P r e d k l a d a c i a s p r á v a
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2012 bola vypracovaná na základe § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a v súlade s rozpracovaním Programového vyhlásenia vlády .
Cieľom správy je poskytnúť odbornej a laickej verejnosti objektívny obraz o výsledkoch hospodárenia v lesoch. Správa uvádza plnenie zámerov v zmysle Akčného plánu Národného lesníckeho programu, analyzuje stav a vývoj lesného hospodárstva z hľadiska sociálnych, environmentálnych a ekonomických aspektov rozvoja spoločnosti. Z výsledkov vyplýva požiadavka zosúlaďovania záujmov štátu a užívateľov lesa optimalizovať produkčné funkcie lesa (predovšetkým drevoprodukčnú) s mimoprodukčnými funkciami lesa (spoločenské a ekologické) . V závere správy navrhnuté opatrenia na zvýšenie efektívnosti manažmentu lesov.
Predkladaná správa informatívny, analytický a hodnotiaci charakter a nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálnu oblasť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.