu vodiča vozidla,
e) identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa vozidla , ak bolo pridelené, alebo obdobný údaj tomu zodpovedajúci v inej krajine,
f) daňové identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla , ak bolo pridelené,
g) údaje o zápise prevádzkovateľa vozidla do obchodného registra alebo obdobného registra, ak je v takom registri zapísaný,
h) evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované,
i) kategória vozidla, najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, počet náprav a emisnú triedu vozidla (ďalej len „technické údaje vozidla“) ,
j) údaj o tom, či je vozidlo vybavené zariadením alebo úpravou, ktoré by mohli brániť správnej funkcii palubnej jednotky.
(2)Všeobecné obchodné podmienky obsahujú najmä
a)podmienky uzatvárania zmluvy, zmeny zmluvy a zániku zmluvy,
b)podmienky poskytnutia a používania palubnej jednotky,
7
c)platobné podmienky,
d)podmienky zabezpečenia záväzkov,
e)reklamačný poriadok.
§ 9
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla
(1)Povinnosť platby mýta prevádzkovateľ vozidla a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla. Vodič vozidla nesmie užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta.
(2) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný
a)umiestniť a uviesť, pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest, do činnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátene jej príslušenstva v súlade s týmto zákonom a tak, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly,
b)používať palubnú jednotku v súlade s týmto zákonom a takým spôsobom, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly,
c)oznámiť bezodkladne pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest každú zmenu zaregistrovaných technických údajov vozidla potrebných na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie, zmenu evidenčného čísla zaregistrovaného vozidla a zmenu zaregistrovaných údajov o prevádzkovateľovi vozidla.
(3) Vodič vozidla je povinný
a) správne a úplne zadať do palubnej jednotky technické údaje vozidla potrebné na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie,
b) poskytnúť správne a úplne údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa § 6,
c) pre jazdu podľa § 6 využiť len vymedzené úseky ciest a obdobie, ktoré určené v potvrdení o úhrade mýta,
d) predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru doklad vozidla, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,
e) predložiť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta podľa § 6 ods. 7,
f) sprístupniť na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke.
(4) Povinnosti podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a) a f) sa nevzťahuje na prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla pri náhradnom výbere mýta podľa § 6.
(5) Od vzniku zmeny údajov podľa odseku 2 písm. c) do vydania potvrdenia o registrácii zmenených údajov v elektronickom mýtnom systéme prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla nemôže užívať vozidlom vymedzené úseky ciest; to neplatí, ak zmena údajov má za následok zníženie sadzby mýta alebo oslobodenie vozidla od mýta.
§ 10
Práva a povinnosti
prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta
(1) Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 nie je povinný počas doby oslobodenia vozidla platiť mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest a vybaviť vozidlo palubnou jednotkou.
8
(2)Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 písm. e) h) a l) je povinný takéto vozidlo zaregistrovať do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Pri registrácii predloží prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta a doklady preukazujúce dôvod oslobodenia vozidla. Ak je oslobodenie vozidla od mýta časovo alebo priestorovo obmedzené, prevádzkovateľ vozidla uvedie čas a miesto, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie vozidla od mýta.
(3)Ministerstvo obrany je povinné zaregistrovať do elektronického mýtneho systému pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest vozidlo oslobodené od mýta podľa § 3 písm. c).
(4) Pri registrácii podľa odseku 2 poskytne prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta tieto údaje:
a) obchodné meno, adresu miesta podnikania, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba - podnikateľ; ak je prevádzkovateľom vozidla iná fyzická osoba, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b) názov alebo obchodné meno a adresu sídla, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba,
c) evidenčné číslo vozidla a krajinu v ktorej je vozidlo registrované,
d) kontaktné údaje prevádzkovateľa vozidla, najmä kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má.
(5) Pri registrácii podľa odseku 3 poskytne ministerstvo obrany tieto údaje:
a) plánovanú trasu jazdy vozidla,
b) miesto a čas vstupu vozidla na územie Slovenskej republiky a miesto a čas opustenia územia Slovenskej republiky,
c) evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo registrované.
(6) Ak bezprostredne pred začatím užívania alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom oslobodeným od mýta podľa § 3 písm. c) dôjde k zmene niektorého z údajov zaregistrovaných podľa odseku 5, ministerstvo obrany je povinné poskytnúť zmenený údaj na zaregistrovanie do elektronického mýtneho systému do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
§ 11
Palubná jednotka
(1) Palubnou jednotkou je elektronické technické zariadenie s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie mýtnych transakcií v elektronickom mýtnom systéme. Palubná jednotka môže byť spojená so záznamovým zariadením vozidla.
