Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
26. schôdza výboru
Číslo: PREDS - 524/2013
99
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. augusta 2013
k zákonu z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 620).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. p r e r o k o v a l
pripomienku uvedenú v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 10. júla 2013 číslo 2326-2013-BA
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 620) schváliť v pôvodnom znení
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania zákona vo výboroch.
Viera Mazúrová, v. r.Dušan Jarjabek, v. r.
overovateľka výborupredseda výboru