Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
29. schôdza výboru
Číslo: CRD-1223/2013
89
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 5. septembra 2013
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 583a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 583a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslanca Pavla Gogu
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých (tlač 583) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Jana Žitňanská Mojmír Mamojka
overovateľka výboru predseda výboru