1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
I
V pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) vykonávajú svoju činnosť tieto úrady, ktoré samostatnými rozpočtovými organizáciami:
v oblasti železničnej dopravy - Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „ÚRŽD“);
v oblasti leteckej dopravy – Letecký úrad SR (ďalej len „LÚ SR“);
v oblasti vodnej dopravy – Štátna plavebná správa (ďalej len „ŠPS“);
v oblasti poštových služieb - Poštový regulačný úrad (ďalej len „PRÚ“);
v oblasti elektronických komunikácií – Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „TÚ SR“).
Činnosť týchto úradov je v podmienkach SR upravená najmä nasledujúcimi zákonmi:
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov;
zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.;
zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;
ďalšie zákony.
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 2016 v časti „Doprava, pošta a telekomunikácie“ uvádza: „Vláda vytvorí podmienky na zlúčenie nezávislých regulačných úradov v oblasti cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy, ako aj v oblasti výstavby, pôšt a telekomunikácií. Výrazným spôsobom sa tak zníži počet rozpočtových organizácií v rezorte dopravy, zníži sa počet administratívnych zamestnancov a dôjde k úsporám v rozpočtových nákladoch.“
Cieľom predkladaného návrhu zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády zlúčiť relevantné regulačné úrady, znížiť tým počet rozpočtových organizácií v rezorte ako aj nároky na štátny rozpočet využitím synergických efektov centralizácie prierezových obslužných a servisných činností a zároveň vytvoriť podmienky pre ich ďalšiu činnosť. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vytvoriť nový zákon upravujúci zriadenie, postavenie a pôsobnosť úradov vytvorených zlúčením doterajších subjektov regulácie, upraviť súvisiace právne vzťahy a novelizovať príslušné existujúce zákony doteraz upravujúce činnosť jednotlivých úradov. Návrh zákona sa podrobne venuje prechodným ustanoveniam, právnemu nástupníctvu vo veciach pôsobnosti, konaní, pracovnoprávnych vzťahov a podrobne upravuje aj pravidlá
2
voľby dočasných predstaviteľov úradov, ako aj ich prvých predsedov a podpredsedov s cieľom zabezpečiť ich maximálnu legitimitu.
Činnosť zlučovaných úradov je v niektorých oblastiach reguláciou v užšom zmysle, je výkonom činností, ktorými regulačný orgán priamo zasahuje do príslušnej oblasti trhu s cieľom regulovať pôsobenie subjektov, voči ktorým vykonáva činnosť. Úrady však vykonávajú aj reguláciu v širšom slova zmysle slova, chápanú ako úsilie verejnej správy kontrolovať správanie jednotlivcov na základe a v medziach právnych noriem s cieľom zabezpečiť ochranu záujmov verejnej moci v určitej oblasti. Tak legislatíva EÚ, ako aj vnútroštátne predpisy stanovujú rôznorodý právny rámec zlučovanými úradmi vykonávanej činnosti. Vzhľadom na uvedené bolo pri tvorbe pravidiel súvisiacich so zlučovaním úradov potrebné vziať do úvahy pri každom druhu dopravy špecifickú právnu úpravu, avšak aj napriek snahám o unifikáciu a nájdenie spoločnej bázy nebolo v niektorých prípadoch možné vyhnúť sa odlišnej úprave režimu oboch vytváraných subjektov.
Zlúčením dôjde k vytvoreniu dvoch nových úradov:
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vznikne zlúčením TÚ SR a PRÚ a
Dopravného úradu, ktorý vznikne zlúčením ÚRŽD, LÚ SR a ŠPS.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“) bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Pretože regulačný úrad bude v nezmenenom rozsahu pokračovať v odborných činnostiach pôvodných dvoch zlúčených úradov, predpokladá sa, že činnosť jeho pracovísk mimo hlavného mesta zostane zachovaná, čo platí aj pre reguláciu poštových služieb, ktorá bude naďalej vykonávaná v Žiline.
Dopravný úrad zriadený pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby (ďalej len „dopravný úrad“) bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. V záujme približovania výkonu štátnej správy zostanú pracoviská nového Dopravného úradu zachované v doterajších lokalitách (železničná doprava Košice, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Žilina, Bratislava; vnútrozemská vodná doprava Košice, Žilina, Bratislava, Komárno), i keď sa v budúcnosti z titulu zefektívnenia uvažovať napríklad aj so zriadením spoločného pracoviska pre obidva druhy dopravy.
V súvislosti s vytvorením nových úradov dôjde k presunu niektorých činností ÚRŽD a ŠPS do pôsobnosti ministerstva. Ide o
činnosti ÚRŽD súvisiace s vyšetrovaním nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach;
činnosti ÚRŽD ako špeciálneho stavebného úradu;
vydávanie záväzných stanovísk zo strany ŠPS.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
II
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
A.3. Poznámky
Cieľom predkladaného návrhu zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády zlúčiť relevantné regulačné úrady, znížiť tým počet rozpočtových organizácií v rezorte MDVRR SR ako aj nároky na štátny rozpočet využitím synergických efektov centralizácie prierezových obslužných a servisných činností a zároveň vytvoriť podmienky pre ich ďalšiu činnosť.
Zlúčením dôjde k vytvoreniu dvoch nových úradov:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“) (vznikne zlúčením Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu),
Dopravný úrad (vznikne zlúčením Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Štátnej plavebnej správy a Leteckého úradu SR).
Obidva novovzniknuté úrady budú rozpočtovými organizáciami napojené finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MDVRR SR.
Regulačný úrad bude vykonávať všetky regulačné činnosti v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb tak, ako ich vyžaduje príslušná legislatíva EÚ.
Dopravný úrad zriadený pre železničnú dopravu, leteckú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu bude:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
– dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť
- vplyvy na zamestnanosť
x
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
4
-v rámci železničnej dopravy okrem regulačnej funkcie zabezpečovať aj činnosti licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu, ktoré z dôvodu svojho významu taktiež vyžadujú osobitný status. Okrem toho bude vykonávať aj štátny odborný technický dozor a dohľad na dráhach.;
-v rámci leteckej dopravy vykonávať pôsobnosť národného dozorného orgánu a plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušných medzinárodných predpisov, legislatívy i SR;
-v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy bude činnosť stanovená predovšetkým súvisiacou vnútroštátnou legislatívou.
Činnosti špeciálneho stavebného úradu v oblasti dráh (neregulačné) budú presunuté na MDVRR SR, čím sa dosiahne obdobné riešenie ako v prípade infraštruktúry cestnej dopravy, kde MDVRR SR plní funkciu špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice a rýchlostné cesty.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo životného prostredia SR :
Ministerstvo financií SR :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
Ministerstvo financií SR:
Ministerstvo hospodárstva SR:
5
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2013
2014
2015
2016
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
0
6 500 000
6 500 000
6 500 000
v tom: Dopravný úrad
0
200 000
200 000
200 000
v tom: Telekomunikačný úrad SR
0
-6 500 000
-6 500 000
-6 500 000
v tom: Letecký úrad SR
0
-200 000
-200 000
-200 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
-191 661
-968 771
-968 771
v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
0
4 593 775
4 237 047
4 237 047
v tom: Dopravný úrad
0
4 868 475
4 448 107
4 448 107
v tom: Telekomunikačný úrad SR/07T0302
0
-4 029 997
- 4 030 002
- 4 030 002
v tom: Poštový regulačný úrad/07T0304
0
-692 953
-692 955
-692 955
v tom: Úrad pre reguláciu železničnej dopravy/07T0301
0
-1 428 217
-1 428 220
-1 428 220
v tom: Letecký úrad SR/07T0303
0
-2 282 843
-2 282 846
-2 282 846
v tom: Štátna plavebná správa/07T0305
0
-1 398 035
-1 398 036
-1 398 036
v tom: ústredný orgán MDVRR SR/07T0101
0
178 134
178 134
178 134
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-191 661
-968 771
-968 771
- vplyv na územnú samosprávu
Celková zamestnanosť
0
-53
-53
-53
- z toho vplyv na ŠR
0
-53
-53
-53
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: MDVRR SR/07T Tvorba a implementácia politík
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2013
2014
2015
2016
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
-191 661
-968 771
-968 771
z toho vplyv na ŠR
0
-191 661
-968 771
-968 771
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
-191 661
-968 771
-968 771
6
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh sa neprejaví úbytkom príjmov ani zvýšením výdavkov. Uvedené príjmy a výdavky budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rokoch 2014 2016 sa predpokladá úspora vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Výdavky v roku 2014 budú ovplyvňovať nevyhnutné jednorazové výdavky súvisiace s:
-vyplatením odstupného a odchodného pre zamestnancov (zákonné nároky a nároky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv),
-materiálno-technickým zabezpečením činnosti úradov (napr. pečiatky, tlačivá, preukazy, tvorbou nových webstránok, tvorbou loga, softvérové vybavenie, a pod.),
Výška odstupného a odchodného pre zamestnancov bola uvažovaná v zmysle ustanovení zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných kolektívnych zmlúv jednotlivých úradov.
Predpokladaná súhrnná úspora za prvé tri roky pôsobenia novovzniknutých úradov je 2 129 203,- €, z toho úspora regulačného úradu bude 1 100 995,- a dopravného úradu bude 1 028 208,- €.
Predpokladané úspory dôsledkom predovšetkým zníženia celkového počtu zamestnancov v doterajších subjektoch o 53 (čo predstavuje 12,4 % z predpísaného limitu počtu 427 zamestnancov), v tom počet príslušných štatutárnych orgánov o 3 a podpredsedov o 1.
V súvislosti s prechodom kompetencií činnosti špeciálneho stavebného úradu v oblasti dráh, činnosti súvisiace s vyšetrovaním nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach a vydávanie záväzných stanovísk zo strany ŠPS od 1. 1. 2014 prejde 10 zamestnancov na ústredný orgán MDVRR SR.
Vyjadrenie úspor podľa ekonomickej klasifikácie v jednotlivých rokoch:
Zníženie/zvýšenie kategórií rozpočtu kapitoly MDVRR SR na roky 2014 až 2016:
v eur
rok 2014
rok 2015
rok 2016
610 - mzdy
-583 100
-678 600
-678 600
620 - odvody
-72 661
-237 171
-237 171
630 - tovary a služby
38 900
-53 000
-53 000
640 - bežné transfery
375 200
0
0
710 - kapitálové výdavky
50 000
0
0
-191 661
-968 771
-968 771
7
Spolu všetky úrady vrátane ústredného orgánu MDVRR SRTabuľka č. 4
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
v tom: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
6 500 000
6 500 000
6 500 000
v tom: Dopravný úrad
200 000
200 000
200 000
v tom: Telekomunikačný úrad SR
-6 500 000
-6 500 000
-6 500 000
v tom: Letecký úrad SR
-200 000
-200 000
-200 000
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
8
Úrad pre regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb Tabuľka č. 5
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácieTabuľka č. 6
*rok 2014 - 34,95 % zo mzdových výdavkov, v rok 2014 - tabuľke č. 5 sú uvedené výdavky v kategórii 620 vrátane odvodov z odstupného a odchodného
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
4 573 775
4 237 047
4 237 047
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 055 122
2 007 123
2 007 123
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
782 401
701 672
701 672
Tovary a služby (630)2
1 525 037
1 500 037
1 500 037
Bežné transfery (640)2
211 215
28 215
28 215
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
20 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
20 000
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
4 593 775
4 237 047
4 237 047
z toho výdavky na ŠR
4 593 775
4 237 047
4 237 047
Bežné výdavky (600)
4 573 775
4 237 047
4 237 047
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 055 122
2 007 123
2 007 123
Kapitálové výdavky (700)
20 000
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom
158
158
158
z toho vplyv na ŠR
158
158
158
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 084
1 058
1 058
z toho vplyv na ŠR
1 084
1 058
1 058
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
2 773 387
2 708 795
2 708 795
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 055 122
2 007 123
2 007 123
z toho vplyv na ŠR
2 055 122
2 007 123
2 007 123
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
718 265*
701 672
701 672
z toho vplyv na ŠR*
718 265*
701 672
701 672
9
Dopravný úrad Tabuľka č. 7
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 8
*rok 2014 - 34,95 % zo mzdových výdavkov, v rok 2014 - tabuľke č. 7 sú uvedené výdavky v kategórii 620 vrátane odvodov z odstupného a odchodného
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
4 838 475
4 448 107
4 448 107
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 335 310
2 287 810
2 287 810
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
883 573
799 805
799 805
Tovary a služby (630)2
1 404 821
1 337 921
1 337 921
Bežné transfery (640)2
214 771
22 571
22 571
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
30 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
30 000
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
4 868 475
4 448 107
4 448 107
z toho výdavky na ŠR
4 868 475
4 448 107
4 448 107
Bežné výdavky (600)
4 838 475
4 448 107
4 448 107
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 335 310
2 287 810
2 287 810
Kapitálové výdavky (700)
30 000
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom
206
206
206
z toho vplyv na ŠR
206
206
206
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
945
925
925
z toho vplyv na ŠR
945
925
925
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
3 151 501
3 087 615
3 087 615
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 335 310
2 287 810
2 287 810
z toho vplyv na ŠR
2 335 310
2 287 810
2 287 810
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
816 191*
799 805
799 805
z toho vplyv na ŠR*
816 191*
799 805
799 805
10
Ústredný orgán MDVRR SR Tabuľka č. 9
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 10
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
178 134
178 134
178 134
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
132 000
132 000
132 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
46 134
46 134
46 134
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
178 134
178 134
178 134
z toho výdavky na ŠR
178 134
178 134
178 134
Bežné výdavky (600)
178 134
178 134
178 134
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
132 000
132 000
132 000
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
10
10
10
z toho vplyv na ŠR
10
10
10
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
1100
1100
1100
z toho vplyv na ŠR
1100
1100
1100
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
178 134
178 134
178 134
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
132 000
132 000
132 000
z toho vplyv na ŠR
132 000
132 000
132 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
46 134
46 134
46 134
z toho vplyv na ŠR
46 134
46 134
46 134
11
Telekomunikačný úrad SR Tabuľka č. 11
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 12
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
-4 029 997
-4 030 002
-4 030 002
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-2 138 139
-2 138 139
-2 138 139
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-747 441
-747 446
-747 446
Tovary a služby (630)2
-1 121 181
-1 121 181
-1 121 181
Bežné transfery (640)2
-23 236
-23 236
-23 236
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
-4 029 997
-4 030 002
-4 030 002
z toho výdavky na ŠR
-4 029 997
-4 030 002
-4 030 002
Bežné výdavky (600)
-4 029 997
-4 030 002
-4 030 002
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-2 138 139
-2 138 139
-2 138 139
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
-165
-165
-165
z toho vplyv na ŠR
-165
-165
-165
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
1080
1080
1080
z toho vplyv na ŠR
1080
1080
1080
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
-2 885 580
-2 885 580
-2 885 580
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
-2 138 139
-2 138 139
-2 138 139
z toho vplyv na ŠR
-2 138 139
-2 138 139
-2 138 139
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
-747 441
-747 441
-747 441
z toho vplyv na ŠR
-747 441
-747 441
-747 441
12
Poštový regulačný úrad Tabuľka č. 13
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 14
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
-692 953
-692 955
-692 955
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-209 783
-209 784
-209 784
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-73 335
-73 336
-73 336
Tovary a služby (630)2
-404 856
-404 856
-404 856
Bežné transfery (640)2
-4 979
-4 979
-4 979
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
-692 953
-692 955
-692 955
z toho výdavky na ŠR
-692 953
-692 955
-692 955
Bežné výdavky (600)
-692 953
-692 955
-692 955
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-209 783
-209 784
-209 784
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
-19
-19
-19
z toho vplyv na ŠR
-19
-19
-19
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
920
920
920
z toho vplyv na ŠR
920
920
920
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
-283 118
-283 120
-283 120
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
-209 783
-209 784
-209 784
z toho vplyv na ŠR
-209 783
-209 784
-209 784
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
-73 335
-73 336
-73 336
z toho vplyv na ŠR
-73 335
-73 336
-73 336
13
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Tabuľka č. 15
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 16
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
-1 428 217
-1 428 220
-1 428 220
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-865 809
-865 810
-865 810
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-302 666
-302 668
-302 668
Tovary a služby (630)2
-255 427
-255 427
-255 427
Bežné transfery (640)2
-4 315
-4 315
-4 315
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
-1 428 217
-1 428 220
-1 428 220
z toho výdavky na ŠR
-1 428 217
-1 428 220
-1 428 220
Bežné výdavky (600)
-1 428 217
-1 428 220
-1 428 220
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-865 809
-865 810
-865 810
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
-70
-70
-70
z toho vplyv na ŠR
-70
-70
-70
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
1031
1031
1031
z toho vplyv na ŠR
1031
1031
1031
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
-1 168 475
-1 168 478
-1 168 478
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
-865 809
-865 810
-865 810
z toho vplyv na ŠR
-865 809
-865 810
-865 810
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
-302 666
-302 668
-302 668
z toho vplyv na ŠR
-302 666
-302 668
-302 668
14
Letecký úrad SR Tabuľka č. 17
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 18
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
-2 282 843
-2 282 846
-2 282 846
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-1 142 113
-1 142 113
-1 142 113
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-399 255
-399 258
-399 258
Tovary a služby (630)2
-731 517
-731 517
-731 517
Bežné transfery (640)2
- 9 958
- 9 958
- 9 958
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
-2 282 843
-2 282 846
-2 282 846
z toho výdavky na ŠR
-2 282 843
-2 282 846
-2 282 846
Bežné výdavky (600)
-2 282 843
-2 282 846
-2 282 846
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-1 142 113
-1 142 113
-1 142 113
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
-100
-100
-100
z toho vplyv na ŠR
-100
