NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________
CRD-555/2013
625a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625) (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26. júna 2013 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
2
neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky (rozhodnutie prezidenta SR č. 2407-2013-BA).
Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 598 zo 17. júla 2013 rozhodol, že podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ho prideľuje na prerokovanie jednotlivým výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.
V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom SR tieto výbory:
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo 17. júla 2013 č. 2407-2013-BA uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Ak Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schváli, navrhuje schváliť túto zmenu:
Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“.
3
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený zákon a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo 17. júla 2013 č. 2407-2013-BA.
Výbor uznesením č. 279 z 27. augusta 2013 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky prerokúvaný zákon opätovne schváliť v pôvodnom znení s touto pripomienkou:
Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky dňa 17. júla 2013.
Výbor neprijal platné uznesenie, pretože návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov výboru bolo prítomných 10 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci a 5 poslancov bolo proti.
IV.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor rokoval dňa 3. septembra 2013 a zaujal k pripomienke toto stanovisko:
Pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v III. časti jeho rozhodnutia:
1. Nesúhlasí s návrhom pána prezidenta neprijať zákon ako celok.
2. Ak Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schváli, navrhuje schváliť túto zmenu:
Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“.
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
V.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky dňa 17. júla 2013 opätovne schváliť s prijatou zmenou účinnosti zákona.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky dňa 17. júla 2013 bola schválená uznesením výboru č. 174 z 3. septembra 2013.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov, poslanca Ľuboša Martináka informovať Národnú radu Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania gestorského výboru a odôvodniť návrh a stanovisko výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Mikuláš H u b a v. r.
predseda výboru