ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
45. schôdza
Číslo: CRD-1181/2013
276
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. augusta 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
1. predsedu výboru, aby výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 27. augusta 2013 spolu s výsledkami rokovania Výboru Národnej
rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2. spoločného spravodajcu výborov Róberta Madeja, aby podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 276
z 27. augusta 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550)
_________________________________________________________________________
1.V čl. I bode 14, v § 10d ods. 5 sa za slová „spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania“ vkladá čiarka a slová „vyhlásenie výsledkov výberového konania“.
Z dôvodu jednoznačnosti a precizovania právnej úpravy sa navrhuje rozšíriť splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu Ministerstvom spravodlivosti SR, v ktorom by malo byť upravené aj vyhlásenie výsledkov výberového konania. Pozmeňujúci návrh reaguje v tejto časti na stanovisko Kancelárie NR SR.
2.V čl. I bode 20, v § 12 ods. 4 prvej vete sa za slovo „účet“ vkladajú slová „vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“)“.
V súvislosti s čl. I bod 29, ktorým sa vypúšťa § 16b, je potrebné znova zaviesť legislatívnu skratku pre banku, ktorá bola pôvodne zavedená v § 16b ods. 5, pričom sa súčasne precizuje novonavrhovaná dikcia § 12 ods. 4 prvej vety. Pozmeňujúci návrh reaguje v tejto časti na stanovisko Kancelárie NR SR.
3.K čl. I bod 23
V § 15a ods. 4 sa v poslednej vete za slová „výkon funkcie“ vkladajú slová „podľa prvej vety“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorá upresňuje použitie postupu podľa uvedeného ustanovenia.
4.K čl. I bod 29
V čl. I bod 29 znie:
„29. § 16b sa vypúšťa vrátene poznámok pod čiarou k odkazom 3d a 3e.“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa vypúšťajú zároveň poznámky pod čiarou, na ktoré v ďalšom texte zákona nie je ďalší odkaz.
5.V čl. I bod 30 znie:
„30. V § 17 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Odmena sa nevypláca zastupovanému exekútorovi, ktorý prerušený výkon funkcie exekútora z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon funkcie exekútora; v tomto prípade sa odmena použije na financovanie činnosti exekútorského úradu.“.“
Navrhuje sa precizovanie ustanovenia v zmysle, aby sa exekútorovi, ktorého výkon funkcie je prerušený z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo exekútorovi, ktorý pozastavený výkon funkcie, nevyplácala odmena, ale táto sa použila výhradne na financovanie činnosti exekútorského úradu. Z uvedeného je zrejmé, že v rámci chodu úradu bude daná nová kategória disponibilných prostriedkov, o ktorých použití bude môcť zástupca exekútora rozhodnúť tak, aby sa využili efektívne, t.j. na akýkoľvek účel spojený s chodom exekútorského úradu, okrem započítania na finančné nároky zastupovaného exekútora. S exekučnou činnosťou súvisí aj platenie daní a odvodov.
6.K čl. I bod 37
V § 34 ods. 13 sa vypúšťajú slová „a pobočiek zahraničných bánk“.
Legislatívno-technická pripomienka. V súvislosti so zavedením legislatívnej skratky „banka“ v § 34 ods. 5 sa navrhuje použitie tejto skratky v ďalšom texte návrhu zákona.
7.K čl. I bod 38
V § 36 ods. 8 v druhej vete sa za slová „na poukázanie peňažných prostriedkov“ vkladajú slová „na základe dohody podľa prvej vety“.
Legislatívno-technická pripomienka ktorá upresňuje, v ktorom prípade sa požije ustanovenie o maximálnej 90-dňovej lehote.
8.V čl. I bode 38, v § 36 ods. 8 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslicou „14“.
Vzhľadom na pracovnoprávne a ďalšie organizačné súvislosti chodu exekútorského úradu sa navrhuje lehotu na poukázanie prostriedkov zo siedmich dní zmeniť na 14 dní. Navrhovaná zmena je odôvodnená lepšou vykonateľnosťou aj s poukazom na dĺžku trvania prevodných procesov, prostredníctvom ktorých sa bude oprávnenému poukazovať prijaté plnenie.
9.V čl. I sa za bod 69 vkladá nový bod 70, ktorý znie:
„70. V § 220 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Závažným disciplinárnym previnením je aj nezaplatenie právoplatne uloženej peňažnej pokuty podľa § 221 ods. 1 a 2 v lehote určenej v rozhodnutí.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o priblíženie právnej úpravy disciplinárneho konania exekútorov k právnej úprave rovnakej problematiky u notárov a advokátov. Touto úpravou sa docieli zároveň aj lepšia platobná disciplína a vymáhateľnosť členských príspevkov exekútorov na činnosť komory, ako aj disciplína platenia pokút uložených v disciplinárnom konaní, ktoré doteraz mnohí exekútori nezaplatili a potom predmetné plnenia musela komora zdĺhavo vymáhať cez iného exekútora.
10.V čl. I bode 72, v § 222d ods. 2 písm. e) sa pred slová „komory“ vkladajú slová „stavovskej“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa odlišuje exekútorská komora od ostatných profesijných komôr s ohľadom na zavedenú legislatívnu skratku „komora“ pre „Slovenskú komoru exekútorov“ v § 7. Navrhovaná zmena za cieľ predídenie výkladovým nejasnostiam.
Pozmeňujúci návrh reaguje v tejto časti na stanovisko Kancelárie NR SR.
11.V čl. I bode 73, v § 225 ods. 3 druhá veta znie:
„Opatrovníkom je spravidla zástupca exekútora.“.
Zástupca exekútora, ktorý sa stať opatrovníkom, napĺňa podstatu tohto inštitútu určite lepšie, než iný exekútor, ktorého by iba na tento účel ustanovil disciplinárny senát. Zastupujúci exekútor je oboznámený s exekučnými konaniami a tiež s fungovaním konkrétneho exekútorského úradu, pričom disciplinárny senát, by ho mal prioritne ustanovovať i za opatrovníka v disciplinárnom konaní vedeného voči ním zastúpenému exekútorovi.
12.K čl. I bod 75
V § 243b ods. 2 sa pred slovo „konania“ vkladá slovo „exekučné“.
Legislatívno-technická pripomienka spresňujúca zavedené pojmy.
13.V čl. I v bode 75 § 243b odsek 13 znie:
„(13) Ak exekútor podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 prijal alebo vymohol od povinného plnenie, ktoré k 1. novembru 2013 nepoukázal oprávnenému, je povinný prijaté alebo vymožené plnenie po použití podľa § 46 ods. 4 a 5 poukázať oprávnenému najneskôr do 15. novembra 2013; porušenie tejto povinnosti je závažným disciplinárnym previnením exekútora.“.
Ide o legislatívne spresnenie ustanovenia § 243b ods. 13, aby v praxi nespôsobovalo výkladové problémy. V § 46 ods. 4 a 5 sa zakotvuje pravidlo, podľa ktorého z prijatého plnenia sa na úhradu trov exekútora použije vždy najviac 24 % z plnenia. Ak exekútor však rozúčtoval čiastkové plnenia medzi pohľadávku oprávneného, trovy exekúcie oprávneného a trovy exekúcie exekútora a tieto peňažné prostriedky z osobitného účtu na účet oprávneného a svoj bežný účet aj poukázal, nie je možné toto rozúčtovanie v praxi vykonať opäť. Exekútor totiž z vymožených trov odviedol daň z pridanej hodnoty, ako aj zaplatil daň z príjmov. Nami navrhované znenie § 243b ods. 13 však reflektuje na problémy aplikačnej praxe, keď došlo k prípadom neoprávneného zadržiavania peňažných prostriedkov
oprávnených, ale zároveň nepôsobí retroaktívne na plnenia, ktoré boli v súlade s doterajšími predpismi rozúčtované medzi oprávneného a exekútora a aj z osobitného účtu poukázané.
14.V čl. II bode 1, v § 47 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú slová „ustanovený v osobitnom predpise3f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:
„3f) § 5a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. .../2013 Z. z.“.
Upresňuje sa skutková podstata priestupku neoprávneného používania označenia „súdny exekútor“ a ďalších ekvivalentných označení podľa Exekučného poriadku tak, aby navrhovaná úprava bola konformná s doterajšou úpravou ustanovenia § 47 zákona o priestupkoch. Pozmeňujúci návrh reaguje v tejto časti na stanovisko Kancelárie NR SR.