1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vypracovalo návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.
Návrh zákona nahrádza v súčasnosti platné znenie § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Vo všeobecnosti návrh zákona zavádza elektronizáciu systému predaja diaľničných nálepiek, a teda elektronickú podobu diaľničnej nálepky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t. Cieľom návrhu zákona je postupné nahradenie papierovej nálepky jej elektronickou podobou, preto je vhodnejšie nahradiť zaužívaný pojem “diaľničná nálepka“ pojmom „diaľničná známka“.
Systém papierových nálepiek, ktorý na Slovensku funguje od roku 1996 sa pri zohľadnení stúpajúceho počtu vozidiel a súčasných požiadaviek javí z dlhodobého hľadiska ako neudržateľný a prekonaný. V súčasnom systéme existuje niekoľko problémov ako napr. povinnosť umiestnenia nálepky na prednom skle vozidla, a s tým spojený vizuálny spôsob kontroly príslušníkmi Policajného zboru, obmedzené možnosti predaja nálepky, náklady spojené s výrobou a distribúciou a rovnako falšovanie, prípadne krádeže nálepiek, ktorých eliminovanie, alebo odstránenie podstatne zefektívni systém spoplatnenia všeobecného užívania vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.
Navrhovaný elektronický systém predaja diaľničných známok zabezpečí užívateľom spoplatnených úsekov komfortnejší a širší spôsob nákupu diaľničnej známky, zároveň nebude dochádzať k ich obmedzovaniu z dôvodu vizuálnej kontroly (napr. spomaľovanie dopravy a tvorba kolón), rovnako návrh zákona ráta so zefektívnením kontroly ako aj so zavedením objektívnej zodpovednosti.
Z hľadiska bližšieho vymedzenia právnej regulácie možno zhrnúť predmet navrhovanej právnej úpravy nasledovne:
-z cestného zákona sa preberajú kategórie vozidiel, ktorých všeobecné užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podlieha spoplatneniu,
-upravuje sa označovanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, platnosť diaľničnej známky, spôsoby jej úhrady, náležitosti potvrdenia o úhrade diaľničnej známky,
-precizuje sa oslobodenie od úhrady diaľničnej známky, zavadzajú sa pravidlá pre registráciu prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky,
-upravujú sa práva a povinnosti správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
-z dôvodu zlepšenia vymáhateľnosti pokút uložených za porušenie povinnosti stanovených v návrhu zákona zavádza sa inštitút objektívnej zodpovednosti, upravuje sa rozkazné konanie a vylučuje sa súbeh postihu vodiča za priestupok a prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy za správny delikt,
-zavádza sa povinnosť okresných úradov evidovať správne delikty v evidencii správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav a poskytovať informácie z tejto evidencie v rozsahu stanovenom v návrhu zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.
2
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
-
A.4. Alternatívne riešenia
-
A.5. Stanovisko gestorov
3
2.Vplyvy na verejné financie:
2.1Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2013
2014
2015
2016
Príjmy verejnej správy celkom*
0
0
2 100 000
1 890 000
v tom: Ministerstvo vnútra SR
0
0
2 100 000
1 890 000
z toho:
- vplyv na ŠR*
0
0
2 100 000
1 890 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
-Výdavky z fondov EÚ
0
0
0
0
-Výdavky zo ŠR
0
0
0
0
-vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
* vzhľadom na to, že sa jedná o príjmy z pokút v oblasti mýta, tieto príjmom kapitoly Ministerstva vnútra SR. Predpokladáme, že sa bude riešiť cca 20% zistených priestupkov, t.j. cca 7 000 priestupkov ročne.
4
2.2Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2013
2014
2015
2016
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
0
-2 100 000
-1 890 000
z toho vplyv na ŠR
0
0
-2 100 000
-1 890 000
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
0
0
-2 100 000
-1 890 000
* predpokladáme, že sa bude riešiť cca 20% zistených priestupkov, t.j. cca 7 000 priestupkov ročne.
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predkladaný návrh zákona predpokladá zvýšené príjmy štátneho rozpočtu v kapitole Ministerstva vnútra SR, čo predstavuje pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2014 až 2016.
2.3Popis a charakteristika návrhu
2.3.1Popis návrhu:
Návrh zákona nahrádza v súčasnosti platné znenie § 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom návrhu zákona je zavedenie elektronickej formy diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 t. Nespornou výhodou nového systému je oveľa efektívnejšia kontrola zaplatenia úhrady prostredníctvom stacionárnych alebo mobilných elektronických zariadení uplatnením inštitútu objektívnej zodpovednosti.
2.3.2Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
5
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4Výpočty vplyvov na verejné financie
Vplyvy návrhu zákona na verejné financie sa týkajú zvýšených príjmov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR prostredníctvom zvýšeného výberu pokút v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti.
Náklady súvisiace s prechodom na systém elektronickej diaľničnej známky budú hradené z vlastných zdrojov NDS.
6
Ministerstvo vnútra SR Tabuľka č.4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
2 100 000
1 890 000
Granty a transfery (300)*1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
2 100 000
1 890 000
z toho vplyv na ŠR
-
-
199 993
199 993
7
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Elektronický systém predaja bude mať široké pokrytie a dostupnosť, čo je možné považovať za čiastočnú elimináciu administratívnej záťaže a prípadných nákladov s ňou spojených.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Aplikáciou návrhu budú ovplyvnení držitelia vozidiel do 3,5 tony, ktorí ich využívajú na podnikateľskú činnosť, či sa jedná o väčšie spoločnosti alebo drobných živnostníkov. Jedná sa o tisíce subjektov/vozidiel.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Držiteľom vozidiel do 3,5 t, ktorí ich využívajú na podnikateľskú činnosť sa môžu zvýšiť náklady na pokuty v súvislosti so zavedením inštitútu objektívnej zodpovednosti v prípade, že sa budú dopúšťať priestupkov
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Aplikácia návrhu nevytvára podnikateľským subjektom žiadne nové administratívne náklady. Zlepšením komfortu pri platbe úhrady aj prostredníctvom internetu sa administratíva zníži. Avšak úspory z administratívnych nákladov budú zanedbateľné.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Návrh neupravuje podmienky pre vstup na trh, podmienky pre správanie sa na trhu neupravuje ani podmienky, ktoré by viedli k zmenám v štruktúre trhu.
3.5. Aké predpokladané spolensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Schválenie predkladaného materiálu nebude mať žiadne negatívne vplyvy na zamestnanosť a nenastane po jeho schválení žiadne hromadné prepúšťanie.
Zavedením nového spôsobu kontroly nebude dochádzať k spomaľovaniu dopravy a tvorbe kolón spôsobovanej v súčasnosti vizuálnou kontrolou nálepiek. Urýchli sa tým doprava a zároveň sa zníži spotreba paliva.
Tieto vplyvy nie je možné exaktne vyčísliť.
8
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvatstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Návrh môže mať negatívny vplyv na držiteľov vozidiel do 3,5 tony, ktorým sa môžu zvýšiť náklady na pokuty, v prípade ak sa budú dopúšťať priestupkov, ktoré súvisia so zavedením objektívnej zodpovednosti.
V prípade osôb ťažko zdravotne postihnutých oslobodenie od zaplatenia úhrady nie je viazané na poskytovanie peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ale na udelenie parkovacieho preukazu.
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť prílitos a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácnos, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Návrh vplyv na domácnosti a držiteľov vozidiel využívajúcich spoplatnenú sieť diaľnic a rýchlostných ciest.
Prijatie návrhu môže mať minimálny vplyv na hospodárenie domácností v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti.
Zmenou pravidiel pre oslobodenie pre osoby ZŤP sa predpokladá zvýšenie počtu oslobodených.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotli ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvatstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Zmenou pravidiel pre oslobodenie pre osoby ZŤP sa predpokladá nárast oslobodených o cca 3 000. Tieto vplyvy nie je možné exaktne vyčísliť.
Návrh môže mať negatívny vplyv na držiteľov vozidiel do 3,5 tony, ktorým sa môžu zvýšiť náklady na pokuty, v prípade ak sa budú dopúšťať priestupkov, ktoré súvisia so zavedením objektívnej zodpovednosti.
Zmenou pravidiel pre oslobodenie pre osoby ZŤP je možné predpokladať úsporu výdavkov pre osoby dotknuté novými pravidlami oslobodenia.
Inak nemá návrh žiadny vplyv na rast alebo pokles príjmov/výdavkov jednotlivcov a domácností.
9
4.2. Zhodnoťte kvalitavne (prípadne kvantitavne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvatstva.
Návrh vytvára efektívnejší prístup k platbe úhrady za používanie vymedzených komunikácií.
Aplikácia návrhu nemá žiadny ďalší vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.
Zavedením nového spôsobu kontroly nebude dochádzať k spomaľovaniu dopravy a tvorbe kolón spôsobovanej v súčasnosti vizuálnou kontrolou nálepiek. Urýchli sa tým doprava a zároveň sa zníži spotreba paliva.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť prílitostí: Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Návrh neovplyvňuje oblasť diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Asú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozív prípadeschváleniapredkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Predkladaný materiál nemá vplyv na zamestnanosť.
10
Vplyvy na životné prostredie
Životné prostredie
5.1. Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú návrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?
Aplikácia návrhu bude mať mierne pozitívny vplyv na životné prostredie súvisiaci so zavedením efektívnejšie systému kontroly zaplatenia úhrady prostredníctvom stacionárnych alebo mobilných elektronických zariadení uplatnením inštitútu objektívnej zodpovednosti.
Trvalé pozitívne vplyvy:
Zavedením nového spôsobu kontroly nebude dochádzať k spomaľovaniu dopravy a tvorbe kolón spôsobovanej v súčasnosti vizuálnou kontrolou nálepiek. Urýchli sa tým doprava a zároveň sa zníži spotreba paliva a produkcia emisií.
5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?
Aplikácia návrhu nebude mať vplyv na chránené územia.
5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?
Nakoľko návrh zákona bude aplikovaný na území Slovenska, tak sa nepredpokladá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.
11
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujúsa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
Aplikáciou návrhu sa rozširujú elektronické služby pre konečných užívateľov, nakoľko predstavuje komfortné a bezproblémový spôsob predaja prostredníctvom internetu a iných kanálov.
6.2.Vytvárajúsapodmienkypresémantickú interoperabilitu?
Návrh má pozitívny vplyv na prístup k elektronickým službám.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
Návrh nemá vplyv na vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT.
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
Návrh nemá vplyv na zabezpečenie rozvoja elektronického vzdelávania.
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
Návrh nemá vplyv na zabezpečenie podporných a propagačných aktivít na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT.
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
Návrh nemá vplyv na prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti.
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
Evidencia správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel bude zabezpečená prostredníctvom informačného systému ministerstva pre evidenciu vozidiel.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
Návrh nemá vplyv na rozširovanie prístupnosti k internetu.
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
Aplikáciou návrhu sa rozširujú elektronické služby pre konečných užívateľov, nakoľko predstavuje komfortné a bezproblémový spôsob predaja prostredníctvom internetu a iných kanálov.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
Návrh nemá vplyv na technickú interoperabilitu.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
Návrh nemá vplyv na bezpečnosť IT.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
Návrh nemá vplyv na rozširovanie technickej infraštruktúry.
Riadenie procesu informatizácie
6.13.Predpokladajúsazmenyv riadeníprocesu informatizácie?
Návrh nemá vplyv na riadenie procesu informatizácie.
12
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
Návrh nemá vplyv na financovanie procesu informatizácie.
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
Bezpredmetné.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v práve Európskej únie
- v primárnom
v čl. 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- v sekundárnom práve (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009),
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13 mája 2013.
- v sekundárnom práve (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembra 2009),
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenska republika povinná transponovať do 30. apríla 2004,
13
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. júna 2008,
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami je Slovenská republika povinná transponovať do 16. októbra 2013.
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov:
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenska republika povinná transponovať do 30. apríla 2004,
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami bola Slovenská republika povinná transponovať do 10. marca 2008,
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami je Slovenská republika povinná transponovať do 15. septembra 2013.
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
- bezpredmetné
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
1.Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
4.Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
6.Zákon č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov
7.Návrh zákona o výbere mýta a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona“)
14
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
a) úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky - spolugestor
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
V úvodnom ustanovení sa vymedzuje predmet zákonnej úpravy.
K § 2
Základné ustanovenia sa preberajú a precizujú z doteraz platného § 6 cestného zákona. Návrhom zákona sa umožniť spoplatnenie vozidiel do 3,5 t dvojakým systémom, a to elektronicky alebo doteraz platnou podobou papierovej nálepky, pričom vždy môže byť v prevádzke len jeden z nich. To znamená, že do zavedenia elektronického systému a spustenia predaja elektronickej diaľničnej známky, bude možná úhrada diaľničnej známky len v podobe papierovej nálepky.
K § 3
Platnosť diaľničnej známky ostáva rovnaká ako v súčasnosti platnej legislatíve.
K § 4
Návrhom ustanovenia sa definuje povinnosť vodiča zaplatiť úhradu diaľničnej známky a zároveň sa zavádza objektívna zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy za porušenie povinnosti užívať vymedzený úseky diaľnic a rýchlostných ciest len po zaplatení úhrady diaľničnej známky. V prípade, ak za porušenie povinnosti nie je preukázateľne zodpovedný vodič, za podmienok stanovených v § 11 14 návrhu zákona, okresný úrad je oprávnený vydať rozkaz alebo v prípade podania odporu proti rozkladu začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy.
K § 5
V odseku 1 sa upravujú údaje, ktoré je vodič alebo prevádzkovateľ povinný zadať do systému pri úhrade diaľničnej známky v elektronickej podobe. Predaj týchto diaľničných známok bude zabezpečený na predajných miestach (čerpacie stanice), prostredníctvom internetového portálu a pod.
Odsek 3 obsahuje výpočet náležitostí potvrdenia, ktoré sa vydá po úhrade diaľničnej známky v elektronickej podobe.
K § 6
Ustanovenie vymedzuje povinnosti vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest preukazuje diaľničnou známkou v podobe papierovej nálepky a splnomocňovacie ustanovenie pre vydanie všeobecne záväzného predpisu, ktorý upraví vzor papierovej nálepky, jej rozmery a spôsob umiestnenia na vozidle. Rovnako ako pri elektronických známkach aj tu sa ukladá vodičovi
15
alebo prevádzkovateľovi povinnosť zadať zákonom stanovené údaje do systému pri kúpe, čím sa má zabezpečiť efektívny výkon kontroly.
K § 7
Vymedzuje sa okruh subjektov oslobodených od platenia úhrady diaľničnej známky. Precizuje sa úprava v prípade osôb ťažko zdravotne postihnutých v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti a zabezpečením výkonu kontroly, kde nie je možné viazať oslobodenie od úhrady diaľničnej známky na poskytovanie peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ale na udelenie parkovacieho preukazu podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky je možné na jeden parkovací preukaz zaregistrovať len jedno vozidlo, ktoré bude oslobodené od spoplatnenia vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.
V odseku 3 sa upravujú údaje, ktoré je potrebné zadať pri registrácii vozidiel alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky. Odsek 5 upravuje odlišný rozsah údajov v prípade vozidiel a jazdných súprav ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností z dôvodu, že v tomto prípade nie je možné poskytnúť údaje požadované v odseku 3.
K § 8
Podľa § 6 ods. 9 cestného zákona a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, výber poplatkov za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá môže výkonom činnosti upravených v návrhu zákona poveriť inú osobu.
Povinnosťou správcu výberu úhrady diaľničnej známky je zabezpečiť predajné miesta, na ktorých je možné vykonať úhradu diaľničnej známky.
Odseky 3 a 4 riešia požiadavky na zhromažďovanie, spracovávanie, využívanie, uschovávanie údajov potrebných pre úhradu diaľničnej známky v elektronickej podobe a pre registráciu prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky pri dodržiavaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Odsek 5 rieši ďalšie povinnosti správcu výberu úhrady diaľničnej známky a to umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadeniami slúžiacimi na výber úhrady diaľničnej známky Policajnému zboru najmä na účely odhaľovania trestnej činnosti alebo priestupkov, ako aj Slovenskej informačnej službe, finančnej správe a Vojenskému spravodajstvu na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.
K § 9
Kompetencie na vykonávanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona majú kontrolou poverené osoby v spolupráci s útvarmi Policajného zboru. V prípade novo zavádzanej objektívnej zodpovednosti môže kontrolu vykonávať aj správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverená osoba samostatne.
Poverenými osobami zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky.
Osoba poverená výkonom kontroly získava údaje o úhrade diaľničnej známky na platobných miestach a elektronickou kontrolou na stacionárnych kontrolných miestach a mobilnou kontrolou. Na základe týchto údajov je možné vyhodnotiť porušenie ustanovení návrhu zákona a všeobecných záväzných predpisov na jeho vykonanie.
Osoby poverené výkonom kontroly povinné sa pri výkone kontroly na požiadanie
16
preukazovať preukazom, obsahujúcim údaje o totožnosti a vymedzenie poverenia. Vydanie a evidenciu preukazov poverených osôb má v kompetencii ministerstvo.
Odsek 5 bližšie ustanovuje oprávnenia poverených osôb pri výkone kontroly vozidiel, u ktorých bolo zistené porušenie návrhu zákona. Automatickými stacionárnymi a mobilnými elektronickými zariadeniami z digitálnych záznamov a automatizovanej identifikácie vozidla a zistenia totožnosti majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla vypracované podklady pre objasňovanie a prejednávanie priestupku.
Oprávnenia osôb poverených výkonom kontroly umožňujú pri výkone kontroly vyžadovať vysvetlenie ako i preukázanie úhrady diaľničnej známky. Podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov útvary Policajného zboru pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky plnia aj iné úlohy, ak tak ustanovujú osobitné zákony. Okruh oprávnení príslušníka Policajného zboru je pre plnenie úloh na úseku kontroly diaľničných známok postačujúci a je v súlade s poslaním Policajného zboru. Útvary Policajného zboru spolupracujú pri výkone kontroly usmerňovaním vozidiel, u ktorých bolo zistené porušenie ustanovení návrhu zákona, za účelom zastavenia a nasmerovania na kontrolné miesta. V prípade nepreukázania úhrady diaľničnej známky za kontrolované vozidlo, sú oprávnení uložiť zákaz ďalšej jazdy alebo prikázať smer jazdy.
V prípade neprejednania priestupku v blokovom konaní poverené osoby povinné vyhotoviť doklad o kontrole a zabezpečiť oznámenie zisteného priestupku na predpísanom tlačive a predpísaným postupom na prejednávanie v správnom konaní.
V rámci riešenia objektívnej zodpovednosti sa v odseku 11 definujú práva a povinnosti správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverenej osoby pri výkone kontroly, ktoré sú prispôsobené na elektronicky vykonávanú kontrolu, bez potreby zastavenia vozidla.
K § 10
Upravuje sa priestupok vodiča, ktorý užíva vymedzený úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty bez zaplatenia úhrady diaľničnej známky.