(2) Vo vozidle možno používať iba palubnú jednotku a príslušenstvo palubnej jednotky, ktoré k vozidlu poskytnuté a priradené správcom výberu mýta alebo osobou poverenou podľa § 12 ods. 2 alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta na základe zmluvy (ďalej len „poskytovateľ palubnej jednotky“). Palubná jednotka je neprenosná.
9
(3) Palubná jednotka sa umiestňuje, inštaluje a používa iba spôsobom ustanoveným týmto zákonom a tak, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly.
(4) V palubnej jednotke musia byť nastavené technické údaje vozidla podľa dokladov vozidla. Ak v dokladoch vozidla nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0. Ak pred užívaním alebo počas užívania vymedzených úsekov ciest dôjde k zmene používaného počtu náprav vozidla, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zmení bezodkladne pred užívaním vymedzených úsekov ciest v palubnej jednotke údaj o počte náprav tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla.
(5) Ak počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche alebo poškodeniu palubnej jednotky, vodič vozidla odstaví vozidlo na najbližšom mieste umožňujúcom bezpečné odstavenie vozidla a oznámi poruchu alebo poškodenie palubnej jednotky poskytovateľovi palubnej jednotky.
(6) Ak prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zistí po skončení jazdy chybu v nastavení palubnej jednotky, bezodkladne oznámi poskytovateľovi palubnej jednotky údaje potrebné na správny výpočet mýta.
(7) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný bezodkladne oznámiť krádež, stratu, zničenie alebo poškodenie palubnej jednotky, ktoré vplyv na jej správne fungovanie počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest poskytovateľovi palubnej jednotky. Poskytovateľ palubnej jednotky vloží oznámenie o krádeži alebo strate palubnej jednotky do elektronického mýtneho systému a zablokuje palubnú jednotku bezodkladne po prijatí oznámenia.
(8) Ak bola palubná jednotka po krádeži alebo strate použitá neoprávnenou osobou, prevádzkovateľ vozidla, ku ktorému je palubná jednotka priradená, uhradí mýto v plnej výške vypočítanej podľa záznamov v elektronickom mýtnom systéme za obdobie od okamihu krádeže alebo straty po vloženie oznámenia o krádeži alebo strate do elektronického mýtneho systému.
§ 12
Správca výberu mýta
(1) Správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.19) Správca výberu mýta plní aj úlohu mýtneho úradu20) podľa osobitného predpisu.2)
(2) Správca výberu mýta je oprávnený prevádzkovaním výberu mýta vrátane uzatvárania zmlúv podľa § 7 a § 11 ods. 2, vybudovania platobných miest, distribučných miest a kontaktných miest podľa odseku 3 a vrátane kontroly výberu mýta podľa tohto zákona poveriť inú osobu.
(3) Správca výberu mýta je povinný vybudovať platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným spôsobom určeným správcom výberu mýta a zabezpečiť ich prístupnosť aj pre osoby so zdravotným postihnutím. V
19) Zákon č. 639/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
20) Článok 2 písm. k) rozhodnutia 2009/750/ES.
10
súvislosti so svojou činnosťou podľa tohto zákona správca výberu mýta môže zriaďovať aj distribučné miesta a kontaktné miesta, prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
(4)Správca výberu mýta je povinný zaregistrovať zmeny údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c) bezodkladne.
(5) Na účely tohto zákona správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 oprávnenie získavať, zaznamenávať, zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať tieto údaje:
a) evidenčné číslo vozidla a jeho fotografické zobrazenie,
b) technické údaje vozidla,
c) identifikačný kód palubného zariadenia,
d) dĺžku prejazdenej vzdialenosti po ceste,
e) sadzbu mýta a sumu vypočítaného mýta,
f) údaje o prevádzkovateľovi vozidla podľa § 8 ods. 1 a údaje z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu,21)
g) údaje o geografickej polohe vozidla.
(6) Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 na účely tohto zákona oprávnení spracúvať podľa osobitného predpisu22) osobné údaje prevádzkovateľa vozidla, ak ide o fyzickú osobu, splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a číslo vodičského preukazu; tým nie dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočnosti.23)
(7) Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 nie oprávnení získavať alebo zaznamenávať údaje uvedené v odsekoch 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 3 písm. a), b), d), i) až k) a o ich prevádzkovateľoch a vodičoch.
