Návrh
U Z N E S E N I E
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ......................... 2013 číslo .....
k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2012
Národná rada Slovenskej republiky
A.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2012.