DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
poslanci NR SR Ľubomír Petrák, Mojmír Mamojka. Miroslav Číž a Dušan Jarjabek
2.Názov zákona:
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v práve Európskej únie
b)nie je upravený v práve Európskych spoločenstiev
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravenej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti právneho predpisu s právom EÚ/ES.