1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
723
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ..................... 2013,
o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
§ 1
Zriadenie a postavenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb
(1)Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „regulačný úrad“), ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.
(2)Regulačný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)Sídlom regulačného úradu je Bratislava. Sídlom stáleho pracoviska regulačného úradu pre oblasť poštových služieb je Žilina. Regulačný úrad môže mimo svojho sídla a mimo sídla stáleho pracoviska zriaďovať aj ďalšie pracoviská.
(4)Organizačnú štruktúru regulačného úradu ustanovuje organizačný poriadok regulačného úradu, ktorý vydáva regulačný úrad.
§ 2
Pôsobnosť regulačného úradu
(1) Regulačný úrad
a)je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto
2
zákonom a osobitnými predpismi, 1)
b)spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s iným medzinárodným orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti,
c)vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
(2) Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti.
§ 3
Predseda regulačného úradu
a podpredseda regulačného úradu
(1)Na čele regulačného úradu je predseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Uznesenie o odvolaní predsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle.
(2)Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
(3)Predsedu regulačného úradu počas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu regulačného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda regulačného úradu, ktorého volí a odvoláva národná rada na návrh vlády. Uznesenie o odvolaní podpredsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle.
(4)Ak funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda regulačného úradu písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu. Ak funkcia predsedu regulačného úradu a funkcia podpredsedu regulačného úradu nie je obsadená, predseda národnej rady na návrh vlády písomne poverí štátneho zamestnanca regulačného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu regulačného úradu.
(5)Vláda navrhne národnej rade kandidáta na funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu. Ak národná rada nezvolí navrhnutého kandidáta, vláda navrhne národnej rade iného kandidáta na príslušnú funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho nezvolenia.
1) Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z v znení neskorších predpisov.
3
(6)Funkčné obdobie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu je šesťročné. istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do dňa vzniku funkcie nového predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu; dňom vzniku funkcie je deň uvedený v oznámení o zvolení nového predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu.
(7)Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu. 3)
(8)Platové a ďalšie náležitosti predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
(9)Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)vzdaním sa funkcie,
c)odvolaním z funkcie.
(10)Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu zaniká
a) smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená.
(11) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi národnej rady. Výkon funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(12)Národná rada odvolá predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, ak
a)nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 4 ods. 3,
b)nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)ani v dodatočnej lehote 60 dní nesplní povinnosť predložiť vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch podľa § 4 ods. 8 a 9.
§ 4
Podmienky výkonu funkcie predsedu regulačného úradu
a podpredsedu regulačného úradu
(1) Za predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu možno zvoliť len fyzickú osobu, ktorá
3) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)je bezúhonná,
c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d) najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.
(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu nesmie počas výkonu funkcie
a)byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby,4)
d)podnikať,
e)vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom. 5)
(4) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je povinný zdržať sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom.
(5) Ak počas dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie rozhodol predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu o poskytnutí štátnej pomoci, o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z rozhodnutí regulačného úradu voči osobe, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) predseda regulačného úradu alebo podpredseda regulačného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie
a) byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom tejto osoby, členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu, ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s touto osobou,
c) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene tejto osoby.
4 ) § 116 Občianskeho zákonníka.
5) § 61 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. 505/2010 Z. z.
5
(6) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva regulačný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1) ak
a)bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(7) Ak je predseda regulačného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 6, rozhodne v tejto veci podpredseda regulačného úradu.
(8) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť predsedovi národnej rady písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 6. Vo vyhlásení taktiež uvedie všetky príjmy, funkčné alebo iné požitky dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku a svoje majetkové pomery, majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu aj bez ich súhlasu.
(9) K vyhláseniu podľa odseku 8 priloží predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré získal za predchádzajúci kalendárny rok.
(10) Majetkovými pomermi podľa odseku 8 sa rozumie
a) vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,
b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, alebo
d) existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy.
Dopravný úrad
§ 5
Zriadenie a postavenie Dopravného úradu
(1)Zriaďuje sa Dopravný úrad, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.
