DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Slovenský olympijský výbor zabezpečuje dôstojnú reprezentáciu Slovenskej republiky na olympijských hrách, ako aj na iných podujatiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo inými národnými olympijskými výbormi. Slovenská republika podporuje činnosť Slovenského olympijského výboru dotáciami zo štátneho rozpočtu. Efektívnym spôsobom podpory činnosti Slovenského olympijského výboru bez potreby zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu je umožniť Slovenskému olympijskému výboru spravovať majetok štátu. Týmto spôsobom sa vytvoria lepšie materiálne podmienky pre činnosť Slovenského olympijského výboru a olympijskej reprezentácie a súčasne štát nebude vynakladať finančné prostriedky na udržiavanie majetku štátu, ktorý je nevyužívaný alebo využívaný iba čiastočne. Inštitút správy majetku štátu znamená, že vlastníkom zostáva štát, pričom ale správca majetku oprávnenia i povinnosti z hľadiska obsahu tohto inštitútu prakticky na úrovni vlastníka.
Návrh zákona vytvára zákonný predpoklad možnosti spravovania majetku štátu Slovenským olympijským výborom.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Osobitná časť
K čl. I.
Návrh zákona vytvára zákonný predpoklad možnosti spravovania majetku štátu Slovenskému olympijskému výboru ako právnickej osobe v súlade s § 1 ods. 1, písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
SOV ako správca majetku štátu, ktorému bol tento zverený do správy bude môcť tento majetok využívať iba na plnenie svojich úloh a v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
K čl. II.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2014 vzhľadom na dĺžku trvania legislatívneho procesu.
V Bratislave dňa 18. septembra 2013.