NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........... 2013
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Slovenský olympijský výbor môže spravovať majetok štátu podľa osobitného predpisu.10).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.