(2)Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
6
(3)Sídlom Dopravného úradu je Bratislava. Dopravný úrad môže mimo svojho sídla zriaďovať ďalšie pracoviská.
(4)Organizačnú štruktúru Dopravného úradu ustanovuje organizačný poriadok Dopravného úradu, ktorý vydáva Dopravný úrad.
§ 6
Pôsobnosť Dopravného úradu
(1)Dopravný úrad
a)vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi, 6)
b)spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie,
c)vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.7)
(2) Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať Dopravný úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach.
§ 7
Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu
(1)Na čele Dopravného úradu je predseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)Predseda Dopravného úradu je štatutárnym orgánom Dopravného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.
(3)Predsedu Dopravného úradu počas neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu Dopravného úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda Dopravného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.
6) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z.
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7
(4)Ak funkcia podpredsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda Dopravného úradu písomne poverí štátneho zamestnanca Dopravného úradu dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu. Ak funkcia predsedu Dopravného úradu a funkcia podpredsedu Dopravného úradu nie je obsadená, predseda vlády na návrh ministra písomne poverí štátneho zamestnanca Dopravného úradu dočasným vykonávaním funkcie predsedu Dopravného úradu.
(5)Minister navrhne vláde kandidáta na funkciu predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najneskôr tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu. Ak vláda neschváli navrhnutého kandidáta, minister navrhne vláde iného kandidáta na príslušnú funkciu najneskôr do jedného mesiaca od predchádzajúceho neschválenia.
(6)Funkčné obdobie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu je šesťročné. istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu ostávajú vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia do dňa vzniku funkcie nového predsedu Dopraveného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu; dňom vzniku funkcie je deň uvedený v oznámení o vymenovaní nového predsedu Dopravného úradu alebo podpredsedu Dopravného úradu.
(7)Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.3)
(8)Platové a ďalšie náležitosti predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)
(9)Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)vzdaním sa funkcie,
c)odvolaním z funkcie.
(10)Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu zaniká
a)smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho,
b)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)právoplatným rozhodnutím súdu, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená.
(11)Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády. Výkon funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(12)Vláda odvolá predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu, ak
8
a)nastala niektorá zo skutočností uvedených v § 8 ods. 3,
b)nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,
c)nezabezpečuje, aby Dopravný úrad riadne plnil úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov,7)
d)vykonáva funkciu v rozpore s osobitným predpisom,8)
e)ani v dodatočnej lehote 60 dní nesplní povinnosť predložiť vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch podľa § 8 ods. 7.
§ 8
Podmienky výkonu funkcie predsedu Dopravného úradu
a podpredsedu Dopravného úradu
(1) Za predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)je bezúhonná,
c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d) najmenej päťročnú odbornú prax v riadiacej funkcii v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva alebo vodnej dopravy.
(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu nesmie počas výkonu funkcie
a)byť členom politickej strany alebo politického hnutia, vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, mať pracovnoprávny alebo iný obdobný právny vzťah s politickou stranou alebo s politickým hnutím,
b)vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo byť členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu právnickej osoby zriadenej orgánom verejnej moci alebo zákonom,
c)byť zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom takého orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ani mať majetkovú účasť na podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach osoby, vo vzťahu ku ktorej vykonáva Dopravný úrad pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov6) alebo pôsobiť v jej prospech alebo neprospech; toto obmedzenie sa okrem postavenia zamestnanca vzťahuje aj na jeho blízke osoby,
d)podnikať,
e)vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem prípadov ustanovených osobitným predpisom.5)
(4) Predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu nesmie počas jedného roka po skončení výkonu funkcie
a) byť zamestnancom, spoločníkom, členom, akcionárom alebo konateľom osoby vo vzťahu, ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona
8 ) § 60 až 64 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
alebo osobitných predpisov,6) členom jej štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu ani mať podiel na jej základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s osobou podľa písmena a),
c) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v prospech alebo v mene osoby podľa písmena a).
