NÁDNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: PREDS-542/2013
620a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 620) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky (rozhodnutie prezidenta SR z 10. júla 2013 č. 2326-2013-BA).
I.
Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 11. júla 2013 č. 581 pridelil predmetný zákon na opätovné prerokovanie výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.
V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom SR tieto výbory:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
2
II.
Uvedené výbory rokovali o nasledovnej pripomienke uvedenej v časti III rozhodnutia prezidenta republiky:
V čl. I druhom bode v § 7 ods. 2 sa vypúšťa slovo „noviny“ a za slová „iná databáza“ sa vkladajú slová „okrem novín“.
III.
Opätovne prerokovaný zákon odporučili oba výbory schváliť v pôvodnom znení:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 27. augusta 2013 č. 278,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením z 27. augusta 2013 č. 99.
IV.
Gestorský výbor uznesením č. 104 z 3. septembra 2013 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení.
Výbor poveril poslanca Jána Senka, aby ako spoločný spravodajca výborov podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania vo výboroch.
Bratislava 3. septembra 2013
Dušan Jarjabek , v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá