zo 4. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2012 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 sa slová „súdnych a iných rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „exekučných titulov“.
2.V § 3 sa slovo „vydanom“ nahrádza slovom „vydaným“.
2
3.Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)Exekútor je povinný pri výkone exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona používať označenie „súdny exekútor“. Označenie „súdny exekútor“ alebo „exekútorský úrad“, od nich odvodené tvary slov, ani označenie spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s uvedenými označeniami nie je oprávnená používať iná osoba.
(2)Ten, kto nevykonáva podľa zákona nútený výkon exekučných titulov, nie je oprávnený označovať svoju činnosť ako „výkon rozhodnutia“, „exekúcia“ alebo „exekučná činnosť“, používať tvary slov od nich odvodené, ani iné označenie spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s uvedenými označeniami.“.
4.V § 6 ods. 3 sa slovo „splnomocnenia“ nahrádza slovom „poverenia“.
5.§ 8 znie:
㤠8
(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie zoznam exekútorov, ktorý vrátane zmien v zozname zverejňuje na svojom webovom sídle. Ministerstvo oznamuje komore a súdom podstatné zmeny v zozname exekútorov, najmä prerušenie výkonu funkcie exekútora, pozastavenie výkonu funkcie exekútora a zánik výkonu funkcie exekútora.
(2) Ministerstvo vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov
a) sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach,
b) pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekučných spisov,
c) hodnotením správ komory o činnosti komory a činnosti exekútorov.
(3) Ministerstvo je pri výkone štátneho dohľadu oprávnené
a)nahliadať do exekučných spisov, listín a evidenčných pomôcok exekútora, vyhotovovať si z nich výpisy a kópie,
b)žiadať v lehote, ktorú určí, písomné vyjadrenie exekútora k postupu, ktorý je predmetom štátneho dohľadu,
c)žiadať ústne vysvetlenie exekútora, prípadne jeho zamestnanca k postupu, ktorý je predmetom štátneho dohľadu, pokiaľ písomné vyjadrenie podľa písmena b) nie je potrebné alebo je nedostatočné,
d)vstupovať do priestorov exekútorského úradu v obvyklých úradných hodinách 15 ods. 4).
(4) Pri výkone štátneho dohľadu je exekútor povinný ministerstvu poskytnúť súčinnosť tým, že
a) v lehote určenej ministerstvom predloží kópie požadovaných listín a spisy, o ktoré ministerstvo požiada,
b) v lehote určenej ministerstvom poskytne písomné vyjadrenie podľa odseku 3 písm. b),
c) na predvolanie sa dostaví na účel podania ústneho vysvetlenia podľa odseku 3 písm. c).
3
(5) Komora na požiadanie ministerstva spolupôsobí pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov.
(6) Exekútor je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov zapisovaných v zozname exekútorov, ako aj skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom na prerušenie výkonu funkcie exekútora, pozastavenie výkonu funkcie exekútora alebo zánik výkonu funkcie exekútora.
(7) Komora každoročne do 30. apríla podáva ministerstvu a na svojom webovom sídle zverejní správu o činnosti komory a činnosti exekútorov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje informácie o zmenách v zozname exekútorov a exekútorských koncipientov, poznatky z vybavovania sťažností na činnosť exekútorov a prehľad počtu doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, počtu skončených exekučných konaní a počtu neskončených exekučných konaní. Exekútor je povinný každoročne do 31. januára podať komore správu o počte doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, počte skončených exekučných konaní a počte neskončených exekučných konaní za predchádzajúci kalendárny rok a v tejto súvislosti poskytnúť aj súčinnosť potrebnú na vypracovanie správy podľa prvej vety.
(8) Nesplnenie povinností uvedených v odsekoch 4, 6 a 7 exekútorom je jeho disciplinárnym previnením.“.
6.V § 9 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) vyhlasuje výberové konanie na funkciu exekútora (ďalej len „výberové konanie“),
c) na spoločnú žiadosť exekútorov so súhlasom komory môže navzájom preložiť exekútorov do územného obvodu iného krajského súdu,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno d).
7.V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax,“.
8.V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.“.
9.V § 10 ods. 2 prvá veta znie:
„Exekučná prax je prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až c).“.
10.V § 10 ods. 2 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
11.V § 10 ods. 3 sa za slovo „uzná“ vkladá slovo „odbornú“.
12.Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
3c) § 14 ods. 3 písm. e) ôsmy bod zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4
13.§ 10a znie:
㤠10a
Komora umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti exekútorskému koncipientovi, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až d).“.
14.Za § 10a sa vkladajú § 10b až 10d, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Výberové konanie
§ 10b
(1) Výberové konanie vyhlasuje minister pre územný obvod krajského súdu. Výberové konanie sa vyhlási verejne na webovom sídle ministerstva najmenej 60 dní pred jeho uskutočnením.
(2) Minister môže vyhlásiť výberové konanie
a)na návrh komory, ak zanikol výkon funkcie exekútora 16 ods. 1) a je potrebné obsadiť miesto exekútora v územnom obvode krajského súdu, v ktorom bolo sídlo exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol,
b)ak v územnom obvode krajského súdu je potrebné zvýšiť počet exekútorov.
(3) Do výberového konania sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť každý, kto spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1 písm. a) až g) (ďalej len „uchádzač“).
(4) Ak žiaden uchádzač vo výberovom konaní neuspeje a trvajú dôvody jeho vyhlásenia podľa odseku 2, minister vyhlási výberové konanie opakovane v lehote troch mesiacov od ukončenia predchádzajúceho výberového konania. Pre ukončenie opakovaného výberového konania platí § 10d ods. 4.
§ 10c
(1) Výberovým konaním na funkciu exekútora sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, orientácia v právnom poriadku, schopnosť aplikácie a interpretácie právnych predpisov, verbálny prejav, osobnostné predpoklady uchádzača na výkon funkcie exekútora a jeho znalosti pravidiel profesijnej etiky.
