Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
37. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1181/2013 - VHZ
V ý p i s
zo zápisnice 37. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
___________________________________________________________________
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550) na 37. schôdzi konanej 27. augusta 2013.
Spravodajcom výboru bol poslanec J. Mikuš.
Výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov..
O návrhu uznesenia, ktoré predložil poslanec J. Mikuš hlasovali poslanci nasledovne. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovalo 6 poslancov, 6 poslanci sa zdržali hlasovania, hlasovali všetci poslanci.
Ján H u d a c k ý v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
37. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1181/2013 - VHZ
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 27. augusta 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550) schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l