NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1223/2013
583a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 583a)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania poslaneckého návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26.júna 2013 č. 688 sa uzniesla prerokovať návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
2
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 282 z 27. augusta 2013 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 82 z 2. septembra 2013,
v ktorých zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona za slovami „v znení neskorších predpisov“ sa slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.V Čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Minister školstva môže v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku z kvalifikačných predpokladov uvedených v § 7. Udelenie výnimky musí odôvodniť a odôvodnenie zverejniť na internetovej stránke ministerstva. Udelenie výnimky pre pedagogického alebo odborného pracovníka školy, ktorá patrí do pôsobnosti iného ministerstva, musí byť odsúhlasené aj príslušným rezortným ministrom do ktorého pôsobnosti škola patrí.“.“
Následne sa upraví označenie bodov.
Cieľom navrhovanej zmeny je odstrániť tvrdosť zákona v prípadoch, že ide o vrcholových umelcov, pedagógov s dlhoročnou praxou vykazujúcich výborné pedagogické výsledky alebo odborníkov zo zahraničia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča neschváliť
3.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 1
V § 8b ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 8 ods. 1 písm. a)“.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 1 písm. a)
V § 8b ods. 1 písm. a) sa slová „magisterského študijného programu, inžinierskeho študijného programu alebo doktorského študijného programu“ nahrádzajú slovami „študijného programu druhého stupňa“.
Ide o zosúladenie so zaužívanou terminológiou zákona o vysokých školách.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 1 písm. b)
V § 8b ods. 1 písm. b) sa slová „bakalárskeho študijného programu“ nahrádzajú slovami „študijného programu prvého stupňa“.
Ide o zosúladenie so zaužívanou terminológiou zákona o vysokých školách.
4
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 1 písm. c)
V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia prezenčnou metódou alebo kombinovanou metódou“.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.K Čl. I bod 3 §8b ods. 2
V § 8b ods. 2 sa vypúšťajú slová „vysokoškolského štúdia“.
Ide o leg. tech. úpravu – odstránenie nadbytočnosti.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.K čl. I 3. bodu § 8b ods. 3
V § 8b ods. 3 slová „pedagogického zamestnanca“ nahradiť slovami „cvičného učiteľa“.
Ide o zosúladenie s terminológiou ust. § 37 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na ktorý sa v navrhovanej dikcii § 8b ods. 3 odkazuje.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť
9.K čl. I 3. bodu § 8b ods. 5 písm. b)
V § 8b ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú slová „podľa ods. 1 písm. b) a c), .“
Ide o zjednotenie legislatívnej techniky už použitej v navrhovanom znení § 8b ods. 5 písm. a).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť
5
10.K čl. I 3. bodu § 8 ods. 5 písm. c)
V § 8b ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú slová „podľa ods. 1 písm. b) a c),“.
Ide o zjednotenie legislatívnej techniky už použitej v navrhovanom znení § 8b ods. 5 písm. a).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť
11.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 5
V § 8b ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d) ktoré znie:
„d) všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
Ide o spresnenie ustanovenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 5 písm. d)
V § 8b ods. 5 písm. d) sa pred slovami „didaktika odborného výcviku“, „didaktika voľného času“ vypúšťa slovo „alebo“ a pred slová „mimoškolskej pedagogiky“ sa vkladá slovo „didaktika“.
Odstraňuje sa nadbytočnosť a ide o spresnenie ustanovenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.K čl. I 3. bodu §8b ods. 5 písm. d)
V § 8b ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú slová „podľa odseku 1 písm. b) a c).
Ide o zjednotenie legislatívnej techniky už použitej v navrhovanom znení § 8b ods. 5 písm. a).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť
14.K čl. I 3. bodu § 8b ods. 6
V § 8b ods. 6 sa za slová „sa vyhotovuje protokol“ vkladajú slová „o vykonaní záverečnej skúšky“.
6
Z kontextu navrhovaného znenia § 8b ods. 6 ako aj ods. 7 vyplýva, že sa jedná o protokol o vykonaní záverečnej skúšky, ktorý podpisuje predseda skúšobnej komisie a ostatní členovia skúšobnej komisie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť
15.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 9
V §8b ods. 9 sa slová „týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „v § 42 až 44“.