(2) Výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, prípravy a vypracovania písomností exekútora, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.3ca)
(3) Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje komora. Komora je povinná vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní.
5
§ 10d
(1) Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister. Výberová komisia pozostáva z dvoch členov, ktorých navrhuje komora, dvoch členov, ktorých navrhuje minister a jedného člena, ktorého navrhuje predseda krajského súdu, do územného obvodu ktorého byť exekútor vymenovaný, zo sudcov pôsobiacich na súdoch v územnom obvode tohto krajského súdu vybavujúcich agendu výkonu rozhodnutia. Pre každé výberové konanie vymenúva minister súčasne troch náhradníkov; minister, komora a predseda krajského súdu na ten účel navrhnú po jednom náhradníkovi tak, aby náhradníci mohli byť vymenovaní súčasne s členmi výberovej komisie. Náhradník sa ujme funkcie člena výberovej komisie, ak sa na strane člena výberovej komisie vyskytnú okolnosti, ktoré mu znemožnia účasť vo výberovom konaní. Na webovom sídle ministerstva sa zverejní zoznam členov výberovej komisie a náhradníkov, a to aspoň 15 dní pred uskutočnením výberového konania.
(2) Za člena výberovej komisie alebo náhradníka možno vymenovať len osobu, ktorá morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie a ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 10c ods. 1. Minister a komora môžu okrem zamestnancov ministerstva a členov komory navrhnúť za člena výberovej komisie alebo náhradníka aj iné osoby, ktoré pôsobia v sektore vysokých škôl alebo vykonávajú právnické povolanie a spĺňajú predpoklady podľa prvej vety.
(3) Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(4) Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov výberového konania; výberové konanie je ukončené zverejnením zápisnice o priebehu výberového konania. Ak predseda výberovej komisie nesplní povinnosť podľa prvej vety, môže splniť túto povinnosť ktorýkoľvek z členov výberovej komisie.
(5) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového konania, zoznam dokladov, ktoré uchádzač predložiť, spôsob vykonania výberového konania, podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, príprave a vypracovaní písomností exekútora, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania, vyhlásenie výsledkov výberového konania a náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ca znie:
3ca) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6
15.§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Vymenovanie do funkcie exekútora
(1) Exekútora vymenuje pre územný obvod krajského súdu minister na základe výsledkov výberového konania.
(2) Po zverejnení zápisnice o priebehu výberového konania podľa § 10d ods. 4 zabezpečí predseda výberovej komisie doručenie zápisnice o priebehu výberového konania ministrovi spolu s návrhom na vymenovanie úspešného uchádzača o funkciu exekútora podľa poradia určeného výberovou komisiou. Ak predseda výberovej komisie nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety do 24 hodín od zverejnenia zápisnice o priebehu výberového konania, môže splniť túto povinnosť ktorýkoľvek z členov výberovej komisie.“.
16.V § 12 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur“.
17.V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „trov spojených so zabezpečením vykonania auditu podľa § 16b“ nahrádzajú slovami „nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora“.
18.V § 12 ods. 2 sa za slovo „komore“ vkladajú slová „a ministerstvu“.
19.V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Vznik, zmenu a zánik poistenia je exekútor povinný bezodkladne oznámiť komore a ministerstvu.“.
20.V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Peňažné prostriedky, ktoré exekútor prijal pri výkone exekučnej činnosti, je exekútor povinný ukladať na osobitný bankový účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) bezodkladne po tom, čo mu boli zaplatené; to neplatí, ak sa exekútor s oprávneným písomne dohodol, že mu vyplatí peňažné prostriedky v hotovosti do troch pracovných dní od ich prijatia. Peňažné prostriedky na osobitnom bankovom účte, okrem trov exekúcie, môže exekútor použiť len na účel poukázania oprávneným osobám. Exekútor oznámi komore číslo osobitného bankového účtu a bezodkladne aj jeho zmenu; číslo osobitného bankového účtu exekútora zverejňuje komora na svojom webovom sídle. Peňažné prostriedky uložené na osobitnom bankovom účte nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,6b) okrem trov exekúcie.“.
21.§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Exekútor je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti potrebné na riadny výkon exekučnej činnosti. Exekútor a exekútorský koncipient povinní zúčastňovať sa vzdelávania organizovaného komorou; vzdelávania sa podľa potreby môže bez povinnosti úhrady nákladov vzdelávania zúčastniť aj zástupca ministerstva. Podrobnosti o vzdelávaní exekútorov a exekútorských koncipientov upraví vnútorný predpis komory.“.
7
22.§ 15 znie:
㤠15
(1)Sídlo uvedené v žiadosti o zaradenie do výberového konania určí minister pri vymenovaní exekútora do funkcie ako sídlo exekútorského úradu. Okrem prípadu podľa § 9 písm. c) možno sídlo exekútorského úradu určené podľa prvej vety zmeniť so súhlasom komory len v rámci územného obvodu krajského súdu.
(2)Adresa sídla exekútorského úradu je adresou pre doručovanie písomností súvisiacich s exekučnou činnosťou a s ďalšou činnosťou exekútora podľa tohto zákona; adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice. Exekútor je povinný na tejto adrese zabezpečiť riadne preberanie písomností a nemôže namietať, že sa na tejto adrese nezdržiava.
(3)Exekútorský úrad sa označí podľa prílohy č. 2.
(4)Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný najmenej štyri pracovné dni v týždni v obvyklých úradných hodinách aspoň štyri hodiny denne. Úradné hodiny a ich zmenu exekútor zverejňuje na svojej úradnej tabuli a bezodkladne oznamuje komore, ktorá ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Počas úradných hodín je exekútor povinný zabezpečiť, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podania a prijímať veci alebo peniaze zložené účastníkom konania do úschovy alebo na účel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadiť v sídle exekútorského úradu podateľňu; podateľňa musí byť verejne prístupná každý pracovný deň v týždni v obvyklých úradných hodinách. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí.“.
23.Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1) Výkon funkcie exekútora sa prerušuje dňom, keď sa exekútor ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá je zlučiteľná s funkciou exekútora a nejde o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Prerušenie výkonu funkcie exekútora oznámi exekútor bezodkladne komore a ministerstvu.
(2) V oznámení podľa odseku 1 exekútor uvedie dôvod prerušenia výkonu funkcie exekútora a jeho predpokladanú dĺžku. K oznámeniu exekútor priloží aj doklady preukazujúce, že sa ujal výkonu verejnej funkcie.
(3) Exekútor, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, môže vo výkone funkcie exekútora pokračovať uplynutím doby výkonu verejnej funkcie. Skutočnosť, že exekútor môže znovu začať vykonávať funkciu exekútora, oznámi exekútor komore a ministerstvu aspoň 30 dní pred začatím výkonu funkcie exekútora. Ak to vzhľadom na okolnosti skončenia výkonu verejnej funkcie nie je možné, oznámi exekútor, že znovu začal vykonávať funkciu exekútora, komore a ministerstvu bezodkladne.
(4) Minister po vyjadrení komory môže vyhovieť žiadosti exekútora o prerušenie
8
výkonu funkcie exekútora z vážnych rodinných alebo osobných dôvodov. Prerušenie výkonu funkcie exekútora nemôže v tomto prípade trvať viac ako päť rokov; uplynutím piatich rokov prerušenie výkonu funkcie exekútora zaniká a exekútor sa opätovne ujíma svojej funkcie. Exekútor, ktorému bol prerušený výkon funkcie, je povinný aspoň 30 dní pred tým, ako znovu začne vykonávať funkciu exekútora, oznámiť túto skutočnosť ministrovi a komore.
(5) Počas prerušenia výkonu funkcie exekútora zastupuje exekútora zástupca podľa § 17.
(6) Prerušenie výkonu funkcie exekútora nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom proti exekútorovi.“.
24.V § 16 ods. 2 písm. j) sa slová „trov spojených so zabezpečením vykonania auditu“ nahrádzajú slovami „nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora“.
25.V § 16 ods. 3 druhá veta znie:
„Exekútor, ktorý podal žiadosť o odvolanie alebo ktorý bol vymenovaný do funkcie exekútora na základe výsledkov výberového konania do územného obvodu iného krajského súdu, je povinný vykonávať svoju doterajšiu funkciu až do dňa odvolania ministrom.“.
26.V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak bol exekútor odvolaný a spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1, môže ho minister opätovne vymenovať za exekútora najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa jeho odvolania; to neplatí, ak dôvodom odvolania exekútora bolo vymenovanie do funkcie exekútora na základe výsledkov výberového konania do územného obvodu iného krajského súdu.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
27.V § 16a ods. 2 poslednej vete sa za slovo „spisov“ vkladá slovo „bezodplatne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane odovzdania technických nosičov dát a vrátiť komore preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak“.
28.§ 16a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Postup pri vykonaní súpisu stavu exekučných spisov, finančného vyúčtovania spisov a spôsob použitia a vyporiadania peňažnej zábezpeky na úhradu nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora upraví komora vnútorným predpisom.“.
29.§ 16b sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 3d a 3e.
30.V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Odmena sa nevypláca zastupovanému exekútorovi, ktorý prerušený výkon funkcie exekútora z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon funkcie exekútora; v tomto prípade sa odmena použije na financovanie činnosti exekútorského úradu.“.
31.V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „v rámci územného obvodu toho istého krajského súdu“.
32.V § 17 ods. 5 sa slová „je oprávnený disponovať“ nahrádzajú slovami „disponuje“.
9
33.V § 22 ods. 1 a 2 sa slovo „splnomocniť“ nahrádza slovom „poveriť“.
34.V § 23 odsek 3 znie:
„(3) Rozhodnutie komory o vyčiarknutí zo zoznamu koncipientov je preskúmateľné súdom podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.“.
35.Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
㤠23a
(1)Koncipient používa pri svojej činnosti preukaz, ktorý mu vydá komora.
(2)Pri úkonoch, na ktoré exekútor poveril koncipienta, sa tento preukazuje preukazom a súčasne poverením.
(3)Pri skončení pracovného pomeru u exekútora je koncipient povinný preukaz vrátiť komore.“.
36.V § 33 ods. 1 sa nad slovom „zákon“ odkaz „3a)“ nahrádza odkazom „3j)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3j znie:
„3j) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
37.§ 34 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Na účely poskytovania súčinnosti môže komora so záujmovým združením bánk uzavrieť dohodu o elektronickej komunikácii; dohoda uzavretá v súlade s § 213 ods. 3 je záväzná pre všetkých exekútorov.“.
38.§ 36 sa dopĺňa odsekmi 8 až 13, ktoré znejú:
„(8) Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému bezodkladne, najneskôr do 14 dní od ich prijatia, ak odsek 9 alebo štvrtá časť tohto zákona neustanovuje inak alebo ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohody, podľa ktorých lehota presiahnuť 90 dní, neplatné. Ak exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora, uplatní sa povinnosť podľa prvej vety uplynutím 14 dňovej lehoty počítanej odo dňa, kedy sa zástupca alebo náhradník ujal exekútorského úradu.
(9) Lehota na poukázanie plnení podľa odseku 8 sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie presiahne päť eur a pri platbách poukazovaných exekútorom oprávnenému do zahraničia 50 eur.
(10) Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu podľa § 46 ods. 3 exekútor vystaví písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva.
10
(11) Ak prijme peňažné prostriedky od povinného priamo oprávnený a nejde o plnenie na základe exekučného príkazu, je povinný exekútorovi bezodkladne oznámiť výšku prijatých peňažných prostriedkov a čas, kedy mu povinný plnil. Ak oprávnený poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, znáša trovy, ktoré exekútorovi vznikli v čase od prijatia plnenia oprávneným až do splnenia jeho oznamovacej povinnosti.