(5)Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je vylúčený z rozhodovania vo veci týkajúcej sa osoby vo vzťahu, ku ktorej vykonáva Dopravný úrad regulačnú pôsobnosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,6) ak
a)bol počas roka, ktorý predchádzal vzniku funkcie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu zamestnancom, štatutárnym, riadiacim, dozorným, kontrolným orgánom alebo členom orgánu tejto osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, mal majetkovú účasť na jej podnikaní alebo podiel na hlasovacích právach tejto osoby,
b)bola jemu blízka osoba v postavení podľa písmena a) okrem postavenia zamestnanca.
(6) Ak je predseda Dopravného úradu vylúčený z rozhodovania vo veci podľa odseku 5, rozhodne v tejto veci podpredseda Dopravného úradu.
(7) Predseda Dopravného úradu a podpredseda Dopravného úradu je povinný do jedného mesiaca od vzniku funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca predložiť predsedovi vlády písomné vyhlásenie o záväzkoch a záujmoch, v ktorom uvedie skutočnosti, ktoré by mohli mať priamy alebo nepriamy vplyv na jeho nestrannosť a nezávislosť pri rozhodovaní podľa tohto zákona, najmä uvedie skutočnosti podľa odsekov 3 a 5.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1)Zrušujú sa
a)Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,
b)Poštový regulačný úrad,
c)Úrad pre reguláciu železničnej dopravy,
d)Letecký úrad Slovenskej republiky,
e)Štátna plavebná správa.
(2)Regulačný úrad zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu a na regulačný úrad prechádzajú všetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
(3)Dopravný úrad zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy a na Dopravný úrad prechádzajú všetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť podľa osobitných predpisov,7) ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.
10
(4)Pôsobnosť Úradu pre reguláciu železničnej dopravy v oblasti špeciálneho stavebného úradu a pôsobnosť v oblasti vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo.
(5)Pôsobnosť Štátnej plavebnej správy v oblasti vydávania záväzných stanovísk v územnoplánovacích činnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré súčasťou vodnej cesty alebo ju križujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty, ako aj pôsobnosť v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo súčasťou vodnej cesty alebo prístavu, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo.
(6)Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky“ a „Poštový regulačný úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“ v príslušnom tvare. Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „Úrad pre reguláciu železničnej dopravy“, „Letecký úrad Slovenskej republiky“ a „Štátna plavebná správa“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
(7)Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky alebo Poštový regulačný úrad k 31. decembru 2013, prechádzajú do správy regulačného úradu zriadeného týmto zákonom.
(8)Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Letecký úrad Slovenskej republiky alebo Štátna plavebná správa k 31. decembru 2013, prechádzajú do správy Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom.
(9)Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu prechádzajú k 1. januáru 2014 na regulačný úrad. Regulačný úrad je povinný voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy na neho prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to do skončenia jej účinnosti.
(10)Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy prechádzajú k 1. januáru 2014 na Dopravný úrad, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Dopravný úrad je povinný voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy na neho prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to až do skončenia jej účinnosti.
(11)Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zabezpečujúcich výkon kompetencií v oblasti špeciálneho stavebného úradu a výkon kompetencií v oblasti vyšetrovania nehôd a mimoriadnych
11
udalostí, ku ktorým došlo na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, prechádzajú k 1. januáru 2014 na ministerstvo. Ministerstvo je povinné voči štátnym zamestnancom a zamestnancom, ktorých vzťahy na neho prešli, dodržiavať kolektívnu zmluvu, ktorá sa na nich vzťahovala k 31. decembru 2013, a to až do skončenia jej účinnosti.
(12)Funkcia predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a funkcia podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, funkcia predsedu Poštového regulačného úradu a funkcia podpredsedu Poštového regulačného úradu zanikajú k 1. januáru 2014, čím sa skončí a uplynie ich funkčné obdobie.
(13)Funkcia predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy a funkcia podpredsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, funkcia riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky a funkcia riaditeľa Štátnej plavebnej správy zanikajú k 1. januáru 2014, čím sa skončí a uplynie ich funkčné obdobie.
(14)Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 9 a 12 uspokojí regulačný úrad.
(15)Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 10 a 13 uspokojí Dopravný úrad.
(16)Nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odseku 11 uspokojí ministerstvo.