Špecifikujú sa vnútorným odkazom podmienky podľa ktorých schvaľuje akreditačná rada program doplňujúceho vzdelania.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.K Čl. I bod 3 § 8b ods. 10
V § 8b ods. 10 v prvej vete sa vypúšťajú slová „vysokoškolského štúdia“
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.K čl. I bod 3 § 8b ods. 10
V § 8b ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
Ide o vypustenie duplicitnej úpravy nakoľko skutočnosť, že dokladom o ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie, vyplýva z navrhovaného znenia § 8b ods. 6 druhá veta.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.K Čl. I bod 6
V bode 6 sa slová „označuje ako 6 9“ nahrádzajú slovami „označujú ako odseky 6 až 9“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
7
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.K Čl. I bod 9
V bode 9 § 42 ods. 8 písm. d) v prvom bode sa slová „oznámenia o odmietnutí“ nahrádzajú slovom „odmietnutia“ a v druhom bode sa slová „v lehote“ vypúšťajú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.K Čl. I bod 11
V bode 11 sa slová „programu kontinuálneho vzdelávania“ nahrádzajú slovami „o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania“.
Ide o spresnenie dikcie tohto ustanovenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.K Čl. I bod 16
V bode 16 sa slová „§ 42“ vypúšťajú na dvoch miestach a slovo „sa“ pred slovami „nahrádzajú slovami“ sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.K Čl. I bod 18
V bode 18 sa slová „§ 35“ vypúšťajú na dvoch miestach a slovo „sa“ pred slovami „nahrádzajú slovami“ sa vypúšťa.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.K Čl. I bod 19
V bode 19 sa za slová „V § 47a ods. 2“ vkladajú slová „prvej vete“ a slová „§ 47 ods. 1“ sa na dvoch miestach vypúšťajú.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
8
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.K Čl. I bod 20
V bode 20 sa slová „§ 47 ods. 1“ na dvoch miestach vypúšťajú.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.K Čl. I bod 21
V bode 21 sa slová „§ 35“ na dvoch miestach sa vypúšťajú.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
26.K Čl. I bod 22 § 61b ods. 1
V § 61b ods. 1 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov“ nahrádzajú slovami „podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013.“.
Ide o úpravu znenia prechodného ustanovenia a to vo väzbe na navrhovanú účinnosť zákona ( čl. IV), rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta SR v zmysle čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a potreby zachovania primeranej legisvakancie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.K Čl. I bod 22 § 61b ods. 2
V § 61b ods. 2 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. októbra 2013“ a za slová „podľa tohto zákona“ sa vkladajú slová „v znení účinnom od 1. novembra 2013“.
Ide o úpravu znenia prechodného ustanovenia a to vo väzbe na navrhovanú účinnosť zákona ( čl. IV), rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta SR v zmysle čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky a potreby zachovania primeranej legisvakancie.
9
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.K Čl. I bod 22 § 61b
§ 61b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Doplňujúce pedagogické štúdium ukončené podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 zostáva zachované.“.
V záujme právnej istoty je potrebné v prechodných ustanoveniach zakotviť, že doteraz nadobudnuté doplňujúce pedagogické štúdium na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj na základe iných právnych predpisov, zostáva v platnosti.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.K čl. III bod 2
V bode 2 sa slová „§ 14 ods. 5“ na dvoch miestach vypúšťajú.
Odstraňuje sa nadbytočnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
30.K Čl. IV, Čl. I a Čl. II
V Čl. IV sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“; súčasne sa v Čl. I v bode 22 v názve § 61b slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“ a v Čl. II v bode 2 v názve § 114a sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta Slovenskej republiky zakotvenú v čl. 102 písm.o) Ústavy Slovenskej republiky, ako aj potrebu zabezpečiť primeranú legisvakanciu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10
31..K čl. IV, čl. I a čl. II
V čl. IV sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“,: súčasne v čl. I 22. bode v názve § 61b sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“, v § 61b ods. 2 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „31. marca“ a v čl. II v názve § 114a sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta Slovenskej republiky zakotvenú v čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky ako aj požiadavku zabezpečenia primeranej legisvakancie. Nadväzne je potrebné upraviť aj lehoty prechodných ustanovení čl. I a čl. II.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch
uvedených pod bodmi 1, 3 až 7, 11, 12, 15 až 30 spoločne a tieto schváliť,
body 2, 8 až 10, 13, 14 a 31 spoločne a tieto neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 583a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 5. septembra 2013 č. 89.
11
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Pavla Gogu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ho poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava september 2013
Mojmír Mamojka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport