Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
27. schôdza výboru
K číslu: PREDS - 542/2013
104
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. septembra 2013
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 620a).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného zákona (tlač 620a) vo výboroch NR SR v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
B. schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného zákona (tlač 620a) vo výboroch NR SR v druhom čítaní podľa § 79 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
2
C. poveruje Jána Senka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému zákonu a predniesť spoločnú správu výborov
2.predložiť Národnej rady Slovenskej republiky návrh podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
D. ukladá predsedovi výboru
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Viera Mazúrová, v. r.Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľka výborupredseda výboru