(12) Porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 je závažným disciplinárnym previnením.
(13) Ak exekútor oprávnenému peňažné prostriedky podľa odsekov 8 a 9 nepoukáže, môže súd na návrh oprávneného a po predchádzajúcom vyjadrení exekútora uložiť exekútorovi povinnosť poukázať peňažné prostriedky oprávnenému do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.“.
39.V § 46 odsek 2 znie:
„(2) Exekútor postupuje pri vykonávaní exekúcií v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie exekúcie; tým nie je dotknutá povinnosť exekútora postupovať v exekučných konaniach v poradí, v akom mu boli doručené návrhy na vykonanie exekúcie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti návrhu podľa § 39. Návrhy na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky na výživnom sa vybavujú prednostne.“.
40.V § 46 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:
„(3) Plnenie exekútorovi rovnané účinky, ako keby povinný plnil oprávnenému. Splnenie dlhu preukáže povinný písomným potvrdením o splnení dlhu alebo jeho časti podľa § 36 ods. 10 alebo exekútor poukázaním prijatých plnení oprávnenému.
(4) Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu pohľadávky použijú v tomto poradí:
a) trovy exekútora,
b) istina vymáhanej pohľadávky,
c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,
d) trovy oprávneného.
(5) Z prijatého plnenia sa na pohľadávku podľa odseku 4 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na pohľadávku podľa odseku 4 písm. b); na pohľadávky podľa odseku 4 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú po zániku pohľadávky podľa odseku 4 písm. b). Ak niektorá z pohľadávok podľa odseku 4 skôr zanikla, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na pohľadávky, ktoré v čase prijatia plnenia nie uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné pohľadávky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí poslednú neuspokojenú pohľadávku, a to až do okamihu jej zániku.
(6) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 4 a 5 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné.
(7) Na požiadanie účastníka konania zašle exekútor v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti jedenkrát ročne bezodplatne vyúčtovanie exekučného konania podľa stavu ku dňu jeho vyhotovenia; v ostatných prípadoch uhradí účastník konania exekútorovi vecné náklady spojené s vyhotovením vyúčtovania exekučného konania. Na náležitosti vyúčtovania exekučného konania sa primerane použijú ustanovenia o konečnom vyúčtovaní exekučného konania (§ 60 ods. 2).“.
11
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 8.
41. V § 48 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poučenie o následkoch podľa § 36 ods. 11 a o účinkoch podľa § 46 ods. 3.“.
42.V § 58 ods. 6 sa slová „je odvolanie prípustné“ nahrádzajú slovami „nemožno podať mimoriadne dovolanie“.
43.V § 60 písm. b) sa slová „(§ 46 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 46 ods. 8)“.
44.Doterajší text § 60 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Pred vrátením poverenia podľa odseku 1 písm. c) a e) je exekútor povinný zaslať účastníkom konania konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného, výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty. Konečné vyúčtovanie exekučného konania podľa predchádzajúcej vety zasiela exekútor spolu s vrátením poverenia aj súdu.“.
45.V § 70 ods. 1 sa za slovo „mzdy“ vkladajú slová „alebo z iných príjmov“.
46.V § 111 odsek 2 znie:
„(2) Exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu,11aa) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,11aaa) náhradné výživné, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis11aab) neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11aa až 11aab znejú:
11aa) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11aaa) § 64 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11aab) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
47.V § 115 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu,11a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu11aa) a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu.11aaa)“.
48.V § 115 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podiel účastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúci výške príspevkov zamestnávateľa zaplatených za tohto účastníka a výnosov z ich investovania.11bca)“.
12
Poznámka pod čiarou k odkazu 11bca znie:
„11bca) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
49.Poznámky pod čiarou k odkazom 11e a 11f znejú:
11e) § 11 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11f) § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.“.
50.V § 194 ods. 5 sa slovo „splnomocniť“ nahrádza slovom „poveriť“.
51.V § 194 ods. 7 sa slovo „splnomocneným“ nahrádza slovom „povereným“ a slovo „splnomocnený“ slovom „poverený“.
52.V § 200 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Povinný nárok na náhradu trov, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznesenými námietkami proti exekúcii, ak sa námietkam vyhovelo (§ 50).“.
53.V § 201 ods. 2 sa slovo „troch“ nahrádza číslom „14“.
54.V § 202 ods. 2 sa slovo „troch“ nahrádza číslom „14“.
55.V § 209 ods. 2 sa vypúšťajú slová „po celý čas výkonu funkcie exekútora“.
56.V § 211 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
57.V § 212 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„V sídle komory je komora povinná zriadiť verejne dostupnú podateľňu. Osobné doručenie písomnosti komora na požiadanie vždy písomne potvrdí.“.
58.V § 212 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
59.V § 213 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Na platnosť uznesenia, ktorým sa schvaľuje dohoda podľa § 34 ods. 13, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých exekútorov.“.
60.V § 213 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) schvaľuje organizačný poriadok a volebný poriadok,“.
61.V § 214 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d) vedie zoznam koncipientov, vykonáva v ňom zmeny a zabezpečuje jeho zverejňovanie a pravidelnú aktualizáciu na webovom sídle komory,
e)vykonáva kontrolu nad činnosťou exekútorov, ich zástupcov a náhradníkov exekútorov,“.
62.V § 214 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) vypracúva správu o činnosti komory a činnosti exekútorov,“.
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená h) až l).
13
63.V § 214 ods. 1 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:
„l) na webovom sídle komory zverejňuje zástupcov exekútorov, náhradníkov exekútorov, ich zmeny a ďalšie údaje, ktorých zverejňovanie ustanovuje tento zákon,
m) na podklade údajov vedených ministerstvom zverejňuje na webovom sídle komory zoznam exekútorov,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno n).
64.V § 214 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Na webovom sídle komory sa zverejňuje aj informácia o právoplatnom uložení konkrétneho disciplinárneho opatrenia exekútorovi, o pozastavení výkonu funkcie exekútora, o dátume pozastavenia výkonu funkcie exekútora a dátume jeho zániku a o prerušení výkonu funkcie exekútora, dátume prerušenia výkonu funkcie exekútora a čase jeho trvania. Na účel vedenia zoznamu exekútorov a jeho aktualizácie komora ministerstvu bezodkladne oznamuje najmä zmenu sídla exekútorského úradu podľa § 15 ods. 1 a zánik výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b).“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
65.V § 214 ods. 6 sa vypúšťa čiarka a slová „v disciplinárnej komisii alebo v odvolacej disciplinárnej komisii“.
66.§ 217 sa vypúšťa.
67.V nadpise Desiatej časti sa za slovo „sťažnosti“ vkladá čiarka a slová „kontrola exekučnej činnosti“.
68.V Desiatej časti sa za prvú hlavu vkladá druhá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ HLAVA
KONTROLA EXEKUČNEJ ČINNOSTI
§ 218d
(1) Kontrolou exekučnej činnosti sa overuje
a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona pri nakladaní s prostriedkami účastníkov konania, s ktorými disponuje exekútor,
b) dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných úkonoch exekútora pri hospodárení s prostriedkami účastníkov konania a správnosť vedenia a evidencie účtovných a iných dokladov preukazujúcich prijaté a poukázané plnenia,
c) splnenie opatrení uložených na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole exekučnej činnosti a na odstránenie príčin ich vzniku.
(2) Kontrolu exekučnej činnosti možno vykonať na podnet súdu, na základe sťažností fyzických osôb a právnických osôb alebo na podnet prezidenta komory a iných orgánov komory alebo orgánov verejnej moci. Kontrola exekučnej činnosti sa vykoná vždy, ak o to požiada ministerstvo.
14
§ 218e
(1) Kontrolu exekučnej činnosti vykonajú traja exekútori poverení prezídiom komory a jeden zástupca ministerstva (ďalej len „kontrolná komisia“). Členovia kontrolnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu kontrolnej komisie. Vykonanie kontroly exekučnej činnosti oznámi komora vždy ministerstvu spolu so žiadosťou o určenie osoby, ktorá sa za ministerstvo kontroly exekučnej činnosti zúčastní.
(2) Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti sú osoby podľa odseku 1 oprávnené
a) vstupovať do objektov exekútorského úradu,
b) vyžadovať od exekútora, aby im poskytol exekučné spisy, iné doklady, ako aj vysvetlenia k veci, ktorá je predmetom kontroly exekučnej činnosti.
(3) Exekútor je povinný vytvoriť osobám podľa odseku 1 primerané podmienky na vykonanie kontroly exekučnej činnosti a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
(4) Pri vykonávaní kontroly exekučnej činnosti osoby podľa odseku 1 povinné a) preukázať sa písomným poverením na vykonanie kontroly exekučnej činnosti a najneskôr pri jej začatí oznámiť exekútorovi jej predmet a účel,
b) vydať exekútorovi potvrdenie o prevzatí exekučných spisov, iných dokladov alebo ich kópií potrebných na vykonanie kontroly exekučnej činnosti,
c) zabezpečiť riadnu ochranu exekučných spisov prevzatých na vykonanie kontroly exekučnej činnosti pred ich stratou, zničením, poškodením a zneužitím,
d) vrátiť bezodkladne exekútorovi exekučné spisy, ak ich už nepotrebujú,
e) vyhotoviť protokol o vykonaní kontroly exekučnej činnosti s uvedením zistených nedostatkov a uložených opatrení na ich nápravu, inak záznam o vykonaní kontroly exekučnej činnosti,
f) odovzdať jedno vyhotovenie protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti, záznamu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti a ich súčastí exekútorovi.
(5) Exekútor právo vyjadriť sa k priebehu a ku všetkým skutočnostiam týkajúcim sa kontroly exekučnej činnosti. Exekútor je oprávnený počas kontroly exekučnej činnosti, najneskôr však do 14 dní od doručenia protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti, podať písomné námietky proti pravdivosti a preukázateľnosti zistení vyplývajúcich z kontroly exekučnej činnosti. Kontrolná komisia opodstatnenosť námietok preverí a výsledok písomne oznámi exekútorovi. Námietky exekútora proti zisteniam kontrolnej komisie a oznámenie kontrolnej komisie o výsledku preverenia námietok súčasťou protokolu o vykonaní kontroly exekučnej činnosti.
(6) Oznámenie o výsledku kontroly exekučnej činnosti zašle kontrolná komisia tomu, na podnet koho bola kontrola exekučnej činnosti vykonaná. Ak kontrolná komisia na základe výsledkov kontroly exekučnej činnosti zistí, že sa exekútor dopustil disciplinárneho previnenia, podá predseda kontrolnej komisie po predchádzajúcom vyjadrení prezídia komory návrh na začatie disciplinárneho konania; súčasťou návrhu na začatie disciplinárneho konania je protokol o vykonaní kontroly exekučnej činnosti.
(7) Náklady kontroly exekučnej činnosti znáša komora.
(8) Podrobnosti o priebehu kontroly exekučnej činnosti upraví vnútorný predpis, ktorý vydá komora po dohode s ministerstvom.“.
15
Doterajšia druhá hlava sa označuje ako tretia hlava.
69.V § 220 ods. 1 sa za slová „činnosti exekútora“ vkladá čiarka a slová „porušenie iných povinností podľa tohto zákona“ a na konci sa pripája táto veta: „Disciplinárnym previnením je aj zavinené konanie exekútora, ktoré za následok prieťahy v exekučnom konaní alebo v disciplinárnom konaní.“.
70.V § 220 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Závažným disciplinárnym previnením je aj nezaplatenie právoplatne uloženej peňažnej pokuty podľa § 221 ods. 1 a 2 v lehote určenej v rozhodnutí.“.
