1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
28. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1223/2013
82
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 2. septembra 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) – druhé čítanie
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania poslaneckého návrhu zákona vo výboroch.
Pavol Goga Mojmír Mamojka
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 82
Zmeny a doplnky
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) – druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona za slovami „v znení neskorších predpisov“ sa slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
2.V Čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Minister školstva môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku z kvalifikačných predpokladov uvedených v § 7. Udelenie výnimky musí odôvodniť a odôvodnenie zverejniť na internetovej stránke ministerstva. Udelenie výnimky pre pedagogického alebo odborného pracovníka školy, ktorá patrí do pôsobnosti iného ministerstva, musí byť odsúhlasené aj príslušným rezortným ministrom do ktorého pôsobnosti škola patrí.“.“
Následne sa upraví označenie bodov.
Cieľom navrhovanej zmeny je odstrániť tvrdosť zákona v prípadoch, že ide o vrcholových umelcov, pedagógov s dlhoročnou praxou vykazujúcich výborné pedagogické výsledky alebo odborníkov zo zahraničia.
3.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 1
V § 8b ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 8 ods. 1 písm. a)“.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
4.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 1 písm. a)
V § 8b ods. 1 písm. a) sa slová „magisterského študijného programu, inžinierskeho študijného programu alebo doktorského študijného programu“ nahrádzajú slovami „študijného programu druhého stupňa“.
Ide o zosúladenie so zaužívanou terminológiou zákona o vysokých školách.
3
5.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 1 písm. b)
V § 8b ods. 1 písm. b) sa slová „bakalárskeho študijného programu“ nahrádzajú slovami „študijného programu prvého stupňa“.
Ide o zosúladenie so zaužívanou terminológiou zákona o vysokých školách.
6.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 1 písm. c)
V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia prezenčnou metódou alebo kombinovanou metódou“.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
7.K Čl. I bod 3 §8b ods. 2
V § 8b ods. 2 sa vypúšťajú slová „vysokoškolského štúdia“.
Ide o leg. tech. úpravu – odstránenie nadbytočnosti.
8.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 5
V § 8b ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d) ktoré znie:
„d) všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
Ide o spresnenie ustanovenia.
9.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 5 písm. d)
V § 8b ods. 5 písm. d) sa pred slovami „didaktika odborného výcviku“, „didaktika voľného času“ vypúšťa slovo „alebo“ a pred slová „mimoškolskej pedagogiky“ sa vkladá slovo „didaktika“.
Odstraňuje sa nadbytočnosť a ide o spresnenie ustanovenia.
10.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 9
V §8b ods. 9 sa slová „týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „v § 42 až 44“.
Špecifikujú sa vnútorným odkazom podmienky podľa ktorých schvaľuje akreditačná rada program doplňujúceho vzdelania.
11.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 10
V § 8b ods. 10 v prvej vete sa vypúšťajú slová „vysokoškolského štúdia“
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
4
12.K čl. I bod 3 § 8b ods. 10
V § 8b ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
Ide o vypustenie duplicitnej úpravy nakoľko skutočnosť, že dokladom o ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie, vyplýva z navrhovaného znenia § 8b ods. 6 druhá veta.
13.K Čl. I bod 6
V bode 6 sa slová „označuje ako 6 9“ nahrádzajú slovami „označujú ako odseky 6 až 9“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
14.K Čl. I bod 9
V bode 9 § 42 ods. 8 písm. d) v prvom bode sa slová „oznámenia o odmietnutí“ nahrádzajú slovom „odmietnutia“ a v druhom bode sa slová „v lehote“ vypúšťajú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
15.K Čl. I bod 11
V bode 11 sa slová „programu kontinuálneho vzdelávania“ nahrádzajú slovami „o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania“.
Ide o spresnenie dikcie tohto ustanovenia.
16.K Čl. I bod 16
V bode 16 sa slová „§ 42“ vypúšťajú na dvoch miestach a slovo „sa“ pred slovami „nahrádzajú slovami“ sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
17.K Čl. I bod 18
V bode 18 sa slová „§ 35“ vypúšťajú na dvoch miestach a slovo „sa“ pred slovami „nahrádzajú slovami“ sa vypúšťa.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
18.K Čl. I bod 19
V bode 19 sa za slová „V § 47a ods. 2“ vkladajú slová „prvej vete“ a slová „§ 47 ods. 1“ sa na dvoch miestach vypúšťajú.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
19.K Čl. I bod 20
V bode 20 sa slová „§ 47 ods. 1“ na dvoch miestach vypúšťajú.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
5
20.K Čl. I bod 21
V bode 21 sa slová „§ 35“ na dvoch miestach sa vypúšťajú.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
21.K Čl. I bod 22 § 61b ods. 1
V § 61b ods. 1 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov“ nahrádzajú slovami „podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013.“.
Ide o úpravu znenia prechodného ustanovenia a to vo väzbe na navrhovanú účinnosť zákona ( čl. IV), rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta SR v zmysle čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a potreby zachovania primeranej legisvakancie.
22.K Čl. I bod 22 § 61b ods. 2
V § 61b ods. 2 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. októbra 2013“ a za slová „podľa tohto zákona“ sa vkladajú slová „v znení účinnom od 1. novembra 2013“.
Ide o úpravu znenia prechodného ustanovenia a to vo väzbe na navrhovanú účinnosť zákona ( čl. IV), rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta SR v zmysle čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a potreby zachovania primeranej legisvakancie.
23.K Čl. I bod 22 § 61b
§ 61b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Doplňujúce pedagogické štúdium ukončené podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 zostáva zachované.“.
V záujme právnej istoty je potrebné v prechodných ustanoveniach zakotviť, že doteraz nadobudnuté doplňujúce pedagogické štúdium na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj na základe iných právnych predpisov, zostáva v platnosti.
24.K čl. III bod 2
V bode 2 sa slová „§ 14 ods. 5“ na dvoch miestach vypúšťajú.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
6
25.K Čl. IV, Čl. I a Čl. II
V Čl. IV sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“; súčasne sa v Čl. I v bode 22 v názve § 61b slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“ a v Čl. II v bode 2 v názve § 114a sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta Slovenskej republiky zakotvenú v čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky, ako aj potrebu zabezpečiť primeranú legisvakanciu.