(8) Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 povinní Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, finančnej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov24) umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa odseku 5.
(9) Správca výberu mýta deväť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží ministerstvu správu, ktorá obsahuje jednotkové hodnoty a parametre nákladových položiek, ktoré sa použijú pri výpočte sadzieb mýta pre vymedzené úseky ciest.
21) § 111 ods. 2 a § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23) Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 333/2011 Z.z. o v znení neskorších predpisov.
11
(10) Správca výberu mýta vydáva stanovisko podľa § 22 ods. 5 pre notifikovanú osobu pri posudzovaní vhodnosti zložiek interoperability na použitie25) podľa osobitného predpisu.26)
§ 13
Európska služba elektronického výberu mýta
(1) Európska služba elektronického výberu mýta je súborom činností a služieb, ktoré v súlade s osobitným predpisom2) umožňujú jednoduchú prepojiteľnosť systémov elektronického výberu mýta v členských štátoch Európskej únie a v štátoch, ktoré zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a ktoré zároveň umožňujú užívanie vymedzených úsekov ciest pri použití jedinej palubnej jednotky a za podmienky súhrnnej úhrady mýta poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta.
(2) Poskytovať Európsku službu elektronického výberu mýta môže právnická osoba, ktorej bolo Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na túto činnosť udelené oprávnenie podľa § 14, alebo právnická osoba, ktorej bolo toto oprávnenie udelené v súlade s osobitným predpisom2) príslušným orgánom iného členského štátu, v ktorom je usadená a má uzavretú zmluvu so správcom výberu mýta.
(3) Prevádzkovateľ vozidla, ktorý uzavretú zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta uhradí mýto za užívanie vymedzených úsekov ciest, tomuto poskytovateľovi. Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta je povinný vybrané mýto za podmienok dohodnutých v zmluve následne odviesť správcovi výberu mýta.
Udelenie a odňatie oprávnenia
na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta
§ 14
(1) Ministerstvo udelí žiadateľovi oprávnenie na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „oprávnenie“) na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že
a) spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,27)
b) jeho štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo ustanovený zodpovedný zástupca odbornú spôsobilosť na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta,
c) fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa alebo zodpovedným zástupcom žiadateľa je bezúhonná.
(2) Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje dokladom o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v oblasti
25) Článok 2 písm. f) rozhodnutia 2009/750/ES.
26) Bod 2 písm. b) prílohy IV rozhodnutia 2009/750/ES.
27) Článok 3 rozhodnutia 2009/750/ES.
12
správy alebo poskytovania elektronického výberu mýta, služieb v oblasti informačných technológií, elektronických komunikačných služieb alebo služieb inštitúcií elektronických peňazí.28)
(3)Finančná spôsobilosť podľa osobitného predpisu29) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť riadne a nepretržité poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých členských štátoch, ktoré súčasťou Európskej služby elektronického výberu mýta. Finančná spôsobilosť sa preukazuje účtovnou závierkou za predchádzajúci rok overenou audítorom, dokladmi o celkovom objeme dostupných finančných prostriedkov na bankových účtoch, zoznamom veriteľov a dlžníkov s uvedenou výškou dlhu a dokladom o uzavretí poistenia na krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním Európskej služby elektronického výberu mýta. Poistenie musí trvať po celý čas poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta.
(4)Finančne spôsobilý nie je ten, kto nespĺňa požiadavky finančnej spôsobilosti a ten, voči komu je začaté konkurzné konanie alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, bolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo kto nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, daňové nedoplatky evidované správcom dane alebo evidované nedoplatky poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.
(5)Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov30) nie starším ako tri mesiace.
(6)Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky finančnej spôsobilosti a bezúhonnosti podľa odsekov 3 až 5, sa považuje za žiadateľa, ktorý dobrú povesť podľa osobitného predpisu.31)
§ 15
(1) Žiadosť o udelenie oprávnenia obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu a adresu sídla žiadateľa,
b) identifikačné číslo žiadateľa,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa,
d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zodpovedného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený.
e) podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky žiadateľa.
(2) Prílohou k žiadosti o udelenie oprávnenia sú
a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo iný doklad preukazujúci podmienku usadenia sa v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu,27)
b) výpisy z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu a ustanoveného
28) Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29) Článok 3 písm. d) rozhodnutia 2009/750/ES.
30) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31) Článok 3 písm. f) rozhodnutia 2009/750/ES.