(17)Výročnú správu o hospodárení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky s osobitným účtom podľa osobitného predpisu9) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(18)Správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku podľa osobitného predpisu10) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(19)Príjmy a výdavky kompenzačného fondu podľa osobitného predpisu11) za rok 2013 zverejní vo svojom vestníku regulačný úrad zriadený týmto zákonom.
(20)Výročnú správu o činnosti bezpečnostného orgánu podľa osobitného predpisu12) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle a do 30. septembra nasledujúceho roka zašle Európskej železničnej agentúre Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
(21)Správu o činnosti a o hospodárení Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za kalendárny rok 2013 poskytne národnej rade do 31. mája nasledujúceho roka Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
9) § 54 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z.
10) § 42 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z.
11 ) § 55 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z. z.
12) § 91 zákona č. 513/2009 Z. z.
12
(22)Výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát podľa osobitného predpisu13) za rok 2013 zverejní na svojom webovom sídle Dopravný úrad zriadený týmto zákonom.
§ 10
Prechodné ustanovenie k prvej voľbe predsedu regulačného úradu
a podpredsedu regulačného úradu
Vláda predloží prvý návrh na voľbu predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu národnej rade najneskôr do 15. januára 2014.
§ 11
Prechodné ustanovenie k dočasnému riadeniu regulačného úradu
(1)Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulačného úradu, funkciu predsedu regulačného úradu podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o zvolení prvého predsedu regulačného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom národnej rady dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu.
(2)Predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Ak osoba podľa prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Poštového regulačného úradu. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a v prípade jej nesúhlasu s poverením osobu, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu podpredsedu Poštového regulačného úradu, ak táto s poverením súhlasí.
(3)Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu regulačného úradu, predseda národnej rady písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4)Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu v poradí podľa odseku 2 niektorú z osôb, ktoré môžu byť písomne poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu, ak neboli predsedom národnej rady poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu. Ak osoby podľa prvej vety odmietnu poverenie na dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulačného úradu, osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu písomne poverí dočasným
13) § 33a ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2011 Z. z.
13
vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu, ak tento štátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5)Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu regulačného úradu podľa tohto zákona. Dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého podpredsedu regulačného úradu podľa tohto zákona.
(6)Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu podľa odseku 1 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
(7)Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu regulačného úradu podľa odseku 4 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
§ 12
Prechodné ustanovenie k vymenovaniu prvého predsedu Dopravného úradu
a prvého podpredsedu Dopravného úradu
Minister predloží prvý návrh na vymenovanie predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu vláde najneskôr do 15. januára 2014.
§ 13
Prechodné ustanovenia k dočasnému riadeniu Dopravného úradu
(1) Ak k 1. januáru 2014 nie je vymenovaný predseda Dopravného úradu, funkciu predsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o vymenovaní prvého predsedu Dopravného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom vlády dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu.
(2)Predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky. Ak osoba podľa prvej vety nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. Ak ani táto osoba nedá súhlas s poverením, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu osobu, po je predchádzajúcom súhlase, ktorá v čase poverenia vykonáva funkciu riaditeľa Štátnej plavebnej správy.
(3) Ak všetky osoby podľa odseku 2 odmietnu poverenie dočasne vykonávať funkciu štatutárneho orgánu Dopravného úradu, predseda vlády písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu niektorého zo štátnych
14
zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy alebo Štátnej plavebnej správy po jeho predchádzajúcom súhlase.
(4)Osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorú z osôb, ktoré podľa odseku 2 môžu byť písomne poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu, ak neboli predsedom vlády poverené dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu. Ak osoby podľa prvej vety odmietnu poverenie na dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu, osoba písomne poverená dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu písomne poverí dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu niektorého zo štátnych zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej republiky, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy alebo Štátnej plavebnej správy, ak tento štátny zamestnanec s poverením súhlasí.
(5)Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona. Dočasné vykonávanie funkcie podpredsedu Dopravného úradu a jeho funkčné obdobie zaniká najneskôr dňom vzniku prvého funkcie podpredsedu Dopravného úradu podľa tohto zákona.
