Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
25. schôdza výboru
Číslo: CRD- 555/2013
Návrh
161
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 27. augusta 2013
k zákonu z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A. p r e r o k o v a l
zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky;
B. n e s ú h l a s í
s návrhom pána prezidenta Slovenskej republiky vyjadrenom v jeho rozhodnutí zo 17. júla 2013 č. 2407-2013-BA neprijať zákon ako celok;
C.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky opätovne schváliť v pôvodnom znení s touto pripomienkou:
Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.“.
2
C. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľuboša Martináka, aby podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výboru a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona.
3
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
V ý p i s
zo zápisnice z 25. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie konanej 27. augusta 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie
prerokoval 27. augusta 2013 na svojej 25. schôdzi zákon z 26. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 625).
Vrátený návrh zákona na rokovaní výboru odôvodnila Mária Dreninová, riaditeľka odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
Spravodajcom výboru bol poslanec Ľuboš Martinák.
Po rozprave výbor na návrh spravodajcu hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo prítomných 10 poslancov.
Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci a 5 poslancov bolo proti. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ľuboš MartinákMikuláš H u b a
overovateľ výboru predseda výboru