1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
VYSVETLIVKY K TEXTU:
Spôsob aproximácie pri recepcii právneho poriadku:
N bežná transpozícia
O transpozícia s možnosťou voľby
D transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. transpozícia sa neuskutočňuje
Zhoda:
Ú úplná zhoda
Č čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda
n.a. neaplikovateľnosť
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES
z 11. marca 2009
o letiskových poplatkoch
Právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Článok
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch
Spôsob
transp.
Číslo
Článok
1.návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zhoda
Adm.
infr.
Pozn.
Štád. leg. procesu
Č:11
O:1
Nezávislý dozorný orgán
Členské štáty vymenujú alebo zriadia nezávislý orgán, ktorý vykonáva funkciu ich vnútroštátneho nezávislého dozorného orgánu, s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie opatrení prijatých na dosiahnutie súladu s touto smernicou a splniť prinajmenšom úlohy uvedené v článku 6. Tento orgán môže byť totožný so subjektom, ktorý členský štát poveril uplatňovaním dodatočných regulačných opatrení uvedených v článku
N
návrh zákona
Č:I, § 6
O:1
Č:I, § 7
O:1
Zriadenie a postavenie dopravného úradu
(1) Zriaďuje sa dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.
Pôsobnosť dopravného úradu
(1) Dopravný úrad
Ú
2
1 ods. 5 vrátane schvaľovania systému spoplatňovania a/alebo výšky letiskových poplatkov, pod podmienkou, že spĺňa požiadavky odseku 3 tohto článku.
143/1998 Z. z. v znení návrhu zákona
§ 33a
O: 1
a) vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,6)
Kontrola nad systémom letiskových odplát
(1) Kontrolu nad systémom letiskových odplát vykonáva Dopravný úrad.
Č:13
O:1
Transpozícia
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 15. marca 2011. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty
N
návrh zákona
143/1998 Z. z.
Č:I, § 16
§ 56b
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Ú
Odkaz k poznámke pod čiarou:
6) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
3
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008
Právny predpis Slovenskej republiky:
1.Návrh zákona z .../2013 o Úrade pre reguláciu elektronických komunikáciách a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:2, O:18
národný regulačný orgán: orgán alebo orgány v každom členskom štáte, ktorý (ktoré) tento členský štát poverí, medzi iným, regulačnou funkciou, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;
N
1
Č:I, §:1, O:1
(1)Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.
Ú
Č:22, O:1
Každý členský štát určí pre sektor poštových služieb jeden alebo viaceré národné regulačné orgány, ktoré sú právne oddelené a prevádzkovo nezávislé od prevádzkovateľov poštových služieb.
Členské štáty, ktoré zostanú vlastníkmi poskytovateľov poštových služieb, alebo si ponechajú nad nimi kontrolu, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie regulačných funkcií od činností súvisiacich s vlastníctvom alebo kontrolou.
Členské štáty oznámia Komisii, ktoré národné regulačné orgány určili na vykonávanie úloh vyplývajúcich z tejto smernice.
Úlohy, ktoré národné regulačné orgány majú vykonávať, uverejnia v ľahko dostupnej podobe, najmä ak sú tieto úlohy pridelené viacerým orgánom. Členské štáty prípadne zabezpečia, aby tieto orgány konzultovali a spolupracovali medzi sebou ako aj s vnútroštátnymi orgánmi poverenými vykonávaním práva hospodárskej súťaže a práva ochrany spotrebiteľa v záležitostiach spoločného záujmu.
N
1
Č:I, §:1
Zriadenie a postavenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
(1) Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.
(2)Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)Sídlom regulačného úradu je Bratislava. Sídlom stáleho pracoviska regulačného úradu pre oblasť poštových služieb je Žilina. Regulačný úrad môže mimo svojho sídla a mimo sídla stáleho pracoviska zriaďovať aj ďalšie pracoviská.
(4)Organizačnú štruktúru regulačného úradu ustanovuje organizačný poriadok regulačného úradu, ktorý vydáva regulačný úrad.
Ú
Č:22, O:2
Osobitnou úlohou národných regulačný orgánov je
N
1
Č:I, §:2
Pôsobnosť regulačného úradu
Ú
4
zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice, a to najmä vytvorením postupov na monitorovanie a regulovanie poskytovania univerzálnej služby. Môžu byť tiež poverené zabezpečovaním dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže v poštovom sektore.
