ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
45. schôdza
Číslo: PREDS-555/2013
279
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. augusta 2013
k zákonu z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
návrh prezidenta republiky uvedený v III. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo 17. júla 2013 číslo 2407-2013-BA neprijať zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625) ako celok a pripomienku prezidenta republiky;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
schváliť zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625) s touto pripomienkou:
Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať
predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Miroslav Kadúc
Anton Martvoň