71.V § 221 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Uložené disciplinárne opatrenie zverejňuje komora bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia na svojom webovom sídle, a to do času zahladenia disciplinárneho postihu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
72.§ 222 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Pozastavenie výkonu funkcie exekútora
§ 222
(1) Exekútorovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou podľa tohto zákona alebo proti ktorému je začaté disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie, môže minister pozastaviť výkon funkcie exekútora do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia o odvolaní z funkcie exekútora.
(2) Minister pozastaví exekútorovi výkon funkcie exekútora na čas výkonu trestu odňatia slobody, ak nie sú dané dôvody na jeho odvolanie.
(3) Rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie exekútora môže minister zrušiť aj v priebehu disciplinárneho konania, a to bezodkladne na návrh toho, kto ho navrhol, alebo na návrh disciplinárne stíhaného exekútora alebo aj bez návrhu. Disciplinárne stíhaný exekútor môže svoj návrh na zrušenie rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie exekútora podať znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.
(4) Pozastavenie výkonu funkcie exekútora zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania, rozsudku súdu alebo rozhodnutia disciplinárneho senátu; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol exekútorovi pozastavený výkon funkcie, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo exekútorovi za konanie, pre ktoré mu bol pozastavený výkon funkcie exekútora, uložené disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie exekútora. Exekútor je povinný o týchto okolnostiach bezodkladne informovať komoru a ministerstvo.
16
(5) Ak pozastavenie výkonu funkcie exekútora trvá, nesmie exekútor vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora sa § 4 nepoužije.
(6) Proti rozhodnutiu ministra o pozastavení výkonu funkcie exekútora nie je prípustný rozklad.“.
73.Za § 222 sa vkladajú § 222a až 222g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠222a
(1) Ak sa počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia disciplinárneho konania za závažné disciplinárne previnenie začne trestné stíhanie proti tomuto exekútorovi, minister rozhodne o rozšírení dôvodov pozastavenia výkonu funkcie exekútora.
(2) Ak sa počas pozastavenia výkonu funkcie exekútora z dôvodu vedenia trestného stíhania začne proti exekútorovi disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie, minister rozhodne o rozšírení dôvodov pozastavenia výkonu funkcie exekútora.
(3) Proti rozhodnutiu ministra o rozšírení dôvodov pozastavenia výkonu funkcie exekútora nie je prípustný rozklad.
Disciplinárny senát
§ 222b
(1) O disciplinárnej zodpovednosti exekútora rozhoduje a disciplinárne opatrenia podľa tohto zákona ukladá disciplinárny senát.
(2) Disciplinárny senát je trojčlenný a skladá sa z predsedu disciplinárneho senátu a dvoch členov disciplinárneho senátu.
(3) Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje komora.
§ 222c
(1) Konferencia exekútorov volí na obdobie troch rokov 11 predsedov disciplinárnych senátov z dvojnásobného počtu exekútorov navrhnutých prezídiom komory, ktorí sa na účely vytvárania disciplinárnych senátov zaraďujú do databázy predsedov disciplinárnych senátov.
(2) Minister vymenúva na obdobie troch rokov
a) 11 členov disciplinárnych senátov z dvojnásobného počtu kandidátov z exekútorov, sudcov alebo iných osôb, ktoré pôsobia najmä v sektore vysokých škôl alebo vykonávajú právnické povolanie, navrhnutých prezídiom komory, ktorí sa na účely vytvárania disciplinárnych senátov zaraďujú do databázy členov disciplinárnych senátov navrhnutých komorou,
b) 11 členov disciplinárnych senátov zo sudcov, zamestnancov ministerstva alebo iných osôb, ktoré pôsobia najmä v sektore vysokých škôl alebo vykonávajú právnické povolanie, ktorí sa na účely vytvárania disciplinárnych senátov zaraďujú do databázy členov disciplinárnych senátov navrhnutých ministrom.
17
(3) Minister vymenúva členov disciplinárnych senátov na základe žiadosti prezídia komory. V žiadosti prezídium komory určí
a)počet členov disciplinárnych senátov, ktorých je potrebné vymenovať,
b)databázu, do ktorej má byť člen disciplinárneho senátu vymenovaný,
c)lehotu na vymenovanie kandidátov, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(4) Prezident komory je povinný zabezpečiť zverejnenie databáz podľa odsekov 1 a 2 na webovom sídle komory a bezodkladné zverejňovanie všetkých zmien v týchto databázach.
§ 222d
(1) Za predsedu disciplinárneho senátu môže byť zvolený alebo za člena disciplinárneho senátu môže byť vymenovaný len exekútor,
a) ktorý vo funkcii pôsobí najmenej päť rokov,
b) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
c) ktorému nebol pozastavený výkon funkcie exekútora,
d) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
e) ktorý nie je prezidentom komory, viceprezidentom komory, predsedom, podpredsedom alebo iným funkcionárom niektorého z orgánov komory.
(2) Za člena disciplinárneho senátu môže byť vymenovaný len sudca, notár alebo advokát
a) ktorý vo funkcii pôsobí najmenej päť rokov,
b) proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
c) ktorému nebol pozastavený výkon funkcie alebo členstva,
d) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie,
e) ktorý nie je prezidentom stavovskej komory, viceprezidentom stavovskej komory, predsedom, podpredsedom alebo iným funkcionárom súdu alebo niektorého z orgánov stavovskej komory.
(3) Za člena disciplinárneho senátu môže byť vymenovaná aj iná osoba ako sudca, notár, advokát alebo exekútor,
a) ktorá spĺňa podmienku na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1 písm. a) až c),
b) ktorá vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov,
c) proti ktorej sa nevedie trestné stíhanie.
(4) Exekútor môže byť zvolený za predsedu disciplinárneho senátu a iná osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5) Prezídium komory zabezpečuje priebežné doplnenie databázy predsedov disciplinárnych senátov, databázy členov disciplinárnych senátov navrhnutých komorou a databázy členov disciplinárnych senátov navrhnutých ministrom postupom podľa tohto zákona.
