NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. a ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za čl. 30 sa vkladá čl. 30a, ktorý znie:
„Čl. 30a
(1)Každý právo, aby orgány verejnej moci vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote.
(2)Toto právo zahŕňa najmä:
a)právo každého na vypočutie pred prijatím rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo negatívne zasahovať do jeho práv,
b)právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania zákonných obmedzení prístupu k informáciám,
c)povinnosť orgánov verejnej moci odôvodniť svoje rozhodnutia a opatrenia.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.