13
zodpovedného zástupcu nie starší ako tri mesiace,
c) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu alebo ustanoveného zodpovedného zástupcu,
d) doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa podľa § 14 ods. 3, okrem overenej účtovnej závierky žiadateľa, ak je uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu32)
e) certifikát systému riadenia kvality alebo iné rovnocenné osvedčenie podľa osobitného predpisu,33)
f) plán riadenia rizík podľa osobitného predpisu,34)
g) doklady preukazujúce technické vybavenie a splnenie požiadaviek na zložky interoperability podľa osobitného predpisu.35)
(3) Ministerstvo rozhodne o udelení oprávnenia do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie oprávnenia. Ak je žiadosť neúplná alebo ak chýbajú doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa § 14, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil, inak konanie o udelení oprávnenia zastaví.
(4) Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ nespĺňa podmienky podľa § 14 oprávnenie neudelí.
§ 16
Ministerstvo rozhodne o odňatí oprávnenia, ak
a)poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 14,
b)poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta ani v dodatočnej šesťmesačnej lehote od uplynutia lehoty ustanovenej osobitným predpisom36) neuzavrie zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta vo všetkých oblastiach Európskej služby elektronického výberu mýta,
c)o to požiada poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta,
d) poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta opakovane alebo závažne porušil alebo nesplnil niektorú z povinností uvedených v § 17 a v osobitnom predpise.2)
§ 17
Práva a povinnosti
poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta
(1) Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorému bolo udelené oprávnenie podľa § 15 je okrem povinností ustanovených osobitným predpisom2), povinný
a)predložiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku písomné vyhlásenie o rozsahu pokrytia oblastí Európskej služby elektronického výberu mýta37) ním poskytovanou Európskou službou elektronického výberu mýta,
b)ku dňu podpisu zmluvy so správcom výberu mýta o poskytovaní Európskej služby
32) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
33) Článok 3 písm. a) rozhodnutia 2009/750/ES.
34) Článok 3 písm. e) rozhodnutia 2009/750/ES.
35) Článok 3 písm. b) rozhodnutia 2009/750/ES.
36) Článok 4 bod 1 rozhodnutia 2009/750/ES.
37) Článok 2 písm. a) rozhodnutia 2009/750/ES.
14
elektronického výberu mýta poskytnúť správcovi výberu mýta zoznam všetkých vozidiel a ich prevádzkovateľov, ktorí majú s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta uzavretú zmluvu,
c)bezodkladne po vydaní palubnej jednotky prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla poskytnúť správcovi výberu mýta údaje podľa odseku 2,
d)bezodkladne oznámiť správcovi výberu mýta každú zmenu údajov podľa odseku 2,
e)bezodkladne zaregistrovať zmeny údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c),
f)predkladať každé dva roky závery auditu plánu riadenia rizík podľa osobitného predpisu34) ministerstvu do 30 dní od jeho vyhodnotenia.
(2)Zoznam podľa odseku 1 písm. b) musí obsahovať tieto údaje:
a)evidenčné číslo vozidla,
b)technické údaje vozidla,
c)identifikačný kód palubnej jednotky,
d)údaje o prevádzkovateľovi vozidla v rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b).
(3)Na účely tohto zákona poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta
a) získava, zhromažďuje, spracúva, využíva a uchováva údaje podľa odseku 2,
b)spracúva osobné údaje podľa § 12 ods. 6.
(4) Poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta nie je oprávnený získavať alebo zaznamenávať údaje uvedené v § 12 ods. 5 a 6 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 3 písm. a), b), d), i) a j) a o ich prevádzkovateľoch a vodičoch.
§ 18
Zmierovacia komisia
(1)Zriaďuje sa zmierovacia komisia ako nezávislý orgán na riešenie posudzovanie sporov podľa § 19.
(2) Zmierovacia komisia troch členov. Zmierovacia komisia je zložená z predsedu komisie a ďalších dvoch členov komisie.
(3)Členmi zmierovacej komisie sú
a)jeden odborník z oblasti práva,
b)jeden odborník z oblasti ekonómie alebo financií a
c)jeden odborník z oblasti prevádzky a ekonomiky pozemných komunikácií.
(4)Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe v požadovanej oblasti.
(5) Členom zmierovacej komisie podľa odseku 3 môže byť fyzická osoba, ktorá spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonná.
(6)Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov31) nie starším ako tri mesiace.
15
(7)Funkcia člena zmierovacej komisie je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným právnym vzťahom k stranám sporu alebo k tretím stranám podnikajúcim v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej len „tretia strana“). Člen zmierovacej komisie nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu strany sporu alebo tretej strany. Člen zmierovacej komisie nesmie podnikať v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta. Člen zmierovacej komisie nesmie byť zamestnancom ministerstva. Tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na osoby blízke38) členovi zmierovacej komisie.
(8)Administratívne, organizačné a technické zabezpečenie činnosti zmierovacej komisie zabezpečuje tajomník zmierovacej komisie. Tajomník zmierovacej komisie je zamestnanec ministerstva poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „minister“). Tajomník zmierovacej komisie nie je členom zmierovacej komisie.
(9)Predsedu zmierovacej komisie, ostatných členov zmierovacej komisie a tajomníka zmierovacej komisie vymenúva a odvoláva minister. Členov zmierovacej komisie minister vymenúva z odborníkov pôsobiacich v oblastiach podľa odseku 3, ktorí navrhovaní odbornými organizáciami a vedeckými inštitúciami, najmä vysokými školami a vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie vied.
(10)Funkčné obdobie člena zmierovacej komisie je päťročné. Členstvo v zmierovacej komisii je dobrovoľné a nezastupiteľné.
(11)Členstvo v zmierovacej komisii zaniká
a)vzdaním sa členstva,
b)odvolaním člena,
c)úmrtím člena.
(12)Minister člena zmierovacej komisie odvolá
a)ak člen zmierovacej komisie prestane spĺňať predpoklady podľa odseku 5,
b)pri opakovanej neúčasti člena zmierovacej komisie na rokovaní a práci zmierovacej komisie bez predloženia náležitého ospravedlnenia,
c)ak člen zmierovacej komisie nie je schopný šesť po sebe nasledujúcich mesiacov vykonávať svoju funkciu,
d)ak člen zmierovacej komisie poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 15 písm. e).
(13)Ak zanikne členstvo v zmierovacej komisii podľa odseku 10, subjekty oprávnené navrhovať príslušného člena zmierovacej komisie povinné do jedného mesiaca od zániku členstva, predložiť ministerstvu návrh na vymenovanie nového člena zmierovacej komisie. Členstvo v zmierovacej komisii je nezastupiteľné.
(14) Predseda zmierovacej komisie
a)zodpovedá za činnosť zmierovacej komisie,
b)zvoláva a vedie rokovanie zmierovacej komisie,
c)overuje záznam z rokovania zmierovacej komisie,
d)podpisuje stanovisko podľa § 19 ods. 5,
38) § 116 Občianskeho zákonníka.
16
e)ak je to potrebné, prizýva na rokovanie zmierovacej komisie ďalšieho odborníka, ktorý nemá hlasovacie právo.
(15) Člen zmierovacej komisie
a)sa zúčastňuje na rokovaní zmierovacej komisie,
b)vyjadruje sa k bodom programu rokovania zmierovacej komisie,
c)predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania zmierovacej komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d)hlasuje o návrhoch predložených na rokovanie zmierovacej komisie,
e)zachováva mlčanlivosť, a to aj po skončení svojej funkcie, o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena zmierovacej komisie alebo v súvislosti s ňou,
f)overuje písomný záznam z rokovania zmierovacej komisie na základe rozhodnutia zmierovacej komisie,
g)vyjadruje sa k rozhodnutiu zmierovacej komisie, ak nesúhlasí s rozhodnutím zmierovacej komisie a za rozhodnutie zmierovacej komisie nehlasoval.
(16) Zmierovacia komisia je uznášaniaschopná, ak na rokovaní prítomní všetci jej členovia. Na prijatie stanoviska je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov zmierovacej komisie.
(17) Podrobnosti o činnosti zmierovacej komisie upravuje štatút zmierovacej komisie, ktorého súčasťou je aj rokovací poriadok zmierovacej komisie. Štatút zmierovacej komisie schvaľuje minister.
§ 19
Zmierovacie konanie
(1)V prípade sporu týkajúceho sa rokovania o uzavretie zmluvy alebo návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta, alebo sporu týkajúceho zmluvných vzťahov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o poskytovaní Európskej služby elektronického výberu mýta, sa môže správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta obrátiť na zmierovaciu komisiu so žiadosťou o vydanie stanoviska k sporu. Zmierovacia komisia pri posudzovaní sporu okrem iného posudzuje a skúma či zmluvné podmienky nie diskriminačné a či spravodlivo zohľadňujú náklady a riziká zmluvných strán.
(2)Žiadosť o vydanie stanoviska k sporu obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, právnu formu, identifikačné číslo a adresu sídla žiadateľa,
b) meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu žiadateľa,
c) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu žiadateľa, ak je ustanovený,
d) identifikáciu druhej strany sporu,
e) presné vymedzenie predmetu sporu,
f) odôvodnenie nemožnosti dosiahnutia dohody,
g) návrh riešenia sporu,
h) podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky žiadateľa.
(3)Strany sporu môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na posúdenie sporu. Zmierovacia komisia si môže od strán sporu alebo od tretích strán vykonávajúcich činnosť v oblasti Európskej služby elektronického výberu vyžiadať
17
ďalšie informácie a podklady potrebné na posúdenie sporu. Pred vydaním stanoviska podľa odseku 4 zmierovacia komisia vypočuje strany sporu.
(4)Zmierovacia komisia vydá svoje písomné stanovisko k sporu (ďalej len “stanovisko“) najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa prijatia úplnej žiadosti o riešenie sporu. Stanovisko sa doručí stranám sporu do vlastných rúk.
(5)Stanovisko podľa odseku 4 obsahuje
a) označenie strán sporu,
b) presné vymedzenie predmetu sporu,
c) návrh riešenia sporu a jeho odôvodnenie,
d) dátum vyhotovenia stanoviska,
e) meno a priezvisko predsedu zmierovacej komisie, jeho podpis a odtlačok pečiatky zmierovacej komisie.
(6)Konanie pred zmierovacou komisiou sa považuje za neúspešné, ak sa spor nevyrieši do siedmich mesiacov odo dňa prijatia úplnej žiadosti o riešenie sporu.
§ 20
Autorizácia
(1) Autorizácia podľa tohto zákona je rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) o poverení právnickej osoby so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len "žiadateľ") na vykonávanie
a) posudzovania zhody zložiek interoperability vrátane cestných zariadení a rozhraní s požiadavkami podľa osobitného predpisu39) a s príslušnými technickými špecifikáciami40) (ďalej len „posudzovanie zhody“),
b) posudzovania vhodnosti zložiek interoperability na použitie25) podľa osobitného predpisu26)
(ďalej len „posudzovanie vhodnosti“) alebo
c) dohľadu nad posudzovaním zhody a posudzovaním vhodnosti (ďalej len „dohľad nad posudzovaním“).
(2) Žiadosť o autorizáciu podáva žiadateľ písomne na úrad.
(3) Žiadosť o autorizáciu obsahuje
a) názov alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo žiadateľa,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je oprávnená konať v mene žiadateľa,
c) identifikačné číslo žiadateľa, ak je pridelené,
d) vymedzenie oblasti a rozsahu, v ktorých sa žiada o autorizáciu,
e) podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa.
(4) Prílohou k žiadosti o autorizáciu sú
a) zoznam činností, ktoré sa týkajú posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania dohľadu nad posudzovaním,
b) opis postupov posudzovania zhody, postupov posudzovania vhodnosti alebo postupov vykonávania dohľadu nad posudzovaním, ktoré bude žiadateľ používať,
39) Prílohy II, III a bod 1 prílohy IV rozhodnutia 2009/750/ES.
40) Článok 2 písm. i) rozhodnutia 2009/750/ES.
18
c) zoznam zložiek interoperability, o ktorých žiadateľ tvrdí, že je spôsobilý posudzovať ich zhodu, posudzovať ich vhodnosť alebo vykonávať dohľad nad ich posudzovaním,
d) osvedčenie o akreditácii,41) ktoré osvedčuje, že žiadateľ spĺňa požiadavku akreditácie podľa osobitného predpisu,42)
e) iné písomné doklady, ktoré sú potrebné na posúdenie, overenie alebo uznanie splnenia požiadaviek podľa osobitného predpisu;43) splnenie požiadaviek nezávislosti a profesionálnej bezúhonnosti44) môže žiadateľ preukázať čestným vyhlásením.
(5) Úrad rozhodne o udelení autorizácie, ak žiadateľ predložil úplnú a správnu žiadosť o autorizáciu a zároveň spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.43) Autorizácia sa udeľuje na neurčitý čas.
(6) Rozhodnutie o udelení autorizácie obsahuje okrem všeobecných náležitosti rozhodnutia
a) údaje podľa odseku 3 písm. a) až c),
b) odkaz na požiadavky a technické špecifikácie, podľa ktorých žiadateľ bude vykonávať posudzovanie zhody alebo posudzovanie vhodnosti, oblasť a rozsah autorizácie a postupy posudzovania zhody, postupy posudzovania vhodnosti alebo postupy vykonávania dohľadu nad posudzovaním, ktoré bude žiadateľ používať.
(7) Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu2) autorizovanou osobou vykonáva úrad.
(8) Úrad rozhodne o pozastavení činnosti autorizovanej osoby najviac na 90 dní, ak autorizovaná osoba
a) dočasne nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,43)
b) dočasne nemôže riadne vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná,
c) o to požiada.
(9) Úrad zruší rozhodnutie o pozastavení činnosti autorizovanej osoby podľa odseku 8 bez zbytočného odkladu po tom, ako odpadol dôvod na vydanie takéhoto rozhodnutia.
(10) Úrad rozhodne o zrušení rozhodnutia o autorizácií, ak autorizovaná osoba
a) prestala spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,43)
b) porušila opakovane pri svojej činnosti ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu,2)
c) neodstránila v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri kontrole,
d) požiadala o zrušenie autorizácie najmenej 30 dní pred navrhovaným dátumom zrušenia,
e) konala nad rozsah určený v rozhodnutí o autorizácií,
f) porušila povinnosti notifikovanej osoby podľa § 22 ods. 4.
(11) Ak autorizovaná osoba oznámi úradu zmeny údajov podľa odseku 6 písm. a) a naďalej spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu43) alebo požiada o obmedzenie rozsahu autorizácie, úrad vydá nové rozhodnutie o autorizácii, ktorým zruší pôvodné rozhodnutie o autorizácií a následne oznámi zmenu údajov podľa § 21 ods. 4.
41) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42) Písmeno a) prílohy V rozhodnutia 2009/750/ES.
43) Článok 17 ods. 2 a príloha V rozhodnutia 2009/750/ES.
44) Písmená b), c) a f) prílohy V rozhodnutia 2009/750/ES.
19
(12) Ak autorizovaná osoba požiada úrad o autorizáciu na posudzovanie zhody ďalšej zložku interoperability alebo na vykonávanie ďalšieho postupu posudzovania zhody a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,43) úrad vydá nové rozhodnutie o autorizácií.
(13) Autorizácia zaniká zánikom autorizovanej osoby bez právneho nástupcu.
(14) Autorizovaná osoba môže vykonávať činnosť podľa odseku 1, na ktorú jej bola udelená autorizácia až po zápise do zoznamu notifikovaných osôb podľa § 21 ods. 2.
§ 21
(1) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a členským štátom, že autorizovaná osoba spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu;43) úrad v oznámení uvedie údaje podľa § 20 ods. 3 a 4. Ak je to potrebné, poskytne úrad Európskej komisii a členským štátom aj doklady preukazujúce splnenia požiadaviek podľa osobitného predpisu.43)
(2) Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, ak Európska komisia a členské štáty nevznesú námietky Európska a komisia ju zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.
(3) Po zápise do zoznamu notifikovaných osôb podľa odseku 2 vydá úrad notifikovanej osobe potvrdenie o notifikácií v ktorom uvedie identifikačné číslo pridelené Európskou komisiou a rozsah činností na vykonávanie ktorých je notifikovaná.
(4) Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom
a) zmeny súvisiace s notifikáciou,
b) rozhodnutie o pozastavení činnosti autorizovanej osoby podľa § 20 ods. 8 a rozhodnutie, ktorým sa toto rozhodnutie zrušuje,
c) rozhodnutie o obmedzení autorizácie a rozhodnutie o zrušení autorizácie podľa § 20 ods. 10 a 11.
(5) Úrad oznamuje Európskej komisii postup preverovania splnenia požiadaviek podľa osobitného predpisu,43) postup notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej osoby a ich zmeny.
(6) Ak úrad vydá rozhodnutie podľa § 20 ods. 8, 10 alebo ods. 11, alebo ak notifikovaná osoba svoju činnosť už nevykonáva, úrad zabezpečí, aby
a) iná notifikovaná osoba spracovala dokumentáciu týkajúcu sa posudzovania zhody alebo posudzovania vhodnosti tejto notifikovanej osoby alebo
b) dokumentácia týkajúca sa posudzovania zhody alebo posudzovania vhodnosti bola k dispozícii úradu alebo na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom tomuto orgánu.45)
§ 22
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1) Notifikovaná osoba je oprávnená
45) Napríklad zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
20
a) vykonávať posudzovanie zhody, posudzovanie vhodnosti alebo dohľad nad posudzovaním podľa § 20 ods. 1 v členských štátoch,
b) nahliadať pri posudzovaní zhody, posudzovaní vhodnosti alebo pri vykonávaní dohľadu nad posudzovaním do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania dohľadu nad posudzovaním, vstupovať do výrobných, prevádzkových, skladových a obchodných priestorov výrobcu zložiek interoperability alebo jeho splnomocneného zástupcu, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta alebo správcu výberu mýta, ak ide o súčasť postupu posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania dohľadu nad posudzovaním a výrobca, jeho splnomocnený zástupca, poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta alebo správca výberu mýta je povinný poskytnúť notifikovanej osobe potrebnú súčinnosť.
(2) Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo uzavrieť s treťou osobou zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody (ďalej len "subdodávateľ"); notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.43)
(3) Zodpovednosť za činnosť, ktorá je predmetom zmluvy podľa odseku 2 voči žiadateľovi o vykonanie posúdenia zhody a voči orgánu dohľadu, nesie notifikovaná osoba.
(4) Notifikovaná osoba je povinná
a) zdržať sa konania nad rozsah notifikácie,
b) postupovať pri posudzovaní zhody, posudzovania vhodnosti alebo pri vykonávaní dohľadu nad posudzovaním zhody podľa osobitných predpisov,
c) požiadať výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, aby prijal nápravné opatrenia, ak zistí, že zložka interoperability nespĺňa technické špecifikácie,
d) pozastaviť platnosť dokumentu vydaného na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo dohľadu nad posudzovaním zhody do prijatia nápravných opatrení podľa písmena b),
e) zrušiť ňou vydaný dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo dohľad nad posudzovaním zhody, ak zistí nedodržanie podmienok jeho vydania,
f) zúčastňovať sa na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadenej Európskou komisiou priamo alebo prostredníctvom určeného zástupcu a uplatňovať rozhodnutia a dokumenty, ktoré výsledkom činnosti tejto koordinačnej skupiny,
g) poskytnúť na základe žiadosti úradu kópiu dokumentu vydaného na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania dohľadu nad posudzovaním vrátane súvisiacich dokladov,
h) poskytnúť na základe žiadosti úradu informácie, dokumenty, vysvetlenia a umožniť vstup do svojich priestorov pri výkone kontroly podľa § 20 ods. 7,
i) poskytnúť inej notifikovanej osobe, ktorá vykonáva rovnaké postupy posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo dohľadu nad posudzovaním na rovnakej zložke interoperability informácie o záporných výsledkoch posudzovania a na požiadanie aj o kladných výsledkoch posudzovania,
j) informovať úrad o
21
1. zamietnutí, obmedzení, pozastavení alebo zrušení dokumentu vydaného notifikovanou osobou na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo vykonávania dohľadu nad posudzovaním,
2. všetkých skutočnostiach a zmenách, ktoré majú vplyv na plnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu,43)
3. žiadosti o informácie o vykonaných činnostiach, ktorú dostala od orgánu dohľadu nad trhom,
4. činnostiach vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvorení zmluvy so subdodávateľom na základe žiadosti úradu.
(5) Notifikovaná osoba pri posudzovaní vhodnosti26) berie do úvahy stanovisko správcu výberu mýta.
§ 23
Ministerstvo
(1) Ministerstvo najmenej šesť mesiacov pred zavedením nového mýtneho režimu predloží Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a) jednotkové hodnoty a parametre použité pri výpočte nákladových položiek,
b) kategórie vozidiel s povinnosťou úhrady mýta,
c) rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa použijú na výpočet nákladov, percentuálnu výšku určenú na úhradu nákladov a výšku sadzieb mýta spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta.
(2) Ministerstvo
a)riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku výberu mýta uskutočňovaný okresnými úradmi,
b)oznamuje Európskej komisii zavádzanie nových mýtnych režimov, zavádzanie spoločného mýtneho systému s inými členskými štátmi
c)udeľuje a odníma oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta podľa § 14 až 16,
d)vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona v oblasti elektronického výberu mýta a v oblasti poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
e)aspoň raz ročne overuje, či poskytovateľ Európskej služby výberu mýta naďalej spĺňa podmienky ustanovené v § 14 a či plní informačnú povinnosť ustanovenú osobitným predpisom,46)
f)vedie vnútroštátny elektronický register pre oblasť Európskej služby elektronického výberu mýta a plní povinnosti súvisiace s vedením tohto registra v súlade s osobitným predpisom,47)
g)vydáva preukazy kontrolóra podľa §