18
(6) Predseda disciplinárneho senátu a členovia disciplinárneho senátu vykonávajú funkciu bez nároku na odmenu; majú však nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie podľa osobitného predpisu.17d)
Vytváranie disciplinárnych senátov
§ 222e
(1) Trojčlenný disciplinárny senát sa vytvára náhodným výberom tak, aby
a)predseda disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 222c ods. 1,
b)jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 222c ods. 2 písm. a),
c)jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 222c ods. 2 písm. b).
(2) Náhodný výber podľa odseku 1 sa vykonáva prostredníctvom technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania výberu predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu. Podmienka náhodného výberu je splnená vtedy, ak sa výber uskutočňuje aspoň z piatich predsedov disciplinárnych senátov alebo aspoň z piatich členov disciplinárnych senátov, a to v každej databáze členov disciplinárneho senátu.
(3) Prezident komory je povinný bezodkladne zabezpečiť zverejnenie zloženia disciplinárneho senátu na webovom sídle komory; rovnako je povinný zabezpečiť zverejnenie zmeny v personálnom zložení disciplinárnych senátov.
§ 222f
(1) Disciplinárny senát sa vytvára podľa § 222e pre každý návrh na začatie disciplinárneho konania a pre každé odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania, pri ich zaevidovaní v podateľni komory, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu sa prideľuje náhodným výberom predsedovi disciplinárneho senátu, a to pri jej zaevidovaní v podateľni komory.
(3) Ak predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu zaradený do disciplinárneho senátu vytvoreného podľa § 222e nemôže po dobu aspoň šiestich týždňov vykonávať svoju funkciu, vyberie sa náhodným výberom z príslušnej databázy nový predseda disciplinárneho senátu alebo nový člen disciplinárneho senátu. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak je predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu vylúčený z konania a rozhodovania (§ 224).
(4) Ak bude vec disciplinárnemu senátu vrátená na ďalšie konanie, bude pridelená tomu disciplinárnemu senátu, ktorému bola pôvodne pridelená.
§ 222g
Zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu
a člena disciplinárneho senátu
(1) Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu zaniká
a)uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 5 neustanovuje inak,
19
b)pozastavením alebo zánikom výkonu funkcie exekútora,
c)prerušením alebo zánikom funkcie sudcu,
d)pozastavením alebo zánikom členstva v stavovskej komore, ak je členom disciplinárneho senátu advokát alebo notár,
e)ak predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu prestane spĺňať podmienky podľa § 222d ods. 1,
f)ak člen disciplinárneho senátu prestane spĺňať podmienky podľa § 222d ods. 2 alebo ods. 3,
g)vzdaním sa funkcie predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu,
h)smrťou, právoplatnosťou rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho alebo právoplatnosťou rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony.
(2) Exekútor a iná osoba sa môže funkcie predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu vzdať písomným oznámením prezidentovi komory. Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené prezidentovi komory, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku funkcie. O zániku funkcie predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu prezident komory bezodkladne informuje ministra.
(3) Skutočnosti rozhodujúce pre zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu je predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu povinný bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel, oznámiť ministrovi a prezidentovi komory.
(4) Ak v disciplinárnom senáte vytvorenom podľa § 222e zanikne funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a ak odsek 5 neustanovuje inak, vyberie sa chýbajúci predseda disciplinárneho senátu alebo člen disciplinárneho senátu náhodným výberom z príslušnej databázy; bezodkladné vykonanie úkonov spojených s náhodným výberom zabezpečuje prezident komory.
(5) Ak v disciplinárnom konaní začatom pred uplynutím funkčného obdobia predsedu disciplinárneho senátu alebo niektorého z jeho členov bol prednesený na ústnom pojednávaní návrh na začatie disciplinárneho konania, disciplinárne konanie dokončí tento disciplinárny senát v rovnakom zložení, aj keď funkčné obdobie predsedu disciplinárneho senátu alebo niektorého z jeho členov už uplynulo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17d znie:
17d) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
74.§ 223 až 228 vrátane nadpisov znejú:
„Disciplinárne konanie
§ 223
Začatie disciplinárneho konania
(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh. Návrh sa podáva komore. Konanie je začaté dňom, keď bol návrh doručený komore. Ak vec komore postúpil súd alebo odovzdal
20
orgán činný v trestnom konaní, komora predloží vec bezodkladne ministerstvu, ktoré posúdi, či vec spĺňa znaky disciplinárneho previnenia;18) to neplatí, ak je vec predmetom začatého disciplinárneho konania. Ak ministerstvo dospeje k záveru, že vec spĺňa znaky disciplinárneho previnenia, oznámi túto skutočnosť komore; v tomto prípade sa konanie považuje za začaté dňom, keď bola vec postúpená alebo odovzdaná komore.
(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať minister, predseda súdu, prezident komory a predseda kontrolnej komisie (ďalej len „navrhovateľ“) do 12 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa exekútor dopustil zavineným konaním, ktoré za následok prieťahy v exekučnom konaní, najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu. Ak podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania vyžaduje predchádzajúce preverenie veci, oznámi predseda súdu skutočnosti rozhodujúce pre začatie disciplinárneho konania ministrovi.
(3) Návrh na začatie disciplinárneho konania musí obsahovať označenie účastníkov disciplinárneho konania, opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, uvedenie zákonného ustanovenia, ktoré exekútor porušil, označenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera a návrh na uloženie konkrétneho disciplinárneho opatrenia. K návrhu navrhovateľ pripojí dôkazy, ktoré dispozícii a ktoré preukazujú v návrhu uvádzané skutočnosti, najmä, že návrh je podaný v lehote podľa odseku 2.
(4) Ak návrh na začatie disciplinárneho konania nemá náležitosti podľa odseku 3, predseda disciplinárneho senátu vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu v lehote 15 dní a poučí navrhovateľa, že ak nedostatky návrhu v uvedenej lehote neodstráni, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví.
