1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1181/2013
550a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550)
________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 668 z 20. júna 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550) výbory prerokovali v stanovenej lehote.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 276 z 27. augusta 2013 odporúčal predmetný návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bode 14, v § 10d ods. 5 sa za slová „spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania“ vkladá čiarka a slová „vyhlásenie výsledkov výberového konania“.
Z dôvodu jednoznačnosti a precizovania právnej úpravy sa navrhuje rozšíriť splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu Ministerstvom spravodlivosti SR, v ktorom by malo byť upravené aj vyhlásenie výsledkov výberového konania. Pozmeňujúci návrh reaguje v tejto časti na stanovisko Kancelárie NR SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bode 20, v § 12 ods. 4 prvej vete sa za slovo „účet“ vkladajú slová „vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“)“.
V súvislosti s čl. I bod 29, ktorým sa vypúšťa § 16b, je potrebné znova zaviesť legislatívnu skratku pre banku, ktorá bola pôvodne zavedená v § 16b ods. 5, pričom sa súčasne precizuje novonavrhovaná dikcia § 12 ods. 4 prvej vety. Pozmeňujúci návrh reaguje v tejto časti na stanovisko Kancelárie NR SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I bod 23
V § 15a ods. 4 sa v poslednej vete za slová „výkon funkcie“ vkladajú slová „podľa prvej vety“.
4
Legislatívno-technická pripomienka, ktorá upresňuje použitie postupu podľa uvedeného ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
4.K čl. I bod 29
V čl. I bod 29 znie:
„29. § 16b sa vypúšťa vrátene poznámok pod čiarou k odkazom 3d a 3e.“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa vypúšťajú zároveň poznámky pod čiarou, na ktoré v ďalšom texte zákona nie je ďalší odkaz.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I bod 30 znie:
„30. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Odmena sa nevypláca zastupovanému exekútorovi, ktorý prerušený výkon funkcie exekútora z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon funkcie exekútora; v tomto prípade sa odmena použije na financovanie činnosti exekútorského úradu.“.“
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia v zmysle, aby sa exekútorovi, ktorého výkon funkcie je prerušený z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo exekútorovi, ktorý pozastavený výkon funkcie, nevyplácala odmena, ale táto sa použila výhradne na financovanie činnosti exekútorského úradu. Z uvedeného je zrejmé, že v rámci chodu úradu bude daná nová kategória disponibilných prostriedkov, o ktorých použití bude môcť zástupca exekútora rozhodnúť tak, aby sa využili efektívne, t.j. na akýkoľvek účel spojený s chodom exekútorského úradu, okrem započítania na finančné nároky zastupovaného exekútora. S exekučnou činnosťou súvisí aj platenie daní a odvodov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
6.K čl. I bod 37
V § 34 ods. 13 sa vypúšťajú slová „a pobočiek zahraničných bánk“.
Legislatívno-technická pripomienka. V súvislosti so zavedením legislatívnej skratky „banka“ v § 34 ods. 5 sa navrhuje použitie tejto skratky v ďalšom texte návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I bode 38, v § 36 ods. 8 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslicou „14“.
Vzhľadom na pracovnoprávne a ďalšie organizačné súvislosti chodu exekútorského úradu sa navrhuje lehotu na poukázanie prostriedkov zo siedmich dní zmeniť na 14 dní. Navrhovaná zmena je odôvodnená lepšou vykonateľnosťou aj s poukazom na dĺžku trvania prevodných procesov, prostredníctvom ktorých sa bude oprávnenému poukazovať prijaté plnenie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I bod 38
V § 36 ods. 8 v druhej vete sa za slová „na poukázanie peňažných prostriedkov“ vkladajú slová „na základe dohody podľa prvej vety“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorá upresňuje, v ktorom prípade sa požije ustanovenie o maximálnej 90-dňovej lehote.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
9.V čl. I sa za bod 69 vkladá nový bod 70, ktorý znie:
„70. V § 220 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Závažným disciplinárnym previnením je aj nezaplatenie právoplatne uloženej peňažnej pokuty podľa § 221 ods. 1 a 2 v lehote určenej v rozhodnutí.“.“.
