ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
45. schôdza
Číslo: PREDS-542/2013
278
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. augusta 2013
k zákonu z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 620)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienku uvedenú v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 10. júla 2013 číslo 2326-2013-BA;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 620) schváliť v pôvodnom znení;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať
predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Miroslav Kadúc
Anton Martvoň