Národné regulačné orgány úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc s cieľom uľahčiť uplatňovanie tejto smernice v rámci príslušných existujúcich orgánov.
(1) Regulačný úrad
a)je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi, 1)
b)spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s iným medzinárodným orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti,
c)vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
(2) Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.
Č:22, O:3
Členské štáty zabezpečia, aby na vnútroštátnej úrovni existovali účinné mechanizmy, na základe ktorých každý užívateľ alebo poskytovateľ poštových služieb, ktorého sa týka rozhodnutie národného regulačné orgánu, mal právo odvolať sa proti rozhodnutiu na odvolací orgán, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán. Kým sa čaká na výsledok takéhoto odvolania, rozhodnutie národného regulačného orgánu zostáva v platnosti, pokiaľ odvolací orgán nerozhodne inak.
N
1
Č:VI, bod:7
Č:VI, bod:8
V § 67 odsek 3 znie:
„(3) Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.
V § 67 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.31)“.
Ú
5
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. 3. 2002 o oprávnení na elektronické komunikačné siete a služby (Smernica o oprávnení), (Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002) v platnom znení.
Právny predpis Slovenskej republiky:
1.Návrh zákona z .../2013 o Úrade pre reguláciu elektronických komunikáciách a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:12
Správne poplatky
Č:12, O:1, P:a
Č:13
Akékoľvek správne poplatky, ukladané podnikom poskytujúcim službu alebo sieťový systém podľa všeobecného povolenia, alebo ktorým bolo poskytnuté právo používania, budú:
a) celkovo, pokrývať len administratívne náklady, ktoré sú vynaložené pri riadení, kontrole a vymáhaní plánu všeobecného povolenia a práv na používanie a osobitných povinností, ktoré sú spomenuté v článku 6 ods. 2, ktoré môžu zahŕňať náklady na medzinárodnú spoluprácu, harmonizáciu a normovanie, analýzu trhu, sledovanie zhody a inú kontrolu trhu, ako aj reguláciu práce, vyžadujúcu prípravu a uplatnenie sekundárnych právnych predpisov a správnych rozhodnutí, ako napríklad rozhodnutia o prístupe a prepojení;
Poplatky za práva na používanie a práva na inštalovanie zariadení
Členské štáty môžu povoliť príslušnému orgánu, aby uložil poplatky za práva na používanie rádiových frekvencií alebo čísiel alebo práva na inštalovanie zariadení nachádzajúcich sa na, cez alebo pod verejným alebo súkromným majetkom, ktoré
N
1
Č:VII, Bod:3,
V § 6 ods. 5 prvá veta znie:
„Výška administratívnych úhrad podľa odseku 4 písm. a) a poplatkov podľa osobitného predpisu 11a) nesmie prekročiť výšku nevyhnutných nákladov úradu na výkon regulácie elektronických komunikácií.“.
Ú
6
odrážajú potrebu zaručiť optimálne použitie týchto zdrojov. Členské štáty zabezpečia, aby takéto poplatky boli objektívne odôvodnené, transparentné, nediskriminačné a primerané vo vzťahu k ich zamýšľanému účelu a berúce do úvahy ciele uvedené v článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).
Č:18
Transpozícia
Č:18, O:1, V:4
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
1
Príloha
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú.v. EÚ L 337, 18.12.2009).
Ú
Č:19
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
N
1
Č: VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 9 a § 14 a 15 a čl. II VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
7
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/21/ES zo 7. marca 2002, o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) zmenená a doplnená:
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18 júna 2009
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009
Právny predpis Slovenskej republiky:
1.Návrh zákona z .../2013 o Úrade pre reguláciu elektronických komunikáciách a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:3
Národné regulačné orgány
Č:3, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby každú úlohu uloženú národným regulačným orgánom v tejto smernici alebo špecifických smerniciach vykonával príslušný orgán.
N
1
Č:I, §:1, O:1
Č:I, §:2, O:1, P:a
(5)Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.
(1) Regulačný úrad
d)je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi, 1)
Ú
Č:3, O:2
Členské štáty zaručia nezávislosť národných regulačných orgánov tým, že zabezpečia ich právne oddelenie a nezávislé fungovanie od všetkých organizácií poskytujúcich elektronické komunikačné siete, zariadenia alebo služby. Členské štáty, ktoré si ponechajú vlastnícke práva alebo kontrolu nad podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a/alebo služby, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie regulačnej funkcie od činností súvisiacich s
N
1
Č:I, §:3, O:1 až 4
(1)Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Uznesenie o odvolaní predsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle.
(2)Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
Ú
8
vlastníctvom alebo riadením.
(3)Predsedu regulačného úradu počas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu regulačného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva národná rada na návrh vlády. Uznesenie o odvolaní podpredsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle.
(4)Ak funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda regulačného úradu písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu. Ak funkcia predsedu regulačného úradu a funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda národnej rady na návrh vlády písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu regulačného úradu.
Č:3, O:3, V:2
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali primerané finančné a ľudské zdroje na plnenie úloh, ktorými sú poverené.
N
1
Č:I, §:1, O:2
(2)Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Ú
Č:3, O:3a, V1 až 6
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 4 a 5, národné regulačné orgány zodpovedné za reguláciu trhu ex ante alebo za riešenie sporov medzi podnikmi podľa článku 20 alebo 21 tejto smernice konajú nezávisle a nesmú v súvislosti s výkonom týchto úloh, ktoré im ukladá vnútroštátne právo vykonávajúce právo Spoločenstva, žiadať ani prijímať pokyny od žiadneho iného orgánu. Nebráni to dohľadu nad nimi podľa vnútroštátneho ústavného práva. Právomoc pozastaviť výkon rozhodnutia alebo zmeniť rozhodnutie národných regulačných orgánov majú iba odvolacie orgány zriadené podľa článku 4. Členské štáty zabezpečia, aby vedúci národného regulačného orgánu alebo prípadne členovia kolektívneho orgánu plniaceho túto úlohu v rámci národného regulačného orgánu uvedeného v prvom pododseku, alebo ich náhradníci, mohli byť odvolaní z funkcie len v prípade, ak prestali spĺňať požiadavky kladené na plnenie ich povinností ustanovené vopred vo vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o odvolaní z funkcie vedúceho dotknutého národného regulačného orgánu alebo prípadne členov
N
1
Č:I, §:3,4
§ 3
Predseda regulačného úradu
a podpredseda regulačného úradu
(1)Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Uznesenie o odvolaní predsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle.
(2)Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
(3)Predsedu regulačného úradu počas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu regulačného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva národná rada na návrh vlády. Uznesenie o odvolaní podpredsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle.
(4) Ak funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená,
Ú
9
kolektívneho orgánu, ktorý plní túto úlohu, sa zverejní v čase odvolania z funkcie. Vedúci národného regulačného orgánu alebo prípadne členovia kolektívneho orgánu, ktorý plní túto úlohu, odvolaní z funkcie, dostanú odôvodnenie, pričom majú právo požiadať o jeho uverejnenie, pokiaľ by sa inak nevykonalo, ktoré sa v takomto prípade vykoná.
predseda regulačného úradu písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu. Ak funkcia predsedu regulačného úradu a funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda národnej rady na návrh vlády písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu regulačného úradu.
(5)Vláda navrhne národnej rade kandidáta na funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu. Ak národná rada nezvolí navrhnutého kandidáta, vláda navrhne národnej rade iného kandidáta na príslušnú funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho nezvolenia.
(6)Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do dňa vzniku funkcie nového predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu; dňom vzniku funkcie je deň uvedený v oznámení o zvolení nového predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu.
(7)Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.3)
(8)Platové a ďalšie náležitosti predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
(9)Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)vzdaním sa funkcie,
c)odvolaním z funkcie.
(10)Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu zaniká
a) smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
10
b)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c) právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená.
11)Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi národnej rady. Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
12)Národná rada odvolá predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu , ak
a)nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 4 ods. 3,
b)nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov
c)ani v dodatočnej lehote 60 dní nesplní povinnosť predložiť vyhlásenia o záväzkoch a záujmoch podľa § 4 ods. 8 a 9.
§ 4
Podmienky výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu
(1) Za predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu možno zvoliť len osobu, ktorá
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)je bezúhonná,
c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d) najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
11
(3) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu nesmú počas výkonu funkcie
a)byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby,4)
d)podnikať,
e)vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(4) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je povinný zdržať sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom.
(5) Ak počas dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie rozhodol predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu o poskytnutí štátnej pomoci, o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z rozhodnutí regulačného úradu voči osobe, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie
a) byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom tejto osoby, členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu, ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
12
b) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s touto osobou,
c) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene tejto osoby.
(6) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ak
a)bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(7) Ak je predseda regulačného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 6, rozhodne v tejto veci podpredseda regulačného úradu.
(8) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť predsedovi národnej rady písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 6. Vo vyhlásení taktiež uvedie všetky príjmy, funkčné alebo iné požitky dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku a svoje majetkové pomery, majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu aj bez ich súhlasu.
(9) K vyhláseniu podľa odseku 8 priloží predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal za predchádzajúci
13
kalendárny rok.
(10) Majetkovými pomermi podľa odseku 8 sa rozumie
a) vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,
b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, alebo
d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.
Č:3, O:3a, V:7
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány uvedené v prvom pododseku mali samostatné ročné rozpočty.
N
1
Č:I, §:1, O:2
Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Ú
Č:28
Transpozícia
Č:28, O:2
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
1
Príloha
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú.v. L 171, 29.6.2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú.v. L 167, 29.6.2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú.v. EÚ L 337, 18.12.2009).
Ú
Č:29
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
N
1
Č: VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 9 a § 14 a 15 a čl. II VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ú
14
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor
Právny predpis Slovenskej republiky:
1.Návrh zákona z .../2013 o Úrade pre reguláciu elektronických komunikáciách a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:55, O:1
Každý členský štát zriadi jediný vnútroštátny regulačný orgán pre sektor železničnej dopravy. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, musí byť tento orgán samostatným orgánom, ktorý je organizačne, funkčne, hierarchicky a pri prijímaní rozhodnutí právne oddelený a nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu. Musí byť aj organizačne, finančne, právne a pri rozhodovaní nezávislý od ktoréhokoľvek manažéra infraštruktúry, spoplatňovacieho orgánu, prideľovacieho orgánu alebo od žiadateľa. Okrem toho musí byť funkčne nezávislý od akéhokoľvek príslušného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na zadávaní zmluvy o službách vo verejnom záujme.
N
1
2
Č:I, §:5, O:1,2
§: 52, O: 8
Zriadenie a postavenie dopravného úradu
(1)Zriaďuje sa dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.
(2)Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
(8) Regulačný orgán musí byť pri rozhodovaní organizačne, finančne a právne nezávislý na manažérovi infraštruktúry a na železničných podnikoch a na objednávateľoch dopravných služieb.
Ú
Č:55, O:2
Členské štáty môžu zriadiť regulačné orgány s právomocami vo viacerých regulovaných sektoroch, ak tieto integrované regulačné orgány spĺňajú požiadavky nezávislosti ustanovené v odseku 1 tohto článku. Regulačný orgán pre sektor železničnej dopravy môže byť z organizačného hľadiska spojený s vnútroštátnym orgánom hospodárskej súťaže uvedeným v článku 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 101 a 102 zmluvy ( 1 ), bezpečnostným orgánom ustanoveným na základe smernice Európskeho
N
1
Č:I, §:5, O:1
(1)Zriaďuje sa dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.
Ú
15
parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva ( 1 ) alebo orgánom zodpovedným za vydávanie licencií uvedeným v kapitole III tejto smernice, ak tento spoločný orgán spĺňa požiadavky nezávislosti ustanovené v odseku 1 tohto článku.
Č:55, O:3, V:1, 2
Členské štáty zabezpečia, aby personálne obsadenie a riadenie regulačného orgánu bolo také, aby bola zaručená jeho nezávislosť. Konkrétne zabezpečia, aby osoby zodpovedné za rozhodnutia, ktoré regulačný orgán prijímať v súlade s článkom 56, ako napríklad v príslušných prípadoch členovia jeho výkonnej rady, vymenoval podľa jasných a transparentných pravidiel zaručujúcich ich nezávislosť vládny kabinet alebo rada ministrov či iný verejný orgán, ktorý priamo neuplatňuje vlastnícke práva voči regulovaným podnikom.
N
1
Č:I, §: 7, O:1 až 5, 7, 8
Predseda dopravného úradu a podpredseda dopravného úradu
(1)(1) Na čele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)Predseda Dopravného úradu je štatutárnym orgánom Dopravného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
(3)Predsedu Dopravného úradu počas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu Dopravného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.
(4)Ak funkcia podpredsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda Dopravného úradu písomne poverí štátneho zamestnanca Dopravného úradu dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu. Ak funkcia predsedu Dopravného úradu a funkcia podpredsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda vlády na návrh ministra písomne poverí štátneho zamestnanca Dopravného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu Dopravného úradu.
