Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22. schôdza výboru
Číslo: CRD-604/2013
109
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 22. augusta 2013
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449);
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449) schváliť s týmito pripomienkami, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Dušan B U B L A V Ý, v.r.
overovateľ výboru
príloha k uzn. č. 109 – tlač 449
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449) ___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 3. bodu
V Čl. I bode 3 sa za slová „a o prítomnosti“ vkladá slovo „poslancov“.
Spresnenie ustanovenia v nadväznosti na pripomienku Odboru legislatívy uvedenú v časti A stanoviska.
2.K čl. I, 8. bodu
V § 30e ods. 1 znie:
„(1) Obec do 31. januára 2014 upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 12 v znení účinnom od 1. novembra 2013.“.
Legislatívno-technická pripomienka upravuje navrhovaný text vložením dátumu nadobudnutia účinnosti predmetného ustanovenia a reaguje zároveň na potrebu posunutia účinnosti návrhu zákona ako celku.
3.K účinnosti návrhu zákona
V čl. IV sa slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
V súvislosti s uvedenou zmenou sa vykonajú nasledovné úpravy:
-V čl. I, 8. bode 30e nadpis a ods. 2 a 3), v čl. II, 5. bode 31d vrátane nadpisu) a v čl. III, 5. bode 27b vrátane nadpisu) sa slová „1. august“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „1. november“ v príslušnom gramatickom tvare.
-V čl. I, 8. bode 30e ods. 2 a 3), v čl. II, 5. bode 31d) a v čl. III, 5. bode 27b) sa slová „31. júl“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „31. október“ v príslušnom gramatickom tvare.
Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.