6
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o priblíženie právnej úpravy disciplinárneho konania exekútorov k právnej úprave rovnakej problematiky u notárov a advokátov. Touto úpravou sa docieli zároveň aj lepšia platobná disciplína a vymáhateľnosť členských príspevkov exekútorov na činnosť komory, ako aj disciplína platenia pokút uložených v disciplinárnom konaní, ktoré doteraz mnohí exekútori nezaplatili a potom predmetné plnenia musela komora zdĺhavo vymáhať cez iného exekútora.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I bode 72, v § 222d ods. 2 písm. e) sa pred slová „komory“ vkladajú slová „stavovskej“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa odlišuje exekútorská komora od ostatných profesijných komôr s ohľadom na zavedenú legislatívnu skratku „komora“ pre „Slovenskú komoru exekútorov“ v § 7. Navrhovaná zmena za cieľ predídenie výkladovým nejasnostiam. Pozmeňujúci návrh reaguje v tejto časti na stanovisko Kancelárie NR SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I bode 73, v § 225 ods. 3 druhá veta znie:
„Opatrovníkom je spravidla zástupca exekútora.“.
Zástupca exekútora, ktorý sa stať opatrovníkom, napĺňa podstatu tohto inštitútu určite lepšie, než iný exekútor, ktorého by iba na tento účel ustanovil disciplinárny senát. Zastupujúci exekútor je oboznámený s exekučnými konaniami a tiež s fungovaním konkrétneho exekútorského úradu, pričom disciplinárny senát, by ho mal prioritne ustanovovať i za opatrovníka v disciplinárnom konaní vedenom voči ním zastúpenému exekútorovi.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7
12.K čl. I bod 75
V § 243b ods. 2 sa pred slovo „konania“ vkladá slovo „exekučné“.
Legislatívno-technická pripomienka spresňujúca zavedené pojmy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
13.V čl. I v bode 75, § 243b odsek 13 znie:
„(13) Ak exekútor podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 prijal alebo vymohol od povinného plnenie, ktoré k 1. novembru 2013 nepoukázal oprávnenému, je povinný prijaté alebo vymožené plnenie po použití podľa § 46 ods. 4 a 5 poukázať oprávnenému najneskôr do 15. novembra 2013; porušenie tejto povinnosti je závažným disciplinárnym previnením exekútora.“.
Ide o legislatívne spresnenie ustanovenia § 243b ods. 13, aby v praxi nespôsobovalo výkladové problémy. V § 46 ods. 4 a 5 sa zakotvuje pravidlo, podľa ktorého z prijatého plnenia sa na úhradu trov exekútora použije vždy najviac 24 % z plnenia. Ak exekútor však rozúčtoval čiastkové plnenia medzi pohľadávku oprávneného, trovy exekúcie oprávneného a trovy exekúcie exekútora a tieto peňažné prostriedky z osobitného účtu na účet oprávneného a svoj bežný účet aj poukázal, nie je možné toto rozúčtovanie v praxi vykonať opäť. Exekútor totiž z vymožených trov odviedol daň z pridanej hodnoty, ako aj zaplatil daň z príjmov. Nami navrhované znenie § 243b ods. 13 však reflektuje na problémy aplikačnej praxe, keď došlo k prípadom neoprávneného zadržiavania peňažných prostriedkov oprávnených, ale zároveň nepôsobí retroaktívne na plnenia, ktoré boli v súlade s doterajšími predpismi rozúčtované medzi oprávneného a exekútora a aj z osobitného účtu poukázané.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. II bode 1, v § 47 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú slová „ustanovený v osobitnom predpise3f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:
8
„3f) § 5a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. .../2013 Z. z.“.
Upresňuje sa skutková podstata priestupku neoprávneného používania označenia „súdny exekútor“ a ďalších ekvivalentných označení podľa Exekučného poriadku tak, aby navrhovaná úprava bola konformná s doterajšou úpravou ustanovenia § 47 zákona o priestupkoch. Pozmeňujúci návrh reaguje v tejto časti na stanovisko Kancelárie NR SR.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
a)spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 a 14 s návrhom schváliť,
b) spoločne o bodoch 3, 8 a 12 s návrhom neschváliť.
V.
Ako gestorský rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 3. septembra 2013 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 283 z 3. septembra 2013.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal
9
návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 3. septembra 2013
1