ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
45. schôdza
Číslo: CDR-1214/2013
282
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. augusta 2013
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy Nachtmannovej, Dariny Gabániovej a Ivety Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy Nachtmannovej, Dariny Gabániovej a Ivety Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy Nachtmannovej, Dariny Gabániovej a Ivety Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 282
z 27. augusta 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy Nachtmannovej, Dariny Gabániovej a Ivety Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583)
___________________________________________________________________________
1. K čl. I 3. bodu (§ 8b ods. 3)
V § 8b ods. 3 slová „pedagogického zamestnanca“ nahradiť slovami „cvičného učiteľa“.
Ide o zosúladenie s terminológiou ust. § 37 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na ktorý sa v navrhovanej dikcii § 8b ods. 3 odkazuje.
2. K čl. I 3. bodu ( § 8b ods. 5 písm. b) )
V § 8b ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú slová „podľa ods. 1 písm. b) a c), .“
Ide o zjednotenie legislatívnej techniky už použitej v navrhovanom znení § 8b ods. 5 písm. a).
3. K čl. I 3. bodu ( § 8b ods. 5 písm. c) )
V § 8b ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú slová „podľa ods. 1 písm. b) a c),“.
Ide o zjednotenie legislatívnej techniky už použitej v navrhovanom znení § 8b ods. 5 písm. a).
4. K čl. I 3. bodu ( §8b ods. 5 písm. d) )
V § 8b ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú slová „podľa odseku 1 písm. b) a c).
Ide o zjednotenie legislatívnej techniky už použitej v navrhovanom znení § 8b ods. 5 písm. a).
5. K čl. I 3. bodu (§ 8b ods. 6)
V § 8b ods. 6 sa za slová „sa vyhotovuje protokol“ vkladajú slová „o vykonaní záverečnej skúšky“.
Z kontextu navrhovaného znenia § 8b ods. 6 ako aj ods. 7 vyplýva, že sa jedná o protokol o vykonaní záverečnej skúšky, ktorý podpisuje predseda skúšobnej komisie a ostatní členovia skúšobnej komisie.
6. K čl. I 3. bodu ( § 8b ods. 10 )
V § 8b ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
Ide o vypustenie duplicitnej úpravy nakoľko skutočnosť, že dokladom o ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie, vyplýva z navrhovaného znenia § 8b ods. 6 druhá veta.
7. K čl. IV, čl. I a čl. II
V čl. IV sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“,: súčasne v čl. I 22. bode v názve § 61b sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“, v § 61b ods. 2 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „31. marca“ a v čl. II v názve § 114a sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona rešpektujúc ústavnú právomoc prezidenta Slovenskej republiky zakotvenú v čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky ako aj požiadavku zabezpečenia primeranej legisvakancie. Nadväzne je potrebné upraviť aj lehoty prechodných ustanovení čl. I a čl. II.