(5)Minister navrhne vláde kandidáta na funkciu predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu. Ak vláda neschváli navrhnutého kandidáta, minister navrhne vláde iného kandidáta na príslušnú funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho neschválenia.
(7)Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.3)
(8)Platové a ďalšie náležitosti predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
Ú
Č:55, O:3,
V:3
Členské štáty rozhodnú o tom, či sa tieto osoby vymenujú na pevne stanovené alebo obnoviteľné
N
1
Č:I, §: 7, O:6, 9 až
(6) Funkčné obdobie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu je šesťročné. istá osoba môže vykonávať
Ú
16
obdobie alebo na neurčito, čo umožní odvolanie iba z disciplinárnych dôvodov, ktoré nesúvisia s ich rozhodovaním.
12
funkciu predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do dňa vzniku funkcie nového predsedu Dopraveného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu; dňom vzniku funkcie je deň uvedený v oznámení o vymenovaní nového predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu.
(9)Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)vzdaním sa funkcie,
c)odvolaním z funkcie.
(10)Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu zaniká
a)smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená.
(11)Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(12)Vláda odvolá predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu, ak
a)nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 8 ods. 3,
b)nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)nezabezpečuje, aby Dopravný úrad riadne plnil úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,7)
17
d)vykonáva funkciu v rozpore s osobitným predpisom,8)
e)ani v dodatočnej lehote 60 dní nesplní povinnosť predložiť vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch podľa § 8 ods. 7.
Č:55, O:3,
V:4
Vyberú sa v rámci transparentného postupu na základe zásluh vrátane primeraných schopností a príslušných skúseností, najlepšie v oblasti železníc alebo iných sieťových odvetví.
N
1
Č:I, §:8, O:1,2
Podmienky výkonu funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu
(1) Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)je bezúhonná,
c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d) najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy.
(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Ú
Č:55, O:3,
V:5
Členské štáty zabezpečia, aby tieto osoby konali nezávisle od akéhokoľvek trhového záujmu súvisiaceho so železničným odvetvím, a teda nemali žiadny záujem v regulovaných podnikoch alebo subjektoch.
N
1
Č:I, §: 9, O:3,7
(3) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu nesmú počas výkonu funkcie
a)byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov6) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia
Ú
18
zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby,
d)podnikať,
e)vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(7) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť predsedovi vlády písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 5.
Č:55, O:3,
V:6
Na tento účel tieto osoby každoročne vypracujú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch, ktoré svedčia o všetkých priamych či nepriamych záujmoch, ktoré možno považovať za poškodzujúce ich nezávislosť a ktoré môžu ovplyvniť ich výkon akejkoľvek funkcie.
N
1
Č:I, §:8, O:7
(7) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť predsedovi vlády písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 5.
Ú
Č:55, O:3,
V:7
Tieto osoby sa musia vzdať rozhodovania v prípadoch, ktoré sa týkajú podniku, s ktorým mali priamy alebo nepriamy vzťah počas roka, ktorý predchádzal začatiu postupu.
N
1
Č:I, §:9, O:5, 6
(5) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby vo vzťahu, ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,6) ak
a)bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu Dopravného a podpredsedu Dopravného úradu zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(6) Ak je predseda dopravného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 5, rozhodne v tejto veci podpredseda dopravného úradu.
Ú
Č:55, O:3,
V:8
Pri výkone funkcií regulačného orgánu nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani iného verejného alebo súkromného subjektu a pri najímaní a riadení zamestnancov regulačného orgánu majú plnú právomoc.
N
1
Č:I, §: 6, O:2
(2) Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci a ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach.
Ú
19
Č:55,O:3,
V:9
Po skončení ich funkčného obdobia v regulačnom orgáne nesmú zastávať v žiadnom z regulovaných podnikov alebo subjektov odbornú pozíciu alebo mať zodpovednosť počas aspoň jedného roka.
N
1
Č:I, §:8, O:4
(4) Predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie
a) byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom osoby vo vzťahu, ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,6) členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s osobou podľa písmena a),
c) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene osoby podľa písmena a).
Ú
Č:64, O:1,
V:1,2
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, aj pokiaľ ide o ich dodržiavanie podnikmi, prevádzkovateľmi, orgánmi a inými dotknutými subjektmi, a to najneskôr do 16. júna 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
N
1
Č: VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 9 a § 14 a 15 a čl. II VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ú
Č:64,O:1,
V:3,4,5
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.
N
1
Príloha
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012).
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)