(6)Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu Dopravného úradu podľa odseku 1 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy priznaného k 31. decembru 2013.
(7)Osobe písomne poverenej dočasným vykonávaním funkcie podpredsedu Dopravného úradu podľa odseku 4 patrí funkčný plat vo výške funkčného platu riaditeľa Leteckého úradu Slovenskej republiky priznaného k 31. decembru 2013.
§ 14
Prechodné ustanovenia ku konaniam a k rozhodnutiam
(1)Konania, ktoré do 31. decembra 2013 začal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky alebo Poštový regulačný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2014, dokončí regulačný úrad zriadený týmto zákonom podľa tohto zákona a osobitných predpisov.2) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(2)Konania, ktoré do 31. decembra 2013 začala Štátna plavebná správa, Letecký úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a ktoré neboli právoplatne skončené pred 1. januárom 2014, dokončí Dopravný úrad zriadený týmto zákonom podľa tohto zákona a osobitných predpisov,7) ak § 9 ods. 4 a 5 neustanovujú inak. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(3)Konania, v ktorých Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa doterajších predpisov konal a rozhodoval ako špeciálny stavebný úrad a ktoré neboli právoplatne skončené do
15
1. januára 2014, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.14) Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí na špeciálnych dráhach a lanových dráhach, ktoré podľa doterajších predpisov viedol Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a ktoré neboli právoplatne skončené do 1. januára 2014, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.14) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(4)Konania, v ktorých Štátna plavebná správa podľa doterajších predpisov vydávala záväzné stanoviská v územnoplánovacích činnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré súčasťou vodnej cesty alebo ju križujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty, ako aj v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad, ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo súčasťou vodnej cesty alebo prístavu, a v ktorých nedošlo do 1. januára 2014 k vydaniu príslušného stanoviska Štátnej plavebnej správy, dokončí ministerstvo podľa osobitného predpisu.15) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2014, zostávajú zachované.
(5)Právoplatné rozhodnutia, oprávnenia, osvedčenia, preukazy a povolenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, Poštového regulačného úradu, Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktoré boli vydané podľa doterajších predpisov, zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.
(6)Výkon rozhodnutí Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční regulačný úrad. Výkon rozhodnutí Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční Dopravný úrad, okrem výkonu rozhodnutí vo veciach, v ktorých kompetencie zanikajúcich úradov prechádzajú podľa tohto zákona na ministerstvo. Výkon rozhodnutí zanikajúcich úradov vo veciach, v ktorých ich kompetencie prechádzajú podľa tohto zákona na ministerstvo a ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 1. januára 2014, uskutoční ministerstvo.
(7)O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a Poštového regulačného úradu je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať predseda regulačného úradu zriadeného týmto zákonom. O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, okrem opravných prostriedkov proti rozhodnutiam vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať predseda Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom.
(8)O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, je od 1. januára 2014 príslušný rozhodovať minister.
14) Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15 ) Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16
(9)Odvolacie konania proti rozhodnutiam Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy, ktoré podľa doterajších predpisov viedlo ministerstvo, a ktoré neboli právoplatne skončené do 1. januára 2014, dokončí Dopravný úrad podľa tohto zákona a osobitných predpisov. 6)
(10)Proti rozhodnutiam vydaným Úradom pre reguláciu železničnej dopravy je možné podať rozklad za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu.16) O rozklade rozhodne predseda Dopravného úradu zriadeného týmto zákonom okrem rozkladu proti rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu, o ktorom rozhodne minister.
(11)Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky alebo Poštového regulačného úradu, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušný regulačný úrad zriadený týmto zákonom. Regulačný úrad bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
(12)Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Štátnej plavebnej správy, Leteckého úradu Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušný Dopravný úrad zriadený týmto zákonom okrem konania vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo. Dopravný úrad bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,7) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
(13)Ak po 1. januári 2014 bude zrušené rozhodnutie Štátnej plavebnej správy alebo Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo veciach, v ktorých kompetencie týchto úradov prešli podľa tohto zákona na ministerstvo, na nové konanie vo veci je od 1. januára 2014 príslušné ministerstvo. Ministerstvo bude v novom konaní postupovať podľa tohto zákona a osobitných predpisov,17) pričom pre nové konanie a rozhodnutie vo veci je rozhodujúci skutkový stav a právny stav v čase vydania zrušeného rozhodnutia.
§ 15
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z. a zákona č. 404/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
16 ) § 111 zákona č. 513/2009 Z. z.
17 ) Zákon č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17
1.V § 2 písm. c) sa slová „Leteckým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad“)“ nahrádzajú slovami „Dopravným úradom1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) Zákon č. /2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 19 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa osobitných predpisov,3aa) a ak to osobitné predpisy3ab) vyžadujú aj na základe dokladu o zdravotnej spôsobilosti“.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:
„3aa) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie č. 196/1995 Z. z.).
Príloha III nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) v platnom znení.
Čl. 7 a 8c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 03. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (U. v. EÚ L 206, 11. 08. 2011).
Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25. 11. 2011) v platnom znení.
3ab) Čl. 7 a 8c nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
Kapitola III nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
3.V § 19 odsek 6 znie:
„(6) Posudzovať zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu vrátane vydávania dokladu o zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu môže lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností letecké lekárstvo3b) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,3c) ktorý je na výkon tejto činnosti osvedčený3d) Dopravným úradom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3d znejú:
„3b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolenia, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
18
3c) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3d) Čl. 7 a 8c, príloha III a príloha Vb nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.
Kapitola III nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
4.V § 19 ods. 11 sa slová „výbere a poverovaní“ nahrádzajú slovom „osvedčovaní“.
5.V § 34a sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
6.V § 46 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
7.V § 47 písm. g) sa vypúšťa druhý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
8.V § 48 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. funkciu príslušného orgánu podľa osobitných predpisov,11be)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11be znie:
„11be) Napríklad nariadenie (ES) č. 2042/2003 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 805/2011, nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (U. v. L 224, 21. 08. 2012) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. L 281, 13. 10. 2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 296, 25. 10. 2012).“.
9.V § 48 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) vydáva osvedčenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu (§ 19 ods. 6),“.
Doterajšie písmená k) až v) sa označujú ako písmená l) až w).
10.V § 48 ods. 1 písm. v) sa slová „všeobecne záväzných právnych predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisov podľa § 56“.
19
11.§ 49a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak Dopravný úrad vykonáva za odplatu činnosti pre Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva alebo príslušné národné letecké úrady podľa osobitného predpisu,11g) príjmy z tejto činnosti môže použiť prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu na úhradu mzdových výdavkov a s tým súvisiaceho poistného a príspevkov do poisťovní a na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom tejto činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:
„11g) Čl. 20, 21, 22a, 22b, 23 a 55 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.“.
12.V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) posúdi zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu alebo vydá členovi leteckého personálu doklad o zdravotnej spôsobilosti bez toho, aby bol na takú činnosť osvedčený Dopravným úradom alebo v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena leteckého personálu alebo nesplní povinnosť podľa osobitných predpisov.11h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11h znie:
„11h) Čl. 15 a 16 nariadenia (EÚ) č. 805/2011.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.
13.V § 53 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l) vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti alebo v rozpore s podmienkami v ňom určenými,“.
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).“
14.V § 53 ods. 2 sa slová „písmena m)“ nahrádzajú slovami „písmena n)“ a slová „písm. m)“ sa nahrádzajú slovami „písm. n)“.
15.§ 55 znie:
㤠55
(1)Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní vo veciach zákazu a obmedzenia letov 6), vyšetrovania leteckých nehôd 18), vydávania a uznávania preukazov spôsobilosti leteckého personálu 19), overovania spôsobilosti lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky 22 24), určovania letiskových odplát 33a 33c), povoľovania nepravidelných dopravných letov 39), iných ako dopravných letov zahraničných prevádzkovateľov lietadiel za odplatu 40) a pri výkone pôsobnosti podľa § 33 ods. 3 a § 41 ods. 1 písm. e).
(3)Proti rozhodnutiu Dopravného úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
(4)Opravné prostriedky proti rozhodnutiam orgánov štátnej správy, ktorými sa v záujme bezpečnosti zrušuje, odníma alebo obmedzuje platnosť dokladov ( § 54), nemajú odkladný účinok.
20
16.Slová „letecký úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
580/2003 Z. z.
, zákona č.
479/2005 Z. z.
, zákona č.
561/2005 Z. z.
, zákona č.
193/2007 Z. z.
, zákona č.
500/2007 Z. z.
, zákona č.
179/2008 Z. z.
, zákona č.
435/2008
Z. z.
, zákona č.
191/2009 Z. z.
, zákona č.
469/2009 Z. z.
, zákona č.
556/2010 Z. z.
a zákona č.
133/2013 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 5 sa slová „§ 39 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. l)“ a slová „§ 39 písm. o)“ sa nahrádzajú slovami „§ 39 písm. m)“.
2.V § 5 ods. 12 sa slová „§ 39 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. m)“.
3.V § 22 ods. 7 a § 39d ods. 3 sa slovo „riaditeľ“ nahrádza slovom „ predseda“.
4.V § 23 ods. 6 sa slová „§ 39 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. f)“.
5.V § 24 ods. 10 sa slová „§ 39 písm. k) bodov 3, 4, 6 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. i) bodov 3, 4, 6 a 7“, slová „§ 39 písm. k) bodov 4 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. i) bodov 4 a 6“, slová „§ 39 písm. j) bodov 1 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. h) bodov 1 a 4“, slová „§ 39 písm. k) bodu 7“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. i) bodu 7“ a slová „§ 39 písm. j) bodov 2 a 3 nahrádzajú slovami „§ 39 písm. h) bodov 2 a 3“.
6.V § 37 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) Dopravný úrad. 21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) Zákon č. /2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.V § 37 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8.V § 38 písmeno m) znie:
„m) vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,21a) ak ide o zriadenie a prevádzkovanie dočasných stavieb slúžiacich užívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom majetku (§ 6 ods. 6) alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo súčasťou vodnej cesty (§ 4 ods. 8),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
21
9.V § 39 sa vypúšťa písmeno f) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.
Doterajšie písmená g) až r) sa označujú ako písmená f) až p).
10.V § 39 písmeno n) znie: „n) je povinný vystrojiť a označiť zamestnancov Dopravného úradu, ktorí vykonávajú štátny odborný dozor podľa § 39d ods. 1 (ďalej len „plavebný inšpektor“),“.
11.V § 39d ods. 2 sa slová „určenými zamestnancami Štátnej plavebnej správy (ďalej len „plavebný inšpektor“)“ nahrádzajú slovami „plavebnými inšpektormi“.
12.V § 39d ods. 8 sa slová „§ 39 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. h)“.
13.V § 39d ods. 10 sa slová „§ 39 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. n)“.
14.V § 41 ods. 2 sa slová „§ 39 písm. b), d), e) i), k), n), o)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. a), c) g), písm. h) štvrtý a piaty bod, písm. i), k) n), písm. o) druhý až štvrtý bod a písm. p).“.
15. § 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Proti rozhodnutiu Dopravného úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.
16.Slová „Štátna plavebná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
433/2010 Z. z.
, zákona č.
547/2010 Z. z.
, zákona č.
393/2011 Z. z.
a zákona č.
547/2011 Z.
z.
sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 22 ods. 8 sa slová „§ 103 ods. 2 písm. a)" nahrádzajú slovami „§ 103 ods. 1 písm. a)".
2.V § 101 písmeno b) znie:
„b) Dopravný úrad 31aa) (ďalej len „úrad“) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
31aa) Zákon č. /2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 102 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „na špeciálnych dráhach a lanových dráhach,“.
4.V § 102 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
22
5.V § 102 ods. 1 písm. q) prvý a druhý bod znejú:
„1. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy, okrem prevádzkovateľov lanových dráh, a to po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,37)
2. posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,37) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z.“.
6.V § 102 ods. 1 sa písmeno q) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. vzdelávaním posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,“.
7.V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až ag), ktoré znejú:
„aa) je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe a pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ab) je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom