VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: UV-23952/2013
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
728
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov _________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Predkladá:
Robert F i c o
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava september 2013