VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: UV-23946/2013
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
727
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov _________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava september 2013