Oproti doterajšej úprave sa novo zavádza dolná hranica výšky pokuty pre uloženej v blokovom a v priestupkovom konaní.
Priestupky, ktoré neboli prejednané v blokovom konaní budú ako doteraz prejednávať okresné úrady. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Odsek 7 ustanovuje, že výnosy z pokút uložených za priestupky príjmom štátneho rozpočtu.
K § 11
Hlavným účelom zavádzania objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy za spáchanie správneho deliktu je dodržiavanie povinnosti zaplatiť úhradu diaľničnou známkou za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.
Ustanovuje sa pevná výška pokuty 300 eur za spáchanie správneho deliktu, ktorú však možno zvýšiť o 100 eur tomu, kto sa do jedného roka opakovane dopustí správneho deliktu.
Umožňuje sa upustiť od zaplatenia časti pokuty v prípade ak sa v lehote na podanie odporu uhradia 2/3 pokuty (pozitívna motivácia).
Pokutu bude prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy povinný uhradiť na príslušný platobný účet; platba v hotovosti je vylúčená zo systémových dôvodov.
Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.
K § 12
Niektoré protiprávne skutky z rôznych dôvodov, ako napr. znečistená, neexistujúca, nečitateľná tabuľka s evidenčným číslom alebo rozmazaný, nekvalitný záznam (snímok) a
17
pod., bude okresný úrad odkladať záznamom z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba – prevádzkovateľ vozidla.
Odloženie veci z dôvodu zániku zodpovednosti za porušenie povinností prichádza do úvahy napr. pri úmrtí prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy (fyzická osoba) alebo jeho zániku (právnická osoba) alebo po uplynutí troch rokov od spáchania správneho deliktu.
O odložení veci záznamom v spise nie je potrebné upovedomovať účastníka konania, s poukazom na základnú zásadu všeobecného predpisu o správnom konaní 3 ods. 3 správneho poriadku); ak nemá prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy vedomosť o možnom konaní voči nemu, z rozumového dôvodu nie je potrebné mu oznamovať odloženie veci.
K § 13
Na zabezpečenie požiadavky vyplývajúcej z § 3 ods. 3 správneho poriadku vybaviť vec včas a bez zbytočných prieťahov, ako aj použiť najvhodnejšie prostriedky na dosiahnutie účelu, pričom sa dbať na hospodárny priebeh konania, bez zbytočného zaťažovania osôb, sa navrhuje rozhodovať o správnom delikte zjednodušenou formou konania aplikáciou inštitútu rozkazného konania, ktoré v súčasnej dobe pozná zákon o priestupkoch. Jeho jednoznačnou a poprednou výhodou je jeho rýchlosť a výrazná hospodárnosť; nevzniká tu potreba doručovania najprv upovedomenia o začatí konania s prípadným nariadením ústneho pojednávania vo veci, ktorého výsledkom by malo byť vydanie rozhodnutia.
Pri riešení správneho deliktu prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy sa vo väčšine prípadov nepredpokladá náročné dokazovanie tohto skutku, nakoľko samotným vyhotovením dôkazu, overením dôkazov a následnou lustráciou prevádzkovateľa v informačných systémoch je dokazovanie ukončené.
Ak je nepochybne zistené, že správny delikt bol spáchaný vozidlom alebo jazdnou súpravou konkrétneho prevádzkovateľa, okresný úrad bez ďalšieho konania bezodkladne vydá rozkaz o uložení pokuty za správny delikt (ďalej len „rozkaz"), na ktorého obsahové náležitosti sa bude primerane vzťahovať § 47 správneho poriadku. Na konanie o správnom delikte sa nevzťahuje ani subsidiárne zákon o priestupkoch, t. j. záväzný je len všeobecný predpis o správnom konaní.
Z dôvodu objektivity konania a zaručenia právnej istoty sa navrhuje možnosť podať odpor. Dôvodom podania odporu môže byť akákoľvek námietka. Účastník konania však v prípade neúspechu v ďalšom konaní o správnom delikte po podaní odporu, bude musieť uhradiť aj paušálne trovy konania vo výške 30 eur.
Podaný odpor teda zrušuje rozkaz, a ak odpor obsahuje také skutočnosti, príp. doložené relevantné dôkazy, ktoré
a) odôvodňujú zastavenie konania podľa odseku 6, okresný úrad konanie zastaví,
b) umožňujú ďalej konať vo veci iného prevádzkovateľa (nesprávne stotožnený prevádzkovateľ), konanie o správnom delikte voči konkrétnemu prevádzkovateľovi sa zastavuje a v prípade dostatočne zisteného stavu veci sa vydá rozkaz voči inému prevádzkovateľovi,
c) nepreukázali nedostatočne zistený stav veci alebo inú nezákonnosť, či nesprávnosť rozkazu, okresný úrad postúpi vec príslušnému orgánu na prejednanie správneho deliktu toho istého prevádzkovateľa,
d) označujú vodiča v požadovanom rozsahu, okresný úrad konanie o správnom delikte preruší a začne konanie o priestupku vodiča.
Konanie o správnom delikte sa zastaví na základe rozhodnutia okresného úradu o uznaní viny vodiča za porušenie povinnosti podľa § 10 návrhu zákona. Ak však konanie o skutku vodiča bude zastavené z dôvodov uvedených v odseku 7, rozhodnutie o zastavení priestupkového konania za následok pokračovanie v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy.
18
Vzhľadom na efektívne využívanie systému a rýchlosť konania sa navrhuje najmä pri vydávaní rozkazov upustiť od niektorých náležitostí rozhodnutia podľa správneho poriadku, a to od odtlačku úradnej pečiatky a podpisu oprávnenej osoby. Keďže sa predpokladá čo najviac zautomatizované vydávanie rozkazov, umožňuje sa, aby tieto náležitosti boli nahradené jednak predtlačeným odtlačkom pečiatky a jednak aj faksimile podpisu oprávnenej osoby.
K § 14
Upravujú sa základné pravidlá súbehu konania o priestupku vodiča a konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla a dodržania zásady „Ne bis idem“.
K § 15
Návrh zákona ustanovuje evidenciu správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav, ktorú vedie ministerstvo. Evidencia správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel alebo jazdných súprav obsahuje všetky dostupné vopred zadefinované údaje o správnom delikte a jeho páchateľovi. Okrem samotnej evidencie správnych deliktov sa upravujú podmienky poskytovania údajov z tejto evidencie.
K § 16
Upravuje sa vzťah k správnemu poriadku.
K § 17
Toto ustanovenie obsahuje odkaz na transpozičnú prílohu.
K § 18
Zrušuje sa doterajšia právna úprava týkajúca sa výšky úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, spôsobu označovania týchto úsekov, vzoru nálepky a spôsobu jej umiestnenia na vozidle.
K Čl. II
K bodu 1
Navrhovaná zmena súvisí prevzatím úpravy § 6 cestného zákona do návrhu zákona. Cestný zákon generálne ustanovuje, že všeobecné užívanie vymedzených úsekov ciest podlieha spoplatneniu a to buď úhradou mýta alebo diaľničnej známky.
K bodu 2
Vypúšťa sa z dôvodu úpravy tohto priestupku v návrhu zákona.
K Čl. III
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou pojmu „diaľničná nálepka“ na „diaľničná známka“.
K Čl. IV
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou pojmu „diaľničná nálepka“ na „diaľničná známka“.
19
K Čl. V
Účinnosť návrhu zákona je navrhnutá dňom 1. januára 2015. Z dôvodu zabezpečenia elektronickej evidencie predmetné ustanovenia nadobudnú účinnosť 1.12.2014 nakoľko vtedy sa začína s predajom diaľničných známok na nasledujúci rok.
Bratislava 26. septembra 2013
Robert Fico v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ján Počiatek v. r.
minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky