Dôvodová správa
Všeobecná časť
Zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vytvoril legislatívny rámec pre informatizáciu zdravotníctva umožňujúceho vybudovanie a prevádzku Národného zdravotníckeho informačného systému ako jej základného piliera. Zákon taktiež zaviedol pojmy elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár a elektronický zdravotný záznam. Určil sa ich obsah a rozsah, upravili sa podmienky a proces prístupu k nemu.
Navrhovanou novelou zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa reaguje na ochranu práv občanov, ktorý nesúhlasia s tým, aby sa im vytvorila elektronická zdravotná knižka, nakoľko sa oprávnene môžu obávať zneužitia údajov v elektronickej zdravotnej knižke a to aj zo strany subjektu, ktorý bude mať zákonný prístup k údajom v nej zaznamenaným.
Novela zákona dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v tom smere, že elektronickú zdravotnú knižku v zmysle tohto zákona je možné vytvoriť len osobe, ktorá poskytla predchádzajúci písomný súhlas Národnému centru na jej vytvorenie v zmysle tohto zákona.
Navrhované ustanovenia v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, ktoré uvedené v doložke zlučiteľnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi predpismi Európskej únie.
Vplyv návrhu zákona je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv.15) v platnom znení.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 (§ 5 ods. 10)
V zmysle tohto ustanovenia novely sa dopĺňa zákon o nový odsek, v zmysle ktorého elektronickú zdravotnú knižku v zmysle zákona by bolo možné vytvoriť len osobe, ktorá poskytla predchádzajúci písomný súhlas Národnému centru na jej vytvorenie v zmysle tohto zákona.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. december 2013.