(5) Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné disciplinárne konanie. Ak podajú návrh na začatie disciplinárneho konania v tej istej veci viacerí navrhovatelia, disciplinárne previnenie sa prejedná na návrh, ktorý bol podaný ako prvý v poradí; neskôr podané návrhy majú účinok pristúpenia do konania na stranu navrhovateľa.
(6) Navrhovatelia, ktorí podľa odseku 5 pristúpili do disciplinárneho konania, majú v disciplinárnom konaní rovnaké postavenie ako navrhovateľ, na návrh ktorého sa začalo disciplinárne konanie.
§ 224
Vylúčenie predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu
(1) Predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k účastníkovi, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, k jeho zástupcovi alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
(2) Len čo sa predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to bezodkladne komore. V konaní zatiaľ môže robiť len tie úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
21
(3) Účastník disciplinárneho konania právo vzniesť námietku zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu. Dôvod vylúčenia predsedu disciplinárneho senátu a člena disciplinárneho senátu je účastník povinný oznámiť predsedovi disciplinárneho senátu do siedmich dní odo dňa, keď sa o existencii tohto dôvodu dozvedel. K námietke zaujatosti je účastník povinný priložiť dôkazy preukazujúce existenciu dôvodov vylúčenia a včasnosť podania námietky zaujatosti.
(4) Exekútor, proti ktorému sa začalo disciplinárne konanie, právo vyjadriť sa ku skutočnostiam, pre ktoré je predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu vylúčený.
(5) O vylúčení predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu rozhodne po zadovážení vyjadrenia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu bezodkladne disciplinárny senát, ktorého vytvorenie podľa § 222f bezprostredne predchádzalo okamihu doručenia námietky zaujatosti. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nie je prípustné odvolanie. Ak tento disciplinárny senát rozhodne o vylúčení, postupuje sa podľa § 222f ods. 3.
(6) Každá ďalšia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní sa prideľuje tomu disciplinárnemu senátu, ktorý rozhodoval o prvej podanej námietke zaujatosti v tomto disciplinárnom konaní.
§ 225
Účastníci a zastupovanie
(1) Účastníkom disciplinárneho konania je navrhovateľ a exekútor, proti ktorému návrh na začatie disciplinárneho konania smeruje (ďalej len „disciplinárne obvinený“).
(2) Disciplinárne obvinený môže byť v disciplinárnom konaní zastúpený len advokátom.
(3) Disciplinárne obvinenému, ktorý nie je zastúpený a ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na adresu sídla exekútorského úradu, ustanoví predseda disciplinárneho senátu bezodkladne opatrovníka. Opatrovníkom je spravidla zástupca exekútora.
Priebeh disciplinárneho konania
§ 226
(1) Po začatí disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvinenému, jeho zástupcovi alebo opatrovníkovi
a) doručí návrh na začatie disciplinárneho konania do vlastných rúk,
b) oznámi zloženie disciplinárneho senátu,
c) vyzve ho, aby sa k návrhu na začatie konania vyjadril v lehote 15 dní od jeho doručenia a aby predložil alebo označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení,
d) vyzve ho, aby v lehote 15 dní predložil originál alebo kópiu exekučného spisu vo veci, ktorej sa disciplinárne konanie týka a
e) poučí ho o práve zvoliť si zástupcu a o práve vzniesť námietku zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu a členov disciplinárneho senátu do piatich dní od doručenia návrhu.
22
(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania predseda disciplinárneho senátu doručí aj ministrovi, ak nie je navrhovateľom.
(3) S vyjadrením a dôkazmi podľa odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho senátu oboznámi navrhovateľa a umožní mu, aby sa k nim v lehote nie kratšej ako 15 dní vyjadril.
(4) Prešetrenie účastníkmi uvádzaných tvrdení a skutočností a ak je to pre rozhodnutie disciplinárneho senátu potrebné, ďalšie podklady a dôkazy pre náležité objasnenie veci zabezpečuje a vykoná predseda disciplinárneho senátu alebo iný člen disciplinárneho senátu. Ak je potrebné zabezpečiť vyjadrenie alebo ďalšie podklady rozhodnutia od tretích osôb, postupuje disciplinárny senát podľa ustanovení § 34 a 35; osoby požiadané o súčinnosť povinné poskytnúť požadované podklady bezodplatne a v lehote, ktorú určí disciplinárny senát, inak bezodkladne.
(5) Ak § 228a neustanovuje inak, po uplynutí lehoty podľa odseku 1 písm. c) predseda disciplinárneho senátu nariadi ústne pojednávanie; termín ústneho pojednávania sa vytýči tak, aby sa ústne pojednávanie uskutočnilo najneskôr do troch mesiacov od začatia disciplinárneho konania a každé ďalšie ústne pojednávanie, ak je potrebné, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa konania predchádzajúceho ústneho pojednávania. Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania sa disciplinárne obvinenému, jeho zástupcovi alebo opatrovníkovi a navrhovateľovi doručí najneskôr 10 dní pred termínom pojednávania; lehota na prípravu na ústne pojednávanie sa týmto považuje za zachovanú. Ak disciplinárny senát z dôvodov verejného záujmu alebo ochrany oprávnených záujmov disciplinárne obvineného nerozhodne inak, je ústne pojednávanie vždy verejné. Termín ústneho pojednávania zverejní komora na svojom webovom sídle najneskôr päť dní pred termínom pojednávania.
(6) Ústne pojednávanie možno odročiť iba z vážnych a ospravedlniteľných dôvodov a ak nemôže byť účastník na pojednávaní zastúpený. O odročenie pojednávania je účastník povinný požiadať najneskôr päť dní pred jeho uskutočnením; o odročení rozhodne bezodkladne disciplinárny senát.
(7) Tomu, kto sťažuje priebeh disciplinárneho konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na ústne pojednávanie, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie ohliadky, môže disciplinárny senát uložiť poriadkovú pokutu do výšky 1 000 eur, a to