-100
-100
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
952
952
952
z toho vplyv na ŠR
952
952
952
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
-1 541 368
-1 541 371
-1 541 371
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
-1 142 113
-1 142 113
-1 142 113
z toho vplyv na ŠR
-1 142 113
-1 142 113
-1 142 113
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
-399 255
-399 258
-399 258
z toho vplyv na ŠR
-399 255
-399 258
-399 258
15
Štátna plavebná správa Tabuľka č. 19
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 20
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
-1 398 035
-1 398 036
-1 398 036
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-749 688
-749 687
-749 687
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-262 072
-262 074
-262 074
Tovary a služby (630)2
-377 977
-377 977
-377 977
Bežné transfery (640)2
-8 298
-8 298
-8 298
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
-1 398 035
-1 398 036
-1 398 036
z toho výdavky na ŠR
-1 398 035
-1 398 036
-1 398 036
Bežné výdavky (600)
-1 398 035
-1 398 036
-1 398 036
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-749 688
-749 687
-749 687
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
-73
-73
-73
z toho vplyv na ŠR
-73
-73
-73
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
856
856
856
z toho vplyv na ŠR
856
856
856
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
-1 011 760
-1 011 761
-1 011 761
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
-749 688
-749 687
-749 687
z toho vplyv na ŠR
-749 688
-749 687
-749 687
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
-262 072
-262 074
-262 074
z toho vplyv na ŠR
-262 072
-262 074
-262 074
16
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Z hľadiska skupín domácností nemá vplyv.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Z hľadiska príjmov na priemerného obyvateľa a ovplyvnené skupiny domácnosti nemá vplyv.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Z hľadiska skupín obyvateľstva nemá vplyv.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Z hľadiska vplyvu na rovnosť príležitosti nemá vplyv.
Z hľadiska vplyvu na rodovú rovnosť nemá vplyv.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Predkladaný materiál predpokladá zníženie počtu funkčných miest o 53. Zníženie sa dotkne najmä zamestnancov vykonávajúcich prierezové obslužné a servisné činnosti na jednotlivých regulačných úradoch.
17
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
Podľa § 12 návrhu zákona
-ods. 18 Výročnú správu o hospodárení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky s osobitným účtom podľa osobitného predpisu za rok 2013 zverejní regulačný úrad zriadený týmto zákonom,
-ods. 19. Správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku podľa osobitného predpisu1) za rok 2013 zverejní regulačný úrad zriadený týmto zákonom,
-ods. 20 Príjmy a výdavky kompenzačného fondu podľa osobitného predpisu2) za rok 2013 zverejní regulačný úrad zriadený týmto zákonom,
-ods. 21 Výročnú správu o činnosti bezpečnostného orgánu podľa osobitného predpisu3) za rok 2013 zverejní a do 30. septembra nasledujúceho roka zašle Európskej železničnej agentúre dopravný úrad zriadený týmto zákonom,
-ods. 22 Správu o činnosti a o hospodárení Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za kalendárny rok 2013 poskytne Národnej rade Slovenskej republiky do 31. mája nasledujúceho roka dopravný úrad zriadený týmto zákonom,
-ods. 23 Výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát podľa osobitného predpisu4) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
Ide o poskytovanie elektronických služieb verejnej správy na úrovni I (informatívna úroveň).
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
6.5. Zabezpečuje sa podporná
1) § 42 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z.
2 ) § 55 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z. z.
3) § 91 zákona č. 513/2009 Z. z.
4) § 33a ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2011 Z. z.
18
a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
III
Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
čl.114 (predtým 95) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 90 a 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú.v. EÚ L 343, 14.12.2012).
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú.v. L 171, 29.6.2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú.v. L 167, 29.6.2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú.v. EÚ L 337, 18.12.2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú.v. EÚ L 337, 18.12.2009).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 3) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 4) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú.v. EÚ L 52, 27.2.2008).
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
20
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor do právneho poriadku Slovenskej republiky je do 16. júna 2015.
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa článku 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch je úplne prebratá v zákone č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (rámcová